Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อเวชภัณฑ์

กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อเวชภัณฑ์

549 Views Download Presentation
Download Presentation

กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อเวชภัณฑ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ของส่วนราชการ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 2. ประเด็น :- • หลักการบริหารงบประมาณด้านเวชภัณฑ์ • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543

 3. หลักการบริหารงบประมาณค่าเวชภัณฑ์ภาครัฐหลักการบริหารงบประมาณค่าเวชภัณฑ์ภาครัฐ ต้องโปร่งใส  ต้องมีความเข้าใจในระเบียบแบบ แผนการปฏิบัติ  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก

 4. สภาพปัญหาเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์สภาพปัญหาเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ 1) การใช้ไม่ประหยัด ราคาแพง 2) การเก็บรักษาไม่ดี 3) มีเวชภัณฑ์ค้างในคลังมากเกินความจำเป็น 4) เวชภัณฑ์บางรายการขาด 5) มีเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ 6) การสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม

 5. สาเหตุของปัญหา การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความ เข้าใจ รวมถึงมีเจตนาไม่สุจริตใน การดำเนินการ การขาดแคลนงบประมาณ

 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 7. ส่วนราชการเริ่มจัดหาได้เมื่อใดส่วนราชการเริ่มจัดหาได้เมื่อใด - ระเบียบฯ ข้อ 13 กำหนดว่า หลังจากได้ทราบยอดเงิน ที่จะนำมาใช้ในการจัดหา ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการจัดหาตามแผน คำว่า “ทราบยอดเงิน” คือ เมื่อใด คำวินิจฉัย กวพ. - เงินงบประมาณ งบผ่านสภา - เงินงบกลาง สำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว

 8. เจ้าหน้าที่พัสดุ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ-จ้าง คณะกรรมการต่าง ๆ /ผู้ควบคุมงาน โดยตำแหน่ง ข้าราชการ โดยแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว โดยตำแหน่ง โดยแต่งตั้ง อธิบดี (ส่วนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ } ข้าราชการ

 9. ขอความเห็นชอบ วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี - หัวหน้าส่วนราชการ - ปลัดกระทรวง/ทบวง - รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ดำเนินการ ขออนุมัติ หัวหน้าส่วนราชการ การทำสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจการจ้าง - ผู้ควบคุมงาน การตรวจรับ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 10. Ex • ถามว่า หากไม่ทำตามลำดับขั้นตอน จะทำย้อนขั้นตอนได้หรือไม่ - ทำได้ เฉพาะวิธีตกลงราคาเร่งด่วน - องค์ประกอบ - จำเป็นเร่งด่วน - ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน - ดำเนินการปกติไม่ทัน

 11. ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 22 การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง • การซื้อหรือการจ้าง ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ • การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง จะกระทำมิได้ • ลดวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด • เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป

 12. ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 รายงานขอซื้อ • ต้องขออนุมัติซื้อก่อนดำเนินการจัดซื้อ • การขออนุมัติซื้อต้องจัดทำรายงานเสนอดังนี้ • 1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ • 2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ • 3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคย • ซื้อครั้งหลังสุด • 4) วงเงินที่จะซื้อหรือเงินที่ประมาณการ • 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น • 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ซื้อโดยวิธีนั้น • 7) ข้อเสนออื่น ๆ

 13. Exการจัดซื้อจัดจ้างแบบแข่งขัน กับ แบบไม่แข่งขันมีหลักการแตกต่างกันอย่างไร • แบบไม่แข่งขัน • ต้องตรวจสอบได้ • แบบแข่งขัน • ต้องเปิดเผย - ประกาศทราบทั่วกัน • ต้องโปร่งใส - ตรวจสอบได้ • ต้องเป็นธรรม - เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง - ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ - ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 14. ระเบียบพัสดุฯ วิธีซื้อและวิธีจ้าง • วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท • วิธีสอบราคา เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน • 2,000,000 บาท • วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท • วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท และเป็นเฉพาะ • กรณีที่กำหนด • วิธีกรณีพิเศษ ซื้อจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน • ของรัฐซึ่งเป็นผู้ ผลิตพัสดุนั้นและนายกรัฐมนตรี • อนุมัติให้ซื้อหรือ มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี • กำหนดให้ซื้อ

 15. ในปี 2549 กรมบัญชีกลางได้เพิ่มวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยระบบอิเล็คโทรนิกส์ ดังนี้ • ถ้าวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างมากกว่า 2 ล้านบาท • ให้จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี e Auction • ถ้าวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างน้อยกว่า 100,000 • บาท ให้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e Shopping • ใช้จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องพิมพ์ และเครื่องฉาย LCD • ให้ดำเนินการเฉพาะส่วนราชการส่วนกลาง และปริมณฑล

 16. ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 60 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ให้จัดซื้อยาตามชื่อสามัญของ ยาใน ED  สธ. ให้ใช้เงินงบประมาณซื้อยา ED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 17. ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 61 และ 62 • ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถ้า GPO ผลิต • ต้องซื้อจาก GPO โดยราคายาต้องไม่สูง • กว่าราคากลางเกิน 3%  ยา ED และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ GPO มิได้ ผลิตแต่มีจำหน่าย ซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิต รายใดก็ได้โดย - สอบราคา/ประกวดราคาให้แจ้ง GPO - ตกลงราคา/พิเศษ ซื้อไม่สูงกว่าราคากลาง

 18. ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 63 และ 64 กรณีมีกฎหมายหรือมติ ครม. กำหนดให้ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ให้ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้ กสธ. มีหน้าที่แจ้งเวียน - บัญชีรายการยา ED - ราคากลางของยา ED - รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ GPO แจ้งรายการยา ED และรายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ ผลิตและมีจำหน่าย

 19. บทกำหนดโทษ ข้อ 10 ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใด กระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดย มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

 20. ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ • ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ • ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ • (2) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย • แต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน • (3) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย • ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดย • ทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

 21. ความผิดเกี่ยวกับพัสดุ กับโทษปรับทางปกครอง(ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544) • ข้อ. 37 การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง (โทษชั้นที่ 4) • ข้อ. 39 การกำหนดราคากลาง คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการสอบ/ประกวดราคา ซึ่งมีผลเป็นการกีดกัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (โทษชั้นที่ 4) • ข้อ. 40 การปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ละเลยไม่ปิดประกาศ หรือจัดส่งเอกสารให้บุคคลที่ควรทราบเพื่อเผยแพร่ (โทษชั้นที่ 1) ละเว้น (โทษชั้นที่ 4)

 22. ข้อ. 41 การพิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปิดซองสอบราคา ปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง (โทษชั้นที่ 3) • ข้อ. 42 การพิจารณาเสนอความคิดเห็นให้ซื้อหรือจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่พิจารณาเสนอให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่มีเหตุผล (โทษชั้นที่ 3) • ข้อ. 43 การทำสัญญาซื้อ/จ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ (โทษชั้นที่ 4) • ข้อ. 44 การควบคุมงานหรือการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง (โทษชั้นที่ 3) - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ (โทษชั้นที่ 4)

 23. ข้อ. 45 การตรวจรับพัสดุ (โทษชั้นที่ 4) • ข้อ. 46 การเบิกจ่ายพัสดุ (โทษชั้นที่ 2) • ข้อ. 47 การตรวจสอบพัสดุประจำปี (โทษชั้นที่ 2) ผู้บังคับบัญชาไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ (โทษชั้นที่ 3) • ข้อ. 49 เป็นผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมกระทำความผิด (โทษชั้นที่ 4)

 24. มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2550 เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยา ของกระทรวงสาธารณสุข ป.ป.ช. เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของ กสธ. แก่ นายกรัฐมนตรี (หนังสือปปช. ที่ ปปช.0002/0749 ลว. 17 ธค.45)

 25. ส่วนกลาง เขต & จังหวัด มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยา สป. สนอย. วพ. สบส. ผู้ตรวจราชการเขต & จังหวัด 1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ จัดซื้อยาร่วมระดับเขต 1. กำหนดรายยาที่จะซื้อร่วม 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะยา 2. ขึ้นทะเบียนบริษัทคู่ค้า 3. พิจารณาราคายาที่จะซื้อ แต่ละรายการ 3. ดำเนินการต่อรองราคาในรายการยาที่มีผู้ผลิตหรือจำหน่ายน้อยราย 4. หน่วยงานต่าง ๆ จัดซื้อตามที่ได้ตกลงไว้ในยาแต่ ละรายการ 4. จัดระบบการสุ่มตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพยา 5. รายงานผลการดำเนินการ 5. ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง กสธ. แจ้งข้อมูลราคาและผลการวิเคราะห์คุณภาพยา

 26. ระเบียบการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2546

 27. สาระสำคัญ • เวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา • 2. การบริหารยา : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด • 3. ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธาน เภสัชกร เป็นเลขานุการ • 4. การบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา : คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา • 5. ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธาน เภสัชกร ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขานุการ

 28. 6. การจัดซื้อยาจะต้องจัดซื้อจากผู้ขายที่ได้รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 7. การจัดซื้อยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศ สถานที่ผลิตยาจะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP ในหมวดยาที่เสนอขาย 8. ยาที่จัดซื้อจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา 9. กรณียาที่จัดซื้อเป็นยานำเข้า สถานที่ผลิตยาจะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP จากประเทศที่ผลิตและได้รับอนุญาตให้นำเข้า รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา

 29. 10.ให้หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีมูลค่าสูงให้ดำเนินการจัดซื้อรวม 11. ให้มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยาทุกรุ่นที่ส่งมอบจากผู้ผลิต 12. ให้หน่วยราชการรายงานผลการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาของกระทรวงสาธารณสุข

 30. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กรรมการ 2. 3. บัญชีรายการยา/เวชภัณฑ์ฯ แผนจัดซื้อยาประจำปี หลักเกณฑ์ฯ 4. จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จัดซื้อรวม 5. 6. รายงาน 7. ใบรับรองตรวจวิเคราะห์ยาทุกรุ่น สุ่มส่งตรวจวิเคราะห์ ศูนย์ข้อมูล กสธ.

 31. http:://dmsic.moph.go.th

 32. ขอบคุณที่ให้ความสนใจ Q&A ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ kittipitak@ gmail.com