Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf
Download
1 / 108

Vormingssessie N ieuwe inschrijvingsvoorwaarde W ettig verblijf - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Vormingssessie N ieuwe inschrijvingsvoorwaarde W ettig verblijf. AHOVOS Algemeen Toepassing en controle Vragen Dienst Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet Rijksregister V ademecum. Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf. Afdeling volwassenenonderwijs Sigrid Callebert.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vormingssessie N ieuwe inschrijvingsvoorwaarde W ettig verblijf' - zeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf

Vormingssessie Nieuwe inschrijvingsvoorwaarde Wettig verblijf

AHOVOS

Algemeen

Toepassing en controle

Vragen

Dienst Vreemdelingenzaken

Vreemdelingenwet

Rijksregister

Vademecum


Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf

Inschrijvingsvoorwaardewettig verblijf

Afdeling volwassenenonderwijs

Sigrid Callebert


Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf1
Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf

 • Vanaf 1 september 2011

 • Cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht: 18 jaar

 • Bij elke inschrijving het bewijs leveren van wettig verblijf

  • beschikken over de Belgische nationaliteit

  • voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf

Afdeling Volwassenenonderwijs


Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf2
Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf

 • Alle opleidingen

  • niet alleen de opleidingen Nederlands tweede taal

  • zowel in de Centra voor Basiseducatie & Centra voor Volwassenenonderwijs

Afdeling Volwassenenonderwijs


Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf3
Inschrijvingsvoorwaarde wettig verblijf

 • Gevolgen

  • Kunnen de lessen niet bijwonen:

   • Voldoen niet aan de toelatingsvoorwaarden

   • geen rechtsgeldige (deel)certificaten, diploma’s of getuigschriften

Afdeling Volwassenenonderwijs


Wettig verblijf in belgi rijksregister verblijfsdocumenten

Wettig verblijf in BelgiëRijksregisterVerblijfsdocumenten

Dienst vreemdelingenzaken

Dhr. Gilles Beutels


Wettig verblijf

7 december 2011

Wettig verblijf

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming


Inhoud
INHOUD

 • Onderdanen van derde landen

  • toegang

  • kort verblijf

  • lang verblijf

  • vestiging

  • langdurig ingezetenen

  • verwijdering


Inhoud1
INHOUD

 • EU Onderdanen

  • toegang

  • kort verblijf

  • lang verblijf

  • duurzaam verblijfsrecht

  • verwijdering

 • Vluchtelingen

 • Studenten

 • Slachtoffers Mensenhandel

 • Onderzoekers

 • Rijksregister

 • Verblijfsdocumenten • Toegang tot het grondgebied1
  Toegang tot het grondgebied

  • Binnenkomstdocumenten

  • Reisdoel

  • Bestaansmiddelen

  • Openbare orde en nationale veiligheid
  Hoe lees je een visum

  GELDIG VOOR

  VANAF... TOT ….

  TYPE VISUM

  AANTAL BINNENKOMSTEN

  DUUR VERBLIJF

  AFGEGEVEN TE

  OP

  PASPOORTNUMMER

  NAAM VOORNAAM

  BIJZONDERHEDEN

  Hoe lees je een visum?  Kort verblijf1
  Kort Verblijf

  • Toerisme

  • Zaken

  • Familiebezoek

  • Medisch


  Kort verblijf2
  Kort Verblijf

  • De vreemdeling mag niet langer dan drie maanden in het Rijk of op het grondgebied van de Staten (…) berekend over een periode van 6 maanden verblijven

  • De vreemdeling die niet logeert in een logementhuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der reizigers, moet zich, binnen drie werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen, laten inschrijven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij logeert

   Zijn vrijgesteld van de verplichting zich bij het gemeentebestuur aan te melden:

   1° de vreemdeling die tijdens een reis in België voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting is opgenomen;

   2° de vreemdeling die aangehouden is en in een strafinrichting of een inrichting tot

   bescherming van de maatschappij gedetineerd is.  Lang verblijf1
  LANG VERBLIJF

  Procedures verblijf van meer dan drie maanden

  • Artikel 9 - het algemene principe

  • Artikel 9 bis - buitengewone omstandigheden

  • Artikel 9 ter - subsidiaire bescherming om medische redenen

  • Artikel 10 - gezinshereniging met onderdaan derde land in onbeperkt verblijf

  • Artikel 10 bis - gezinshereniging met onderdaan derde land in beperkt verblijf


  Fase 4
  Fase 4

  Vestiging


  Vestiging niet eu onderdanen
  VESTIGING NIET EU ONDERDANEN

  Aanvraag om machtiging tot vestiging of tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (KB bijlage 16).

  Aanvraag indienen bij gemeentebestuur

  Bij ononderbroken verblijf wordt aanvraag doorgestuurd naar DVZ

  Na 5 jaar ononderbroken en regelmatig verblijf

  Geen onderbreking lang genoeg opdat de V het centrum van zijn bedrijvigheid elders dan in B had.

  Regelmatig: alle verplichtingen nakomen (vb bij GB inschrijven etc,)

  21

  oktober 2010


  Fase 5
  Fase 5

  Verwijdering


  Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf

  • De vreemdeling die de immigratieregelsnietrespecteertkanverwijderdworden.

  • Facultatief en individueel

  • Beroepsmogelijkheden

  • Mogelijkheidomiemand vast tehouden op eenwelbepaaldeplaats of terugtebrengennaar de grens.


  Verwijdering
  VERWIJDERING

  • Terugdrijving

  • Bevel om het grondgebied te verlaten

  • Ministerieel besluit tot terugwijzing

  • Koninklijk besluit tot uitzetting


  Hoofdstuk 1 onderdanen van de lidstaten van de eu
  Hoofdstuk 1 Onderdanen van de lidstaten van de EU

  Artikel 40 tot en met 47


  Definitie
  Definitie

  • Voor de toepassing van deze wet wordt onder burger van de Unie verstaan, een vreemdeling die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk.


  Toegang tot het grondgebied2
  Toegang tot het grondgebied

  • Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op overlegging van een identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort of indien hij op een andere wijze kan laten vaststellen of bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet


  Kort verblijf3
  KORT VERBLIJF

  Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende maximaal drie maanden in het Rijk te verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten te vervullen dan vermeld in artikel 41, eerste lid Vw (overlegging identiteitsbewijs)


  Lang verblijf2
  LANG VERBLIJF

  Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven indien hij de in artikel 40, eerste lid (overlegging identiteitsbewijs) bedoelde voorwaarde vervult en :

  • werknemer of zelfstandige is of het rijk binnenkomt om werk te zoeken

  • voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt

  • ingeschreven is aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling


  Verwijdering1
  Verwijdering

  • Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie Indien hij niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden

  • De burger behoudt het verblijfsrecht

   • Als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt

   • Na 1 jaar gewerkt onvrijwillig werkloos en ingeschreven bij bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling

   • Onvrijwillig werkloos na tijdelijk arbeidsovereenkomst van minder dan 1 jaar en ingeschreven bij bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling

   • Start met een beroepsopleiding


  Hoofdstuk 2 vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen
  Hoofdstuk 2 Vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen

  Artikel 48 tot en met 57


  Vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen
  Vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen

  Raad voor

  Vreemdelingen-

  Betwistingen

  (RVV)

  DVZ

  CGVS

  Inschrijving

  Onderzoek ten gronde

  Beroep


  Asiel
  Asiel

  • gegronde vrees voor vervolging wegens

   • ras,

   • godsdienst,

   • nationaliteit,

   • het behoren tot een bepaalde sociale groep

   • of zijn politieke overtuiging,

  • zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit,

  • die de bescherming van dat land niet kan inroepen


  Subsidiaire beschermingsstatus
  Subsidiaire beschermingsstatus

  • zwaarwegende gronden om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen"

   • Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie 

   • Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt te ondergaa

   • Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict


  Hoofdstuk 3 studenten
  Hoofdstuk 3 Studenten

  Artikel 58 tot en met 61


  Niet eu student
  Niet EU student

  Welk onderwijs?

  • hoger onderwijs of een voorbereidend jaar op hoger onderwijs

  • onderwijs met volledig leerplan (minimum 15 uur per week en geen avondonderwijs).

   Voorwaarden:

  • regelmatig (ingeschreven) student

  • door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school.

  • voldoende bestaansmiddelen

  • geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid

  • geen gevaar betekenen voor de openbare orde of veiligheid van België


  Lang verblijf studenten

  Visum type D

  inschrijving = BIVR

  geen inschrijvingsattest= AI

  BIVR geldig tot 31 oktober

  Voorwaarden verlenging

  nieuw attest inschrijving

  bewijs deelname examens

  bewijs bestaansmiddelen

  LANG VERBLIJFStudenten


  Hoofdstuk 4 slachtoffers mensenhandel
  Hoofdstuk 4 Slachtoffers mensenhandel

  Artikel 61/2 tot en met 61/5


  Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf

  • Procedure voor meerderjarig slachtoffer:

   • BGV van 45 dagen

   • Indien klacht tegen mensenhandelaars : AI 3 maanden

   • Indien vervolg van de procedure, indien iedere link met handelaars wordt doorgesneden, indien geen Openbare Orde en medewerking: 1 maal verlenging AI mogelijk van 3 maanden

   • Indien vervolg, etc.: BIVR van 6 maanden

   • BIVR onbeperkt bij veroordeling voor MENSENHANDEL of indien de Procureur des Konings of de arbeidsauditeur in zijn vordering de tenlastelegging van handel of smokkel in aanmerking heeft genomen

  • Procedure voor minderjarig slachtoffer :

   • Geen BGV maar AI


  Hoofdstuk 6 onderzoekers
  Hoofdstuk 6 Onderzoekers

  Artikel 61/10 tot en met 61/13


  Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf

  • Onderzoeker : elke vreemdeling die geen onderdaan is van de Europese Unie en die houder is van een diploma van hoger onderwijs dat toegang geeft tot doctoraalprogramma's in het land waar dat diploma bekomen werd en die door een in België erkende onderzoeksinstelling geselecteerd is om een onderzoeksproject uit te voeren waarvoor de bovengenoemde kwalificaties vereist zijn

  • voorwaarden:

   • een geldig reisdocument

   • een met een in België erkende onderzoeksinstelling afgesloten gastovereenkomst;

   • een geneeskundig getuigschrift

   • een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest

   • Machtiging beperkt tot de duur van het project.  Rijksregister1
  Rijksregister

  • Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat […] instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen.


  Rijksregister2
  Rijksregister

  • Welke personen?

   1° de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten;

   2° de personen die ingeschreven zijn in de registers gehouden in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland;

   3° de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende (de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten) en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen


  Rijksregister3
  Rijksregister

  • Welke informatie?

   Voor ieder persoon wordt volgende informatie in het Rijksregister opgenomen en bewaard:

   1° de naam en voornamen;

   2° de geboorteplaats en -datum;

   3° het geslacht;

   4° de nationaliteit;

   5° de hoofdverblijfplaats;

   6° de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid;

   7° het beroep;


  Rijksregister4
  Rijksregister

  8° de burgerlijke staat;

  9° de samenstelling van het gezin;

  10° de vermelding van het register waarin de in artikel 2 bedoelde personen zijn ingeschreven;

  11° de administratieve toestand van de in artikel 2, eerste lid, 3°, bedoelde personen;

  12° in voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat, zoals bepaald in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten;

  13° de wettelijke samenwoning.


  Rijksregister5
  Rijksregister

  • Het Rijksregister is samengesteld uit:

   het bevolkingsregister: hierin zijn alle Belgen en alle vreemdelingen die zich in België hebben gevestigd, ingeschreven;

   het vreemdelingenregister: hierin worden alle vreemdelingen opgenomen die nog geen vestiging in België hebben, met uitzondering van de kandidaat-vluchtelingen en

   het wachtregister is een gegevensbank die wordt bijgehouden door de FOD Binnenlandse Zaken. Het bevat gegevens over vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of vragen om als vluchteling erkend te worden, en hun familieleden (bv. datum van asielaanvraag, gekozen woonplaats, stand asielprocedure).  Vormingssessie n ieuwe inschrijvingsvoorwaarde w ettig verblijf
  Welkedocumentenwordenaanvaardalsbewijs van wettigverblijf door het VlaamsMinisterie van Onderwijs en Vorming


  Bewijzen van wettig verblijf
  Bewijzen van wettig verblijf

  • Veel voorkomende documenten

   • Identiteitsbewijzen

    • Identiteitsbewijs EU-landen

    • Geldig nationaal paspoort met geldig visum

     (type C of D)

    • Geldig nationaal paspoort van nationaliteit die vrijgesteld is van visumplicht

     • De binnenkomst- en vertrekstempels in en uit het Schengengebied moeten een verblijf van minder dan 90 dagen gedurende de afgelopen 6 maanden in het Schengengebied aantonen.


  Elektronische vreemdelingenkaarten
  Elektronische vreemdelingenkaarten  A kaart1
  A-kaart

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregister

   • voor een bepaalde duur.

   • meestal is dit voor één jaar.

  • Voor de verlenging van de A-kaart worden voorwaarden gesteld.

  • De vreemdeling moet de verlenging van zijn verblijf steeds zelf bij DVZ aanvragen en de nodige bewijsstukken bijvoegen.


  A kaart2
  A-kaart

  WIE?

  • mensen die tijdelijk geregulariseerd worden na indiening van een aanvraag 9bis of 9ter

  • mensen die subsidiaire bescherming kregen

  • slachtoffers van mensenhandel (tijdens het onderzoek door het parket – geldig voor 6 maand)

  • niet-begeleide minderjarigen

  • gezinsherenigers met niet-EU-onderdanen

  • studenten van buiten de Europese Unie

  • arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie

  • nieuwe EU-onderdanen in een knelpuntberoep

  • vreemdelingen die het statuut van langdurig ingezetene in een andere Europees land verkregen en een tweede verblijf in België willen verkrijgen  B kaart1
  B-kaart

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregistervoor een onbeperkte duur.

  • Kaart is 5 jaar geldig en wordt zonder voorwaarden verlengd.

   • de vreemdeling moet dit zelf aanvragen bij de gemeente.

  • Recht op permanent verblijf in België.


  B kaart2
  B-kaart

  WIE?

  • erkende vluchtelingen

  • mensen die definitief geregulariseerd worden na indiening 9bis of 9ter

  • voor wie het tijdelijk verblijf (A-kaart) na een bepaalde periode werd omgezet naar een definitief verblijf


  C kaart
  C-kaart

  • Ingeschreven in het bevolkingsregister

   • voor een onbeperkte duur.

  • De kaart is 5 jaar geldig, maar wordt zonder voorwaarden verlengd.

   • de vreemdeling moet dit zelf aanvragen bij de gemeente.


  C kaart1
  C-kaart

  Wie?

  • niet-EU/EER-ers wiens aanvraag tot vestigingwerd goedgekeurd

  • Zwitsers die minstens 1 jaar in België komen werken of verblijven (zij worden niet in het bevolkingsregister ingeschreven maar wel in het vreemdelingenregister)


  D kaart
  D-kaart

  • In het bevolkingsregister ingeschreven

   • voor een duur van 5 jaar.


  D kaart1
  D-kaart

  Wie?

  • Niet EU-onderdanen die het statuut van langdurig ingezetene hebben verkregen.  E kaart1
  E-kaart

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregister

   • voor onbeperkte duur.

  • Kaart is 5 jaar geldig

  • Als aan de voorwaarden voldaan is en men het aanvraagt, krijgt men na 3 jaar een E+-kaart.


  E kaart2
  E-kaart

  Wie?

  • Burger van de Unie met verblijfsrecht voor meer dan drie maanden  E kaart4
  E+-kaart

  • Ingeschreven in het bevolkingsregister

   • voor onbeperkte duur.

  • Kaart is 5 jaar geldig maar onbeperkt verlengbaar.


  E kaart5
  E+-kaart

  Wie?

  • EU-onderdanen of hun familieleden die een duurzaam verblijfsrecht kregen.  F kaart1
  F-kaart

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregister

   • voor onbeperkte duur.

   • Let wel: de eerste drie jaar is het verblijf aan voorwaarden gebonden.

  • De kaart is 5 jaar geldig

   • zonder voorwaarden verlengd. De vreemdeling moet zelf de vernieuwing aanvragen.

  • Indien de persoon die men komt vervoegen aangeeft korter dan 5 jaar in België te verblijven, wordt de geldigheidsduur van de F-kaart aangepast aan de duur van het voorgenomen verblijf van de EU-burger.


  F kaart2
  F-kaart

  Wie?

  • Vreemdeling van buiten de EU/EER die in België verblijft op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of EU/EER-onderdaanén wiens verblijfsaanvraag is goedgekeurd.  F kaart4
  F+-kaart

  • Ingeschreven in het bevolkingsregister voor onbeperkte duur.

  • De kaart is 5 jaar geldig

   • zonder voorwaarden verlengd.

   • de vreemdeling moet zelf de vernieuwing aanvragen


  F kaart5
  F+-kaart

  Wie?

  • Een familielid van een burger van de Unie, dat zelf niet de nationaliteit van een lidstaat van de EU bezit, maar wel over een duurzaam verblijf beschikt.


  Bijlage 4 attest van immatriculatie
  Bijlage 4 – Attest van Immatriculatie

  • Inschrijving in het vreemdelingenregister

  • Wachtregister voor vluchtelingen

  • Bewijs dat betrokkene een procedure lopende heeft bij DVZ

  • Voorlopig verblijfsdocument in afwachting van een definitieve beslissing  Bijlage 3 aankomstverklaring1
  Bijlage 3 – aankomstverklaring

  • verblijfsprocedure kort verblijf (geldig voor de duur van het verblijf)

  • verblijfsprocedure op basis van bijzonder beschermingsstatuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdeling (geldig voor drie maanden, verlengbaar met telkens drie maanden)  Bijlage 3 ter melding van aanwezigheid voor eu onderdanen1
  Bijlage 3 ter - Melding van Aanwezigheid voor EU onderdanen

  • De melding van aanwezigheid is geen verblijfsdocument en bevat zelf geen geldigheidsduur, maar wel een datum van binnenkomst (eventueel vastgesteld op verklaring van betrokkene). Vanaf deze datum hebben een burger van de Unie en zijn familieleden een recht op verblijf van maximaal drie maanden in toepassing van art. 40, § 3 Vreemdelingenwet.


  Bijlage 10 bijzonder doorlaatbewijs
  Bijlage 10- Bijzonder doorlaatbewijs

  • De bijlage meldt het aantal dagen tijdens welke de vreemdeling tot het grondgebied wordt toegelaten.


  Bijlage 10quater bijzonder doorlaatbewijs eu
  Bijlage 10quater- Bijzonder doorlaatbewijs EU

  • De bijlage 10quater wordt afgegeven aan de EU- burger die het land wil binnenkomen en enkel in het bezit is van een paspoort of een identiteitskaart waarvan de geldigheidsduur is verstreken. 

  • De bijlage 10quater is geen verblijfsdocument en heeft geen geldigheidsduur. De afgifte van dit document stelt wel de datum van binnenkomst vast, en bepaalt daarmee de einddatum van het recht op kort verblijf, namelijk drie maanden later.  Bijlage 15 voorlopig verblijfsattest1
  Bijlage 15 – voorlopig verblijfsattest

  • De vestigingsprocedure van niet-EU onderdanen (art. 30)  een niet-EU onderdaan die een aanvraag tot vestiging doet is normaal in het bezit van een geldig BIVR. De bijlage 15 wordt afgeleverd indien het BIVR van de aanvrager vervalt terwijl er nog geen antwoord is op de aanvraag tot vestiging.

   In dit geval is de bijlage 15 vijf maanden geldig. De termijn kan verlengd worden tot de effectieve afgifte van de identiteitskaart.


  Bijlage 15 voorlopig verblijfsattest2
  Bijlage 15 – voorlopig verblijfsattest

  • De vestigingsprocedure voor nieuwe EU-onderdanen in loondienst (art. 69sexies)  Een nieuwe EU onderdaan die een aanvraag tot vestiging doet na twaalf maanden werk in loondienst is normaal in het bezit van een geldig BIVR. De bijlage 15 wordt afgeleverd indien het BIVR van de aanvrager vervalt terwijl er nog geen antwoord is op de aanvraag tot vestiging. 

   In dit geval is de bijlage 15 vijf maanden geldig. De termijn kan verlengd worden tot de effectieve afgifte van de verklaring van inschrijving van een EU-onderdaan.


  Bijlage 15 voorlopig verblijfsattest3
  Bijlage 15 – voorlopig verblijfsattest

  • De vreemdeling die na ongewilde langdurige afwezigheid wil terugkeren (art. 40)  de vreemdeling die aan de gemeente gemeld heeft dat hij minder dan een jaar het land zal verlaten zijn, maar wegens overmacht toch langer dan een voorzien afwezig is geweest, kan vragen om terug in zijn oude verblijfstoestand geplaatst te worden.

   In afwachting van een beslissing hierover ontvangt hij een bijlage 15. Deze is drie maanden geldig.


  Bijlage 15 voorlopig verblijfsattest4
  Bijlage 15 – voorlopig verblijfsattest

  • Grensarbeiders (art. 109)  Grensarbeiders die wonen in een aangrenzend land (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Groot-Brittannië) krijgen van de gemeente van tewerkstelling een bijlage 15.

   Dit attest dekt het verblijf in België van de betrokkene voor de duur van zijn tewerkstelling als grensarbeider.


  Bijlage 15 voorlopig verblijfsattest5
  Bijlage 15 – voorlopig verblijfsattest

  • Vreemdelingen die zich aangemeld hebben voor inschrijving (art. 119)  vreemdelingen die zich aanmelden op de gemeente om een verblijfsprocedure op te starten, maar niet onmiddelijk ingeschreven kunnen worden, ontvangen een bijlage 15. De geldigheidsduur ervan mag de vijfenveertig dagen niet overschrijden.

  • Vreemdelingen die wachten op de afgifte van hun verblijfsdocument (art. 119)  vreemdelingen die reeds een verblijfsprocedure doorlopen hebben, maar nog geen verblijfsdocument kunnen ontvangen krijgen in afwachting van de afgifte van dit document een bijlage 15. De geldigheidsduur ervan mag de vijfenveertig dagen niet overschrijden.  Bijlage 19 aanvraag van een verklaring van inschrijving1
  Bijlage 19 – aanvraag van een verklaring van inschrijving

  • Burger van de EU die een inschrijving vraagt op grond van een verblijfsrecht als werknemer, zelfstandige, student of niet-actieve burger met voldoende bestaansmiddelen.

   Geen geldigheidstermijn want geen verblijfsdocument.

   De bijlage 19 gaat in principe samen met een inschrijving in het wachtregister, maar zonder dat er een ander document wordt afgegeven (zoals voordien de 'paarse kaart' ).


  Bijlage 19ter
  Bijlage 19ter

  • Aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie. Document dat aantoont dat iemand in procedure is. Deze mensen hebben een aanvraag gedaan om verblijfsrecht te krijgen.

  • Zeven maanden geldig van moment van indiening.  Bijlage 33 verblijfsdocument1
  Bijlage 33 – verblijfsdocument

  • Document afgegeven aan de vreemde student.

   Vermeld de duur die betrokkene gemachtigd is in het Rijk te verblijven.

   Geldig voor maximum één jaar, maar niet verlengbaar. De vreemde student kan wel een nieuwe bijlage 33 aanvragen wanneer de studies nog niet zijn afgerond.  Bijlage 35 bijzonder verblijfsdocument1
  Bijlage 35 – bijzonder verblijfsdocument

  • Afgegeven aan de vreemdeling die een schorsende beroep heeft ingediend voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen bepaalde beslissing tot weigering van een verblijfsaanvraag of tegen bepaalde beslissing tot uitwijzing uit België (cfr. art. 39/79 Vreemdelingenwet)

   Eén maand geldig, en wordt maandelijks verlengd zolang de beroepsprocedure loopt.

   Ingeschreven in het vreemdelingenregister.


  Toepassing en controle

  Toepassing en controle

  Afdeling volwassenenonderwijs

  Dhr. Aron De Hondt


  Toepassing en controle1
  Toepassing en controle

  • Bewijs van Belgische nationaliteit of wettig verblijf opnemen in het cursistendossier zodat de verificatie de nodige controles kan uitvoeren

  • Onderscheid tussen

   • Bewijs van Belgische nationaliteit

   • Bewijs van wettig verblijf of nationaliteit EU-landen

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Toepassing en controle2
  Toepassing en controle

  • Bewijs van Belgische nationaliteit

   • inschrijvingsformulier vermeldt Belgische nationaliteit en rijksregisternummer

   • Geen kopievan de identiteitskaart in het cursistendossier nodig

  • Bewijs van wettig verblijf of nationaliteit EU (1)

   • Cursistendossier:

    • kopie van het bewijs van wettig verblijf

    • Niet enkel het rijksregisternummer

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Toepassing en controle3
  Toepassing en controle

  • Bewijs van wettig verblijf of nationaliteit EU (2)

   • Veelvoorkomende documenten:

    • Identiteitsbewijs EU-landen

    • Geldig nationaal paspoort met geldig visum of van nationaliteit vrijgesteld van visumplicht

    • Elektronische vreemdelingenkaart

    • Attest van Immatriculatie

   • Andere documenten: enkel indien opgenomen in het vademecum

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Toepassing en controle4
  Toepassing en controle

  • Wat wordt niet aanvaard

   • Afgeleide documenten zoals bv.

    • gezinssamenstelling, medische identificatiepas, arbeidskaarten, SIS kaart, syndicaal attest, rijbewijs, inburgeringsattest

   • Documenten die geen wettig verblijf aantonen, bv.

    • Model 2: verklaring van wijziging van het domiciliëringsadres

    • art 9bis

    • art 9ter

    • Bijlage 3: ontvangstbevesting van een aanvraag op grond van art. 9bis van de vreemdelingenwet

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Toepassing en controle5
  Toepassing en controle

  • Wat wordt niet aanvaard: Bijlage 25/26

   • Zijn slechts registratiebewijzen, zonder geldigheidsduur.

   • Uitgeprocedeerde asielzoeker verliest 25/26 en A.I.met bevel grondgebied te verlaten; maar dit gebeurt niet altijd!

   • A.I. : is wél een bewijs van wettig verblijf

    • verlengd wordt zolang de asielprocedure hangende is

    • duidelijke vermelding van de geldigheidsduur

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Specifieke categorie n 1
  Specifieke categorieën (1)

  • Asielzoekers

   • Kunnen wettig verblijf aantonen met

    • A.I., bijlage 35

    • Bijlage 25/26 in combinatie met attest van materiële bijstand

     • Geleverd door opvangstructuren van FEDASIL

     • Document werd door CVO al gebruikt voor vrijstelling inschrijvingsgeld

     • Passage toegevoegd: bevestiging dat de asielzoeker wettig verblijft

     • 2 weken geldig

     • Voor CBE en CVO

  Afdeling Volwassenenonderwijs  Specifieke categorie n 2
  Specifieke categorieën (2)

  • Gedetineerden

   • Voldoen aan de bepalingen inzake wettig verblijf gedurende de periode dat zij in detentie zitten

   • Geen controle op wettig verblijf

   • Niet voor gesloten asielcentra!

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Specifieke categorie n 3
  Specifieke categorieën (3)

  • Au pairs

   • Probleem: hebben inschrijvingsbewijs nodig voor verkrijgen arbeidskaart en visum: vicieuze cirkel

   • Oplossing: HvN stelt een ‘intentieverklaring’ op, op vraag van het gastgezin: volstaat voor aanvragen arbeidskaart. Inschrijven gebeurt bij centrum/ HvN na aankomst in het land, met bewijs van wettig verblijf.

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Toepassing en controle6
  Toepassing en controle

  • Documenten in cursistendossier

   • Belgen met RR-nr: inschrijvingsformulier met vermelding naam en RR-nr, gehandtekend door cursist

   • Belgen zonder RR-nr: kopie/ scan e-ID of paspoort

   • Anderen: kopie document wettig verblijf, cfr. vademecum.

   • Kopie moet minstens naam cursist weergeven, naam document en begin- en einddatum. Paspoorten: kopie van identificatie cursist en de bladzijde met visum of bladzijde(n) met relevante in-uit-stempels

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Veelgestelde vragen zie faq website
  Veelgestelde vragen(zie FAQ website)

  • Wat met EU-burgers?

   • EU-burgers kunnen nog steeds ingeschreven worden in het volwassenenonderwijs

   • identiteitsbewijs EU-landen = bewijs van wettig verblijf

  • Moet voor elke nieuwe inschrijving voor een module in het lopende schooljaar het wettig verblijf bewezen worden?

   • Ja. Het verblijfsdocument moet geldig zijn op het moment van inschrijving voor elke module.

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Veelgestelde vragen
  Veelgestelde vragen

  • Moeten eurocraten en diplomatiek personeel het wettig verblijf aantonen?

   • geen reguliere verblijfsdocumenten

   • specifieke verblijfstiteluitgereikt door de FOD Buitenlandse zaken: diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaarten

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Veelgestelde vragen1
  Veelgestelde vragen

  • Wat met personen die een wettig verblijf hebben in een Schengenland?

   • Personen die in een buurland verblijven

    • Domicilie in een buurland + les volgen in een centrum aan de grens

    • Geen controle op wettig verblijf in België. Wel kopie paspoort en document wettig verblijf buitenland.

   • Personen die in België verblijven

    • Geldige verblijfstitel in een Schengenland

    • + geldig bewijs uit het vademecum, bv. Bijlage 3

  Afdeling Volwassenenonderwijs


  Heeft u nog vragen
  Heeft u nog vragen

  Evelyn Laermans

  evelyn.laermans@ond.vlaanderen.be

  02/553 98 35

  Afdeling Volwassenenonderwijs