Syst m psychosoci ln interven n slu by spis
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS). Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina. První psychická pomoc. Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zeke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Syst m psychosoci ln interven n slu by spis

Systém psychosociální intervenční služby(SPIS)

Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela

ZZS kraje Vysočina


Prvn psychick pomoc
První psychická pomoc

 • Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku

 • Na její realizaci se mohou podílet laici či vyškolení dobrovolníci (peeři), zasahující složky IZS apod.

 • V případě potřeby by na první psychickou pomoc měly navazovat další formy péče jako jsou psychosociální péče, krizová intervence, ambulatní zvládání traumatických zážitků, stacionární péče apod.


Prvn psychick pomoc1
PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC

Může být směrovaná:

 • vně organizace, tj. na péči (podporu, pomoc, službu)

  lidem a obcím zasaženým mimořádnou událostí

  Na jejím poskytování se velkou měrou podílejí neziskové

  a dobrovolnické organizace.

 • do organizace,tj. na péči o duševní zdraví záchranáře vycházející z CISM či podobných přístupů.


Critical incident stres management cism
Critical Incident Stres Management (CISM)

 • Soubor opatření, který se týká řízení a zvládání stresu

  před, při a po událostech mimořádného charakteru

  k udržení duševního zdraví záchranářů v souvislosti

  s výkonem profese.

 • Systém zahrnuje opatření pro zvládání stresu

  mimořádných událostí při přípravě na událost

  (vzdělávání, školení, životní styl), v jejím průběhu (první

  psychologická a psychosociální pomoc na místě události)

  a v době vyrovnáváni se s jejími následky

 • Jde především o podporu záchranářů formou strukturovaných setkání, následné péče o jejich rodiny

  apod.

 • Vychází z něj PIS (psychosociální intervenční služba) –

  využívá se, k těmto účelům, v ČR – viz. dále


Co se traduje
Co se traduje?

Mýty o záchranářích

- vždy musím být silný

- projevit emoce je slabost

- nechat si pomoci znamená selhat

- já pomoc nepotřebuji, protože jsem pomáhající

- na trauma bych měl co nejdříve zapomenout

A skutečnost???

Reálná rizika - faktory

kumulovaný stres, faktor bezmoci, vlastní ohrožení

A dopady

hrozící burn out, riziko profes. selhání, výskyt rozličných závislostí,

posttraumatické jevy, psychosomatické obtíže


Realita
REALITA ?!?

Dle výzkumů (Šeblová, Kebza 2004 -2007)

Symptomy syndromu profesního vyhoření u celého

souboru ZZS

- u 15% respondentů počínající projevy

- u 3% dotazovaných již rozvinutý burn out

= cca každý pátý zkoumaný záchranář !!!


Pro psychosoci ln p e ve zdravotnictv
PROČ psychosociální péče ve zdravotnictví

 • Podpora při zvládání psychické zátěže, které jsou

  zaměstnanci ve zdravotnictví vystaveni

 • Péče po nadlimitní zátěži

 • Snížení rizika profesního selhání

 • Prevence vzniku posttraumatického syndromu

 • Snížení rizika syndromu profesního vyhoření

 • Výuková činnost


Za krizi pova ujeme
Za krizi považujeme

Událost, která

a) narušila jedincovu psychickou

rovnováhu

b) selhávají dosud užitečné zvládací

mechanismy

c) jedinec jeví známky dysstresu

a významného zhoršení


P klady kritick ch ud lost z chran
Příklady kritických událostí záchranářů

 • smrt při výkonu služby

 • vážné zranění záchranáře

 • sebevražda záchranáře

 • vážné opakované nehody

 • traumatická smrt dítěte

 • vážné zranění dítěte

 • události s nadměrným zájmem médií

 • účastník nehody znal oběť

 • jakákoli událost, která má příliš silný dopad


Psychosoci ln interven n slu ba pis
Psychosociální intervenční služba (PIS)

vychází z CISM = Critical Incident Stress Management

PIS je zacházení se stresem v kritických

situacích

Jde o program:

specifického souboru opatření a metod, určených pro konkrétní skupinu osob.


Syst m psychosoci ln interven n slu by spis

PIS znamená

Diskuze

Proces

Podpora

Setkání

Vzdělávání

PIS NENÍ

Terapie

Psychoterapie

Psychologická léčba


Psychosoci ln interven n slu ba pis1
Psychosociální intervenční služba (PIS)

Používané typy a metody intervence

Intervence

 • individuální (forma rozhovoru)

 • skupinová (metody: debrifing, defusing,

  demobilizace)

  Výuka v poskytování intervence probíhá na:

  Akreditovaná pracoviště, certifikované kurzy, výcviky


Syst m psychosoci ln interven n slu by spis
PIS

 • Má zejména preventivní charakter

 • Napomáhá vytvoření odolnosti proti psychické zátěži

 • Vede k pochopení reakce na krizovou událost

 • Normalizuje stresovou reakci

 • Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince

 • Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou

  zátěž


Z sady poskytov n pis
Zásady poskytování PIS

Mlčenlivost(žádné záznamy, hlášení managementu)

Bezpečí(vhodné místo a čas)

Dobrý dosah(týmová záležitost, více peerů)

Pružnost (přizpůsobení potřebám uživatelů)


Kdo pis poskytuje
Kdo PIS poskytuje?

Tým, který poskytuje PIS tvoří:

 • Peeři – základní a nejdůležitější rovina

  (důvěra, prostorová blízkost, orientace v organizaci)

 • Odborník na duševní zdraví

 • Koordinátor

  V týmu není přímo účasten:

 • Odborný garant


Syst m psychosoci ln interven n slu by spis
PEER

 • je osoba vyškolená pro první psychickou pomoc kolegům v rezortu zdravotnictví

 • peerem může být záchranář, lékař, krizový manager aj.

 • je nenahraditelnou součástí týmů PIS

 • zjišťuje potřebnost “debriefingu“, “defusingu”

 • kontaktuje koordinátora - v případě potřebnosti tohoto typu péče

 • provádí “defusing” - sám (zkušený peer) či pod vedením odborníka na duševní zdraví

 • pomáhá při vzdělávacích činnostech

 • peer splňuje potřebné vzdělání absolvováním

  certifikovaného výcviku v rámci NCO NZO Brno, kurzu

  CISM či na základě již proběhlého peer výcviku v rámci

  HZS.


Odborn k na du evn zdrav
Odborník na duševní zdraví

 • Je vycvičený psycholog nebo psychiatr

 • Je vedoucím týmu

 • Podílí se na vzdělávání týmu

 • Podílí se na určování konkrétní podoby péče

 • Zajišťuje případnou následnou péči

 • Poskytuje psychologickou podporu


Krajsk koordin tor
Krajský koordinátor

 • je jmenován MZ ČR

 • přebírá pokyny a závěry z jednání odborných pracovních skupin

 • rozpracovává výstupy pro svoji činnost a činnost peerů

  na území kraje,

 • propaguje systém PIS a jeho využití v rezortu zdravotnictví

 • monitoruje potřebnost systému PIS v rámci kraje,

 • předávává obecné informace o poskytnuté péči

  na MZ ČR dle dohodnutých požadavků

 • spolupracuje s krajskými koordinátory v jiných krajích

 • plánuje, koordinuje a zabezpečuje vlastní realizaci

  systému PIS s přednostním využitím peerů vlastního

  kraje


Odborn garant
Odborný garant

 • Garantuje fungování systému z odborného hlediska

 • Poskytuje supervizi

 • Podílí se na průběžném vzdělávání členů systému PIS

 • Podporuje prezentování systému na veřejnosti

 • Může být nápomocen při výběru členů týmu

 • Nabízí klinickou podporu/programové vedení


Spis obecn informace
SPIS – obecné informace

 • Cíl:

  Vytvořit systém psychosociální podpory v resortu zdravotnictví

 • Kdo připravuje:

  Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor krizové připravenosti

  Odborná pracovní skupina pro řešení a udržitelnost SPIS - aktuálně řeší PIS pro zdravotníky a to zejména v urgentních oborech = „péče dovnitř“

 • Komu:

  Zdravotníci poskytující zejména neodkladnou zdravotní péči

 • Potřebné:

  Vyškolit dostatečné množství použitelných peerů

  a odborníků na duševní zdraví v systému CISM


Struktura spisu
Struktura SPISu

Odborný „think - thank“:

 • Odborná pracovní skupina MZ

 • Odborní garanti – odborné skupiny urgentní

  medicíny a medicíny katastrof

  Koordinace – státní a mezinárodní:

 • FN Brno Bohunice

  – Středisko medicíny katastrof

  Koordinace – krajská úroveň:

 • krajští koordinátoři

  Intervenční týmy:

 • odborníci na duševní zdraví

  s výcvikem v krizové intervenci

 • peeři

  Spolupráce s týmy vně systému:

 • intervenční týmy IZS


Zav d n spisu
Zavádění SPISu

Zatím nelze centrálně, proto v rámci jednotlivých krajů.

Cesty:

 • Doporučení MZ ČR

 • Management ZZ a ZZS

 • Odborové organizace

 • Krajské úřad - odbory pro zdravotnictví

 • Profesní organizace

  (Komora záchranářů, Společnost urgentní medicíny)

 • Osvěta v organizacích (letáky, prezentace…)


Spis x praxe sou asnost
SPIS x praxe - současnost

 • Zdravotnická zařízení ???

 • Záchranné služby

  - různá situace v jednotlivých krajích

  - ucelenější systémy péče vidíme v:

  ZZS HMP, ÚSZS SK, MSK

  - nějaké aktivity zaznamenáváme v:

  ZZS ZK, JČK, PK + …?


Dostupnost spis kde jsme dnes
Dostupnost SPIS – kde jsme dnes?

Dokumenty:

 • zákon o ZZS – určité vize v připravované zákonné normě

 • metodické dokumenty MZ

 • smlouva s WHO – SPIS jako smluvní „produkt“

  Kontakty:

 • webové stránky

 • telefonický kontakt na krajského koordinátora

 • přímý kontakt na peera

  Požadavek:

 • prostřednictvím zasaženého jednotlivce

 • prostřednictvím managementu (ve spolupráci s vedoucími

  zaměstnanci nebo ZOS či tiskovým mluvčím)


Spis kdo spolupracuje
SPIS – kdo spolupracuje?

 • Spolupráce:

 • Asociace ZZS ČR

 • Komora záchranářů ČR

 • Unie nelékařů ZZS

 • Odborový svaz zdravotnictví

 • Společnost pracovního lékařství

 • Zástupci fakultních nemocnic prostřednictvím odborů

  krizové připravenosti

 • Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

 • Regionální kancelář WHO ČR a SR


Aktu ln stav v zav d n spis
AKTUÁLNÍ STAV v zavádění SPIS

 • Vzdělávání

  - akreditovaný kurz – NCO NZO Brno (86 hodin), ZZS

  HMP

  - pracovní konference absolventů CISM

 • Personalistika

  - aktivní peeři v několika krajích

  - jmenováni MZ ČR krajští koordinátoři ve všech krajích ČR

  - problém s psychology

  - odborní garanti (pro Čechy PhDr. Blanka Čepická, pro Moravu

  PhDr. Lukáš Humpl

 • Propagace

  - letáky, vizitky, kontakty…

  - informování managementu, zdravotníků

  - povědomí zdravotníků o existenci PIS


Aktu ln stav v zzs kv
Aktuální stav v ZZS KV

 • jmenován krajský koordinátor pro kraj Vysočina (MUDr. Koubková)

 • v ZZS KV proběhl první „debrifing“ – únor 2011 – 17.2.


Syst m psychosoci ln interven n slu by spis

Po náročném výjezdu, po autonehodě,

po hromadném neštěstí auto umyjeme,

uklidíme, opravíme….

Kdo ale „ umyje a opraví “ duši

záchranáře????


Syst m psychosoci ln interven n slu by spis

DĚKUJI ZA POZORNOST!

kubisova@zzsvysocina.cz