slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
zeph-lawrence

PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - PowerPoint PPT Presentation

144 Views
Download Presentation
PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”

 2. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Cel działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie ekonomii społecznej. Uzasadnienie działania: Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. W ramach poddziałania wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

 3. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • TYPY PROJEKTÓW • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, • Kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych • Staże i zatrudnienie subsydiowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej, • Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

 4. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, ( w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy), • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej (w tym w powrocie na rynek pracy) • Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, • Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

 5. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • Promocja i wsparcie wolontariatu, • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe) połączonych z reintegracją zawodową i społeczną, • Organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu), • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, • Prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie,

 6. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • GRUPY DOCELOWE • Osoby długotrwale bezrobotne, • Osoby niepełnosprawne, • Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, • Osoby bezdomne, • Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, • Osoby po pięćdziesiątym roku życia, • Młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, • Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym,

 7. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych, • Osoby opuszczające rodziny zastępcze, oraz placówki o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, • Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej, • Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, • Otoczenie osób wykluczonych społecznie, • Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, • Partnerzy społeczni i gospodarczy,

 8. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • TRYB DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW • KONKURS OTWARTY – (ogłoszony 22.02.2008) • TYPY BENEFICJENTÓW • WSZYSTKIE PODMIOTY

 9. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM KRYTERIA DOSTĘPU Kryterium obszaru realizacji (teren woj. świętokrzyskiego) Kryterium okresu realizacji ( nie może być dłuższy niż 2 lata) Kryterium beneficjenta ( jednostka organizacyjna zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego) Kryterium wartości finansowej - minimalna wartość projektu 50 000 zł Wysokość udziału cross-financingu – do 15%

 10. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Kryteria strategiczne KRYTERIUM PREFEROWANEGO TYPU PROJEKTU Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym. WAGA PUNKTOWA - DODATKOWE: 20 PUNKÓW

 11. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 4 260 000 ZŁ

 12. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM • ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.08 • TYP BENEFICJENTA – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) • GRUPY DOCELOWE • Osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi – warunek zakwalifikowania oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL • Osoby nieaktywne zawodowo zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami zależnymi • Młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym- warunek zakwalifikowania oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL • Uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego WE – warunek oświadczenie o nieskorzystaniu z wsparcia w ramach EFS • Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych - oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL

 13. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.08 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 4 zł brutto/godz. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy – przysługuje stypendium miesięczne w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia

 14. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH CEL DZIAŁANIA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ MOBILNOŚCI PRZESTRZENNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ PRZYGOTOWANIE ICH DO PODJĘCIA PRACY W ZAWODACH POZAROLNICZYCH ORAZ WYKORZYSTANIA SZANS ZWIĄZANYCH Z POWSTAWANIEM NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP BENEFICJENTÓW - WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów – zmiana od 01.04.08)

 15. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH • PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW: • PROJEKTY PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW • OBSZARÓW WIEJSKICH, POPRAWY ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU • USŁUG AKTYWIZACYJNYCH; • WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I • DORADCZYCH, PROMUJĄCYCH AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ NA POZIOMIE LOKALNYM; • ROZWÓJ DIALOGU, PARTNERSTWA PUBLICZNO-SPOŁECZNEGO I WSPÓŁPRACY NA RZECZ • ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH NA POZIOMIE LOKALNYM

 16. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH • GRUPY DOCELOWE • MIESZKAŃCY GMIN WIEJSKICH, MIEJSKO-WIEJSKICH ORAZ MIAST DO 25 TYS MIESZKAŃCÓW, • SPOŁECZNOŚCI LOKALNE AKTYWNIE DZIAŁAJĄCE NA OBSZARACH WIEJSKICH NA RZECZ • AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, • PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA OBSZARACH WIEJSKICH NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ • MIESZKAŃCÓW TYCH OBSZARÓW,

 17. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH KRYTERIA DOSTĘPU KRYTERIUM OBSZARU REALIZACJI - projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego KRYTERIUM OKRESU REALIZACJI PROJEKTU - nie może być dłuższy niż 2 lata KRYTERIUM BENEFICJENTA - jednostka organizacyjna zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego KRYTERIUM WARTOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU – maksymalnie do 50 000 zł

 18. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH KRYTERIA STRATEGICZNE KRYTERIUM FORMY REALIZACJI PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE - waga punktowa -dodatkowe 10 pkt. WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH GENERUJĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH - waga punktowa -dodatkowe 10 pkt.

 19. DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Alokacja finansowa na rok 2008 – 471 000 zł Harmonogram realizacji - III KWARTAŁ 2008 roku

 20. Aktualności i bieżące informacje: http://www.mrr.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl http://www.pokl.sbrr.pl http://www.wup.kielce.pl

 21. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL ul. Jagiellońska 70 Tel. 041-365-62-73 FAX-041-365-62-74 pokl_sekr@pokl.sbrr.pl