Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011-05 PowerPoint Presentation

2011-05

107 Views Download Presentation
Download Presentation

2011-05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2011-05 Status Hrvatskog registra brodova - danas i sutra Zlatko Zulim, dipl. ing. ravnatelj prof. dr. sc. Nenad Vulić pomoćnik ravnatelja za istraživanje i razvoj Hrvatski registar brodova, Split Stručni skup: Pomorci u središtu hrvatske pomorske politike Europski dan pomorstva, Split, 20. svibnja 2011.

 2. 2011-05 2 Hrvatski registar brodova (HRB) - danas • Neovisna, neprofitna ustanova čiji je status određen Zakonom o HRB-u (N.N. 81/96) i Statutom HRB-a • HRB je osnovan s zadaćom da obavlja sljedeće poslove: - klasifikaciju brodova - statutarnu certifikaciju brodova i odobalnih nepomičnih objekata u ime nacionalne pomorske Administracije - statutarnu certifikaciju opreme u pomorstvu - statutarnu certifikaciju plovila za razonodu - certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom • HRB je ustrojen od Glavnog ureda i mreže od 8 područnih ureda s ukupno 93 zaposlena • Rad HRB se financira naplatom obavljenih usluga

 3. 2011-05 3 Misija HRB • Na polju klasifikacije i statutarne certifikacije promicati najviše međunarodne norme za sigurnost života i imovine, te zaštitu okoliša kako na moru tako i unutarnjim plovnim putovima • Na polju certifikacije sustava upravljanja kvalitetom promicati upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kao i kulturu kvalitete i zaštite okoliša sukladno najvišim međunarodno usvojenim normama

 4. 2011-05 4 Politika kvalitete HRB • Pratiti trendove i potrebe korisnika, prilagođavati ciljeve • Udovoljavati zahtjevima i nastojati nadmašiti očekivanja korisnika u ostvarivanju misije • Neprekidno poboljšavati rad, djelotvornost i učinkovitost • Raditi sukladno s pravnim sustavom i međunarodnim standardima • Osiguravati transparentnost rada, nepristranost i integritet • Pružati usluge svima zainteresiranim bez diskriminacije • Dobit iz uravnoteženog poslovanja usmjeravati samo u razvoj i financijsku spremnost za slučaj kratkoročne fluktuacije poslovanja • Osiguravati da usluge pruža kompetentno kvalificirano osoblje • Osiguravati i poticati obrazovanje, kvalificiranost, obuku i ažuriranje znanja svojih zaposlenih • Za klasifikaciju i statutarnu certifikaciju¸ ne koristiti ne-ekskluzivne inspektore ni agente

 5. 2011-05 5 Ciljevi kvalitete HRB (1) • Učinkovita komunikacija s korisnicima kroz obostranu suradnju i članstvo u udrugama korisnika • Držati broj brodova pod nadzorom HRB zaustavljenih zbog nedostataka u svezi klase ispod ili na razini priznatih organizacija • Gubitke brodova pod klasifikacijskim i statutarnim nadzorom HRB držati ispod prosjeka gubitaka svjetske flote • Smanjivati nedostatke u svezi sprječavanja onečišćenja, kako bi se održali ispod prosjeka svjetske flote • Održavati broj nesukladnosti, pritužbi korisnika, žalbi i sporova s HRB što je moguće nižim • Posjedovati valjanu Potvrdu o akreditaciji i Svjedodžbu o sukladnosti za sustav upravljanja kvalitetom za organizacije koje obavljaju klasifikaciju i statutarnu certifikaciju (uključujući udovoljavanje IACS QMSR), izdane od strane nadležnog tijela

 6. 2011-05 6 Ciljevi kvalitete HRB (2) • Pažljivim zapošljavanjem, odabirom i obukom osoblja osiguravati kompetentan, privržen i motiviran stručni tim usmjeren na izazovnu, zadovoljavajuću i prikladno nagrađenu karijeru u HRB • Osiguravati prikladnu infrastrukturu i pogodan radni okoliš s ciljem usklađenosti usluga, osobne zaštite na radu i zaštite okoliša • Osiguravati djelotvornost i učinkovitost ljudskih i materijalnih resursa uporabom unutarnjih rezervi i rasporedom opterećenja osoblja • Osiguravati pravodobno izvršenje usluga s pomoću vlastitih ekskluzivnih inspektora, ili onih iz organizacija koje udovoljavaju međunarodno usvojenim normama za priznate organizacije • Održavati vrijeme odziva na zahtjev za uslugom i trajanje izvršenja usluge na razini renomiranih priznatih organizacija • Naknade za usluge temeljiti na valjano dokumentiranom radu i stvarnim pripadajućim troškovima • Posjedovati neovisno izvješće o upravljanju financijama

 7. 2011-05 7 Strateški ciljevi HRB-a I. POSTATI ČLANOM MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA KLASIFIKACIJSKIH DRUŠTAVA (IACS) II. ISHODITI STATUS PRIZNATE ORGANIZACIJE (RO) OD EUROPSKE UNIJE

 8. 2011-05 8 Međunarodno udruženje klasifikacijskih zavoda (IACS) HRB je postao 12. član IACS-a. Tome su prethodile sljedeće aktivnosti:: • U razdoblju 1973.-2004. HRB je zbog kvantitativnih kriterija bio u statusu pridruženog člana (IACS Associate) • Sredinom 2009. IACS otvara svoju QSCS shemu, ukidajući kvantitativne kriterije za učlanjenje i članstvo • Od veljače 2010. do veljače 2011. HRB ispunjava sve zahtjeve za člana IACS-a • Dne 3. svibnja 2011. HRB postaje član IACS-a preuzimajući pri tome obveze postizanja/održavanja statusa high performer-a na Paris MoU, Tokyo MoU i USCG, aktivno učešće u radu svih tijela IACS-a i sve financijske obveze proizišle iz navedenog • IACS klasificira preko 90% tonaže svjetske flote • Članovi IACS-a prema tonaži: NK (Japan), LR (UK), ABS (SAD), DNV (Norveška), GL (Njemačka), BV (Francuska), CCS (Kina), KR (Južna Koreja), RINA (Italija), RMRS (Rusija), IRS (Indija), HRB (Hrvatska)

 9. 2011-05 9 Priznata organizacija (RO) od Europske unije (EU) • Naredni strateški cilj HRB-a je ishoditi status priznate organizacije (RO), tako da na dan pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji (EU) svi brodovi koji viju hrvatsku zastavu time udovolje zahtjevu da su certificirani od strane priznate organizacije Europske Unije • Ishođenjem potvrde Britanskog instituta za normizaciju (BSI) da sustav upravljanja kvalitetom HRB-a udovoljava zahtjevima propisanim od IACS-a, HRB je zadovoljio i posljednji formalni uvjet za stjecanje statusa EU priznate organizacije

 10. 2011-05 10 Zaključak HRB mora: • zadržati postojeći status člana IACS-a • ishoditi i zadržati status priznate organizacije (RO) od EU Navedeno je ostvarivo uz: • razumijevanje i podršku svih sudionika u pomorstvu Republike Hrvatske • vrlo zahtjevan i predan rad svih zaposlenika i Uprave HRB-a

 11. Hvala na pažnji