Tematické okruhy z Didaktiky hier - PowerPoint PPT Presentation

zenda
tematick okruhy z didaktiky hier n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tematické okruhy z Didaktiky hier PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tematické okruhy z Didaktiky hier

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Tematické okruhy z Didaktiky hier
164 Views
Download Presentation

Tematické okruhy z Didaktiky hier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tematické okruhy z Didaktiky hier

 2. Postavenie ŠH v ISCED 2 a ISCED 3– Štátny vzdelávací program • Prínos športových hier k plneniu predmetových kompetencií (pohybové, kognitívne, učebné, komunikačné, interpersonálne a postojové kompetencie) Prednáška č. 1

 3. Postavenie ŠH v nových kurikulách ZŠ – ISCED 2 • Charakteristika modulu, v ktorom sa vyučujú športové hry • Ciele modulu športové činnosti pohybového režimu vo vzťahu k športovým hrám • Obsah tematického celku ŠH v kurikulách ZŠ – ISCED 2 • ŠH vo výberovom TC v kurikulách ZŠ – ISCED 2 Prednáška č. 1

 4. ŠH v kurikulách sekundárneho vzdelávania ISCED 3A (gymnáziá) • Modul, v ktorom sa vyučujú športové hry • Cieľ modulu športové činnosti pohybového režimu vo vzťahu k športovým hrám • Oblasti športových činností, v ktorých sa vyučujú športové hry a ich ciele Prednáška č. 1

 5. Faktory, ktoré ovplyvňujú výber učiva v rámci modulu Športové činnosti pohybového režimu (aplikácia na ŠH) • Faktory, ktoré ovplyvňujú realizáciu vzdelávacích programov a výsledky vyučovacieho procesu v oblasti ŠH Prednáška č. 1

 6. Vzdelávacie štandardy pri vyučovaní športových hier • Definícia a charakteristika vzdelávacieho štandardu • Význam vzdelávacieho štandardu • Vzdelávací štandard na ISCED 2 a 3 • Spôsoby hodnotenia splnenia štandardu na ISCED 2 a 3 Prednáška č. 2

 7. Podrobnejší rozpis témy: • Vzdelávací štandard z tematického celku športové hry – Modul „Športové činnosti pohybového režimu“ a výberového tematického celku– ISCED 2 • Obsahový štandard (vedomosti, zručnosti, postoje) • Výkonový štandard (vedomosti, zručnosti, postoje) Prednáška č. 2

 8. Vzdelávací štandard zo “Športových činností pri ktorých dochádza ku stretu medzi jednotlivcami a zo športových činností uskutočňovaných v kolektíve“ – Modul „Športové činnosti pohybového režimu“ – ISCED 3A • Výkonový štandard (vedomosti, zručnosti, postoje) Prednáška č. 2

 9. Vyučovacia hodina športových hier • Typy vyučovacích hodín ŠH z hľadiska obsahu a ich odporúčaný sled • Štruktúra vyučovacej hodiny ŠH a osobitosti obsahu jednotlivých častí • Rozhodovací proces pri plánovaní organizácie vyučovacej hodiny ŠH Prednáška č. 3

 10. Didaktické metódy vo vyučovaní ŠH • Definícia vyučovacej metódy • Podmienenosť výberu vyučovacej metódy pri výučbe ŠH • Expozičné metódy pri výučbe ŠH – druhy, možnosti využitia • Fixačné metódy pri výučbe ŠH – výber metód, MOF a SIF vo vzťahu k didaktickým fázam nácvik a zdokonaľovanie • Diagnostické metódy pri výučbe ŠH Prednáška č. 4

 11. Didaktické formy pri výučbe športových hier • Delenie didaktických foriem • Charakteristika a delenie metodicko-organizačných foriem • Využitie metodicko-organizačných foriem z hľadiska didaktických fáz osvojovania herných činností, používaných vyučovacích metód a didaktických prístupov • Charakteristika delenie sociálno-interakčných foriem • Využitie sociálno-interakčných foriem z hľadiska didaktických fáz osvojovania herných činností, štruktúry vyučovacej hodiny, didaktických riadiacich štýlov Prednáška č. 5

 12. Didaktické riadiace štýly • Definícia riadiaceho didaktického štýlu • Základná štruktúra didaktického riadiaceho štýlu • Spektrum didaktických riadiacich štýlov (reprodukčné, produktívne) použiteľných pri výučbe ŠH Prednáška č. 6

 13. Aplikácia jednotlivých didaktických riadiacich štýlov pri výučbe ŠH (príkazový, úlohový - praktický, recipročný, vedúci k sebahodnoteniu, riadenému objavovaniu a samostatnému objavovaniu) • použiteľnosť • silné a slabé stránky • praktické príklady • úloha učiteľa a žiakov pri príprave, realizácii a hodnotení vyučovacej hodiny Prednáška č. 7 a 8

 14. Didaktické prístupy k vyučovaniu športových hier • Definícia didaktického prístupu k výučbe športových hier • Faktory ovplyvňujúce výber didaktického prístupu k výučbe športových hier • Druhy didaktických prístupov, ich charakteristika a využitie (silné a slabé stránky, praktické príklady) pri výučbe športových hier (technický, herne orientované didaktické prístupy) Prednáška č. 9 a 10

 15. Diagnostická činnosť učiteľa pri vyučovaní ŠH • Význam hodnotiacej činnosti učiteľa pri výučbe ŠH • Význam hodnotenia herného výkonu, výkonnostných predpokladov a špecifických vedomostí a zručností v školskej telesnej výchove a športovej výchove) • Metódy hodnotenia herného výkonu používané v školskej telesnej výchove (telesnej a športovej výchove) – príklady hodnotenia v jednotlivých skupinách ŠH, v jednotlivých ŠH • Hodnotenie predpokladov hernej výkonnosti (testy herných zručností vo vybraných ŠH, posudzovacie škály) • Hodnotenie špeciálnych vedomostí a zručností pri výučbe ŠH Prednáška č. 11

 16. Príklad formulácie otázok • Vymenujte predmetové kompetencie, ktoré pomáhajú športové hry plniť • Ako prispievajú športové hry k plneniu postojových (komunikačných, pohybových ......) kompetencií? • V ktorom module sa v ISCED 2 vyučujú športové hry a ktoré hry sa vyučujú v základnom tematickom celku Športové hry? • V ktorom module sa v ISCED 3 vyučujú športové hry a do ktorých športových činností sú zaradené? • Od čoho závisí výber učiva pri vyučovaní športových hier? • Od čoho sú závislé výsledky vyučovania športových hier? • Uveďte základné predpoklady účinnej riadiacej činnosti učiteľa pri výučbe športových hier. • Uveďte aspoň tri reprodukčné didaktické riadiace štýly učiteľa, ktoré sa dajú použiť pri výučbe športových hier a charakterizujte ich.

 17. Charakter testu a hodnotenie • 25-bodový test • Minimum 13 bodov • E 13 – 15 bodov • D 15,5 – 17,5 bodov • C 18 – 20 bodov • B 20,5 – 22,5 bodov • A 23 – 25 bodov

 18. Texty prednášok, okruhy a termíny testov sú na: www.fsport.uniba.sk - Pedagogické a vedecké pracoviská – Katedra športových hier – Zapletalová

 19. Študijná literatúra • Peráček, P. a kol.: Teória a didaktika športových hier I. Bratislava: PEEM – Peter Mačura, 2004. ISBN 80-89197-00-0. • Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu. Bratislava : UK, 2007. ISBN 978-80-223-2325-3. • Zapletalová, L. – Přidal, V. – Laurenčík, T.: Volejbal : Základy techniky, taktiky a výučby. Bratislava: UK, 2007. ISBN 978-80-223-2280-5. • Zaťková, V. – Hianik, J. Hádzaná : Základné herné činnosti. Bratislava: UK, 2006. ISBN 80-223-2141-9. • Peráček, P. – Pakusza, Zs.: Futbal : Teória a didaktika. Bratislava : Iris, 2011. ISBN 978-80-89238-55-2. • Slovík, J. a kol.: Didaktika športových hier. Bratislava: UK, 1993. ISBN 80-223-0504-9. • www.minedu.sk Štátny vzdelávací program – ISCED 2, 3A • Prednášky 1 – 11 z Didaktiky hier www.fsport.uniba.sk