Download
budidaya ikan lele n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
cara membudidayakan ikan lele PowerPoint Presentation
Download Presentation
cara membudidayakan ikan lele

cara membudidayakan ikan lele

1716 Views Download Presentation
Download Presentation

cara membudidayakan ikan lele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budidayaikanlele by :zeinsadewa

 2. Macammacamikanlele • -lelesangkuriang • Leledumbo • Lelelokal

 3. Ciri-ciriikandumbo • Leledumbo (c. Gariepinus) - jikaterkejutatau stress makawarnabadanberubahloreng-loreng- gerakanlebihagresif- patiltidakberacun- tidakmerusakpematang- pertumbuhanberatbadandalam 5-6 bulandapatmencapai 180-200 grm/ekor- warnabadangelaplelelokal (c. Batrachus)- gerakanbiasa- patilberacun- merusakpematangdenganmembuatlubang- pertumbuhanberatbadandalam 5-6 bulandapatmencapai 40-50 grm/ekor

 4. Teknikpembenihan • pembenihanikanleledapatdilakukandengancaraalamidancaramenyuntikanhipofisa. Cara alamiartinyaindukjantanmembuahiseltelur yang dikeluarkanolehindukbetinadenganrangsanganalami. Cara alamibiasanyadigunakanuntukpembenihanikanlelelokal.Penyuntikanhipofisabergunauntukmerangsangindukbetinauntukmengeluarkanseltelurnya. Hasilselteluritudicampurdenganseljantan yang dilakukandenganbantuanmanusiaataupembuahantidaksecaraalami. Cara hipofisabiasanyadigunakanuntukpembenihanikan yang sulitdipijahkansecaraalamikarenapemijahantersebutdilakukanbukandi habitat aslinya, misalnyasepertiikanleledumbo. Pembenihandenganmenggunakancarapenyuntikanhipofisamembutuhkanketerampilankhusus.

 5. Pemilihaninduk • caramembedakanindukjantandanbetinaterlihatpadaalatkelaminnnya. Alatkelamininiterletakdibagianperutdekatlubangdubur. Lelejantanmempunyaialatkelamin yang membentukmeruncing, sedangkanlelebetinaberbentukbulat. Indukjantanmemilikikepala relative kecil, warnabadanagakgelap, sertakulitkasar. Sedangkanindukbetinamemilikikepalabesar, warnabadanagakterang, sertakulit yang halus. Perut yang membesardanbiladirabaterasalembekitutanda-tandaindukbetinasiapmemijah. Sedangkanindukjantanditandaijikaperutdiurutmakanakankeluarcairanputih (sperma). Jikalelesudahsiapmemijahmerekaharussehatdantidaksedikitpuncacatpadatubuhnya. Indukberumur 1 tahunmemilikiberat 150-250 grm/ekordanpanjang 20 cm ataulebih.

 6. Tempatdancarapembenihan • tempatuntukpembenihanikandapatberupabak semen ataukolamtanah. Pemijahandapatdilakukansecara missal atauhanya 1 pasanginduksaja.

 7. Pemberianmakankepadaanaklele • Pemberian ,akandapatdilakukandalamkolampembenihanataukolamkhususpendederan. Untukmemudahkanpengamatan, kolampendederanjanganterlaluluas. Kedalamannyacukup 0,3-0,5 m. Pemeliharaanbenihdilakukanselama 1-2 bulan. Benihdiberimakanjikaiaberumurlebih 5 hari. Jenismakanan yang dapatdiberiberupamakananalami / pellet.

 8. Hama, penyakitdancarapenanggulangannya • jenishama yang mengganggudalampemeliharaanikanlelesepertikucing, ularburung, danbiawak. Untukpenanggulangandarihamadilakukanpembersihansemak-semak yang adadidekatlokasiataumeningkatkanpengawasan. Jenispenyakit yang biasamenyerangleleadalahbakteri, protozoa, dancacing. Untukmenanggulangijenispenyakittersebut, leleharusdirendamdahulukelarutan formalin dosis 200 ppmselama 10-15 menit. Dianjurkanjugakolamdiberikan formalin dosis 25-50 ppmuntukpencegahan protozoa danparasitcacing.

 9. Peluanguntungikanlele • Leledapatdijualpadasaatmasihkecilataubibit • Kalausudabesarsapatdijadikamakanansepertipecellele,krupukkulitlele,DLL

 10. Tips budidayaikanlele • Jikainginleleandamenjadilebihbesardaribiasanyabudidayakanlahleleandasepertitmpataslimya (alam liar) • Janganmenyerahmembudidayakanikanlelekarnake’uletankuncisuksespengusaha

 11. pesan • Semogaapaygsayasampaikanbisamenjadiinspirasiandasemuadantrimakasihbanyakatasperhatiaanya