j mf relse mellan privata och offentliga v rdmottagningar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rapport Personalen bedömer arbetstillfredställelsen på sin arbetsplats PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rapport Personalen bedömer arbetstillfredställelsen på sin arbetsplats

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Rapport Personalen bedömer arbetstillfredställelsen på sin arbetsplats - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Jämförelse mellan privata och offentliga vårdmottagningar. Rapport Personalen bedömer arbetstillfredställelsen på sin arbetsplats. Syfte och bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rapport Personalen bedömer arbetstillfredställelsen på sin arbetsplats


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syfte och bakgrund
Syfte och bakgrund

Syftet med den här studien var att göra en jämförelse mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler/motsvarande. Jämförelsen gäller personalens arbetstillfredsställelse.

Bakgrunden till studien är att se om det mönster som visats i tidigare genomförda jämförande studier går igen även när det gäller personal på vårdcentraler/motsvarande i privat drift.

Stockholms stads revisionsrapport visade 2003 att personalen på privata daghem trivs mycket bättre än kollegorna i de kommunala förskolorna.

1998 redovisade Kommunal en undersökning av personal som har privata respektive kommunala arbetsgivare inom äldrevården. Resultatet från denna undersökning är enligt en artikel i DN: ”Privata arbetsgivare inom äldrevården får inte bara ut mer av sina anställda. De får dem att trivas bättre också”.

Slutsatsen från innevarande studie pekar i samma riktning: Personalen på privat drivna vårdcentraler/motsvarande har en större arbetstillfredsställelse än kollegorna med offentliga arbetsgivare.

metod
Metod

Datainsamling

Målgruppen utgjordes av all personal på respektive vårdmottagning och datainsamlingen skedde genom en webbenkät. Frågebatteriet är framtaget av professor Göran Ekvall och är speciellt anpassat för personal- och arbetsmiljöstudier och används inom en rad olika förekommande branscher och arbetssektorer.

Privata mottagningar

Bruttourval: 170 respondenter fördelade på 10 mottagningar

Besvarade enkäter 154

Svarsfrekvens 91%

Offentliga mottagningar

Bruttourval: 244 respondenter fördelade på 7 mottagningar

Besvarade enkäter 157

Svarsfrekvens 64%

urval
Urval

Om urvalet av kommuner och vårdmottagningar

Urvalsramen för vårdmottagningarna är ”större städer” i en klassificering gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen större städer omfattar 27 kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70%. Vår strävan har varit att hålla de ingående kommunernas förutsättningar jämförbara genom att utesluta vårdmottagningar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Urvalsdragningen av kommuner har skett slumpmässigt från ovan nämnda klassificering. I var och än av kommunerna valdes därefter en privat vårdmottagning slumpmässigt ut från Landstingets lista över vårdmottagningar i respektive kommun. Kriteriet för målgruppen privata vårdmottagningar var att den drivs av en annan huvudman än landstinget, att det skulle finnas minst tre läkare och att den praktiserar allmänmedicin. Om det i kommunerna i bruttourvalet ej fanns privata vårdmottagare som uppfyllde kriteriet gjordes ett nytt slumpmässigt urval av kommuner från klassificeringen.

Efter att de privata vårdmottagningarna valts matchades dessa med en offentligt driven vårdmottagning ifrån landstingets lista av vårdcentraler/motsvarande.

Då urvalet av vårdmottagningar genomförts kontaktades mottagningarna och erbjöds att delta i undersökningen.

Deltagandet i undersökningen har varit frivilligt vilket innebär att många mottagningar har avböjt deltagande på grund av för hög arbetsbelastning, bristande motivation/intresse eller att man har en pågående eller nyligen genomförd liknande undersökning på mottagningen.

om begreppet arbetstillfredsst llelse
Om begreppet arbetstillfredsställelse

I den resultatpresentation som följer sammanfattas arbetstillfredsställelsen i fem faktorer:

Kompetens – möjligheterna att utvecklas

Känsla – positiva känslor för arbetet

Egenkontroll – möjligheterna att styra sitt arbete

Initiativ – möjligheterna att ta initiativ och kunna påverka förändring

Relation – samhörighet och uppskattning

Begreppet arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredsställelse är till skillnad från arbetsklimat ett individuellt och subjektivt fenomen. Det syftar på den arbetande individens upplevelse av arbetet och arbetsförhållandena. Denna upplevelse bestäms av graden av överensstämmelse mellan faktiska egenskaper hos arbetet och arbetsförhållandena å ena sidan och individens behov och anspråk å den andra.

Frågeformuläret

Det använda frågeformuläret har två kunskapsmässiga grunder, dels Maslows behovspsykologi, dels den arbetsvetenskapliga stressforskningens rön. Denna teoretiska bas innebär att människan ses som strävande efter att tillgodose olika typer av behov och alltmera självutvecklade behov och att hon försöker undvika situationer, där hon saknar kontroll över vad som händer/och eller blir isolerad från kontakter och sociala sammanhang. Aspekter på arbetet och arbetssituationen som blir relevanta att fokusera på är t ex kompetens, gemenskap, uppskattning, trygghet och initiativ.

kompetens
Kompetens

Denna faktor sammanfattar möjligheten att utvecklas på jobbet.

Privat2,39

Offentlig2,18

Vårdmottagningar - personalstudie

k nsla
Känsla

Denna faktor handlar om personalens positiva känslor inför arbetet.

Privat2,53

Offentlig2,19

Vårdmottagningar - personalstudie

egenkontroll
Egenkontroll

Faktorn egenkontroll sammanfattar möjligheterna att kunna styra sitt arbete.

Privat1,89

Offentlig1,64

Vårdmottagningar - personalstudie

initiativ
Initiativ

Initiativ handlar om möjligheterna att ta initiativ och kunna påverka förändring.

Privat2,48

Offentlig2,13

Vårdmottagningar - personalstudie

relation
Relation

Relation är faktor som beskriver upplevelsen av samhörighet och uppskattning.

Privat2,60

Offentlig2,35

Vårdmottagningar - personalstudie

fr ga f r fr ga
Fråga för fråga

Bas: Samtliga

Hur påverkar Ditt arbete och förhållandena på arbetsplatsen Dina möjligheter att:

…känna arbetsglädje

…arbeta i lugn takt

…ta egna initiativ

…uppleva gemenskap

…få intressantare uppgifter

Om diagrammet

I diagrammet har de som svarat ”Övervägande positivt” och ”Något mer positivt än negativt” adderats till kategorin ”Positivt”. På samma vis bildar de som svarat ”Övervägande negativt” eller ”Något mer negativt än positivt” kategorin ”Negativt”.

Vårdmottagningar - personalstudie

fr ga f r fr ga1
Fråga för fråga

Bas: Samtliga

Hur påverkar Ditt arbete och förhållandena på arbetsplatsen Dina möjligheter att:

…variera arbetstempot

…själv planera arbetet

…bli nöjd med din insats

…få vidgad yrkeserfarenhet

…lära nytt

Om diagrammet

I diagrammet har de som svarat ”Övervägande positivt” och ”Något mer positivt än negativt” adderats till kategorin ”Positivt”. På samma vis bildar de som svarat ”Övervägande negativt” eller ”Något mer negativt än positivt” kategorin ”Negativt”.

Vårdmottagningar - personalstudie

fr ga f r fr ga2
Fråga för fråga

Bas: Samtliga

Hur påverkar Ditt arbete och förhållandena på arbetsplatsen Dina möjligheter att:

…få gehör för egna synpunkter

…känna trygghet

…se positivt på framtiden

…känna stolthet

…uppleva kamratskap

Om diagrammet

I diagrammet har de som svarat ”Övervägande positivt” och ”Något mer positivt än negativt” adderats till kategorin ”Positivt”. På samma vis bildar de som svarat ”Övervägande negativt” eller ”Något mer negativt än positivt” kategorin ”Negativt”.

Vårdmottagningar - personalstudie

fr ga f r fr ga3
Fråga för fråga

Bas: Samtliga

Hur påverkar Ditt arbete och förhållandena på arbetsplatsen Dina möjligheter att:

…känna uppskattning

…bli mera kompetent

…utnyttja Dina resurser

…vara kreativ

…prova nya ideer

Om diagrammet

I diagrammet har de som svarat ”Övervägande positivt” och ”Något mer positivt än negativt” adderats till kategorin ”Positivt”. På samma vis bildar de som svarat ”Övervägande negativt” eller ”Något mer negativt än positivt” kategorin ”Negativt”.

Vårdmottagningar - personalstudie

slide15
Yrke

Vårdmottagningar - personalstudie

slide16
Kön

Privat

Offentlig

Man16%

Man13%

Kvinna81%

Kvinna86%

Vårdmottagningar - personalstudie