utv rdering av nya hastighetsgr nssystemet p landsbygd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd. Anna Vadeby, VTI anna.vadeby@vti.se VTI är projektledare och genomför tillsammans med Vectura utvärderingsprojektet. Innehåll. Tre olika delprojekt: Kvantitativa analyser Utvärdera och redovisa effekten av hastighetsgränsändringar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utv rdering av nya hastighetsgr nssystemet p landsbygd
Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet på landsbygd
 • Anna Vadeby, VTI
 • anna.vadeby@vti.se
 • VTI är projektledare och genomför tillsammans med Vectura utvärderingsprojektet
inneh ll
Innehåll
 • Tre olika delprojekt:
  • Kvantitativa analyser
   • Utvärdera och redovisa effekten av hastighetsgränsändringar
   • när hastighetsgränsen har höjts och sänkts
  • Processtudie
   • Djupintervjuer med regionala aktörer för att få reda på deras
   • syn på det nya systemet, problembilder, förväntningar
   • samt hur införandeprocessen hittills har genomförts
  • Fokusgrupper & Trafikantintervjuer
kvantitativa analyser inneh ll
Kvantitativa analyser, innehåll
 • Utvärderingen syftar till att redovisa:
 • Verkliga hastighets- och tidsavstånds-förändringar i olika landsbygdsmiljöer och på olika vägtyper.
 • Miljöeffekter på landsbygd räknat i förändring av emissioner CO2, CO, NOx och SO2.
 • Plottrighet: Innebar förändringen av hastighetsgränserna färre lokala hastighetsbegränsningar på landsbygd?
 • Vilka kostnader omläggningen på landsbygd har fört med sig.
hastighetsm tningar omfattning och tidpunkt
Hastighetsmätningar: omfattning och tidpunkt
 • Mätpunkter valdes med ett systematiskt slumpmässigt urval för att få en geografisk spridning
 • Etapp 1
 • Föremätn. v 34-36 2008, eftermätn v 34-36 2009, 2010 och 2011.
 • Vägtyper (10 punkter i varje grupp)
 • MV 110120 km/h
 • MML/MLV 110100 km/h
 • MML/MLV 90100 km/h
 • 2-fältsväg 110100 km/h
spridningseffekter
Spridningseffekter
 • Förändring av medelhastigheten på anslutande vägar i riktning mot respektive från något vägavsnitt som har fått förändrad hastighets-gräns. Studien ger endast indikationer då ett fåtal punkter studeras.
2 1 specialstudie p e22 i blekinge
2+1: Specialstudie på E22 i Blekinge
 • Data från fasta mätpunkter i olika körfält, såväl 1-fält som höger och vänster körfält på 2-fält.
 • Studerar hastighetsförlopp och beteende för alla olika körfält.
 • Används för att få en bättre bild av genomsnittlig hastighets- förändring än då man bara mäter i ett snitt.
hastighetsm tningar omfattning och tidpunkt1
Hastighetsmätningar: omfattning och tidpunkt
 • Etapp 2:
 • Mätningar v 38-40 2009 resp 2010
 • 2-fältsväg 9080 km/h (10 + 10)
 • 2-fältsväg 7080 km/h (5 + 5)
 • 2-fältsväg 9070 km/h (5 + 5)
 • 2-fältsväg 11090 km/h (2)
 • Spridningseffekter på 5 olika vägsträckor
analys
Analys
 • Data: 3 vardagsdygn under måndag kl 12 – fredag kl 12
 • Dag (06 – 20) resp. natt
 • Genomsnittlig hastighetsförändringReshastighet för varje klass av vägar före - efter. Fordonstyper: pb, lb och lbs (85-percentilen pb).
 • Förändring av tidsavståndMått relaterade till framkomlighet såsom andel hindrade fordon och medelkölängd.
 • Emissioner (genomförs 2010)
 • Förändring i reshastiget ger förändrad bränsleförbrukning (EVA). Förändrad bränsleförbrukning ger i sin tur skillnad i CO2 och SO2. Förändring i CO och NOx erhålles ur ARTEMIS.
allm n f r ndring kontroll
Allmän förändring (kontroll)
 • Fasta punkter:
    • Vägverkets hastighetsindex används för att uppskatta allmänna hastighetsförändringar.
    • Vissa punkter används som kontrollpunkter och studeras mer i detalj

ATK (Hastighetsdata från kamerorna)

    • Hastighetsförändringen i kamerapunkter studeras dels på sträckor som fått förändrad hastighetsgräns, dels på sträckor med oförändrad hastighetsgräns.
homogenitet
Homogenitet
 • Vägnätet beskrivs i form av antal växlingar av hastighetsgräns per km före respektive efter förändringen.
 • Några mer detaljerade studier kommer att göras där förändring hos olika vägposter studeras.
 • Genomförs 2010. Detta kräver att Vägverket tillhandahåller två uttag ur NVDB samt att registren uppdateras så att verkliga förhållanden återges korrekt.
kostnader
Kostnader
 • För varje typväg (redovisningsgrupp) beräknas kostnaden för omläggningen. Kostnaden utgörs av regionens planeringskostnader och ny skyltning.
 • För att detta skall vara möjligt måste driftentreprenören bokföra sina kostnader, tid för uppsättning samt kostnad för nya skyltar.
 • Genomförs 2010.
trafiks kerhetseffekter
Trafiksäkerhetseffekter
 • Under 2010 görs en uppskattning av förväntad effekt på antalet döda och skadade med hjälp av Potensmodellen.
 • Ingen olycksstudie planerad.
 • Under 2011 kan en före-efter studie genomföras med olycksuttag från STRADA för åren 2003-2010.
nya hastighetsgr nser en kvalitativ processtudie
Nya hastighetsgränser – en kvalitativ processtudie
 • Regionala aktörers syn på det nya systemet; problembild, förväntningar och införandeprocessen hittills
 • Tomas Svensson, VTI och Helena Svensson, Vectura AB.
regionala akt rer
Regionala aktörer
 • Remissinstanser:
 • Kommuner, regionförbund/regionalt samverkansorgan, polismyndigheten och länsstyrelse
 • Metod
 • 21 intervjuer under senhösten 2008
 • Genomgång av alla yttranden
 • Tre regioner: Skåne, Västra Götaland och Västerbotten respektive kommunerna i Kristianstad, Skara och Umeå
informanter
Informanter
 • Kommuner (kommunstyrelse ordf. oppositionsråd, chefs- (stabs-) tjänsteman)
 • Regionförbund (kommunikationsdirektör)
 • Polismyndigheten (trafikpolischef)
 • Länsstyrelse (kommunikationsdirektör, jurist/handläggare)
fr gest llningar
Frågeställningar
 • Synen på det nya systemet
 • Problembild och förväntningar
 • Erfarenheter av etapp 1
 • Att uppmärksamma inför etapp 2
viktiga resultat kritik
Viktiga resultat/kritik
 • Kopplingen till åtgärdsplaneringen (framförallt etapp 2)
 • Regional utveckling måste prioriteras (polisen: Hög prioritet för ts.)
 • ”Hastigheter är politik” förutsätter politisk förankring lokalt och regionalt
 • Plottrighet, svårt med objektiva kriterier
 • Resultatspridning
 • Muntlig presentation för VV december 2008
 • Rapportmanus till VV i mars 2009
 • Granskningsseminarium VTI 2009-09
 • VTI rapport ges ut 2009-10
fortsatt uppf ljning
Fortsatt uppföljning?
 • Motsvarande design för en uppföljning efter etapp 2
 • Ger möjlighet till jämförelse
 • Kan även omfatta det nya systemet i sin helhet
 • Kan även följas upp längre fram
etapp 1
Etapp 1
 • Vägkantsintervjuer under november 2008
 • Polisen stoppar förbipasserande fordon
 • 15 frågor - ca fem minuter
 • 3 intervjuare
n gra slutsatser
Några slutsatser
 • Vanligaste svaret vid platser med höjning:
 • Nya hastighetsgränsen på respektive sträcka är den bästa (61 % resp 70%).
 • Vid platser med sänkning:
 • Två platser: drygt 50% anser att nya hastigheten den bästa.
 • Två platser: 43 respektive 45% anser att den nya hastigheten är den bästa.
 • Majoriteten av bilisterna är medvetna om att det pågår ett arbete hos VV med att förändra hastighetsgränserna.
 • De flesta tror att sänkt hastighetsgräns innebär bättre säkerhet, men det är inte lika tydligt att detta också skulle innebära en minskad framkomlighet.
etapp 2
Etapp 2
 • Fokusgrupper
  • Landsbygd
   • Yrkesförare
   • Oskyddade trafikanter
   • Boende utmed utpekade sträckor
 • Tätort
   • Oskyddade trafikanter
   • Bussförare
 • Fokusgrupperna sker i Region Skåne samt i Region Väst.
 • Analysen är anteckningsbaserad.
 • Trafikantintervjuer
 • Sammanlagt sker 80 intervjuer i 2 områden. Dessa sker i anslutning till tätort.