Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen
Download
1 / 57

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Ekonomika a řízení zdravotnických zařízení. Ing. Petr Koška, MBA koska@fnbrno.cz. „Věřím pouze těm ekonomickým údajům, které jsem si sám vymyslel…“. „Cynik je člověk, který zná cenu čehokoliv, ale hodnotu ničeho…“. O čem budeme hovořit ???.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zeal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ekonomika a řízení zdravotnických zařízení

Ing. Petr Koška, MBA

koska@fnbrno.cz
O em budeme hovo it
O čem budeme hovořit ??? hodnotu ničeho…“

 • Legislativní rámec činnosti státních příspěvkových organizací (SPO)

 • Struktura nákladů, struktura výnosů

 • Finanční řízení a controlling

 • … různé – to nechám plně na Vás 


O em budeme hovo it1
O čem budeme hovořit ??? hodnotu ničeho…“


Legislativn r mec innosti spo
Legislativní rámec činnosti SPO hodnotu ničeho…“

 • Zákon č. 218/2000 Sb. – rozpočtová pravidla

 • Zákon č. 219/2000 Sb. – o majetku ČR …

 • Zákon č. 586/1992 Sb. – o daních z příjmů

 • Zákon č. 235/2004 Sb. – o DPH 


Struktura n klad fn brno
Struktura nákladů – FN Brno hodnotu ničeho…“


Struktura n klad fn brno1
Struktura nákladů – FN Brno hodnotu ničeho…“Struktura v nos fn brno
Struktura výnosů – FN Brno hodnotu ničeho…“


Struktura v nos fn brno1
Struktura výnosů – FN Brno hodnotu ničeho…“


Finan n zen a controlling mo n p stup
Finanční řízení hodnotu ničeho…“a controlling – možný přístup


Kvalitn komunikace nezbytn p edpoklad

WAN hodnotu ničeho…“

Kvalitní komunikace – nezbytný předpoklad

Laser

link

2000

100Mb (záložní spoj)

10M

LAN PDM

internet

4M

LAN PRM

Mikrovlnný spoj 8 Mb

1

Gb

(záložní spoj)

ÚSZS

MAN

ETHERNET

1

Gb

1

Gb

1

Gb

Dohledové

centrum

FN Brno

WAN

(

Guard

!Network manager)

Mikrovlnný

spoj

4x2Mb

ETHERNET

GiTy

128K

128K

Dohledové

servisní

a

centrum

GiTy

LAN PMDV

LDN Bílovice

TO TřebíčEkonomika a zen zdravotnick ch za zen

Hlavní cíle projektu: hodnotu ničeho…“

 • Odstranění bariér mezi nesourodými informačními systémy

 • Definování požadavků na datovou základnu – tedy provázání nemocničního informačního systému (NIS), ekonomického informačního systému (EIS) pro vybudování kalkulačního modelu a controllingové nadstavby (provázání finančního účetnictví a NIS).

 • Navržení koncepce controllingu zahrnující prvky ABC pro ocenění výkonů a činností.

 • Vytvoření nákladového a kalkulačního systému pro ocenění hospitalizačních a ambulantních účtů ve vazbě na DRG včetně zvýšení transparence vnitronemocničních událostí.

 • Implementace navržené koncepce do controllingového IS tak, aby bylo možné opakovaně získávat ocenění interních jednotek a nositelů nákladů.

 • Navržení formy a struktury reportingu pro jednotlivé řídící úrovně.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Základní pojmy – účetní osnova hodnotu ničeho…“

Základní pravidla při definování účetní osnovy

Z hlediska věcného musí struktura nákladových druhů odpovídat primární spotřebě nákladů, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému prolínání.

 • osobní náklady

 • mater. náklady

 • ...

Charakter

spotřeby

Chování

při změnách

objemu péče

Jeden nákladový druh by neměl zahrnovat náklady, které se chovají jinak při změnách objemu poskytované péče.

 • variabilní

 • fixní

Vztah k

vnitronemocnič.

zúčtování

Je nutné respektovat, jakým způsobem bude nákladový druh přiřazen do kalkulace nákladů na výrobek.

 • přímé náklady

 • nepřímé náklady

Struktura účetní osnovy, nákladové druhy

Jednotlivé analytické účty by měly umožňovat kontrolu a rozbory podle jednotlivých nákladových druhů na úrovni účetní osnovy.

 • dostatečně jemné členění na úrovni analytické evidence

Kontrola

Z rozdělení nákladových druhů by mělo být patrné, zda nabíhají na nákladové středisko (NS) přímo jako primární náklad (mzdy), nebo jako náklad sekundární (od jiných středisek).

Vznik z hlediska

nákladových

středisek

 • primární náklady

 • sekundární náklady


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Základní pojmy - ekonomická struktura hodnotu ničeho…“

Základní pravidla při definování ekonomické struktury

prvky nákladového střediska (technologie a zařízení, skupiny pracovníků) se musí stejnoměrně podílet na vzniklých nákladech na nákladovém středisku

každému středisku musí být zcela jednoznačně přiřazen prostor, DIM a pracovníci a musí existovat možnost účtování vzniklých nákladů.

pro každé nákladové středisko je možné určit měřítko zde vzniklých nákladů v podobě jedné nebo více vztažných veličin, přičemž vzniklé náklady se chovají proporcionálně k takto definované vztažné veličině.

nákladové středisko musí tvořit samostatnou oblast odpovědnosti s jasně definovaným vedoucím.

Homogenita

Ohraničení

Vztažná veličina

Odpovědnost

Výše uvedené principy jsou ovlivněny požadovanou přesností a strukturou kalkulací a organizačním uspořádáním ZZ.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Základní pojmy - vnitronemocniční zúčtování hodnotu ničeho…“

Systematiku přeúčtování nákladů je možné rozdělit na dvě fáze, a sice na zúčtování mezi pomocnými nákladovými středisky (fáze I. - EIS) a na zúčtování mezi hlavními středisky a výkony zachycenými na ambulantních a hospitalizačních účtech ((fáze II – controllingová (CO) NADSTAVBA)).

Pomocná NS

Hlavní NS

Nositelé

nákladů

Pomocná nákladová střediska přenášejí své náklady na jiná nákladová střediska; mohou mít také charakter sběrných, resp. společných středisek

Hlavní nákladová střediska se přímo účastní produkce, správy, odbytu a jejich náklady jsou rozklíčovány přímo na nositele nákladů

vztažná veličina

vztažná veličina

Vlastní přeúčtování nákladů mezi hlavními středisky a nositeli nákladů, se uskutečňuje pomocí kalkulačních sazeb, které lze získat na základě následujícího vzorce.

Srežijních nákladů střediska j

Kalkulační sazba nákladového střediska j =

množství vztažných veličin nákl. stř. j


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Výběr kalkulační metody hodnotu ničeho…“


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Výběr kalkulační metody hodnotu ničeho…“

Při výběru vhodné kalkulační metody se vychází vždy z kombinace více kalkulačních postupů (kalkulace dělením, kalkulace s využitím ekvivalenčních čísel, přirážková kalkulace). Jedině takový přístup umožňuje objektivně zjistit náklady každého výrobku, zakázky či služby.

Hutní průmysl

kalkulace dělením

Hromadná sdružená výroba

Těžební průmysl

Energetický průmysl

kalkulace s

využitím ekv. čísel

Chemický průmysl

Hromadná stupňová výroba

Automobilový průmysl

Strojírenský průmysl

přirážková kalkulace

Zakázková výroba a poskytování služeb

Zdravotnictví

Služby a cestovní ruch


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Výběr kalkulační metody – léčebná péče hodnotu ničeho…“

Gynekologická péče - akutní příjem

15 - 30 min

Akutní příjem na oddělení

Laboratorní vyšetření

Předopera-ční vyšetření

Premedi-kace

Příprava k operaci

Operace

Pooperační dozor

Propuš-tění

7 - odd. reprodukční gynekologie

Operační sály

7 - odd. reprodukční gynekologie

17 - odd. operační gynekologie

17 - odd. operační gynekologie nebo ARO

Operace

Chemo-, Radio-terapie - plánovaná

Hospitalizace dle stavu

Propuš-tění

operační léčba

„onkologická“ pacientka

Rozhod-nutí o dalším postupu

Operační sály

17 - odd. operační gynekologie

nebo ARO (u „velkých operací“)

Akutní příjem na oddělení

Různá vyšetření

(labor., ultrazvuk, rentgen, interna, vč. konziliárních)

9 - odd. operační onkogynekologie (u „malých“ operací)

8 - odd. konzervativní onkogynekologie

Chemo-, Radio-terapie

Hospitali-zace dle stavu

Propu-štění

9 - odd. operační onkogynekologie

chemo-, radio-terapie

8 - odd. konzervativní onkogynekologie


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Výběr kalkulační metody hodnotu ničeho…“

Diferencovaná přirážková kalkulace s využitím prvků ABC zabezpečuje komplexní zmapování nákladů na pacienta související se zvoleným procesem léčby.

Hlavní střediska III.

Pomocná střediska II.

Činnosti IV.

Hospitalizační účet

Lidské zdroje ZP

Přímé náklady hosp.

Operace

Lékaři

Cena MJ x počet MJ.

Výdejna

stravy

Zdravotní

sestry

Hospitalizace

Nepřímé náklady hosp.

Ambulance

Kalk. sazba x hodn. VV

Technické zdroje

Areál

nemocnice

Operační sál

Režijní náklady hosp.

Lůžková část

Kalk. sazba x hodn. VV

Náklady hosp. celkem

Údržba

SVLS

Sterilizace

Správní střediska V.

Vedení

nemocnice


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Definice oblastí hodnotu ničeho…“a datové základny


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ambulantní a hodnotu ničeho…“

hospitalizační účet

Lékaři

Mzdové náklady

Středisko,

činnost/pracoviště

SZP, NZP a PZP

Ambulantní a

hospitalizační účet

ZUL, ZUM, krevní deriváty

Léky a zdrav. materiál

Středisko,

činnost/pracoviště

Léková a materiálová režie

Náklady na tech. vybavení

Ambulantní a

hospitalizační účet

Středisko/Činnost/

Pracoviště

Ostatní náklady

Dekompozice nákladů klinik na zdroje


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Léky a SZM hodnotu ničeho…“

(dekompozice nákladů)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Léčiva a SZM – výchozí stav hodnotu ničeho…“

 • evidence spotřeby léků a zdravotnického materiálu na pacienta ve formě ZUL a ZUM

 • vysoký objem lékové režie na nákladových střediscích

 • časové disproporce mezi výdejem z lékárny a spotřebou léků a zdravotnického materiálu na odděleních

 • cenové odchylky mezi skladovou evidencí ZUL a ZUM v EIS a vykazováním v maximálních cenách v NIS

 • na úrovni účetní osnovy není jednoznačně diferencována vazba analytiky na spotřebu ZUL a ZUM od spotřeby režijních léků a materiálů


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

VN- hodnotu ničeho…“

nezdravotni

cké

Osobní

35%

náklady

celkem

37%

VN-

zdravotnick

é služby

7%

Režijní

Léky + krev

materiál

19%

2%

Základním cílem spotřeby léků a zdravotnického materiálu je adresná evidence jejich spotřeby až na pacienta. S ohledem na možnosti FN Brno je v první fázi řešena tato problematika snížením lékové režie formou tzv. „pozitivních listů klinik“.

Podíl nákladů na léky přímo účtované na pacienty a lékové režie

Struktura nákladů lůžkového oddělení KICH

ZUL

a léková

režie

Podíl nákladů po zavedení „pozitivních listů“ kliniky

Cíl

Snížení

lékové

režie


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pro stanovení „pozitivních listů“ klinik bude v první fázi provedena ABCX analýza, jejímž cílem je identifikovat významné lékové položky , které nejsou ZUL.

DATABÁZE LÉKŮ

identifikaci ZUL je možné stanovit již při výdeji z lékárny na středisko (kliniku)

Separace NEZUL

20% položek = 80%nákladů


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pro účely kalkulačního modelu bude nezbytné na úrovni účetní osnovy oddělit ve formě samostatných účtů lékovou a materiálovou režii od nákladů na léky (ZUL) a SZM (ZUM) s přímou vazbou na pacienta.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Jako datový zdroj pro evidenci spotřeby léků a SZM na pacienta bude sloužit IS AMIS. S ohledem k účtování v IS AMIS v maximálních cenách na VZP bude docházet k odchylce od skutečné ceny ve finančním účetnictví. V současné době není možné eliminovat nesoulad cen provázáním obou databází vzhledem k odlišnému kódování léků se stejnou účinnou látkou.

NIS

EIS

Skutečná cena pořízení

Disproporce mezi cenami

Maximální cena na VZP

Nesoulad v číselnících NIS a EIS (stejná účinná látka s jiným kódem)

Cíl

Příruční sklady na klinikách


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Cílovým stavem pro evidenci léků a SZM na pacienta je zavedení příručních skladů v NIS s evidencí přes čárové kódy. Jejich zavedením dojde k odbourání cenových a časových disproporcí zkreslující výsledky nákladového modelu.

LÉKÁRNA EIS

NIS PŘÍRUČNÍ SKLAD

 • Číslo léku

 • Čárový kód

 • RČ pacienta

 • Typ pohybu

  • Příjem na přír.sklad (EIS výdej)

  • Vrácení do lékárny(EIS „-“výdej = vratka)

 • Počet balení

 • Počet kusů v balení

 • Počet kusů

 • Nákladové středisko

 • Datum

 • Cena za kus (dopočet)

 • Cena za balení

 • Cena celkem

 • Číslo léku

 • Čárový kód

 • RČ pacienta

 • Typ pohybu

  • (výdej, vratka = „-“výdej)

 • Počet balení

 • Počet kusů v balení

 • Počet kusů

 • počet balení * počet kusů v balení

 • Nákladové středisko

 • Datum

 • Cena za kus (dopočet)

 • Cena za balení

 • Cena celkem

Převod na

mezisklad


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

REKAPITULACE zavedení příručních skladů

Léčiva a SZM – cílový stav

I. etapa – snížení lékové režie formou „pozitivních listů klinik“

 • detailnější sledování spotřeby léků a zdravotnického materiálu nad rámec ZUL a ZUM, čímž dojde k zpřesnění matematického modelu kliniky

  II. etapa – implementace příručních skladů s využitím čárových kódů a provázání EIS a NIS

 • detailní evidence léků a zdravotnického materiálu na pacienta

 • synchronizace času výdeje a času spotřeby

 • odbourání disproporcí mezi skladovou cenou v EIS a cenou pro pojišťovnu v NIS


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Mzdové náklady zavedení příručních skladů

(dekompozice nákladů)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

VARIANTA I. Skupiny lékařů podle atestací zavedení příručních skladů

 • VÝHODY:

 • primární náklady včetně mzdových nákladů jsou čerpány z jednoho místa - EIS

Σuma mzdových

nákladů lékařů

Σuma výkonů za II.atestované

V 0950

s II. atestací

V 0952

 • NEVÝHODY:

 • nelze identifikovat konkrétního nositele výkonu (výkon je společný pro skupinu lékařů se stejnou atestací)

 • ocenění ambulančních a hospitalizačních účtů probíhá na bázi průměrných cen

 • nelze provádět produkční analýzy za lékaře

V 0953

s I. atestací

Ø KS za skupinu lékařů

bez atestace

VARIANTA II. Osobní číslo lékařů, SZP, NZP a PZP

 • VÝHODY:

 • na ambulantních a hospitalizačních účtech nebude docházet k průměrování nákladů za jednotlivé kategorie lékařů

 • reálné ocenění výkonů na úrovni ambulantních a hospitalizačních účtů včetně specifikace, kdo konkrétní výkon prováděl.

 • zachycení úvazků ve vazbě na mzdové prostředky

 • vykazování výkonů i za kategorii SZP a NZP

Σ výkonů za 03211

Lékař 03211

V 0950

V 0952

KS skutečná za lékaře

V 0950

Lékař 03222

 • NEVÝHODY:

 • existence dvou datových zdrojů mzdových nákladů klinik v IS CO nadstavby a IS personalistika.

V 0952

V 0953


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady na technické zdroje zavedení příručních skladů

(dekompozice nákladů)


N klady na technick zdroje v choz stav
Náklady na technické zdroje – výchozí stav zavedení příručních skladů

 • analýza ekonomické struktury ambulancí – zda-li nevyžaduje na úrovni vybraných klinik zjemnění na jednotlivá pracoviště / činnosti tak, aby bylo možné adresněji provázat náklady s výkony

 • analýza ekonomické struktury lůžkových oddělení a JIP …

 • analýza ekonomické struktury COS …

 • analýza ekonomické struktury SVLS …


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ambulance zavedení příručních skladů 122301Gastroenterologická

Náklady na prostory a vybavenípracoviště

511/01…Opravy a udržování

518/01…Služby

551/01…Odpisy

501/01…Nákup režijního mat.

511/02…Opravy a udržování

518/02…Služby

551/02…Odpisy

501/02…Nákup režijního mat.

Náklady na přístroje a zařízení

Náklady na technické zdroje

Přístrojea zařízení (PZ)

Specializované technické prostředky s vysokou pořizovací hodnotou (zařízení specializovaných ambulancí, JIP, ARO).

Prostory a vybavení pracovišť (PV)

Standardní vybavení pracovišť (např. příjmová ambulance, lůžkové oddělení) včetně zahrnutí nákladů na prostory.

Náklady na technické zdroje

Výkon A

bez využití

přístrojů

Výkon B

s využitím

přístrojů


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady na technické zdroje zavedení příručních skladů

CO NADSTAVBA

NIS

H účet

500100

500200

500300

Výkon

35123

35123

35123

Středisko

1201_02

1201_02

1201_02

Číslo lékaře

10024

10025

10224

Čas výkonu

45

45

45

Středisko / činnost

1201 02

1201 02

1201 02

Výkon

35123

35123

35123

Číslo HIM

941159240

941539205

...………….

Název HIM

Reteroskop rigidní

Zdroj HF proudu

Spec. ambulance

CO NADSTAVBA

Středisko / činnost

1201 02

1201 02

1201 02

Číslo HIM

941159240

941539205

…………...

Náklady celkem

10.000,-

30.000,-

5.000.-

Výkony celkem

135,-

135,-

135,-

Kalkulační sazba

74,-

222,-

37,-

H účet

500100

500100

500100

Výkon

35123

35123

35123

Čas

45

45

45

Hodnota Kč

3. 330,-

9.990,-

1.665,-

EIS

Základem řešení je oddělit od sebe nákladově významná technická zařízení ve formě samostatného HIM (skupin HIM) účetně zachyceného na úrovni nové dimenze v EIS pod samostatnou účetní skupinou.

Účet

511.0101

551.0101

501.0101

518.0202

Středisko

1201

1201

1201

1201

Činnost

1201_02

1201_02

1201_02

1201_02

HIM

941158240

941158240

941158240

…………

Hodnota Kč

3.000,-

5.000.-

2.000,-

5.000,-


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

1. 1. 2002 zavedení příručních skladů

Datum

511 100

Účet

2411

Středisko

3 000,-

Evidence v EIS (finanční účetnictví)

Struktura stávající účetní věty

Změna struktury účetní věty

Struktura navrhované účetní věty

Datum

Účet

Středisko

Činnost

1. 1. 2002

511 100

241101

2411

3 000,-

Rozšířením účetní věty o novou dimenzi „ČINNOST“ bude možné sledovat adresněji náklady dle místa vzniku ve vazbě na realizované výkony.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady na technické zdroje zavedení příručních skladů

AMBULANCE (činnosti / pracoviště)

CO nadstavba

Úroveň NS Úroveň činností

30

122301

Kolonoskopie

122301

Σ V 30

1223

Společné náklady

60

Ambulance

1223

122302

Endoskopie

122302

Σ V 60

50

Rektoskopie

122303

122303

Σ V 50

Společné náklady budou rozvrženy podle

výkonů podřízených středisek (činností).

LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

CO nadstavba

Úroveň NS Úroveň činností

1211

Lůžkové

oddělení A

1211

1211

lůžkoden


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Příklad zúčtování nákladů 5-té třídy na úrovni objektů kalkulačního systému v lůžkové části, včetně rozdělení na primární a přímé náklady.

minimalizace nákladů lékové režie formou pozitivního listu kliniky

1211 Lůžkové oddělení

Nositel nákladů

Hospitalizační účet

5010111 - biologický mat. bez RČ

5010211 - spotřeba léků bez RČ

5014041 - spotřeba obvazový mat.

5014152 - spotřeba SZM bez RČ

5010406 - mediciální plyny

50106xx - spotřeba potravin

50107xx - čistící prostředky

50108xx - DDHM zdravotnický

50109xx - OOPP

511xxxx - opravy

518xxxx - služby

538xxxx - daně

551xxxx - odpisy

Přímé náklady hosp.

5010101 - biologický mat. na RČ

5010201 - spotřeba léků na RČ

5010301 - spotřeba krve na RČ

5014031 - SZM implantáty na RČ

5014051 - spotřeba ost. SZM na RČ

Lůžkové

oddělení A

Nepřímé náklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Režijní náklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Náklady hosp. celkem


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Příklad zúčtování nákladů 5-té třídy na úrovni objektů kalkulačního systému ambulancí, včetně rozdělení na primární a přímé náklady.

minimalizace nákladů lékové režie

1223 Amb. spec. gastro-enterologická

Nositel nákladů

Společné náklady ambulance

Náklady na činnosti/pracoviště

Hospitalizační účet

5010111 - biologický mat. bez RČ

5010211 - spotřeba léků bez RČ

5014041 - spotřeba obvazový mat.

5014152 - spotřeba SZM bez RČ

50108xx - DDHM zdravotnický

511xxxx - opravy

5180303 - nájemné techniky

5180501 - úklid dodavatelský

551xxxx - odpisy

5010406 - mediciální plyny

50106xx - spotřeba potravin

50107xx - čistící prostředky

50108xx - DDHM zdravotnický

50109xx - OOPP

5180101 - telefonní poplatky

5180601 - praní prádla

5181009 - ostatní služby

538xxxx - daně

Přímé náklady hosp.

Ultrazvuk

5010101 - biologický mat. na RČ

5010201 - spotřeba léků na RČ

5010301 - spotřeba krve na RČ

5014031 - SZM implantáty na RČ

5014051 - spotřeba ost. SZM na RČ

Gastroskopie

Činnosti ambulance

Endoskopie

Nepřímé náklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Kolonoskopie

Režijní náklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

…společné náklady 1223…

Náklady hosp. celkem


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

REKAPITULACE objektů kalkulačního systému ambulancí, včetně rozdělení na primární a přímé náklady.

Náklady na technické zdroje – cílový stav

 • zjemnění ekonomické struktury medicínských útvarů pro reálné ocenění výkonů náklady na technické zdroje

 • vykazování výkonů na úrovni nově definovaných pracovišť / činností (vazba na pasportizaci)

 • rozdělení nákladů na přístroje a zařízení od nákladů na prostory a standardní vybavení pracovišť na úrovni účetní osnovy (analytiky)

 • definování výkonů a jejich vazby na použité přístroje a zařízení

 • zabezpečení účtování nákladů na nově definovaná pracoviště / činnosti


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zachycení sekundárních nákladů objektů kalkulačního systému ambulancí, včetně rozdělení na primární a přímé náklady.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady obslužných provozů přeúčtované na kliniky v rámci vnitropodnikového zúčtování (EIS)

 • Údržba

 • V případě údržby ve vlastní režiije nezbytné zabezpečit výkaz odpracovaných hodin ve vazbě na odběratele výkonu. Dále zúčtování spotřebovaného přímého materiálu na opravu na vrub objednávajícího střediska kliniky. Náklady údržby pak budou přeúčtovány na základě plánované kalkulační sazby (ceny) údržby a skutečně odpracovaných hodin.

 • Doprava

 • Přeúčtování nákladů na dopravu může probíhat na bázi plánovaných cen a skutečně realizovaných výkonů pro jednotlivá střediska klinik. Kalkulačním objektem jsou jednotlivé SPZ a cena je stanovena za skupinu identických dopravních prostředků.

 • U vnitropodnikové dopravy mohou náklady být přeúčtovávány na jednotlivá střediska klinik ve formě počtu manipulačních výkonů a plánované ceny.

 • Praní prádla

 • Přeúčtování nákladů na praní prádla může probíhat podle kilogramových cen a plánované ceny Kalkulační jednice musí zohledňovat náklady na praní (technologický postup), což má za důsledek diferencované zatížení středisek klinik podle typu a míry znečištění prádla.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady obslužných provozů přeúčtované na kliniky v rámci vnitropodnikového zúčtování (EIS)

 • Budovy

 • Pro zúčtování nákladů na budovy je nezbytné definovat samostatně jednotlivé budovy nebo skupiny budov. Na tyto objekty je nezbytné zabezpečit v rámci EIS kontování odpovídajících prvotních i druhotných nákladů. Na úrovni HTS je nezbytné zabezpečit m2 středisek jako vztažnou veličinu pro přeúčtování nákladů budov.

 • Stravování

 • Vnitropodnikové zúčtování nákladů na stravování může být realizováno prostřednictvím evidence skutečně odebraných jídel střediskem kliniky a cenou diety.

 • Telekomunikace

 • Externí faktura od telekom. společnosti je přeúčtována na základě výpisu externích hovorů podle klapek. Režijní náklady spojené s provozem telefonní sítě a ústředny mohou být přeúčtovány na jednotlivé kliniky na základě počtu účastnických stanic.

 • Elektrickáenergie, Teplo, Voda

 • Při zúčtování nákladů na energie je možné postupovat pomocí plánovaných či skutečných nákladů, přičemž obě varianty předpokládají zabezpečení odpovídajících rozvrhových klíčů (el. energie - kvóta, teplo - m2, voda - průměrný počet personálu a pacientů na oddělení) až na úroveň středisek klinik.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Náklady obslužných provozů přeúčtované na kliniky v rámci vnitropodnikového zúčtování (EIS)

 • Technické plyny

 • Při zúčtování nákladů na technické plyny je možné postupovat obdobně jako u zúčtování nákladů na energie, kdy je nezbytné zabezpečit vztažnou veličinu (kvóta, počet ventilů), na jejíž bázi dojde k zúčtování nákladů až na úroveň jednotlivých středisek klinik.

 • IT HW a sítě

 • Přeúčtování nákladů IT HW a sítě může být realizováno prostřednictvím plánované sazby za hodinu výkonu a skutečně odpracovaných výkonů pro střediska klinik. V případě zabezpečení provozuschopnosti sítě, serverů a nemocničních IS bez adresné vazby na odběratele výkonu budou definovány fiktivní objekty (např. správa serverů) z nichž pak budou tyto náklady přeúčtovány na střediska klinik.

 • Pro administrativních výkony jako je tisk vizitek, prezentačních materiálů či výročních zpráv, je nutné stanovit ceník. Na základě vnitropodnikové faktury pak budou náklady na výkony přeúčtovány na odběratele.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zachycení vnitronemocničních nákladů na odebírající nákladová střediska (kliniky) může probíhat v EIS na úrovni sekundárních nákladových druhů.


P klady vzta n ch veli in
Příklady vztažných veličin nákladová střediska (kliniky) může probíhat v EIS na úrovni sekundárních nákladových druhů.

Název vztažné

Charakteristika vztažné veličiny

veličiny

Počet vydaných jídel

Evidence počtu zaměstnanců FNB, kteří využívají služeb jídelny.

Kvóta

Pevně stanovený podíl, jehož součet musí být roven hodnotě 1 nebo 100

Počet pracovníků

Evidenční počet pracovníků na středisku

Počet PC

Počet PC používaných na středisku (zúčtování nákladů IT)

Počet aplikací

Počet aplikací SW používaných na středisku (zúčtování nákladů IT)

m2

Vyjadřuje rozlohu střediska v m2 (zúčtování nákladů na budovy, resp. nájemné)

kg prádla

Vyjadřuje kg podíl prádla podle náročnosti praní předaný klinikám

Km

Vyjadřuje kilometrový výkon středisek dopravy

m3

Vyjadřuje rozlohu střediska v m3 (zúčtování nákladů na teplo)

Hodina

Vyjadřuje hodinový výkon středisek údržba


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Definice nositelů nákladů a kalkulačního vzorce nákladová střediska (kliniky) může probíhat v EIS na úrovni sekundárních nákladových druhů.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Příklad zachycení výkonů na ambulantní účet nákladová střediska (kliniky) může probíhat v EIS na úrovni sekundárních nákladových druhů.

KS = 22

Ambulantní účet

15900 Endoskopické dilatace

660

Lékař 10024

Minuty výkonu 30

 • Přímé náklady

 • ZUL …….

 • ZUM …….

KS = 22

15920 Endoskopické stavení krvácení

440

Lékař 10024

Minuty výkonu 20

Σuma PN

Nepřímé náklady

KS = 17

Výkon 15900 cena 2160,-

15022 Cílené vyšetření

340

Lékař 11003

Minuty výkonu 20

Výkon 15920 cena 1670,-

Výkon 15022 cena 723,-

KS = 52

15900 Endoskopické dilatace

1560

Ambulance 122301

Minuty výkonu 30

Σuma NN

 • Režijní náklady

 • vedení kliniky

 • správní režie

KS = 50

15920 Endoskopické stavení krvácení

1000

Ambulance 122301

Minuty výkonu 20

KS = 10

15022 Cílené vyšetření

200

Ambulance 1221

Minuty výkonu 20


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Příklad zachycení výkonů na ambulantní účet nákladová střediska (kliniky) může probíhat v EIS na úrovni sekundárních nákladových druhů.

Struktura kalkulačního vzorce popisuje zachycení nákladů na ambulantní vyšetření. Přímé náklady zachycují spotřebu ZULP a ZUM přímo na pacienta.Nepřímé náklady jsou rozděleny na náklady související bezprostředně s výkonem a náklady režijního charakteru bez vazby na výkon.

Na úrovni kalkulace je možné vyhodnotit spotřebované náklady s výnosy a stanovit tak hospodářský výsledek.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

V následujícím kroku je možné výsledné hodnoty kalkulací kumulovat na různé hierarchické úrovně a zjistit tak efektivitu poskytovaných výkonů resp. „dosahovanou rentabilitu“. Nespornou výhodou je možnost využít DRG jako srovnávací jednotky spolu s opakovatelným exaktním oceněním nákladů na pacienta.

Kategorie

MDC

Skupina DRG 1

Skupina DRG 3

Skupina DRG 2

Diagnóza B

Diagnóza A

Diagnóza C

Hospitalizační

účet300

Hospitalizační

účet 100

Hospitalizační

účet200

Výkon A

Výkon B

ZUL XY

ZUM XY


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Celkové schéma nákladového modelu za vybranou kliniku kalkulací kumulovat na různé hierarchické úrovně a zjistit tak efektivitu poskytovaných výkonů resp. „dosahovanou rentabilitu“. Nespornou výhodou je možnost využít DRG jako srovnávací jednotky spolu s opakovatelným exaktním oceněním nákladů na pacienta.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vnitronemocniční zúčtování nákladů v rámci EIS a IS controllingové nadstavby při vykazování výkonů hospitalizace, které jsou z pohledu VZP proúčtovány v rámci ošetřovacího dne.

1211 Lůžkové oddělení

Pomocná střediska

Hospitalizační účet

Činnost hospitalizace

7020401

Přímé náklady hosp.

Doprava

počet dní

Cena MJ x počet MJ.

7020701

Lůžkové

oddělení A

7020801

Jídelna

7020201

Nepřímé náklady hosp.

Areál

Kalk. sazba x hodn. VV

lůžko den

7020102

čas výkonu

Sterilizace

výkon 0842

Lékař 10024

výkon ROK

Rozvrhové základny

Lékař 10555

Režijní náklady hosp.

Energie

(teplo)

Kalk. sazba x hodn. VV

Lékař 10645

počet dní * stav pacienta - diagnóza - věk

Náklady hosp. celkem

SZP

El. energie

nepřímé náklady hosp.

SVLS

7020201

Správní náklady

7020101

Laboratoře

Kliniky

RDK

EIS

ZZ

IS CO (zdroj dat NIS)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vnitronemocniční zúčtování nákladů v rámci EIS a IS controllingové nadstavby na příkladu gastroenterologické ambulance.

Amb. spec. gastroenterologická

Pomocná střediska

Ambulantní účet

Činnosti ambulance

7020401

Přímé náklady hosp.

Doprava

Ultrazvuk

Cena MJ x počet MJ.

7020801

laboratoní test

Jídelna

Gastroskopie

7020201

Areál

Nepřímé náklady hosp.

Kolonoskopie

čas výkonu

7020102

Kalk. sazba x hodn. VV

Sterilizace

čas výkonu

…společné náklady 1223...

výkon 0842

výkon (lab.)

Rozvrhové základny

Lékař 10024

Režijní náklady hosp.

Energie

(teplo)

Kalk. sazba x hodn. VV

Lékař 10555

Náklady hosp. celkem

Lékař 10645

El. energie

7020201

nepřímé náklady hosp.

SVLS

Správní náklady

Laboratoře

Kliniky

EIS

RDK

IS CO (zdroj dat NIS)

ZZ


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Děkuji za pozornost !!! controllingové nadstavby na příkladu gastroenterologické ambulance.

www.fnbrno.cz

fnbrno@fnbrno.cz