1 / 16

Projektovanje informacionih sistema

Projektovanje informacionih sistema. Čisti i Pokretni Lanci Snabdevanja Profesor: Studenti: Dr. Milorad Tošić Vladimir Nikolić 12035 Igor Mitić 12300. Uvod Tri osnovna tipa lanaca snabdevanja: Tradicionalni Lanac Snabdevanja

zelia
Download Presentation

Projektovanje informacionih sistema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projektovanje informacionih sistema Čisti i Pokretni Lanci Snabdevanja Profesor:Studenti: Dr.Milorad Tošić Vladimir Nikolić 12035 Igor Mitić 12300

 2. Uvod Tri osnovna tipa lanaca snabdevanja: • Tradicionalni Lanac Snabdevanja • Čist Lanac Snabdevanja • Pokretni lanac Snabdevanja

 3. Tematika koja će biti pokrivena u izlaganju podeljena je ovako: • Poreklo Čistog • Alati čistog lanca snabdevanja • Karakteristike čistog lanca snabdevanja • Karakteristike pokretnog lanca snabdevanja • Strategije čistih i pokretnih lanaca snabdevanja

 4. Poreklo Čistog ‘Čisto’ nije samo sistem, nego je i filozofija. Poreklo dobija 1960-ih godina u automobilskoj industriji, kao Tojotin način proizvodnje ili Tojotizam. ‘Čistu’ proizvodnju razvio je Ono Taiči.

 5. Ciljilifilozofijačisteproizvodnje je eliminacijanepotrebnih, neželjenihineproduktivnihakcijatokomprocesaproizvodnjeipovećavanjevrednostigotovogproizvoda. Pre nego što se bilo šta eliminiše mora se indentifikovati.

 6. Tojotin prilaz rešavanju i identifikovanju rasipanja je svrstavanje rasipanja u 7 grupa: • Suvišna proizvodnja • Čekanje • Pomeranje ili transport • Nepotrebno kretanje • Nevažni procesi • Inventar • Kvarovi

 7. Alati čistog lanca snabdevanja 1. TPM(Total Preventative Maintenance) - Totalno preventivno održavanje 2. ‘5S’ (Sereiri-Razvrstaj, Seiton- Postavi na mesto, Seiso – izglačaj, Seiketso – Standardizuj, Shitsuke - Održi) 3. ‘JIT’(Just in time) – Baš na vreme 4. ‘SMED’(Single Minut Exange of Dies) – Trenutna promena etalona 5. ’Jidoka’ – Nulta kontrola kvaliteta 6. Radne ćelije proizvodnje 7. ‘Kanban’ – Kanban kartice 8. ‘Poka Yoke’ – Provera Grešaka 9. Tok vrednosti i mapiranje procesa 10. Čista Sigma(Lean Sigma) i Sposobna Sigma(Fit Sigma)

 8. Karakteristikečistoglancasnabdevanja Osnovne karatkeristike čistog lanca snabdevanja su: • Eliminisanje rasipanja • Gladak operacioni protok • Visok nivo efikasnosti • Osiguranje kvaliteta

 9. Eliminisanje rasipanja Metodologija čistog izneta po Womaku,Džonsu i Rosu je usko fokusirana na identifikaciji i eliminisanju rasipanja. Jedna od popularnih oblasti rasipanja u procesu je višak inventara. Druga je vreme ciklusa operacije. Alati kao (ERP – enterprise recource planing) planiranje resursa preduzećai ,JIT, SMED, brzo odzivna proizvodnja(QRM – Quick Response Manufacturing) se koriste u eliminaciji rasipanja.

 10. Gladak operacioni protok Gladak operacioni protok zahteva primenu odgovarajićih prilaza. Tri najprimenjenija prilaza su: • Ćelijska proizvodnja; • Kanban sistem poziva; • Teorija ograničenja(TOC-Theorz Of Constrains).

 11. Visok nivo efikasnosti Postoje mnoge metodologije i alati za osiguravanje visokog nivoa efikasnosti u čistim lancima snabdevanja. Mi ćemo objasniti jedan takav metod TPM (total preventive maintenance) i dva takva alata (‘5S’ i celokupna efikasnost opreme (overall equipment effectivness OEE)).

 12. OsiguranjeKvaliteta Osiguranje kvaliteta fokusira se na sprečavanje i prevenciju neuspeha ili grešaka u proizvodnji analiziranjem glavnih uzroka i održavanjem poboljšanog procesa dokumentovanjem standardne operativne procedure i neprekidnom vežbom. Alati koji se ovde koriste prvenstveno su ‘Jidoka’ i ‘Poka Yoke’.

 13. Karakteristike pokretnog lanca snabdevanja Pokretni lanac snabdevanja treba da sadrzi sledeće ključne karakteristike: 1. fleksibilnost; 2. osetljivost tržista; 3. virtuelna mreža; 4. odlaganje; 5. odabrani principi oslabljenog lanca nabavke;

 14. Strategije čistog i pokretnog lanca snabdevanja • Čist lanac snabdevanja • Mesavina proizvoda i servisa • Primenivanje strategija u zavisnosti od slučaja • Hibridizacija lanaca snabdevanja

 15. Zaključak • Pređeno je preko svih karakteristika i alata čistog i pokretnog lanca snabdevanja • Pokazana je njihova primena i strategije

 16. KRAJ HVALA NA PAŽNjI

More Related