slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mgr. Jana Pelcová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Mgr. Jana Pelcová - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Přiznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa. Mgr. Jana Pelcová. „Žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“. Podání žádosti. Odborná způsobilost se přiznává individuálně na základě podané žádosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr. Jana Pelcová' - zelig


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Přiznávání odborné způsobilosti

k výkonu povolání adiktologa

Mgr. Jana Pelcová

slide2

„Žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“

slide3

Podání žádosti

 • Odborná způsobilost se přiznává individuálně
 • na základě podané žádosti
 • kolek v hodnotě 500,- Kč
 • doklady o vzdělání:
 • ověřený diplom + prostá kopie vysvědčení
 • diplom a vysvědčení o absolutoriu VOŠ
 • maturitní vysvědčení (předchozí vzdělání)
 • předmět žádosti – o co žadatel žádá
 • vyplnit kontakty – telefon, mailovou adresu
 • adresa trvalého bydliště, adresa pro doručení
 • potvrzení o výkonu povolání za uplynulých 5 let = výkon
 • činností do 1.8.2008 (pracovní náplň)
slide4

Potvrzení o výkonu povolání

5 let = výkon činností do 1.8.2008 (novela 96/2004 Sb.)

Počítání doby:

§ 4 (2) Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. 6) Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník vykonává povolání v nižším rozsahu než v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje.

(nemusí být v jednom kuse, sčítá se)

slide5

Výkon činností adiktologa

Vyhláška č. 424/2004 SB., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků (připravená novelizace):

(1) Adiktolog bez odborného dohledu a bez indikace lékaře vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 2 a dále v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch 

a)  provádí komplexní adiktologickou diagnostiku  pacienta; to je zejména standardizované psychiatrické porovnávací stupnice a metody škálování, dotazníkové metody ( Adiction Severiny Index), adiktologické anamnézy

b) provádí neinvazivní odběry biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění,

slide6

Výkon činností adiktologa

c)stanovuje program primární prevence pro rizikové skupiny včetně programu časné diagnostiky a intervence,

d) provádí depistáž ohrožených skupin s cílem identifikovat osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky a u těchto osob provádí prevenci a edukaci v oblastech zdravého způsobu života a snižování škodlivosti užívání návykových látek,

e) provádí individuální skupinovou a rodinnou podpůrnou psychoterapii,

slide7

Výkon činností adiktologa

f) instruuje zdravotnické pracovníky v oblasti péče o osoby ohrožené zdraví škodlivými návyky o škodlivosti užívání návykových látek,

g) provádí adiktologické poradenství.

(2) Adiktolog na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí psychiatrického zaměření v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch vypracovává komplexní léčebný plán a koordinuje jeho realizaci (case management).

slide8

Výkon činností adiktologa

 • (3) Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí psychiatrického zaměření v oblasti užívání návykových látek, patologického hráčství a obdobných poruch 
 • spolupracuje a asistuje při psychiatrických a psychologických vyšetření,
 • b) spolupracuje při systematické individuální, skupinové
 • a rodinné psychoterapii.
slide9

Přiznávání odborné způsobilosti

podle zákona č.96/2004 Sb.

Čl. VIII zákona č. 189/2008 Sb. Přechodná ustanovení

2. Ministerstvo přizná na základě žádosti rozhodnutím odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa podle

§ 21a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a) absolventům nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) všeobecným sestrám po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

slide10

Vydání osvědčení k výkonu povolání

bez odborného dohledu

Čl. VIII zákona č. 189/2008 Sb. Přechodná ustanovení

5. Fyzickým osobám, které požádají o vydání osvědčení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které prokáží odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa podle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. bude vydáno osvědčení na období 6 let, pokud prokáží minimálně

a) 1 rok výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle § 21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo

b) 2 roky výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle § 21a odst. 2 z období posledních 6 letv rozsahu minimálně pětiny stanovené pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání v oboru nebo souvisejících oborech.

odborn zp sobilost k v konu povol n adiktologa 21a z kona 96 2004 sb
Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č. 96/2004 Sb.)
 • Odborná způsobilost se získává absolvováním
 • akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studia v oboru pro přípravu adiktologů,
 • b) akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření nebo studia na vyšších odborných školách sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo
 • c) studijního oboru pro přípravu všeobecných sester podle § 5 a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktolog, pokud byl zahájen do konce roku 2011.
odborn zp sobilost k v konu povol n adiktologa 21a z kona 96 2004 sb1
Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa (§ 21a zákona č. 96/2004 Sb.)

(2) Adiktolog, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. b) nebo c) může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 1 roku výkonu povolání adiktologa. Do té doby musí vykonávat své povolání pod odborným dohledem.

(3) Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a dalších závislostí.

slide13

Statistika

Počet přiznaných odborných způsobilostí

k dnešnímu dni:

138

Počet vydaných osvědčení:

11 (1. 2. 2010)

slide14
Děkuji za pozornost
 • Kontakt:
 • Mgr. Jana Pelcová
 • jana.pelcova@mzcr.cz
 • 224 972 851
ad