socialfagligt opl g underretning tavshedspligt mv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv. Socialrådgiver. Oversigt. Hvad skal vi omkring? Intro omkring Barnets Reform Underretningspligt/oplysningspligt § 50 undersøgelse Tavshedspligt Samtykke Cases. Barnets reform. Formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oversigt
Oversigt
 • Hvad skal vi omkring?
  • Intro omkring Barnets Reform
  • Underretningspligt/oplysningspligt
  • § 50 undersøgelse
  • Tavshedspligt
  • Samtykke
  • Cases
barnets reform
Barnets reform
 • Formål
 • § 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

 • Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.
 • Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.
barnets reform1
Barnets reform

De fem vigtigste opmærksomhedspunkter:

 • Kontinuitet
 • Personlig udfoldelse
 • Skolegang
 • Sundhed
 • Skolegang
 • Forberedelse til voksenlivet
barnets reform2
Barnets reform

Kontinuitet:

Hvad betyder det?

Den betydningsfulde anden.

Har I oplevet at være ’ den betydningsfulde anden’ for en ung?

barnets reform3
Barnets reform

Personlig udfoldelse

 • Hvad indeholder retten til personlig udfoldelse?
 • Hvordan støttes retten til personlig udfoldelse?
barnets reform4
Barnets reform

Skolegang

Den kommunaleindsats, fokuserepå at barnetskal have en god skolegangbådefagligtogsocialt.

Kan vi støtte op omskolegangen?

barnets reform5
Barnets reform

Sundhed

Helbredstjek

Vejledning om kost og motion

Brug af rusmidler

Mv.

barnets reform6
Barnets reform

Forberedelsetilvoksenlivet

- hvordankan vi somfagpersonermedvirketil, at ruste de ungetilvoksentilværelsen?

underretnings og oplysningspligt
Underretnings- og oplysningspligt

SEL § 153

Underretningspligt

§ 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller

3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører.

§ 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndighederne.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk. 1.

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

§ 155. Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

underretnings og oplysningspligt1
Underretnings- og oplysningspligt

Efter §153 gælder det, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv (bl.a. folkeskolelærere, pædagoger, tandlæger, sundhedsplejesker – JER! ) skal underrette kommunen hvis de under tjenesten får kendskab til eller grund til at antage:

At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

At et barn efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller

At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

underretnings og oplysningspligt2
Underretnings- og oplysningspligt

Hvilke tegn kigger I efter?

Hvornår er nok nok?

Har der været tvivlstilfælde?

Skal man underrette for enhver pris?

underretnings og oplysningspligt3
Underretnings- og oplysningspligt

Hvad fører en underretning til?

Kvittering

Evt. besked hvis jeres underretning har givet anledning til, at der i gangsættes en undersøgelse eller foranstaltninger.

50 unders gelse
§50 undersøgelse

Et analyseredskab

En rækkeområderogforholdomkringbarnetsomsocialrådgiverenskalbelyse

En lovpligtigbørnesamtale

Punkteri §50 undersøgelsen:

Udviklingogadfærd

Familieforhold

Skoleforhold

Fritidsforholdogvenskaber

Andre relevanteforhold

tavshedspligt
Tavshedspligt

Hvad må du sige og til hvem?

Tavshedspligten gælder:

- Kun fortrolige oplysninger

Hvornår kan oplysninger kaldes fortrolige oplysninger?

Må du drøfte fortrolige oplysninger med dine kollegaer uden samtykke fra forældrene?

tavshedspligt1
Tavshedspligt

Intern drøftelse – OK

Ekstern drøftelse OK med samtykke, hvis der ikke kan skaffes samtykke, skal drøftelsen ske anonymt.

Eksempel: spørgsmål fra klubmedarbejder til ekstern psykolog: Ung pige, teenager, problemer ift. hjemlige forhold, og begyndende tendens til cutting – hvad kan man som fagperson gøre?

tavshedspligt2
Tavshedspligt

Hvordan laver man et samtykke?

Eksempelpåsamtykkeskema