trgovci i potro a i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRGOVCI I POTROŠAČI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRGOVCI I POTROŠAČI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TRGOVCI I POTROŠAČI - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

TRGOVCI I POTROŠAČI. Gražina Rokicka Andrea Filippo Gagliardi. TR GOVAC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRGOVCI I POTROŠAČI' - zea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trgovci i potro a i

TRGOVCI I POTROŠAČI

Gražina Rokicka

Andrea Filippo Gagliardi

tr govac
TRGOVAC

fizičko ili pravno lice, bez obzira da li je u privatnom ili državnom vlasništvu, koje, u ugovorima obuhvaćenim ovom direktivom, postupa u svrhe u vezi sa svojom trgovinskom, poslovnom, zanatskom ili profesionalnom delatnošću, uključujući i druga lica koja deluju u njegovo ime ili za njegov račun.

Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača

potro a
POTROŠAČ

fizičko lice koje, u ugovorima obuhvaćenim ovom direktivom, postupa u svrhe van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne delatnosti.

Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača

kako prepoznati potro a ki ugovor
Kako prepoznati potrošački ugovor

Tradicionalan način: B-2-B ili B-2-Ctransakcije.

Primeri B-2-B: veleprodaja, ugovori o nabavci, razmena između trgovaca. U B-2-B šemi obe strane plaćaju PDV.

Primeri B-2-C: maloprodaja, prodaja putem interneta (Ebay), telefona, „od vrata do vrata“.

Zakon o zaštiti potrošača propisuje veću zaštitu za potrošače, jer se smatra da oni imaju manje informacija o robi koju kupuju (asimetrične informacije)

odnos trgovca i potro a a
Odnos trgovca i potrošača
 • Pre kupovine – dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključenja ugovora
 • Prilikom zaključenja ugovora – način na koji je dobijena saglasnost potrošača za zaključenje ugovora
 • Nakon kupovine – Žalba ili drugi mehanizmi pravne zaštite kao što su zamena ili popravka proizvoda
potro a ko pravo
Potrošačko pravo

Ugovori koje zaključuje potrošač:

ugovor o prodajiugovor o pružanju usluga

finansijske usluge (bankarske usluge, osiguranje)

potrošački krediti (kreditne kartice)

elektronska trgovinausluge od opšteg ekonomskog interesa (električna energija, voda, telekomunikacije)turizam, transportjavne usluge (zdravstvo, obrazovanje)

du nost obave tavanja potro a a pre zaklju enja ugovora o
Dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključenja ugovora o:

poreklu, prirodi, sastavu i upotrebi robe/usluge

kvalitetu, količini, kategoriji;

opštim pravnim i ekonomskim uslovima prodaje uključujući kompletnu informaciju o ceni sa PDV-om i ostalim porezima;

datumu proizvodnje i roku trajanja;

uputstvu za upotrebu;

proceduri za jednostrani raskid ugovora od strane potrošača

Kod potrošačkih žalbi koje se odnose na kršenje ovih opštih obaveza teret dokazivanja snosi trgovac.

informacije o ceni
Informacije o ceni:

1) Trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i jasno uočljiv način istakne maloprodajnu cenu proizvoda/usluge, uključujući prateću robu koja se isporučuje sa pružanjem usluge i da istakne cenu u valuti koja je zakonito sredstvo plaćanja.

  2) Maloprodajna cena robe ili pružanja usluge, maloprodajna cena proizvoda, jednog komada ili određene količine se smatra za konačnu cenu.

DIREKTIVA 98/6/EZo zaštiti potrošača pri isticanju cena proizvoda ponuđenih potrošačima

informacije o ceni1
Informacije o ceni:

3) Jedinična cena je cena po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj mernoj jedinici koja je u redovnoj upotrebi.

4) Za proizvode koji se prodaju na meru, samo cena po jedinici mere mora biti naznačena

DIREKTIVA 98/6/EZo zaštiti potrošača pri isticanju cena proizvoda ponuđenih potrošačima

vrste ugovora
Vrsteugovora:
 • tradicionalni ugovori, zaključeni u poslovnim prostorijama
 • ugovor zaključen van poslovnih prostorija – „od vrata do vrata”
 • ugovor na daljinu

Količina informacija koju je trgovac dužan da pruži potrošaču je veća u ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija ili ugovorima na daljinu, a posebno kada je u pitanju obaveštavanje o pravu na jednostrani raskid ugovora (period za predomišljanje)

osnovne obaveze trgovaca
OSNOVNE OBAVEZE TRGOVACA

TRGOVAC ima obavezu da potrošaču dostavi:

 • sva prateća dokumenta za robu/usluge, u skladu sa zakonom, npr: uputstvo za upotrebu, uslove ugovora;
 • prateću robu;
 • garantni list (u slučaju da nudi garancija);
 • račun (koji sadrži naziv i adresu prodavca, datum kupovine, podatke o robi, količini i ceni)
 • informacije o mehanizmima pravne zaštite, i gde je to moguće, pravu potrošača na raskid ugovora;
slide12

Trgovac

je dužan da isporuči robu koja je

saobrazna ugovoru o prodaji

Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pratećim garancijama

obmanjuju e i nasrtljivo poslovanje
obmanjujuće i nasrtljivo poslovanje

Zabranjeno je:

 • stavljanje računa ili sličnog dokumenta kojim se zahteva plaćanje u oglasni materijal, čime se kod potrošača stvara pogrešan utisak da je već naručio oglašavani proizvod;
obmanjuju e i nasrtljivo poslovanje1
obmanjujuće i nasrtljivo poslovanje

Zabranjeno je:

 • uporno obraćanje potrošaču, protivno njegovoj volji, putem telefona, faksa, elektronske pošte ili drugog sredstva komunikacije na daljinu;
 • zahtevanje gotovinskog ili odloženog plaćanja troškova vraćanja i čuvanja robe koju je trgovac isporučio, ali koju potrošač nije naručio.

Trgovac mora da vodi evidenciju o saglasnosti potrošača.

nakon kupovine
Nakon kupovine

U slučaju kršenja njihovih prava, potrošači mogu preduzeti sledeće korake:

 • Refundacija, zamena robe ili raskid ugovora
 • Dodatne kazne
nakon kupovine1
Nakon kupovine

Žalbe potrošača su odličan izvor informacija za trgovca kada su u pitanju:

 • mane i nedostaci u kvalitetu, bezbednosti i predviđenoj nameni proizvoda;
 • potrošači, njihove navike, očekivanja i želje
za to trgovci treba da brinu o potro a ima
ZAŠTOTRGOVCITREBA DA BRINU O POTROŠAČIMA?
 • da bi postali konkurentniji u odnosu na ostale trgovce – informacije o potrošačima su ključ za uspeh
 • da bi izbegli probleme sa zakonom
 • da bi izgradili trajne i dobre odnose sa potrošačima
 • da ne bi prekršili pravila etičkog koda
 • zato što su i oni potrošači
institucije koje se bave za titom potro a a
Institucije koje se bave zaštitom potrošača

Evropski parlament – Unutrašnje tržište i zaštita potrošača (IMCO)

http://www.europarl.europa.eu/committees/hr/imco/home.html

Evropska komisija – Generalni direktorat za zdravstvo i potrošače (DG SANCO)

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Evropska organizacija potrošača (BEUC)

www.beuc.eu

pravne tekovine eu u oblasti za tite potro a a
Pravne tekovine EU u oblasti zaštite potrošača

Direktiva 99/44/EZ o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pratećim garancijama

Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača

Direktiva 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi

Direktiva 93/13/EEZ o nepravičnim odredbama u potrošačkim ugovorima

Direktiva 98/6/EZ o zaštiti potrošača pri isticanju cena proizvoda ponuđenih potrošačima

Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkim kreditima

dobra poslovna praksa
dobra poslovna praksa

Mehanizmi za alternativno rešavanje potrošačkih sporova: ADR/ODR

kodeks ponašanja

korporativna društvena odgovornost

fer trgovina