slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Varaždin, 11. travnja 2007.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Varaždin, 11. travnja 2007. - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Financiranje putem izdavanja municipalnih obveznica. Varaždin, 11. travnja 2007. Sadržaj. Obveznice-općenito Tržište municipalnih obveznica u RH Zakonska regulativa Postupak izdavanja municipalnih obveznica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varaždin, 11. travnja 2007.' - zanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj
 • Obveznice-općenito
 • Tržište municipalnih obveznica u RH
 • Zakonska regulativa
 • Postupak izdavanja municipalnih obveznica
obveznice
obveznica predstavlja svojevrstan sekuritizirani kredit koji izdavatelju obveznice odobrava skup, ne samo banaka kao što je to slučaj kod klasičnoga kredita, već i ostalih sudionika na financijskom tržištu (investicijski i mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, brokerske kuće, poduzeća i dr.)

obveznica je nematerijalizirani i slobodno prenosivi vrijednosni papir kojim, uz asistiranje banke agenta, izdavatelj zadovoljava svoje dugoročne financijske potrebe.

izdavanjem obveznica izdavatelj se obvezuje da će vlasniku obveznica izvršiti periodična plaćanja tijekom vijeka trajanja obveznice sukladno dinamici koja je definirana prilikom samog izdanja obveznica

ukoliko su obveznice izdane od strane županija ili gradova tj. tijela lokalne uprave i samouprave nazivaju se - municipalne obveznice

Obveznice

Obveznice

prednosti izdavanja municipalnih obveznica

Prednosti izdavanja

municipalnih obveznica

Prednosti izdavanja municipalnih obveznica

Izdavanje obveznica u tranšama

Neosiguranost obveze

Financiranje na dulju ročnost

Veći iznosi izdanja

Fiksiranje kamatnih stopa

Efikasnost i fleksibilnost financiranja prema potrebama Klijenta

Smanjenje izloženosti pojedinih banaka prema izdavatelju

Troškovi financiranja konkurentni tradicionalnim kreditnim linijama

prednosti izdavanja municipalnih obveznica nastavak
Prednosti izdavanja municipalnih obveznica (nastavak)

Marketinški aspekt

Ni prihod od kamata ni kapitalna dobit ne oporezuje se fizičkim osobama

Diversifikacija izvora financiranja i širenje baze investitora

Prednosti izdavanja

municipalnih obveznica

Mirovinski fondovi mogu 30% svoje imovine investirati u municipalne obveznice

Praćenje cijene vlastitog duga na tržištu i mogućnost prijevremenog otkupa (call opcija)

Mogućnost građana da kroz tržišta kapitala ulažu u razvitak svoje županije

sadr aj1
Sadržaj
 • Obveznice-općenito
 • Tržište municipalnih obveznica u RH
 • Zakonska regulativa
 • Postupak izdavanja municipalnih obveznica
osnovne karakteristike municipalnih obveznica u rh
Osnovne karakteristike municipalnih obveznica u RH

Izdavatelji

 • Grad Koprivnica, Zadar, Rijeka i Split

Iznosi izdanja

 • iznosi od EUR 4 mil. (HRK 30 mil.) do EUR 24,6 mil.

Valuta izdanja

 • EUR ili HRK

Ročnost

 • 7-10 godina

Vrsta osiguranja

 • neosigurana izdanja

Kamata

 • fiksna

Frekvencija isplate kamate

 • polugodišnja

Isplata glavnice

 • 1 bullet obveznica (o dospijeću)/ 3 amortizirajuće obveznice (isplata glavnice u više navrata)

Kreditni rejting

 • nijedan izdavatelj nije imao kreditni rejting

Oblik instrumenta

 • nematerijalizirani instrument

Baza investitora

 • mirovinski i investicijski fondovi, banke, osiguravajuća društva, građani

Distribucija/plasman

 • domaće tržište
tr i te municipalnih obveznica
Tržište municipalnih obveznica
 • Prve municipalne obveznice izdao je Grad Koprivnica u 2004. u iznosu od HRK 60 mil., a odmah potom Grad Zadar u iznosu od EUR 18,5 mil.
 • U 2006. godini izdane su obveznice Grada Rijeke u iznosu EUR 8,2 mil. (1. tranša od planirane tri tranše) i obveznice Grada Splita u iznosu EUR 8 mil. (u 2 tranše)
 • Sve municipalne obveznice izdane u RH su anuitetske obveznice (otplata glavnice u više navrata), izuzev obveznica Grada Zadra kod kojih će se glavnica otplatiti odjednom, o dospijeću
 • Obveznice Grada Koprivnice, Zadra i Splita izdane su na rok od 7 godina, a obveznice Grada Rijeke na 10 godina
slide9

Izdanje obveznica - mogućnosti

 • kuponska obveznica (otplata glavnice o dospijeću)
  • problematika limita od 20% prilikom dospijeća glavnice (Zakon o proračunu (NN 96/03), članak 106., stavak 1)
 • amortizirajuća (otplata kamata i dijela glavnice u anuitetima, polugodišnjim ili godišnjim)
  • financiranje koje je više prilagođeno izdavateljima sa ujednačenim priljevima sredstava jer omogućuje bolju usklađenost izdataka vezanih uz otplatu dijela glavnice i kamate sa priljevima od projekta (bolja usklađenost novčanog toka izdavatelja); izdanje anuitetske obveznice namijenjeno je financiranju određenoga projekta te omogućuje da sam projekt bude financiran tijekom vijeka trajanja;
 • izdavanje obveznica u tranšama prema financijskim potrebama izdavatelja
 • call opcija za izdavatelja (povlačenje obveznice s tržišta prije dospijeća)
 • mogućnosti financiranja u kuni/euru, s fiksnom ili fluktuirajućom kamatnom stopom
sadr aj2
Sadržaj
 • Obveznice-općenito
 • Tržište municipalnih obveznica u RH
 • Zakonska regulativa
 • Postupak izdavanja municipalnih obveznica
zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica
Zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica
 • Zakon o proračunu (NN 96/03)
 • Osnovna ograničenja:
  • Članak 106, stavak 1: "Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 104. ovoga Zakona može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje."
  • Članak 106, stavak 2: "U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava iz prethodne godine, te neplaćene obveze iz prethodnih godina."
  • Članak 106, stavak 3: "Godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira utvrđuju se za anuitetne obveznice u iznosu godišnjeg anuiteta, a za obveznice kod kojih se amortizira glavnica o dospijeću utvrđuju se za pretpostavljeno dospijeće pripadajućega godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata."
zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica1
Zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica

2.Zakon o izvršavanju Državnog poračuna RH

- posebna ograničenja za zaduživanje jedinica lokalne samouprave koja se propisuju u svakoj proračunskoj godini

 • Osnovna ograničenja:
  • članak 12, stavak 1: "Ovlašćuje se Vlada da može izdati suglasnosti za zaduživanje jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. iskazala višak prihoda poslovanja"
  • članak 12, stavak 2: "Ovlašćuje se Vlada da može izdati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, najviše do 2,3 posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006."
zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica2
Zakonska regulativa izdavanja municipalnih obveznica

3. Zakon o javnoj nabavi (NN 117/01) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 05)

- reguliranje nabave robe i usluga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, članak 6, odredbe navedenog zakona ne odnose se na "financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcija od strane naručitelja, s ciljem prikupljanja novca ili kapitala, i usluge središnje banke"  za izdavanje municipalnih obveznica nije potrebno organizirati nadmetanje za izbor Agenta i pokrovitelja izdanja municipalnih obveznica
sadr aj3
Sadržaj
 • Obveznice-općenito
 • Tržište municipalnih obveznica u RH
 • Zakonska regulativa
 • Postupak izdavanja municipalnih obveznica
hodogram izdavanja obveznica
Hodogram izdavanja obveznica

R E A L I Z A C I J A P R O J E K T A

Priprema

projekta

Analiza tržišta i

regulatorna pitanja

Roadshow &

Bookbuilding

Pricing &

alokacija i izdanje

 • Dobivanje mandata
 • Ishođenje internih odobrenja izdavatelja za izdavanje obveznica
 • Sklapanje ugovora
 • Definiranje projektnih timova i uloga članova timova
 • Utvrđivanje vremenskog plana izdavanja obveznica
 • Dobivanje suglasnosti MF-a Republike Hrvatske
 • Preliminarno utvrđivanje indikativnih uvjeta
 • Ispitivanje tržišta i analiza potražnje
 • Feedback s tržišta će imati veliki utjecaj na organizaciju roadshow-a
 • Izrada prospekta u skladu sa ZTVP-om i njegova distribucija
 • Priprema za uključenje obveznica u Usluge depozitorija i Usluge prijeboja i namire SDA
 • Roadshow uključuje kontakte izdavatelja s investitorima
 • Cilj: maksimiziranje potražnje i egzaktnije definiranje cijene izdanja
 • Organizacija prezentacija za investitore i ovisno o potrebi "one on one" sastanke s ključnim investitorima
 • Izrada prezentacije, Q&A i drugih materijala
 • Određivanje cijene izdanja/prinosa obveznica sukladno dogovorenoj metodologiji
 • Alokacija obveznica
 • Izdanje obveznica
 • Uvrštenje na burzu
investitori u municipalne obveznice
Investitori u municipalne obveznice
 • Komercijalne banke (Privredna banka, Zagrebačka banka, Erste & Steiermärkische bank, Raiffeisenbank Austria, Hrvatska poštanska banka, SG-Splitska banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, VABA d.d. banka Varaždin, Istarska kreditna banka Umag, Sonic banka, Partner banka, Štedbanka i dr.)
 • Investicijski fondovi (ZB Invest, RBA Invest, PBZ Invest, Erste Invest, FIMA Global Invest, HPB Invest, ICF Invest, HYPO Invest, CAIB Invest, KD Invest, ST Invest)
 • Obvezni (AZ fond, RBA mirovinski, PBZ Croatia osiguranje, Erste Plavi mirovinski) i dobrovoljni mirovinski fondovi (Croatia osiguranje DMF, RBA DMF, AZ Benefit, AZ Profit, AZ VIP, AZ Dalekovod, Erste Plavi Protect, Erste Plavi Expert)
 • Osiguravajuća društva (Croatia osiguranje, Triglav osiguranje, Allianz Zagreb, Merkur osiguranje, Generali osiguranje, Kvarner Wiener Städtische osiguranje i drugi)
 • Velike korporacije iz različitih industrijskih grana
 • Fizičke osobe
zahvala
Zahvala

Hvala na pažnji...