Vesz lyes anyagok
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

VESZÉLYES ANYAGOK. „A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”. A VESZÉLY FOGALMA:. A VESZÉLY : az egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek lehetősége! A veszélyt előidéző okokat veszélyforrásoknak nevezzük! Veszélyforrás lehet pl.: VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÁRUK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vesz lyes anyagok
VESZÉLYES ANYAGOK

„A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”


A vesz ly fogalma
A VESZÉLY FOGALMA:

 • A VESZÉLY: az egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek lehetősége!

 • A veszélyt előidéző okokat veszélyforrásoknak nevezzük!

 • Veszélyforrás lehet pl.:

  VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÁRUK


Kock zati t nyez k
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

 • A VESZÉLYES ÁRU FOGALMA:

  • Veszélyes áruk azok az anyagok, amelyek tulajdonságaiknál fogva valamilyen káros, ártalmas hatással, kockázattal járnak az élő természetre, a környezetre és az anyagi javakra.

  • Kockázati tényezők:

   • Biztonság

   • Egészség

   • Természet, környezetszennyezés

   • Anyagi javak, értékek károsodása
Term szet s k rnyezet leveg talaj v zek n v ny s llat vil g ghajlat
TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETLEVEGŐ, TALAJ, VÍZEK, NÖVÉNY ÉS ÁLLAT VILÁG, ÉGHAJLATT rv nyek a v delem rdek ben
TÖRVÉNYEK A VÉDELEM ÉRDEKÉBEN

Törvényi előírások:

 • ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége, II. világháború óta szabályozza

 • EU – Európai Unió, 1957 óta, GENFI egyezmény keretében

 • 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

 • 61/ 2007.(VI:29) GKM rendelet


A vesz lyes anyagok oszt lyba sorol sa
A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

1. FIZIKAI - KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

 • 1. 1 robbanásveszélyes ( Jele: E )

 • 1.2 Égést tápláló, oxidáló (Jele: O )

 • 1.3 fokozottan tűzveszélyes ( Jele: F + )

 • 1.4 tűzveszélyes ( Jele: F )

 • 1.5 kevésbé tűzveszélyes

 • 1.6 egyéb tényezők


A vesz lyes anyagok oszt lyba sorol sa1
A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

2. TOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK:

 • 2.1 nagyon mérgező ( Jele: T + )

 • 2.2 mérgező ( Jele: T )

 • 2.3 ártalmas ( Jele: X )

 • 2.4 maró ( Jele: C )

 • 2.5 irritatív ( Jele. Xi )

 • 2.6 túlérzékenységet okozó ( alergén)

 • 2.7 specifikus egészségkárosító ( nem visszafordítható)

 • 2.8 rákkeltő

 • 2.9 mutagén

 • 2.10 reprodukció- károsító ( szaporodást károsító)

 • 2.11egyéb jellemző tulajdonságok ( bőrön át felszívódó)


A vesz lyes anyagok oszt lyba sorol sa2
A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

3. ÖKOTOXIKOLÓGIAI, KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ,KÖRNYEZETSZENNYEZŐ SAJÁTOSSÁGOK:

 • 3.1 NAGYON MÉRGEZŐ

 • 3.2 MÉRGEZŐ

 • 3.3 ÁRTALMAS

 • A veszélyes anyagok osztályba sorolásának lépései:

  • Veszélyesség szempontjainak meghatározása

  • Méregerősség meghatározása

  • Szimbólumok,veszélyjelek meghatározása

  • Jellemző kockázatok meghatározása R mondatok

  • Biztonsági tanácsok leírása S mondatok

 • Vegyi anyagok jelölési szabálya:

  • CAS számmal, regisztrációs számmal

  • CAS = CHEMIKÁL ABSTRACTS SERVICE

  • Pl. : anyag neve: orto – etil hidroxilamin , regisztrációs száma: 624-86-2 • Az r s az s mondatok kiv laszt sa
  Az R és az S mondatok kiválasztása:

  A címke tartalmát a Kémiai Biztonságról szóló törvény ( továbbiakban: Kbtv.) 17 § - a

  és a 44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza.

  R mondatok: ( Kockázatra utaló R betű, szám és mondat)

  A veszélyes anyagra jellemző kockázatok jelölését szolgálja !

  Jelölése : R és egy szám > + jellemző mondat Pl. R 11 Tűzveszély, ártalmas

  A Kbtv. 2. sz.- ú melléklete tartalmazza az R mondatok részletes felsorolását

  S mondatok: ( Biztonsági tanácsokra utaló S betű, szám és mondat)

  A veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos biztonsági tanácsokat adja meg!

  Jelölése: S és egy szám > + jellemző biztonsági tanács egy mondatos leírása

  Pl.: S 1 Elzárva tartandó

  A Kbtv. 3. sz.-ú melléklete tartalmazza az S mondatok részletes felsorolását


  Vegyi anyagok nyilv ntart sa rt kel se s enged lyez se az eu ban
  VEGYI ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS ENGEDÉLYEZÉSE AZ EU – BAN

  REACH rendszer:

  • Az Európai Parlament és Tanács > Európai Vegyi Ügynökséget hoz létre 1907/2006/EK rendelettel 2006 dec.18.-án, hogy a REACH által kötelezővé teszi a vegyi anyagok ellenőrizhetőségét, forgalomba kerülését

  • Főbb részei:

   • Gyártók és forgalmazók feladatai

   • A vegyi anyag felhasználók feladatai


  A biztons gi adatlap
  A BIZTONSÁGI ADATLAP ENGEDÉLYEZÉSE AZ

  • Célja:

   A biztonsági adatlapon szereplő információknak meg kell felelni a vegyi anyagokkal kapcsolatba kerülő, kockázatoknak kitett dolgozók munkaegészségügyi és biztonsági követelményeinek.

  • Az adatlap tartalmi követelményei:

   • 1. Az anyag, készítmény és gyártó azonosítása

   • 2. A veszély azonosítása

   • 3. Összetétel, alkotórészekre vonatkozó információk

   • 4. Elsősegély nyújtási intézkedések

   • 5. Tűzvédelmi intézkedések

   • 6. Intézkedések baleset esetén

   • 7. Kezelés, tárolás

   • 8. Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem

   • 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

   • 10. Stabilitás és reakcióképesség

   • 11. Toxikológiai információk

   • 12. Ökológiai információk

   • 13. Ártalmatlanítási szempontok

   • 14. Szállítási információk

   • 15. Szabályozási információk

   • 16. egyéb információk


  Vesz lyes ruk csomagol sa
  VESZÉLYES ÁRUK CSOMAGOLÁSA ENGEDÉLYEZÉSE AZ


  Vesz lyes ruk rakt roz sa
  VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA ENGEDÉLYEZÉSE AZ

  • VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSI MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSAKOR alábbi fogalmakat mindenképpen ismernie kell:PASSZÍV TÁROLÁS: - amikor csak tárolják a zárt göngyöleget.- a szellőzés biztosításához óránként 2-SZER kell a levegőmennyiségnek   cserélődnie. Ez különösen a konténeres tárolásnál fontos.AKTÍV TÁROLÁS:- ha valamelyik göngyöleggel műveletet végeznek, pl kiöntenek belőle, akár  csak a hordó szája nyitva van, már aktívnak minősül a tárolás.- aktív tárolásnál a levegőmennyiségnek 7-SZER kell cserélődnie óránként. Ezt  konténeres tárolás esetén már csak mesterségesen lehet biztosítani, azaz  valamilyen szívó vagy fújó eszközt, ventillátort kell alkalmazni.


  Vesz lyes ru sz ll t sa
  VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ENGEDÉLYEZÉSE AZ

  • Nemzetközi egyezmények alapján:

   • Közúton > ADR előírása szerint 1957 Genf

   • Vasúton > RID / COTIF + SZMGSZ egyezmények

   • Vízi - belvízi > ADN 1941 egyezmény ADN-Rajna

    • Tengeri >IMDG / SOLAS 1978 egyezmény Chicagó

  • Légi > ICAO TI / IATA DGR 1971 CHICAGO


  A vesz lyes ru adr szerinti oszt lyok
  A VESZÉLYES ÁRU ENGEDÉLYEZÉSE AZ ADR SZERINTI OSZTÁLYOK

  • 1 osztály Robbanóanyagok és tárgyak

  • 2 osztály Gázok

  • 3 osztály Gyúlékony folyadékok

  • 4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok,

  • 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok

  • 4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztőanyagok

  • 5.1 osztály Gyújtóhatású(oxidáló) anyagok

  • 5.2 osztály Szerves peroxidok

  • 6.1 osztály Mérgezőanyagok

  • 6.2 osztály Fertőzőanyagok

  • 7 osztály Radioaktív anyagok

  • 8 osztály Maróanyagok

  • 9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak


  Vesz lyes ru adr szerinti jel l se a g pj rm veken
  VESZÉLYES ÁRU ENGEDÉLYEZÉSE AZ ADR SZERINTI JELŐLÉSE A GÉPJÁRMŰVEKEN

  • UN tábla:  Vesz lyes ru baleset eset n a helyes seg ts g k r s
  VESZÉLYES ÁRU BALESET ESETÉN A HELYES SEGÍTSÉG KÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSE AZ

  Feladatok sorrendje:

  > helyzet felismerés, veszély mértéke, jellege

  > életmentés, biztonságba helyezés

  > vagyon, érték mentés

  > segítség kérése telefonon:

  - telefonálló neve, honnan telefonál, helyszín

  - veszély pontos elmondása, életveszély jellege

  - a megtett cselekvések

  - telefon szám, amelyről küldte az értesítést, hogy vissza lehessen hívni


  A vesz lyes ruk anyagok
  A veszélyes áruk, anyagok ENGEDÉLYEZÉSE AZ

  Készült:Az ajkai BÁNKI DONÁT Szakképző iskolában

  2011 június 03 - ra

  A BÁNKI – NAP tiszteletére

  és a hallgatóság továbbképzésére

  TISZTELETTEL KÖSZÖNÖM A FIGYELMES ÉRDEKLŐDÉST

  Az előadás anyagát összeállította: 2011 május 28.-án

  NYIRŐ FERENC Műszaki tanár