1 / 6

Fællesmøde – Onsdag den 09. januar 2013 Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen?

Fællesmøde – Onsdag den 09. januar 2013 Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Hvor skal vi sætte de tomme flasker?. Praktiklæreren – før/under/efter: De studerendes studieordning - målet for praktikken Praktik – vigtig del af uddannelsen

zazu
Download Presentation

Fællesmøde – Onsdag den 09. januar 2013 Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fællesmøde – Onsdag den 09. januar 2013 • Hvor kommer vi fra? • Hvor er vi på vej hen? • Hvor skal vi sætte de tomme flasker?

  2. Praktiklæreren – før/under/efter: • De studerendes studieordning - målet for praktikken • Praktik – vigtig del af uddannelsen • God modtagelse – rundvisning, hvordan er klassen • Skolens praktikansvarlige • Skoles principper og dokumenter vedrørende praktik • Planlægning. Årsplaner- muligheder og begrænsninger • Observationer • Vejledning – kvalificeret • Evaluering

  3. Undervisningen på 1. årgangs praktik • Afgrænsede, veldefinerede undervisningsopgaver i tilknytning til det primære linjefag. • Opmærksomheden rettes mod skolens mangesidige opgaver. Vejledningen • Målet er at understøtte de studerendes læreproces – formulering og udvikling af praksisteori • Dagsorden: Undervisningsplan samt udvalgte og forberedte fokuspunkter

  4. Studerende før/under/efter: • Studieordningen • Mødet med skolen og praktiklærerne – førstehåndsindtryk • Undervisningsplan • Øvrige læreropgaver (lærermøder, teammøder, pædagogiske dage, forældremøder, gårdvagter, …) • Mødet med eleverne – forældrene? • Fokuspunkter i forhold til vejledningen • Observationer af hinanden – logbog/dagbog • Evaluering

  5.  Rundvisning på skolen/kort over skolen •  Rygning •  Mødepligt •  Tavshedspligt •  Sygemelding •  Kopiering (kode) •  Skolens bibliotek (lånenummer, klassesæt, kasser med emner) • CFU: Center for undervisningsmidler (udlånssamlingen, søg selv, booking skal foretages af praktiklærer) •  Loginkode til computere + til skolens netværk ved brug af egen pc • Booking af computerrum, digitalkameraer, bærbare pc-ere, projektor og lignende • Internetprodukter som skolen abonnerer på (f.eks. danske dyr, elevunivers og www.abc.dk) •  Andet AV-udstyr (video, dvd, fjernsyn – og herunder booking) • Fagdepoter (f.eks. matematikdepot med sømbrædt, centicubes, lommeregnere osv.) •  Kaffeordning •  Brødordning •  Ringetider •  Behov for nøgler afklares (f.eks. forberedelse i aflåst faglokale) •  Andet (f.eks. Smartboards) Tjekliste med alt det praktiske

  6. Etablering af vejledningsrelation Udformning af et vejledningsgrundlag - f.eks. undervisningsplan og fokuspunkter Førvejledning - afklare, uddybe, analysere, konkludere Mulighed for sløjfer Observation Eftervejledning - den studerendes egne kommentarer - samtale med udgangspunkt i observationer Evaluering Vejledningsfaser ogvejledningssløjfer

More Related