informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom. Školenie prev ádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov. Ing. Vladimír Benko Tel.: 048/4 3 7 4 1 3 1 e-mail: vladimir.benko@sazp.sk. Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom' - zarita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom

Školenie prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Ing. Vladimír Benko

Tel.: 048/4374 131

e-mail: vladimir.benko@sazp.sk

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

Banská Bystrica, 21.10.2009

v chodisk tvorby informa n ho syst mu o nakladan s a obn m odpadom
Východiská tvorby Informačného systému o nakladaní s ťažobným odpadom
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (21. 5. 2008)
 • Koncepcia rozvoja informačných systémov MŽP SR (30. 9. 2008)
   • zlepšenie dostupnosti elektronických služieb
   • poskytovanie eSlužieb v užívateľsky prívetivej podobe
   • odstránenie duplicitného vyžadovania údajov, zdieľanie údajov
   • zlepšenie interoperability
 • Zákon NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (4. 11. 2008)
   • transpozícia Smernice EP a Rady 2006/21/ES)
   • § 16 Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

informa n syst m o nakladan s a obn m odpadom is
Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom (IS)
 • definovaný v §16 zákona
 • pre užívateľov plniacich úlohy v zmysle zákona:
  • MŽP SR, SAŽP (prevádzkovateľ IS), ObÚŽP, KÚŽP, SIŽP
  • MH SR, HBÚ, OBÚ,
  • prevádzkovatelia
  • odborne spôsobilé osoby
  • obce – stavebné úrady
  • odborná a laická verejnosť
  • Európska komisia v rámci reportingu SR
 • ako rozľahlý IS v prostredí internetu s centralizovanou databázou a správou
 • ako súčasť informačných systémov verejnej správy
 • s bezplatným poskytovaním údajov do IS

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

ciele is
Ciele IS
 • vytvoriť toky informácií pre plnenie reportingových povinností vo vzťahu k EK
 • vytvoriť toky informácií na zabezpečenie požiadaviek informovania o cezhraničných účinkoch
 • zabezpečiť informovanie verejnosti a jej zapojenie do rozhodovacích procesov
 • vytvoriť informačnú podporu pre plnenie povinností zúčastnených subjektov v procesoch

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

architekt ra is a datab za
Architektúra IS a databáza
 • trojvrstvová:
  • dátová vrstva
  • aplikačná logika
  • tenký web klient prezentačnej vrstvy
 • databáza Oracle 10g

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

vecn trukt ra is
Vecná štruktúraIS
 • Informácie a služby
  • Metainformácie a štatistika naplnenia
  • Dokumenty na stiahnutie - zákony, vyhlášky, metodické príručky, propagačné materiály
  • Formuláre a eSlužby
  • Najlepšie dostupné techniky (BAT)
  • Súvisiace projekty a weby
  • Mapové služby
  • Kontakty
 • Register dokumentov
  • Plány nakladania (§5)
  • Vydané povolenia (§7)
  • Súhrnné správy monitoringu a kontrol (§10)
  • Súhrnné správy reportingu (§18)

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

vecn trukt ra is1
Vecná štruktúraIS
 • Register úložísk (vrátane kategorizácie)
  • prevádzkovaných
  • uzavretých a opustených (do 1.5.2012)
 • Register prevádzkovateľov
 • Register spôsobilých osôb
 • Register závažných havárií
 • Registrácia
  • Vstup do IS pre registrovaných užívateľov
  • Vstup do IS pre užívateľov bez registrácie
 • Administrátorský modul
  • Správa užívateľov a ich práv
  • Správa číselníkov

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

procesy
Procesy
 • Základný proces
 • Evidencia žiadosti
 • Havarijné plány
 • Povoľovanie úložiska
 • Zaradenie úložiska do kategórie
 • Výstavba úložiska
 • Prevádzkovanie úložiska
 • Monitoring a kontrola
 • Uzatváranie úložiska
 • Účelová finančná rezerva
 • Prevencia zhoršenia stavu vôd a znečistenia ovzdušia a pôd
 • Výnimky
 • Tok dokumentov
 • Plán nakladania
 • Prevencia závažných havárií

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

typy dokumentov
Typy dokumentov

V – výzva

Z – zápis

Ž – žiadosť

A – analýza

I – informácia

O – oznámenie

P – plán

Po – posudok

R – rozhodnutie

S – súhlas

Spr - správa

SO – stanovisko orgánu, obce

SV – stanovisko verejnosti, pripomienky verejnosti

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

etapy tvorby is
Etapy tvorby IS
 • Analýza s výstupmi (do 15.4.09):

v Enterprise Architect-e a v HTML reporte

 • Business Process Model – procesný model podľa zákona s popisom vzťahov
 • Requirements Model – funkčné a nefunkčné požiadavky
 • Use Case Model – zoznam s popisom a scenármi použitia pre aktérov
 • Trace Model – slúži na zvýraznenie vzťahov medzi požiadavkami (REQ), prípadmi použitia (UC) a užívateľským rozhraním (GUI)
 • Class Diagram – diagram tried - objekty IS s popisom vlastností (atribúty), metód (operácie) a vzťahov

vo formáte Case studio

 • Data Model – vychádza z Class diagramu, vytvára entity a vzťahy, je pripravený pre databázu Oracle 10g

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

etapy tvorby is1
Etapy tvorby IS
 • Analýza s výstupmi (do 15.4.09):

vo formáte MS Visio (vsd) a v HTML reporte z Visio

 • GUI – návrhy obrazoviek pre užívateľov a administrátorov, vzťahy medzi prípadmi použitia a obrazovkami, funkcie tlačidiel, rozbaľovacích menu, ...
 • Prípady použitia obsahujú základný popis, vstupné podmienky, scenáre a prepojenie na aktérov.

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

etapy tvorby is2
Etapy tvorby IS
 • Vytvorenie Návrhu a vlastný vývoj IS (do 15.8.09):
 • Objektový model
 • Zdrojový kód návrhu
 • Komponentný model
 • Deployment Model na strane servera
 • Programovanie

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

etapy tvorby is3
Etapy tvorby IS
 • Testovanie a implementácia IS (do 12.10.09):
 • Testovanie IS informatické
 • Odovzdanie IS do testovacej prevádzky v SAŽP
 • Zapracovanie pripomienok z testovania
 • Finálne odovzdanie IS
 • Školenia užívateľov IS (do 19.10.09)
 • Dokumentácie (do 25.10.09):
 • Inštalačný, prevádzkový a užívateľský manuál
 • Technická dokumentácia k aplikáciám (programátorská a administrátorská)

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

slide28

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu Prechodný fond

ad