Przykłady zastosowania emisji papierów komercyjnych, bankowych papierów wartościowych na polskim...
Download
1 / 15

Agnieszka Bakanowska Pawe? U?ci?ski - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Przykłady zastosowania emisji papierów komercyjnych, bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą. Agnieszka Bakanowska Paweł Uściński. KDP. KDP. Przykład wykorzystania KPD. kwota emisji = 30 000 000 / (1 – 0,053 – 0,009 – 0,0083) = 32 268 473 zł

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agnieszka Bakanowska Pawe? U?ci?ski' - zazu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agnieszka bakanowska pawe u ci ski

Przykłady zastosowania emisji papierów komercyjnych, bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.

Agnieszka Bakanowska Paweł Uściński


Agnieszka bakanowska pawe u ci ski
KDP bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.


Agnieszka bakanowska pawe u ci ski
KDP bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.


Przyk ad wykorzystania kpd
Przykład wykorzystania KPD bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.

 • kwota emisji = 30 000 000 / (1 – 0,053 – 0,009 – 0,0083) = 32 268 473 zł

  koszty emisji: dyskonto 5,3%

  prowizja za uplasowanie emisji 0,9%

  koszty przygotowania i obsługi emisji 0,83%

 • kredyt krótkoterminowego o stopie dyskontowej wynoszącej 7% w skali roku

  prowizji 0,75% kredyt.

  kwota kredytu = 30 000 000 / (1 – 0,07 – 0,0075) = 32 520 325 zł

  Kwota emisji KPD wyniosła 32 268 473 zł, zaś kredyt — 32 520 325. KPD jest tańsze, jest więc lepszym rozwiązaniem w tym przypadku.


Przyk ady firm
Przykłady firm bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.

Obligacje dłużne:

 • NFI EMPIK (ROA) 0,81% ( IIQ 2010r.)

 • Naftobudowa S.A (ROA) 2,86%


Nfi empik
NFI EMPIK bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.

 • Warszawa, 24.09.2010 (ISB) – NFI Empik Media & Fashion wykupił 250 obligacji dyskontowych i jednocześnie wyemitował nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości 25 mln zł

  1. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych;2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 25.000.000;3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000;4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża;5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 23 grudnia 2010 roku;6. Obligacje nie są zabezpieczone;7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych”

 • “Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 30 czerwca 2010, wyniosła 443.096 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 23 grudnia 2010, wyniesie 445.857 tys. zł”


Bankiem polska kasa opieki s a
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A bankowych papierów wartościowych na polskim rynku i za granicą.

 • Również w tym samym dniu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. została zawarta umowa o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na sumę 20 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie przez Spółkę wykupu Bonów Komercyjnych wyemitowanych zgodnie z umową Programu Emisji Bonów Komercyjnych PKO S.A.. Została ona zawarta w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z umowy Emisji Bonów Komercyjnych PKO S.A.. Kredyt udzielony jest na okres od 23 stycznia 2001r. do 27 grudnia 2002r. Spłata jego nastąpi nie później niż do 27 grudnia 2002r. włącznie.


Agnieszka bakanowska pawe u ci ski
Naftobudowa S.A. może korzystać z udzielonego kredytu po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:

1. umownej hipoteki kaucyjnej do kwoty 10 mln zł na nieruchomości oraz do kwoty 20 mln zł na innej.

2. cesji wierzytelności z umów zawartych pomiędzy Naftobudową S.A. a jej kontrahentami których łączna wartość wynosi nie mniej niż 46,6 mln zł.

3. poręczenia cywilno-prawnego udzielonego przez Polimex-Cekop S.A. do kwoty 15 mln zł.

4. pełnomocnictwa do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku bankowego Naftobudowy S.A. prowadzonego przez ten bank.

5. weksla własnego in blanco z wystawienia Naftobudowy S.A. wraz deklaracją wekslową.


Wynagrodzeniem banku z tytu u udzielonego kredytu jest
Wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielonego kredytu jest: ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:

- prowizja przygotowawcza w wysokości 0,3% kwoty przyznanego kredytu

- prowizja od zaangażowania w wysokości 0,2% w stosunku rocznym od salda nie wykorzystanej części kredytu

- odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu według zmiennej stawki procentowej ustalonej przez bazie stopy podstawowej banku powiększonej o marżę w wysokości 1,5% w skali roku.

W dniu podpisania umowy stopa podstawowa Banku wynosi 22,5% w stosunku rocznym.


Bank ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku
Bank ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:

- zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Spółki,

- gdy Spółka stała się niewypłacalna, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną,

- niedotrzymania przez Spółkę istotnych warunków umowy,

- znacznego zmniejszenia się wartości zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu wskutek okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność.


Certyfikaty nordea bank polska
Certyfikaty ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:Nordea Bank Polska

W dniu 20.05.2008 r. została przeprowadzona emisja 50 sztuk certyfikatów depozytowych zerokuponowych banku.

Wartość nominalna: 50 mln PLN.

Cel: finansowanie bieżącej akcji kredytowej.

Wartość nominalna jednego certyfikatu: 1 mln zł.

Termin zapadalności certyfikatów: 6 miesięcy.

Cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy 6 M WIBOR powiększonej o marżę. Termin zapadalności certyfikatów wynosi sześć miesięcy.


Listy zastawne
Listy zastawne ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:

BRE Bank Hipoteczny dokonał 25 emisji listów zastawnych, w tym 11 niepublicznych i 14 publicznych, utrzymując na koniec I półrocza 2009 r. pozycję lidera na rynku polskich listów zastawnych. Wartość wszystkich listów zastawnych BRE Banku

Hipotecznego znajdujących się w obrocie wyniosła na koniec I półrocza 2009 r. ponad 2 mld PLN. W ofercie Banku przeważają listy zastawne z trzyletnim i pięcioletnim okresem wykupu.

Banku BRE Bank Hipoteczny pozostaje największym emitentem listów, z około 68% udziałem w rynku na koniec 2008 r.

W I połowie 2009 r. Bank przeprowadził 2 emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 360 mln zł.


Listy zastawne1
Listy zastawne ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:

Nykredit Realkredit A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce reprezentuje największy duński bank hipoteczny i jedną z czołowych instytucji finansowych w Danii.

Środki do udzielanych kredytów Nykredit pozyskuje poprzez emisję listów zastawnych.

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody`s nadała listom zastawnym Nykredit najwyższy z możliwych ratingów: Aaa.

Obecnie jest jednym z największych prywatnych emitentów listów zastawnych w Europie - na koniec 2004 roku łączna wartość wyemitowanych listów osiągnęła ponad 106 miliardów EURO.


Agnieszka bakanowska pawe u ci ski

Dzięnks ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci: