slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Складання і реалізація програм обробки рядкових величин  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Складання і реалізація програм обробки рядкових величин 

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Складання і реалізація програм обробки рядкових величин  - PowerPoint PPT Presentation

zena
144 Views
Download Presentation

Складання і реалізація програм обробки рядкових величин 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Складання і реалізація програм обробки рядкових величин Рядкові величини

  2. Знайти довжину слів: ДИСКОВОД, ВІДЕОМОНІТОР, КОМПЮТЕР Program Task1; Const A=‘ДИСКОВОД’; B=‘ВІДЕОМОНІТОР’; C=‘КОМПЮТЕР’; Var L1, L2, L3: integer; Begin L1:=Length(A); L2:=Length(B); L3:=Length(C); WriteLn(L1, L2, L3); End. Задача1

  3. Дано слово АЛГОРИТМ. Складіть слова: АЛГО, РИТМ, ГОРА. Program Task2; Const A=‘АЛГОРИТМ’; Var A1, A2, A3:string; Begin A1:=copy(A, 1, 4); A2:=copy(A, 5, 4); A3:=copy(A, 3, 3)+ copy(A, 1, 1); WriteLn(A1, A2, A3); End. Задача 2

  4. Підрахуйте кількість букв А в слові АБАБАГАЛАМАГА. Program Task3; Const A=‘АБАБАГАЛАМАГА’; Var k, L, i: integer; Begin k:=0; L:=Length(A); For i:=1 to L do begin if copy(A, i,1)=‘A’ then k:=k+1; end; Writeln(k); End. Задача 3

  5. Скласти програму, яка замінює в реченні “Мова програмування Turbo Pascal” словосполучення “Мова програмування” на словосполучення “Програмування мовою”. Program Task4; Var R, R1, R2, R3: string; N: integer; Begin Writeln(‘Початковий текст’); Readln(R); Writeln(‘Замінити слово’); Readln(R1); Writeln(‘На слово’); Readln(R2); While Pos(R1, R)>0 do Begin N:=pos(R1, R); Delete(R, N, Length(R1)); Insert(R2, R, N); end; Writeln(R); End. Задача 4

  6. Дано довільний текст. Складіть програму, яка підраховує кількість слів в реченні. Program Task5; Uses Crt; Var A:string; k, i, L:integer; Begin ClrScr; Write('Введiть текст '); ReadLn(A); L:=Length(A); K:=1; For i:=1 to L do begin if copy(a,i,1)=' ’ then k:=k+1; end; WriteLn('В реченнi cлiв ',K); End. Задача 5

  7. Дано довільне слово. Записати його справа наліво. Program Task6; Uses Crt; Var A1, A2:string; i,L:integer; Begin ClrScr; Write('Введiть слово '); ReadLn(A1); L:=Length(A1); A2:=''; For i:=L downto 1 do begin A2:=A2+copy(A1,i,1); end; WriteLn(A1); WriteLn(A2); ReadLn; End. Задача 6

  8. Перевірити чи введене слово є паліндромом. Program Task7; Uses Crt; Var A1, A2:string; i,L:integer; Begin ClrScr; Write('Введiть слово '); ReadLn(A1); L:=Length(A1); A2:=''; For i:=L downto 1 do begin A2:=A2+copy(A1,i,1); end; IF A2=A1 then WriteLn('ТАК') else WriteLn('Нi'); End. Задача 7

  9. В тексті здійсніть заміну слово- сполучення “тобто” на “т.ч.” Program Task8; Uses Crt; Const a1='тобто'; a2='т.ч.'; Var A:string; i,L:integer; Begin ClrScr; Write(введіть текст '); ReadLn(A); L:=Length(A); For i:=1 to L-5 do begin if copy(A,i,5)=A1 then begin delete(A,i,5); insert(a2,a,i) end; end; WriteLn(A); ReadLn; End. Задача 8

  10. Дано слово “ІБНФОБРМАБЦІБЯБ”. Скласти програму, яка б виправила помилки і отримали слово “ІНФОРМАЦІЯ”. PROGRAM Task9; Uses Crt; Const A='IБНФOБРМАБЦIБЯБ'; Var a2,s:string; i, L:integer; Begin ClrScr; s:=''; L:=Length(A); for i:=1 to L do begin a2:=copy(a,i,1); if a2<>'Б' then s:=s+a2; end; WriteLn(s); End. Задача 9