slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pvkvalitet.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
pvkvalitet.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

pvkvalitet.se - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

pvkvalitet.se. Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Ordf. SFAMs kvalitetsråd. Vi tror att vi gör rätt!. Vi läkare tror själva att vi följer riktlinjer i mycket högre grad än vi egentligen gör!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'pvkvalitet.se' - zaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

pvkvalitet.se

Sven Engström

Distr.läkare. Med dr

Gränna Vårdcentral &

Primärvårdens FoU enhet Jönköping

Ordf. SFAMs kvalitetsråd

vi tror att vi g r r tt
Vi tror att vi gör rätt!
 • Vi läkare tror själva att vi följer riktlinjer i mycket högre grad än vi egentligen gör!
 • För att vi skall förstå att det är dags att förändra vår egen handläggning krävs att vi tar reda på hur vi själva egentligen gör ..
slide3

Hur intressera stressade läkare för att kolla hur de gör?

 • Enkelt
 • Snabb återkoppling
 • Lätt att jämföra egna resultat
  • med rekommendationer
  • med andra vårdcentraler med liknande
  • upptagningsområden och avstånd till sjukhus
 • Kunna följa sin egen utveckling över tid
l sningen pvkvalitet se
Lösningen pvkvalitet.se !
 • Bygger på att varje läkare/personal för viss diagnos går igenom 10-20 slumpvalda journaler
 • Noterar på formulär
 • Mata in aggregerade resultat i pvkvalitet
 • Resultaten visas inom 10 sek.
pvkvalitet se
pvkvalitet.se

Regionalt projekt med representanter från

Jönköpings landsting

Kalmar landsting

Östergötlands landsting

Stöds av

FORSS – Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

STRAMA

Primärvårdens FoU-enhet i Jönköping

SFAM

slide7

Här anmäler du din vårdcentral och

lämnar kontaktuppgifter.

slide8

Så här ser brevet ut som du får med dina inloggningsuppgifter och litet information

slide9

På denna sidan skall från vårdcentralen registreras

uppgifter om befolkning mm Används bl.a. för att

beräkna prevalens av hjärtsvikt, astma, KOL m.m.

slide10

Kan klickas fram se nästa bild

För varje tillstånd finns

kriterier, indikatorer och

mätmetod beskrivet

Kan klickas fram

Se nästnästa bild

slide11

Bakgrundsdokumentation

Snabbtest för streptokocker skall tas på rätt indikation d.v.s. på de patienter som kan förväntas ha nytta av antibiotika. Om man tar det för ofta så riskerar man att hitta och behandla bärare av streptokocker som råkar ha en förkylning med halsont. För att snabbtesten skall ha ett bra prediktivt värde bör prevalensen i den testade gruppen vara tillräckligt hög. Det rekommenderas [1] att man använder de s.k. Centorkriterierna (feber>38,4, beläggningar på tonsillerna, ömmande körtlar i käkvinklarna och frånvaro av hosta) för att välja ut vilka man skall ta prov på och bara testa patienter som uppfyller minst 3 kriterier. Studier har visat att patienter som uppfyller 1 kriterium bara i 6% har streptokocker vid halsodling, vid 2 kriterier i 15%, vid 3 kriterier i 32% och vid 4 kriterier i 56% [2].

Om 4 av 4 Centorkriterier är uppfyllda och dessutom ett tillläggskriterium är uppfyllt kan antibiotika ges utan föregående diagnostik.

Tilläggskriterier

1. Streptococcus pyogenesi närmiljö 2. Paronychi

3. Impetigo 4. Smultrontunga

5. Scarlatiniformt utslag

Ett flertal studier har visat att allmänläkare efter halsundersökning har ungefär 50% träffsäkerhet i bedömningen om streptokocker föreligger eller ej. Diagnosen bör därför i de flesta fall bekräftas med ett snabbtest för streptokocker. PencillinV är rekommenderad behandling, erfarenheten är lång och god Resistens ses fortfarande inte. Vid överkänslighet och vid recidiv finns skäl för annat val. [1,3,4]

Referenser

1. Handläggning av Faryngotonsilliter - Rekommendationer. Workshop. Läkemedelsverket, 2001.

2. Centor RM, Witherspoon JM, Dalton HP, Brody CE, Link K. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Med Decis Making 1981;1(3):239-46.

3. Mölstad S, André M. Faryngotonsillit: nya riktlinjer kräver nya rutiner. Läkartidningen 2003;10(9):704-6.

4.Cooper RJ, Hoffman JR, Barlett JG, Besser RE et al. Principles of appropriate antibiotic use for acute pharyngitis in adults: background. Ann Intern Med 2001;134(6):509-17.

slide12

Registreringsformulär för journalgenomläsningen

Summera och skriv sedan in i inmatningsformuläret i pvkvalitet.se

slide13

Inmatningsformulär

här fyller du i resultatet av summeringen på registreringsformuläret

andel strep a positiva av alla strepa
Andel Strep-A positiva av alla StrepA

Kan klickas fram se nästa bild

Mål 30- 40%Bakgrund:

Den egna vårdcentralen visas med röd stapel de övriga med blå staplar

slide16

Bakgrund - Andel Strep-A positiva av alla StrepA:

Ett antal placebokontrollerade studier har visat att antibiotikabehandling kan förkorta symtomdurationen vid faryngotonsillit orsakad av Streptococcus pyogenes med 1-2,5 dygn om patienterna vid inklusionen hade uttalade symtom (minst tre av fyra diagnostiska kriterier: feber >38,5, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggningar på tonsiller och frånvaro av hosta) (evidensgrad 1a).

Symtomen förkortades med mindre än ett dygn av antibiotikabehandling när enbart halssmärta användes som inklusionskriterium (evidensgrad 1a).

Studier har visat att de patienter som uppfyller minst 3 av ovannämnda fyra diagnostiska kriterier har positivt snabbtest i 40% (odling positiv i 50%) varför målet är att andelen positiva bör vara 40%.

Referens

Handläggning av faryngotonsilliter. Läkemedelsverkets Information dec 2001.

slide17

Andel StrepA pos av alla antibiotikabehandlade tonsilliter

Kan klickas fram se nästa bild

Mål 80% Bakgrund

Den egna vårdcentralen visas med röd stapel

de övriga med blå staplar

slide18

Andel StrepA pos av alla antibiotikabehandlade tonsilliter

Mål 80% Bakgrund

Jönköpings landsting - Dock betydligt färre vårdcentraler som rapporterat in för 2007 än 2006

slide19

Bakgrund

Bakgrund: Ett flertal studier har visat att allmänläkare efter halsundersökning har ungefär 50% träffsäkerhet i bedömningen om streptokocker föreligger eller ej. Därför är bakteriologisk diagnostik nödvändig i de flesta fall. Om 4 av 4 diagnostiska kriterier är uppfyllda och dessutom minst ett tillläggskriterium är uppfyllt kan antibiotika ges utan föregående diagnostik.

Tilläggskriterier

1. Streptococcus pyogenesi närmiljö

2. Paronychi

3. Impetigo

4. Smultrontunga

5. Scarlatiniformt utslag

Referens

Handläggning av faryngotonsilliter. Läkemedelsverkets Information dec 2001.

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____2656.aspx

slide20

Andel StrepA negativa av alla antibiotikabehandlade

Kan klickas fram se nästa bild

Mål < 5 %

Bakgrund

Dessa vårdcentraler hade ingen patient med neg strep A

slide21

Andel StrepA negativa av alla antibiotikabehandlade

Kan klickas fram se nästa bild

Mål < 5 %

Bakgrund

Jönköpings landsting - Dock betydligt färre vårdcentraler som rapporterat in för 2007 än 2006

slide22

Bakgrund

Symtomen vid faryngotonsillit med negativ svalgodling avseende Streptococcus pyogenespåverkas inte av antibiotikabehandling (evidensgrad1b).

Streptokocker grupp C och G förekommer i < 5%, varför det endast i något enstaka fall kan bli aktuellt med antibiotikabehandling efter ett negativt snabbtest.

slide24

Fördelning mellan olika antibiotika

Den egna vårdcentralen presenteras snett rutad.

Bakgrund:Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat för behandling av cystit. Trimetoprim bör på grund av ökad resistens hos E.coli (cirka 15%) i första hand användas om pivmecillinam eller nitrofurantoin är olämpliga eller efter resistensbestämning. Pivmecillinam eller cefalosporin kan väljas till gravida (alltid odling). Därför är den optimala förskrivningsprofilen pivmecillinam (40%), nitrofurantoin (40%) och trimetoprim (15-20%). Kinoloner / cefalosporiner skall vara enstaka undantag.

andel med r tt behandlingstid
Andel med rätt behandlingstid

Rek: nitrofurantoin 5, mecillinam 5, trimetoprim 3 dagar

Dessa vårdcentraler hade ingen patient med rätt beh.tid

andel kinoloner

Mål < 3%Bakgrund:

Andel kinoloner

Mål < 3%Bakgrund:

Bakgrund: Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat och båda kännetecknas av låg resistens hos E. coli. För att undvika resistensutveckling mot den viktiga antibiotikagruppen cefalosporiner rekommenderas dessa inte som förstahandsval. Av samma skäl samt p.g.a. mycket långsam nedbrytning i miljön rekommenderas inte fluorokinoloner för behandling av okomplicerad cystit.

Referens Behandlingsrekommendation - Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelsverket 2007;18(2). Tryckt version alt. http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____5891.aspx

andel cefalosporiner

Mål < 3%Bakgrund:

Andel cefalosporiner

Mål < 3%Bakgrund:

Dessa vårdcentraler hade ingen patient med cefalosporin

www pkvalitet se
www.pkvalitet.se

080512:

 • 126 anslutna vårdcentraler
 • 265 inrapporterade kvalitetsmätningar:
dessa sjukdomar finns nu
Dessa sjukdomar finns nu
 • Tonsillit
 • Cystit hos kvinnor > 18 år
 • Astma
 • KOL
 • Hjärtsvikt
 • Bensår
dessa kommer under 2008
Dessa kommer under 2008
 • Förmaksflimmer
 • Nedre Luftvägsinfektion
 • Depression

Vidare planeras anpassning för att kunna inkludera data från rapportgeneratorer i journalsystem

nedre luftv gsinfektioner kvalitetsindikatorer
Nedre luftvägsinfektioner-kvalitetsindikatorer?????

Akut bronkit

 • Andel antibiotika <20%
 • Andel CRP tagna <20%

Pneumoni

 • Andel med dokumenterad andningsfrekvens >50%
 • Andel PcV >70%
 • Andel antibiotika vid CRP<20 <10%

Akut exacerbation av KOL

 • Andel med dokumenterad andningsfrekvens >50%
 • Andel med purulenta sputa >70%
 • Andel med antibiotika <50%
f r att kolla hur man g r
för att kolla hur man gör…...pvkvalitet.se

Finns nu tack vare anslag från

FORSS – Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

STRAMA

Primärvårdens FoU-enhet i Jönköping

slide34

Tumregler

 • Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade på en lång praktisk erfarenhet.
 • Tumregler gör att vi snabbt kan handlägga ett stort antal problem ……men innebär också…. att vi inte utnyttjar hela vår egen kunskapsbas.
 • Ny kunskap och nya riktlinjerriskerar att inte finnas med i de snabba besluten
 • Malin Andre Avhandling 2004