zarz dzanie nale no ciami jak minimalizowa ryzyko przy nawi zaniu wsp pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Jesteśmy częścią sektora bankowego. BIG InfoMonitor w Polsce: przekazuje (poprzez BIK) informacje o dłużnikach wprost do sektora bankowego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy.' - zeheb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zarz dzanie nale no ciami jak minimalizowa ryzyko przy nawi zaniu wsp pracy

Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy.

Mariusz Hildebrand

Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

slide2

Jesteśmy częścią sektora bankowego

BIG InfoMonitor w Polsce:

 • przekazuje (poprzez BIK)informacje o dłużnikach wprost do sektora bankowego
 • umożliwia firmom jednoczesny dostęp do unikalnych i największych zasobów:

Łącznie 5,9 mln danych o zaległych długach!

Biuro Informacji

Kredytowej S.A.

(dane bankowe)

Rejestr Dłużników BIG

(dane z różnych

sektorów gospodarki)

Związek Banków

Polskich

(dane bankowe)

czym jest biuro informacji gospodarczej
Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to:

instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze.

Nazwa zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr dłużników”

big infomonitor s a co robimy
BIG InfoMonitor S.A. – co robimy ?
 • Ustalamy i weryfikujemy wiarygodność finansową przedsiębiorców i konsumentów.
 • skutecznie mobilizujemy dłużników do spłaty zaległych płatności;
 • wspieramy procesy minimalizowania ryzyka finansowego oraz odzyskiwania należności naszych Klientów.
 • Realizujemy to poprzez gromadzenie i dostarczanie wiarygodnych informacji gospodarczych oraz udostępnianie unikalnych danych bankowych o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych
 • prowadzimy Rejestr Dłużników BIG;
big infomonitor s a podstawy prawne
BIG InfoMonitor S.A. – podstawy prawne
 • Ustawa o BIG* - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530)
  • Ustawa określa zasady i tryb postępowania z informacjami gospodarczymi dotyczącymi wiarygodności płatniczej dotyczących przedsiębiorców i konsumentów
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
 • Regulamin zarządzania danymi z dnia 29 września 2010 r.
 • Działamy pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki
czym jest informacja gospodarcza ig
Czym jest Informacja Gospodarcza (IG)

Informacja gospodarcza to:

 • Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań płatniczych (informacja pozytywna)
 • Informacja o niespłaconych długach (informacja negatywna)
 • Informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem
dane kt re sk adaj si na i nformacj g ospodarcz
Dane, które składają się nainformację gospodarczą
 • O przedsiębiorcy:
 • nazwa firmy
 • siedziba i adres
 • KRS
 • NIP
 • REGON
 • imiona i nazwiska wspólników i członków zarządu
 • przedmiot działalności
 • O konsumencie:
 • imiona i nazwisko
 • adres
 • PESEL
 • seria i nr dowodu osobistego
rynek wierzytelno ci i big
Rynek wierzytelności i BIG

Źródło: Prognoza własna BIG InfoMonitor, Kredyt Inkaso, ERIF BIG, KRD BIG, DGP, IBnGR

wierzytelno ci wt rne
Wierzytelności wtórne

ok.80% rynku to niespłacone

kredyty bankowe

Źródło:

IBnGR, 2010

wska nik bezpiecze stwa dzia alno ci gospodarczej

30

25,71

22,19

20,7

21,06

20

14,89

13,52

13,37

13,34

11,34

11,51

9,28

10,34

6,98

10

7,28

3,81

5,36

1,44

0

-10

-20

11.2007

02.2008

05.2008

08.2008

01.2009

03.2009

07.2009

09.2009

01.2010

04.2010

07.2010

10.2010

01.2011

04.2011

07.2011

10.2011

02.2012

Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej
 • W ciągu ostatnich trzech miesięcy główny indeks BIG spadł o 6,15 pkt.;
 • Obecny poziom wskaźnika jest najniższy od blisko 2,5 roku czyli od pierwszej fali kryzysu gospodarczego. Warto jednak zwrócić uwagę, że firmy były równie sceptyczne w ocenie sytuacji w pierwszych miesiącach minionego roku.
slide14

Trzy obszary funkcjonowania BIG

1. Analiza ryzyka - Udostępnianie Informacji gospodarczych zawartych w Rejestrze Dłużników (także dane BIK S.A i ZBP)

2. Miękka windykacja - Korzystanie z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

3. Ocena Wiarygodności Finansowej - Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

slide17

Przedsiębiorca – hierarchia ważności spłat zobowiązań

Źródło: BIG InfoMonitor

sprawdzanie kontrahenta w big
Sprawdzaniekontrahentaw BIG

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

 • Raport o Przedsiębiorcy/ Raport o Konsumencie zawiera informacje z Rejestru Dłużników BIG, rozszerzony o dane z sektora bankowego - Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich).

Monitorowanie kontrahenta

 • Informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzanych informacji o przedsiębiorcy zgłoszonym do monitorowania.

Monitorowanie swojej firmy

 • Informacja o każdej zmianie z Rejestru Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o Twojej firmie.
rodzaje raport w
Rodzaje raportów
 • Raport o Konsumencie - zawiera informacje gospodarcze o konsumencie, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki
 • Raport o Przedsiębiorcy – zawiera informacje gospodarcze o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki
 • Raport o Dokumencie – zawiera informacje gospodarcze dotyczące posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem
 • Raport o Sobie – zawiera informacje czy podmiot występujący do BIG o taki raport widnieje w Rejestrze Dłużników BIG
 • Raport z Rejestru Zapytań – zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o dany podmiot i jakie informacje otrzymał.
monitorowanie kontrahent w
Monitorowanie kontrahentów

Biuro Informacji Gospodarczych w zakresie usług prewencyjnych oprócz udostępniania raportów na temat wiarygodności płatniczej, świadczy również usługę monitorowania.

obszar windykacyjny
Obszar windykacyjny:
 • Pieczęć prewencyjna
 • Klauzula z logo i informacją o współpracy BIG InfoMonitor
 • Wezwanie do zapłaty
 • Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG
 • Powiadomienie dłużnika o wpisie do Rejestrze Dłużników BIG
mi kka windykacja wpisywanie d u nika do big
„Miękka windykacja” – wpisywanie dłużnika do BIG

„Miękka windykacja” –łagodny sposób odzyskiwania należności, którego głównym narzędziem jest wpisanie dłużnika do rejestru jednego z trzech Biur Informacji Gospodarczej.

kiedy mo na przekaza dane d u nik w do big
Kiedy można przekazać dane dłużników do BIG

Dane dłużników można przekazać do BIG, jeżeli wierzytelność:

 • wynika z określonego stosunku prawnego
 • jest potwierdzona tytułem wykonawczym
slide27

Informacje do BIG przekazują m. in.

 • Banki spółdzielcze
 • Telekomy
 • Dostawcy energii
 • Firmy leasingowe
 • Firmy pożyczkowe
 • Wierzyciele wtórni (firmy windykacyjne)
 • Przedsiębiorstwa (sektor MŚP)
 • Samorządy (dłużników alimentacyjnych)
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Osoby fizyczne, jeśli posiadają tytuł wykonawczy
slide28

Efektywność miękkiej windykacji - doświadczenia

 • Proces 1: część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po otrzymaniu wezwaniaz informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze BIG (25 % – 35 %).
 • Proces 2: część dłużników reguluje zobowiązania po umieszczeniu informacji w Rejestrze Dłużników BIG (10% - 20 %).
 • Proces 3: ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o umieszczeniu danych osoby lub firmy w Rejestrze Dłużników BIG (10 % - 15 % skuteczności)
firmom zale y na wiarygodno ci
Firmom zależy na wiarygodności

odpowiedzi w %

Dobra kondycja i wysoka wiarygodność finansowa przedsiębiorstwa jest w Polsce czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Mojej firmie bardzo zależy na posiadaniu opinii wiarygodnej finansowoi reputacji solidnego kontrahenta.

Wiarygodności finansowa mojej firmy zależy od tego,

czy nasi kontrahenci regulują w terminie faktury.

W jakim stopniu się Pan(i) zgadza, bądź nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? Ogółem N=409

TNS OBOP czerwiec/lipiec’ 2011r.

terminowo regulowania zobowi za

15 dni

5 dni

20 dni

11 dni

32 dni

15 dni

18 dni

42 dni

58 dni

42 dni

Terminowość regulowania zobowiązań

Firma respondenta

Klienci respondenta

Średnia ilość dni przeterminowanej płatności

Średnia ilość dni przeterminowanej płatności

26 dni

10 dni

 • zdecydowaną większość płaci terminowo

znaczną część płaci terminowo

część płaci przed, część po

znaczną część płaci po terminie

zdecydowaną większość płaci po terminie

(po lewej) Czy Pana(i) firma płaci swe zobowiązania w terminach wskazanych na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze dokonują Państwo płatności? Ogółem N=409

(po prawej) Czy klienci / kontrahenci płacą swe zobowiązania w terminach wskazanych przez Państwa na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze klienci / kontrahenci dokonują płatności? Ogółem N=409

sprawdzanie wiarygodno ci kontrahenta
Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Klienci respondenta

Tak, każdego nowego kontrahenta

Firma respondenta

 • Zawsze

Bardzo często

Tak, wybranych kontrahentów

Od czasu do czasu

Bardzo rzadko

Nie

Nigdy

(po lewej) Czy rozpoczynając współpracę z nowym klientem, kontrahentem sprawdzają Państwo jego wiarygodność i wypłacalność? Ogółem N=409

(po prawej) Jak często kontrahenci wymagają od Państwa firmy potwierdzenia wiarygodności finansowej? Ogółem N=409

slide33

Program Firma Wiarygodna Finansowo

Jest realizowany dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play;
 • Program Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem podjętym przez BIG InfoMonitor we współpracy z BIK i ZBP;

Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami;

certyfikat firmy wiarygodnej finansowo
Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, to nowe narzędzie dla przedsiębiorców, za pomocą którego można potwierdzać własną wiarygodność finansową.
 • Certyfikat jest elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm.
 • Firma, która chce przystąpić do Programu i ubiegać się o Certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzona pod kątem nieposiadania zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, BIK oraz ZBP.
 • Każda certyfikowana firma otrzymuje pakiet on-line, za pomocą którego może promować swoją wiarygodność. Pakiet zawiera gotowe do wykorzystania piliki graficzne z logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo.
deklaracja uczestnika programu
Deklaracja Uczestnika Programu

1) Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu;

2) Płacę w terminie;

3) Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników;

4) Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową;

5) Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy;

6) Nie zadłużam się ponad miarę;

7) Staram się wypracować zysk z moich działań;

8) Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy;

9) Dbam o reputację i markę mojej firmy;

10) Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo;

11) Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

certyfikat firmy wiarygodnej finansowo1
Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

Jako jedyny na rynku wydawany jest w oparciu o trzy bazy danych:

 • Rejestr Dłużników BIG;
 • bazy Biura Informacji Kredytowej;
 • System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich
sprawdzanie i aktualizacja certyfikatu
Sprawdzanie i aktualizacja Certyfikatu

Ważność i autentyczność Certyfikatu można sprawdzać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!:

 • Na stronie www.BIG.pl/certyfikat, wpisując NIP firmy;
 • Klikając w symbol Programu zamieszczony bezpośrednio na stronie www firmy.
korzy ci z wynikaj ce z posiadania certyfikatu
Korzyści z wynikające z posiadania Certyfikatu
 • Pomaga uzyskiwać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz budować przewagę konkurencyjną;
 • Jest istotnym narzędziem, pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku – partnerzy biznesowi/klienci mogą 24h, 7 dni w tygodniu, zweryfikować ważność i aktualność Certyfikatu (wystarczy dostęp do Internetu);
 • Wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż – wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców, ale również przez banki, jest niezawodną rekomendacją, budującą zaufanie do firmy;
 • To szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.
certyfikat firmy wiarygodnej finansowo2
Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, terminowo regulującym swoje zobowiązania zarówno wobec innych przedsiębiorców, jak i całego systemu bankowego.

badamy zad u enie polak w i przedsi biorc w
Badamy zadłużenie Polaków i przedsiębiorców

BIG InfoMonitor prowadzi działalność edukacyjną,

w ramach której m.in. wydaje dwa raporty, które ukazują się kwartalnie i dotyczą zadłużenia konsumentów oraz opinii przedsiębiorców (TNS Polska)

profil klienta podwy szonego ryzyka
Profil klienta podwyższonego ryzyka
 • Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 16 561zł;
 • W porównaniu z raportem z listopada minionego roku średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 84 złote. Jest więc zaledwie o 0,5% większe niż cztery miesiące temu.
czna kwota zaleg ych p atno ci
Łączna kwota zaległych płatności
 • Od ostatniego badania, kwota zaległych płatności powiększyła się o 1,4 miliarda złotych;
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna kwota zaległych zobowiązań klientów podwyższonego ryzyka powiększyła się o 27% (7,54 miliarda złotych);
 • Rok temu przeterminowane zadłużenie wynosiło ponad 28 miliardów złotych, czyli tyle samo ile teraz wynosi zadłużenie 9 regionów spośród 16 województw.
liczba klient w podwy szonego ryzyka
Liczba klientów podwyższonego ryzyka
 • Liczba klientów podwyższonego ryzyka wzrosła o ponad 74 tys. osób i obecnie wynosi 2 158 710 osób;
 • Po ponad półrocznej stabilizacji liczby niesolidnych płatników ponownie grupa ta zaczyna wyraźnie rosnąć;
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba nierzetelnych dłużników wzrosła o ponad 430 tysięcy osób.
liczba klient w podwy szonego ryzyka a kwota zad u enia
Liczba klientów podwyższonego ryzyka, a kwota zadłużenia
 • W brew powszechnym opiniom większość długów to ciągle niskie kwoty. Zaledwie jedna piąta (22,22%) wszystkich dłużników zalega na kwoty wyższe niż 10 tysięcy złotych;
 • Aż 61,15% wszystkich zaległych zobowiązań to długi, które nie przekraczają wartości 5000 zł. Zatem są to kwoty, które przy oszczędnym i zdyscyplinowanym planowaniu budżetu powinny być w zasięgu spłaty.

61,15%.

10 najbardziej zad u onych os b w polsce
10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce
 • Niechlubną listę otwiera mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego zadłużenie wzrosło w ciągu trzech miesięcy o  ponad 1,1 miliona złotych i wynosi ponad 96 milionów złotych;
 • Zadłużenie ostatniej osoby jest prawie dziewięciokrotnie niższe niż pierwszej.
jawne dane d u nik w
Jawne dane dłużników?
 • 42% Polaków jest zdecydowanymi lub umiarkowanymi zwolennikami upubliczniania danych o dłużnikach
 • Przeciwnego zdania jest mniejsza grupa – 37% Polaków
kiedy jeste my weryfikowani w big
Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG?
 • Niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę z bycia weryfikowanym na listach BIG w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.
 • Jedynie 11% Polaków nie wie czy w ogóle jest sprawdzane w rejestrach dłużników
dane o sobie
Dane o sobie
 • Zaledwie jedna czwarta (24%) Polaków wie, że może sprawdzić, jakie informacje o nim przechowywane są w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej.
 • Wiedzy na ten temat nie ma przeszło trzy czwarte Polaków.
obalamy mity na temat big w
Obalamy mity na temat BIG-ów
 • Biura Informacji Gospodarczej (rejestry dłużników) to podmioty prywatne, spółki akcyjne.
 • Nie ma w Polsce państwowych podmiotów gromadzących i udostępniających dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców
 • Dane o zadłużeniu konsumenta lub przedsiębiorcy są usuwane z BIG-u w momencie całkowitej spłaty zadłużenia – nie ma możliwości trafienia do BIG-u „na zawsze”
 • Informacje o zadłużeniu nie trafiają do BIG-ów automatycznie – podstawą współpracy z BIG jest podpisanie z nim umowy
 • BIG i BIK to dwa odrębne podmioty działające w oparciu o inne regulacje prawne. BIK gromadzi informacje z całego sektora bankowego i buduje historię kredytową klientów banków, BIG-i gromadzą głównie informacje negatywne z pozostałych sektorów gospodarki.
 • Konsumenci mogą pytać w BIG tylko o zadłużenie przedsiębiorców (np. mogą sprawdzić pracodawcę lub dewelopera)
nowo ci
Nowości
 • Certyfikat mobilny
  • Android Market (Firma Wiarygodna Finansowo)
  • iPhone już działa !
 • Złoty Medal Akademii
 • Facebook – 3660 fanów

www.facebook.com/bigpl

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

KONTAKT:

biuro@big.pl

22 486 56 56