1 / 16

Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013 Länsstyrelsens ANDT-uppdrag ANDT-strategin Lägesrapport Aktuellt i Värmland. Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor.

zan
Download Presentation

Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Erfarenhetsdagen 21 oktober 2013Länsstyrelsens ANDT-uppdragANDT-strateginLägesrapportAktuellt i Värmland

 2. Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-,dopnings- och tobaksområdet 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor. 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja 1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet, 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå 5. utbildning och kompetensutveckling

 3. Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 • En samlad strategi för hela ANDT-området • Sju långsiktiga mål anger inriktningen för arbetet. • Tydlig styrning och långsiktighet • 257 miljoner om året

 4. Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Kommuner och landsting Statens institutionsstyrelse Statens skolverk Ungdomsstyrelsen Rikspolisstyrelsen Åklagarmyndigheten Skatteverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Tullverket Kustbevakningen Trafikverket Transportstyrelsen Läkemedelsverket Konsumentverket Berörda myndigheter

 5. Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: • en nolltolerans mot narkotika och dopning, • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak, • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

 6. Kommunalt ansvar Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Långsiktiga ANDT-politiska mål Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt 1 2 3 4 5 6 7 Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden Prioriterade mål under femårsperioden En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak Minska nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas Antalet döda och skadade i trafiken p.g.a. alkohol och andra droger ska minska Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka Aktivt verka för att FN-konventioner på narkotika- området efterlevs • • • • Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter • • En effektiv brottsbekämpning av illegal handel • Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvud-männen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Antalet döda och skadade p.g.a. alkohol- narkotika- och dopningsrelaterat våld ska minska Aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd • • En effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier Ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen • • • • Förutsättningarna för tandvården att arbeta med tobaksprevention bör öka Aktivt verka för att WHO:s ramkonvention om tobakskontroll efterlevs • Dödligheten bland ungdomar och unga vuxna p.g.a. alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska • Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen En fungerande lokal och regional samverkan och samordning mellan ANDT-förebyggande och brotts-förebyggande arbete Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska • • • En hälsofrämjande skola Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i arbetslivet bör förbättras • • En ökad samordning och prioritering av det nordiska samarbetet inom ANDT-området Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka

 7. Organisation ANDT-förebyggande arbete i Värmland Samhällsråd Värmland Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor Arbetsgrupper t ex Länsgruppen mot dopning Referensgrupp frivilligorganisationer Länsstyrelsens ANDT-funktioner Mentorsgrupp alkoholhandläggare ANDT-samordnare/kontaktperser, tobaks-/alkoholhandläggare, styrgrupper i länets 16 kommuner Mentorsgrupp Lokala samordnare ANDT frågor

 8. Länsstrategi ANDT 2012-2015 • Gemensam plattform för ett samlat • agerande på länsnivå • Inspirationskälla och vägledning för • lokalt arbete

 9. Nationellt mål 1 – Minskad tillgång till ANDT • Pris alkohol • Pris cigaretter och snus • Priserna på hasch och marijuana • Priserna på amfetamin och kokain • Antalet systembolagsbutiker • Antalet systembolagsombud • Antalet detaljhandelsställen för folköl och försäljningsställen för tobaksprodukter • Antalet restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten • Inga tecken på ökad anskaffning eller tillgänglighet av alkohol och tobak. • Narkotikaindikatorn pekar åt samma håll

 10. Nationellt mål 2 – Skydda barn mot skadliga effekter Centrala och tillförlitliga data på området saknas • Andelen gravida som röker och andelen rökande spädbarnsföräldrar

 11. Nationellt mål 3 – Minska ungas användande av ANDT • Alla alkoholmått • Tydligast i årskurs 9 men även bland gymnasieelever • Tobaksbruket årskurs 9 • Gymnasiets år 2 andelen tobakskonsumenter • Narkotikaanvändningen pojkar gymnasiet • Sammantaget har ungdomars användning av alkohol och/eller tobak och/eller narkotika minskat över tid och har inte ersatts av motsvarande ökningar av narkotika- och/eller tobaksbruk

 12. Nationellt mål 4 – Minska skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANDT • Tidsserier alkohol och tobak bland vuxna • Cannabis • Dopning – låga siffror och saknas data över tid • Beroende och missbruk kan inte följas över tid • 2012 visar på högst andel beroende för tobak (snus för män och cigaretter för kvinnor), följt av alkohol och narkotikasiffrorna ligger mycket lägre

 13. Nationellt mål 5 – Ökad tillgänglighet till vård och stöd • Inga tillförlitliga mått finns i dag som kan användas för att följa upp långsiktigt mål 5

 14. Nationellt mål 6 – Minska döda och skadade av ANDT • Ingen helt entydig bild av alkoholskadeutvecklingen • Dödsorsaksstatistik, slutenvårdsstatistik och uppgifter om våld och rattfylleri – viss ökning i början, nedgång senare år ? • Ingen entydlig bild av narkotikaskador • Narkotikadödlighet utifrån narkotikaindex • Rättsmedicinskt undersökta dödsfall och data från slutenvård • Tobaksrelaterad dödlighet - Kvinnor Män

 15. Insatser i Värmland 2013 • Bibehålla och utveckla organisation och struktur • Utveckla och kvalitetssäkra påbörjat arbete • Utveckla samverkan och involvera ännu fler aktörer, frivilligorg. • Utveckla samverkan mellan tillsyns-, ANDT-förebyggande-, folkhälso- och brottsförebyggande arbete • Kommunbesök, nätverksträffar • Utbildningsinsatser inom områdena: cannabis, barn i riskmiljöer, motiverande samtal • Projekt: Dopning, Småkommuner, Rökfria skolgårdar, Tänk om

 16. Kontaktuppgifter Maude Johansson ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland Maude.johansson@lansstyrelsen.se 010-2247333

More Related