Bao cao do an De tai: XYZ … - PowerPoint PPT Presentation

bao cao do an de tai xyz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bao cao do an De tai: XYZ … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bao cao do an De tai: XYZ …

play fullscreen
1 / 14
Bao cao do an De tai: XYZ …
145 Views
Download Presentation
zaviera-nunez
Download Presentation

Bao cao do an De tai: XYZ …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bao cao do an De tai: XYZ … GV Huong dan: ………………….. GV Phan bien:……………….. Sinh Vien: 1. Le van Teo 2. Tran thi Ty

 2. Nội dung • 1. Yeu cau cua do an tot nghiep • 2. Mo dau • 3. Phan tich - thiet ke • 4. Giới thiệu chương trình • 5.Demo chuong trinh • 6. Mô tả cài đặt • 7. Tong ket

 3. 1. Yeu cau cua do an tot nghiep • (Nhập nội dung đăng ký ở phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp)

 4. 2. Mo dau • Lý do chọn đề tài • …. • ….. • Công nghệ sử dụng • Visual Basic.Net 2005 • ADO.Net • Sql Server 2005 • …….

 5. 3. Phan tich - thiet ke • Mô tả Bối cảnh • …………. • ……….. • Ví dụ: Một giáo viên dạy nhiều lớp học • Một học sinh chỉ thuộc về 1 lớp duy nhất • …………

 6. 3. Phan tich - thiet ke • Mô hình ER • …………..

 7. 3. Phan tich - thiet ke • Mô tả thực thể của Mô hình ER • ………………..

 8. 3. Phan tich - thiet ke • Mô hình DFD • (đưa hình vào) • Mô tả vắn tắt

 9. 3. Phan tich - thiet ke • Mô hình vật lý (Relationship) • (đưa hình vào) • Mô tả vắn tắt

 10. 3. Phan tich - thiet ke • Các ràng bụôc tòan vẹn • Mô tả vắn tắt RBTV chính

 11. 4.Giới thiệu chuong trinh • Chụp hình Solution trong VB.NET • Các Form (Webform) • Các Dll nếu có • Các class nếu có

 12. 5.Demo chuong trinh • Chụp hình giao diện • Chạy chương trìnhChọn Form, chức năng chính để demo

 13. 6.Mô tả cài đặt (nếu có) • Thuật tóan chính • Vẽ lưu đồ thuật tóan

 14. 7. Tong ket • Các kết quả đạt được • ……… • Ưu điểm của chương trình • …… • Khuyết điểm • ……. • Hướng mở rộng – phát triển • ………..