به نام خدا
Download
1 / 23

به نام خدا - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

به نام خدا. آنتروپومتریک در مطالعات علمی پروتوکل های استاندارد ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سلامت و بیماری. سیدمحسن حسینی نژاد 12 اردیبهشت 1392 دانشگاه علوم پزشکی گلستان. Abbreviations. Standard protocols. Anthropometric indices, Health status.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'به نام خدا' - zelenia-lewis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
به نام خدا

 • آنتروپومتریک در مطالعات علمی

  • پروتوکل های استاندارد

 • ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سلامت و بیماری

سیدمحسن حسینی نژاد

12اردیبهشت 1392

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و جوانان در سراسرجهان درحال افزایش است. چاقی با شیوع بالای بیماریهای قلبی عروقی و اختلالات متابولیک( هایپرتانسیون، هایپرلیپیدمی، مقاومت غیرطبیعی به انسولین(Insulin Resistance or IR) و ابتلا به دیابت نوع 2مرتبط است. شواهدی درمورد وابستگی چاقی احشایی و مقاومت به انسولین نیز وجود دارد. شاخص های غیر تهاجمی سنجش چربی احشایی شامل دور باسن، دور کمر و نسبت این دو (WHR, WC, WHtR) هیچ یک دقیق ترین و کامل ترین شاخص اندازه گیری نیست ولی به طور گسترده در مطالعات مورد استناد می باشند. درزمینه وابستگی و ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک با اجزای مقاومت به انسولین و سطح گلوکز پلاسما داده های محدودی دردسترس است. وجود چنین رابطه ای می تواند در غربالگری و توصیه به انجام برخی از آزمایش ها مفید باشد.


 • کنداکی و همکاران(2011) در مطالعه ای در چندین شهر اروپا نشان دادند که در جمعیت کل و جمعیت افراد کم وزن و نرمالBMI, WC, WHtR , SKINFOLD SUM در مقایسه با WHRوابستگی قوی تری با اجزای مقاومت به انسولین داشت. اما در گروه چاق و خیلی چاق وابستگی WC, WHtRبا اجزای مقاومت به انسولین بیشتر از سایر شاخص های آنتروپومتریک بود. شاخص های آنتروپومتریک با سطح گلوکز خون رابطه معنی داری نداشتند. درجمعیت زنان این مطالعه، وابستگی WHR , Skinfold sum با اجزای مقاومت با انسولین به طور واضح قوی تر از این وابستگی در جمعیت مذکر بود. که احتمالا به دلیل تفاوت ذخیره چربی و اثرمتابولیک متفاوت انسولین در تجمع چربی ناحیه شکم و ساب اسکاپولار بود.

 • یان و همکاران(2006) در مطالعهای روی کودکان چینی قدرت پیش گویی کنندگی WC را برای سطح گلوکز خون بهتر از سایرشاخص ها گزارش کردند و ارتباط WC, WHtR , BMI را با If, HOMA مشابه ارزیابی کردند.

 • مشابه همین نتایج را میسرا و همکاران(2006) در مقایسه BMI, WC , Subscapular Skinfold sum با هایپرانسولینمی ناشتا در میان نوجوانان و جوانان آسیایی-هندی گزارش کردند.

 • مانیوس و همکاران (2008) نیز ارتباط BMI , WHtR, WC با اجزای مقاومت به انسولین ، در مقایسه با WHR، را قویتر گزارش نمودند.


 • در تحقیقاتی درمیان کودکان در چندین شهر اروپا نشان دادند که در جمعیت کل و جمعیت افراد کم وزن و نرمالدرقبرس، ژاپن و چیننشان داده شد که WCو WHtR، درمقایسه با BMI، پیش گوکننده های بهتر پروفیل لیپیدی وسطح فشارخون بودند البته با برتری مختصر WHtR.

 • درزمینه وابستگی و ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک با اجزای مقاومت به انسولین و سطح گلوکز پلاسما داده های محدودی دردسترس است.

 • مهداد و همکاران(2012) در مطالعه ای روی نوجوانان و جوانان مراکشی ارتباط قوی و معنی داری بین BMI,FM, PBF در هردوجنس دختر و پسر یافتند و همانند مطالعات قبلی گزارش کردند کهBMI ارتباط زیادی با چربی بدن دارد و نشاندهنده چربی اضافی درکودکان و نوجوانان و جوانان است. ارتباط مستقیم BMIو PBF ، نقش BMI در پیش گویی PBF و تاثیرتفاوت های جنسیتی در رابطه بین BMI و PBF نیز در این مطالعه تایید شد.

 • یامبوریسوت و همکاران (2010) و نئوویوس و همکاران (2005) هم در مطالعات خود ارتباط مستقین بین WC و چربی بدن را گزارش نمودند.

 • شواندت(2011) WC را معیاری بهتر از BMI و ضخامت چین پوستی برای تعیین چاقی مرکزی دانست.

 • گیل و همکاران (2003) نشان دادند که WC معیار مهم و قابل توجهی در تعیین افراد چاق و خیلی چاق است.


Thank you all
Thank you all در چندین شهر اروپا نشان دادند که در جمعیت کل و جمعیت افراد کم وزن و نرمال

Follow your heart; think big…

Keep going, don’t settle..


ad