stratejik planlama l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratejik Planlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratejik Planlama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 110

Stratejik Planlama - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

Stratejik Planlama. Temel Kavramlar Strateji Geliştirme Başkanlığı Nezir Ünsal. Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stratejik Planlama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stratejik planlama
Stratejik Planlama

Temel Kavramlar

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Nezir Ünsal

slide2

Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir.

slide3

Sorunların üzerine giderek çözüm arama ve yapılmamış olanı yapma, mevcudu korumaya göre daha risklidir. Bu nedenle de genelde kabul görmemektedir.

 • Bu riski ortadan kaldırmak ve sonuç almak stratejik planlama ile mümkün olacaktır.
ama planlar hi bir eydir planlama her eydir
Amaç Planlar hiçbir şeydir. Planlama her şeydir.

Bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş

 • Hizmetin ve yönetimin kalitesini iyileştirmek
 • Vatandaşın memnuniyetini artırmak
 • Daha az maliyetle daha etkili verimli ve kaliteli hizmet sunmak
slide5

YASAL DAYANAK

 • 1. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Stratejik plan hazırlama zorunluluğu
 • Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçelemeye geçiş
 • Hesap verebilirlik ve mali saydamlık
 • Orta vadeli (3 yıllık) harcama programı ile uyumlu çok yıllı bütçeleme
 • İç kontrol ve iç denetim sisteminin kurulması
 • Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
slide6

YASAL DAYANAK

2. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006)

Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

yasal dayanak ok u nedir ki hedef olmadan deng ming dao
YASAL DAYANAK “Okçu nedir ki, hedef olmadan?” Deng Ming-Dao

3. Stratejik Planlama konulu Genelge. (2006/55)

4.Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT, 2006)

stratejik planlama makro planlama li kisi
Stratejik Planlama-Makro Planlama İlişkisi

MAKRO DÜZEY

PLANLAR

PROGRAMLAR

STRATEJİK PLANLAMA

KURULUŞ DÜZEYİ

BÜTÇE

DEĞERLENDİRME

UYGULAMA

er k ba dat almaya al mak ba dat n kendisinden daha m g zeldi ne iv murat
İÇERİK “Bağdat’ı almaya çalışmak; Bağdat’ın kendisinden daha mı güzeldi ne!” IV.Murat
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Neredeyiz? (Durum Analizi)
 • Nereye Gitmek İstiyoruz? (Vizyon, İlkeler, Stratejik Amaç, Hedefler)
 • Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? (Uygulama Stratejisi)
 • Başarılarımızı Nasıl Takip Eder ve Geliştiririz? (İzleme ve Değerlendirme)
stratejik planlama ile
Stratejik planlama ile
 • Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır.
 • Stratejik yönetimin aracıdır.
stratejik planlama 1
Stratejik Planlama-1

A: İşi doğru yapma

B: Doğru işi yapma

A: Etkinlik

B: Etkililik

stratejik planlama 3
Stratejik Planlama-3

4N

Neredeyiz?

Nereye ulaşmak istiyoruz?

Nasıl ulaşabiliriz?

Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

stratejik planlama 4
Stratejik Planlama-4

Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde:

 • kendisini nasıl tanımladığını,
 • neler yaptığını,
 • yaptığı şeyleri niçin yaptığını,
 • ulaşmayı arzu ettiği durumu

değerlendirmesi, şekillendirmesi ve

bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

stratejik planlama 5 da ne kadar y ce olsa da yol st nden a ar atas z
Stratejik Planlama-5 “Dağ ne kadar yüce olsa da, yol üstünden aşar” atasözü

Stratejik planlama;

kuruluşların mevcut durum, misyon ve

temel ilkelerinden hareketle

 • bir vizyon oluşturmaları,
 • bu vizyona uygun amaçvehedefler saptamaları
 • ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izlemevedeğerlendirmeleri

sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

stratej k plan nedir
STRATEJİK PLAN Nedir?
 • Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder (5018).
neden stratejik planlama
Neden stratejik planlama?

Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez”

Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez”

Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar...

Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

Alice:“Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim?

Kedi:“Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı”

s tratejik planlama nedir ne de ildir
Stratejik planlama nedir, ne değildir?
 • Belge değil, süreç ve yaklaşım
 • Teorik değil, pratik katılımcılık
 • Sonuçlara odaklı yönetim
 • Ölçme ve değerlendirme önemli
benimse t me
Benimse(t)me
 • Çalışmanın amaçlarının ve olası faydalarının belirlenmesi
 • Çalışmanın duyurulması
 • Heyecan yaratma
 • Üst düzey sahiplik
planlaman n planlamas temel sorular 1
Planlamanın planlaması: temel sorular-1
 • Kuruluşa yönelik
 • Kişilere yönelik
 • Sürece yönelik
planlaman n planlamas temel sorular 2
Planlamanın planlaması: temel sorular-2

Kuruluşa yönelik:

 • Yöneticilerin desteği var mı?
 • Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı?
 • Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?
planlaman n planlamas temel sorular 3
Planlamanın planlaması: temel sorular-3

Kişilere yönelik:

 • Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek, takımda kimler olacak?
 • Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak?
 • Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?
planlaman n planlamas temel sorular 4
Planlamanın planlaması: temel sorular-4

Sürece yönelik:

 • Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak?
 • Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek?
 • Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?
stratejik planlama ekibinin olu turulmas30
Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Grup üyesi;

 • Grubun değer ve ilkelerini benimser.
 • Ait olduğu birimi temsil eder.
 • Çalışmalara gönüllü olarak katılır.
 • Çatışma durumunda uzlaşmayı bilir.
 • ....

Oluşturulan grupta;

 • Temel hizmet birimleri
 • İç paydaşlar
 • Farklı uzmanlık/çıkar alanları
 • Üst yönetim temsil edilmiştir.
 • ....
anahtar 2
Anahtar-2

Eğer problem başlangıçta saçma görünmüyorsa onun için umut yoktur!

Einstein

slide32

Mevzuat Analizi

0

Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Faaliyet Alanları

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Programı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular

stratejik planda yer almas gereken temel eler
Stratejik planda yer alması gereken temel öğeler
 • Durum analizi (özet)
 • Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama
 • Misyon, vizyon, temel değerler
 • En az bir amaç
 • Her amacın altında en az bir hedef
 • Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i
 • Stratejiler
 • Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu
haz rl k al malar
Hazırlık çalışmaları
 • Planın sahiplenilmesi
 • Planlama sürecinin organizasyonu

-Koordinatör birim-Üst yönetici-Takım

 • İhtiyaçların tespit edilmesi

-Eğitim–Danışmanlık–Veri–Mali kaynak

 • Zaman planı
 • Hazırlık programı
durum analizi neredeyiz
Durum Analizi (Neredeyiz)?
 • Tarihi gelişim
 • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar)
 • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)
durum anal z sonunda
DURUM ANALİZİ SONUNDA

SWOT Analizi yapılır

Yani (Güçlü,Zayıf,Fırsat, Tehdit)

swot gzft anal z nde temel ba liklar
SWOT (GZFT) ANALİZİNDE TEMEL BAŞLIKLAR

Kurum içi unsurlar

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Tehditler

Fırsatlar

Çevresel Unsurlar

nereye ula mak st yoruz gelece e baki
NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ)
 • Misyon ve İlkeler
 • Vizyon
 • Stratejik Amaçlar ve Hedefler
m syon nereye ula mak istiyoruz 1
MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1)

Misyon Kavramı

 • Fr: mission
 • Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev

Kurumun varlık nedenidir

misyon kavram
Misyon Kavramı
 • Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir. (TDK Sözlüğü)
 • Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK
misyon i in cevaplanmas gereken sorular
Misyon için cevaplanması gereken sorular
 • NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?
 • Bunları KİM için yapıyoruz?
 • Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?
 • Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?
misyon fadesi
Misyon İfadesi

NE?

Hizmet alanların ihtiyaçları

NEDEN?

Var oluş nedeni, kuruluş amacı

Nasıl?

Yaklaşımlar,yöntemler

KİME?

Hizmet alan kesimler

slide43
Örnek

TÜSSİDE Misyonu;

 • Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlarla sunmaktır.
t ss de misyon fadesi
TÜSSİDE Misyon İfadesi

NE?

Eğitim, danışmanlık, araştırma ve

yayın hizmetleri

NEDEN?

daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için

NASIL?

İnsan odaklı yaklaşımlar ile

KİME?

kurum ve kuruluşlara

misyon rnekleri
Misyon örnekleri

Bütün genç insanlarımıza mümkün olan en yüksek standartlarda, eşit erişim hakkı tanıyarak, onların eğitim ve gelişimini sağlamak.

(Kuzey İrlanda Eğitim Bakanlığı)

misyon rnekleri46
Misyon örnekleri
 • Herkese eşit eğitim hakkı sağlanmasına ve eğitimde mükemmelliğin bütün toplumda gelişmesini sağlamak.

(ABD Eğitim Bakanlığı)

misyon rnekleri47
Misyon örnekleri
 • Misyonumuz, ulusun geleceğini tayin edecek kişileri şekillendirmek ulusun geleceğini şekillendirmektir. Eğitim hizmeti çocuklarımıza dengeli ve iyi düzenlenmiş eğitim sunar, bütün potansiyellerini kullanabilmek üzere geliştirir, iyi vatandaş olarak, ailelerine, topluma ve ülkelerine karşı sorumlu biri olarak yetişir.

(Singapur Eğitim Bakanlığı)

m syon v zyon
Özlü, açık ve çarpıcı olmalı,

Hizmetin amacını tanımlamalı,

Hizmet verilen kişi ve kuruluşları belirtir,

Sunulan hizmet ve/veya ürünleri tanımlar.

İdealisttir, yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir,

Özgündür,

Çekicidir,

Kısa ve akılda kalıcıdır.

İlham verici ve iddialıdır.

İdeal olanı tanımlayıcıdır.

MİSYON VİZYON;
vizyon
Vizyon
 • Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak…

M. K. ATATÜRK

vizyon50
Vizyon

Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı TARANCI

vizyon51
Vizyon

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik…

Necip Fazıl

vizyon52
Vizyon

Bir hayalim var benim…

Gün gelecek, dört büyük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerinin yapısına göre değerlendirilecekleri bir ülkede yaşayacaklar…

Martin Luther KING

vizyon53
Vizyon
 • Fr: vision
 • Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
 • Gösterim, geniş görüş, ileri görüş
 • Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme
 • (TDK)
v zyon nereye ula mak istiyoruz 2
VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2

Kurumsal vizyon ifadesi;

Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.

 • Uzun vadede neleri yapmak isteriz?
 • Gelecekte nerede olmak isteriz?
slide55

Vizyon

Gelecekte

istenen

Bugün

bulunulan

Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

slide56

Vizyonun temel unsurları:

Hedefler

Misyon

Değerler

İlkeler

Gelecekte

istenen

Bugün

bulunulan

Vizyon İfadesi

g l bir v zyon
Güçlü Bir VİZYON
 • İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
 • Özgündür; Aidiyeti belirtir
 • Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır
 • Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker
yi fade edilmi bir v zyon
İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON
 • Kısa ve akılda kalıcıdır
 • İlham vericidir
 • Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar
vizyon fadesi
Vizyon İfadesi
 • Doğru yada yanlış değildir
 • Gerçekleşmek zorunda değildir
 • Heyecan vericidir
vizyon rnekleri
Vizyon örnekleri
 • Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler)
 • Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler)
 • Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing-1950)
vizyon rnekleri61
Vizyon örnekleri
 • Adidas’ı silmek,

(Nike-1960 lar)

 • Yamaha’yı imha edeceğiz,

(Honda-1970 ler)

vizyon bildirimi rnekleri
Vizyon bildirimi örnekleri

Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.

(ABD Eğitim Bakanlığı)

vizyon bildirimi rnekleri63
Vizyon bildirimi örnekleri

Tüm Avustralyalılar için öğrenme, bilim ve yenilik yollarıyla daha iyi bir gelecek. (Avustralya Eğitim, Bilim ve Öğretim Bakanlığı)

vizyon bildirimi rnekleri64
Vizyon bildirimi örnekleri

Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ve kaynakları yok etmeksizin kullanarak gelişen, ortaya çıkan fırsatları, nitelikli insan kaynakları ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiren, kendi kaderini tayin eden, barışçıl, adil, laik ve müreffeh Türkiye.

(2023 Türkiye Vizyonu)

temel de erler lkeler nereye ula mak istiyoruz 3
TEMEL DEĞERLER (İLKELER) Nereye ulaşmak istiyoruz?-3

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

 • Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
 • Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?
 • Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?
de erler temel alana ili kin olabilir
Değerler üç temel alana ilişkin olabilir:
 • Kişiler:
 • Süreçler:
 • Performans:
temel de erler rnekleri
Temel değerler örnekleri
 • Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır
 • İnanıyoruz ki;

Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir.

 • Biliyoruz ki;Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.
nereye ula mak istiyoruz 4
AMAÇLAR

Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.

Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.

İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. (5. büyük olmak)

Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.

Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

HEDEFLER

Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

Ölçülebilir olmalıdır.

İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.

Sonuca odaklanmış olmalıdır.

Zaman çerçevesi belli olmalıdır

Nereye ulaşmak istiyoruz?-4
nereye ula mak istiyoruz 4 stratej k ama lar
Nereye ulaşmak istiyoruz?-4STRATEJİK AMAÇLAR
 • Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
 • Kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
stratejik ama lar n olu turulmas i in cevaplanmas gereken sorular
Stratejik amaçların oluşturulması için cevaplanması gereken sorular
 • Misyonumuzu yerine getirmek için neler yapmalıyız?
 • Orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız?
 • Faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?
yi belirlenmemi stratejik ama rnekleri
İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri

Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz

Neden yanlış?

Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

yi belirlenmemi stratejik ama rnekleri72
İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri

Amaç: Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir.

Neden yanlış?

Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

yi belirlenmi stratejik ama rnekleri
İyi belirlenmiş stratejik amaç örnekleri

Amaç: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizin yaşam kalitesi yükseltilecektir.

Neden Doğru?

Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında ilişki kurulmaktadır.

rnek stratejik ama lar
Örnek Stratejik amaçlar:
 • Bağımsız denetleme ve tavsiye yoluyla eğitimin standardının ve kalitesinin yükselmesine yardım etmek
 • Ulusal bir çocuk bakımı mevzuatını kurmak ve işletmek yoluyla çocuk bakımının kalite ve standartlarının sağlanması ve geliştirilmesine yardım etmek

İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı

nereye ula mak istiyoruz 5 hedefler
Nereye ulaşmak istiyoruz?-5 HEDEFLER
 • Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
 • Stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman diliminde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.
 • Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenmelidir.
hedefler
Hedefler
 • Spesifik (açık,anlaşılır)
 • Ölçülebilir
 • Sonuca odaklı
 • Gerçekçi, ulaşılabilir
 • Zamanı belli olmalıdır.

SMART

stratejik hedef rnekleri
Stratejik Hedef Örnekleri

Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır.

Neden yanlış?

Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması bulunmamaktadır

stratejik hedef rnekleri78
Stratejik Hedef Örnekleri

Mevcut hizmet düzeyi 2006 yılına kadar korunacaktır.

Neden yanlış?

Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla değişim hedefi yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda ortaya konulmamaktadır.

stratejik hedef rnekleri79
Stratejik Hedef Örnekleri

Öğrencilerin derse geç kalma oranı 2006 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır.

Neden doğru?

Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler bulunmaktadır.

stratejik hedef rnekleri80
Stratejik Hedef Örnekleri

2006 yılına kadar öğrencilerin %90’ının, 2010 yılına kadar %93’ünün sosyal Performans Hedeflerine katılımı sağlanacaktır.

Neden doğru?

Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir. Zaman boyutu içermektedir.

stratejik hedef rnekleri81
Stratejik Hedef Örnekleri
 • Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek.
 • Hedef 1.1: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyaçlarının % 50’sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
 • Hedef 1.2: 2010 yılına kadar tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı

gitmek stedi imiz yere nas l ula abiliriz 1 stratej
Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?-1 STRATEJİ
 • Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metod geliştirebilme becerisi
 • Hedefe, hızlı, farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak
 • Kazanma oyunu
 • Başarılı olmak için yaptıklarımız
 • Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır.
stratej ler
STRATEJİLER
 • Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren karalar bütünüdür.
 • Strateji ve hedeflerin uyumlu olması gerekir.
strateji olu turma y ntemleri
Strateji oluşturma yöntemleri
 • Kritik Sorular Yöntemi
 • GZFT Analizi

-ZT Stratejileri

-ZF Stratejileri

-GT Stratejileri

-GF Stratejileri

s tratejiler
Stratejiler

Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?

 • Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?
 • Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?
strateji rnekleri
Strateji örnekleri

Amaç: Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır.

Hedef 1….

Hedef 2….

Hedef 3….

Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:

Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması,

Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil edilmesi,

(İller Bankası Stratejik Planı 2006-2010)

gitmek stedi imiz yere nas l ula abiliriz 2
Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?-2

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

gitmek istedi imiz yere nas l ula abiliriz performans g stergeler
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 • Girdi
 • Çıktı
 • Verimlilik
 • Sonuç
 • Kalite
girdi g stergeleri
Girdi göstergeleri

GİRDİ:Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır.

 • Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı
kt g stergeleri
Çıktı göstergeleri

ÇIKTI: Üretilen ürün veya hizmetlerin miktarı

 • Okuldan mezun olan öğrenci sayısı.
verimlilik g stergeleri
Verimlilik göstergeleri

VERİMLİLİK: Birim çıktı başına girdi veya maliyet. Girdiler ile çıktı arasındaki ilişki

 • Mezun olan öğrenci başına maliyet (maliyet/çıktı)
sonu g stergeleri
Sonuç göstergeleri

SONUÇ: Elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler.

 • Aşıyla önlenebilir hastalıklarda meydana gelen azalma
kalite g stergeleri
Kalite göstergeleri

KALİTE: Yararlanıcıların beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir.

 • Mezun öğrencilerden okuldan memnun olanların oranı
slide95
Stratejik amaçlar, uzun vadelidirler (5-15 yıl). Kurumun politikalarının amaç haline getirilmiş ifadelerdir.

Stratejik hedefler; orta vadeli (5 yıllık) hedeflerdir. Ancak her yıl elde edilen sonuçlara göre değişime uğrayabilirler

Performans Hedefleri, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

performans hedefleri
Performans Hedefleri
 • Birbirleriyle etkileşim içinde olan faaliyetler ve projeler doğru olarak yerine konulmalı ve zamanlaması yapılmalıdır
 • Her bir uygulama belirli bir hedefe yönelik olmalıdır
 • Diğer proje ve hedeflerle çakışmamalıdır
performans hedefleri i in cevaplanmas gereken sorular
Performans Hedefleri için cevaplanması gereken sorular
 • Hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur?
  • Hangi sürede biteceği
  • Miktarı
  • Maliyeti
  • Kalitesi
 • Sorumlu birimler kimlerdir? Sorumlulukları nelerdir?
 • Aynı hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler belirlenerek tartışılmış mıdır?
zleme ve de erlendirme
İzleme ve Değerlendirme
 • Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır.
ba ar lar m z nas l takip eder ve de erlendiririz zleme ve de erlend rme
Başarılarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz? İZLEME VE DEĞERLENDİRME
 • İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak raporlanmasıdır.
 • Değerlendirme ise, uygulama sistematik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlık ve uygunluğunun analizidir.
slide100

Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Engel

1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji

2-Bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler

4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim

Strateji ve Vizyon

Kişisel Hedefler ve Teşvikler

Aylık İncelemeler

Bütçe

Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi

3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji

slide101

Planlama

 • 1-Ekip oluşumu
 • 2-Ekibin eğitimi
  • Stratejik planlama temel kavramları
  • İlke, değer, misyon, hedef ve vizyon kavramları, politika ve strateji oluşturma ve uygulama
  • Düşünce teknikleri
  • Etkin iletişim (Amaca odaklanma, katılımcı fikir üretme, fikirleri organize etme, önemli fikirleri ayırt etme, fikirler arasında ilişki kurma, çözüm geliştirme, planlama
 • 3-Ekibin:
  • İlke ve değerleri, misyonu, hedefleri ve vizyonu
  • Politikaları, stratejileri
  • Çalışma yöntemi
  • Toplantı yeri, zamanı
  • Organizasyon sorumlusu
  • Raportörü
  • Zaman tutucusu
 • 4-Bilgilendirme
  • Yasal durum, kalkınma planları, icra planları
 • 5-Tanımlamalar
  • Liderler, hizmetten yararlananlar, paydaşlar, tedarikçiler, işbirlikleri vb.
slide102

Planlama

Durum

1-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarılarımız nelerdir? Bunları bir çeşit kaldıraç olarak kullanmak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz?

2-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarısızlıklarımız nelerdir? Bunların etkisini en aza indirmek için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz?

3-Başlıca güç aldığımız noktalar nelerdir? Bunlardan stratejik olarak nasıl yararlanabiliriz?

4-Başlıca zayıf noktalarımız nelerdir? Bunları nasıl düzeltebilir ya da etkilerini nasıl aza indirebiliriz?

5-Gelecek 5-10 yıl içerisinde bizi etkileyecek ekonomik, politik düzenlemelerle, demografik vb dış etkenler nelerdir? Onları etkili bir biçimde ele almak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz?

6-Gelecek 5 ila 10 yılda önümüzde duran başlıca fırsatlar nelerdir? Bunlardan yararlanmak için ne yapabiliriz?

7-Bu gün hizmet sunduğumuz başlıca alanlar nelerdir? Hizmet sunulabilecek başka alanlar var mıdır? Varsa hangileridir ve neden?

8-Sürekli canlılığı ve gelişmeyi sağlamak için ne yapmalıyız? Yeni yöneticiler, kadrolar veya oluşumlar gerekli midir?

9-Gelecek on yılda karşımıza çıkacak en önemli üç görev nedir? Neden önemlidir?

slide103

Planlama

Durum

SWOT Analizi

Güçlü Yönler

(Strengths)

Zayıf Yönler

(Weaknesses)

Analiz

Fırsatlar

(Opportunities)

Tehditler

(Threats)

slide104

Planlama

Durum

Beklentiler

1-Yasalar ne bekliyor?

2-Kalkınma, icra planları ne bekliyor?

3-Hizmetten yararlananlar, tedarikçiler, çalışanlar, paydaşlar, toplum ne bekliyor?

slide105

Planlama

Durum

Beklentiler

Vizyon

Hedefler

Misyon

Değerler

İlkeler

Vizyon İfadesi

slide106

Planlama

Durum

Beklentiler

Vizyon

Stratejiler

Politika

Strateji

Taktikler, yaklaşımlar

Süreçler

İş planları

Performans Hedefleri

slide107

Planlama

Durum

Beklentiler

Vizyon

Stratejiler

Paylaşma

1-Çalışanlarla

2-Müşterilerle

3-Paydaşlarla

4-Toplumla

Düzeltme

slide108

Planlama

Durum

Beklentiler

Vizyon

Stratejiler

Paylaşma

Değ.G.G

1-İzleme sistemi

2-Ölçme sistemi

3-Değerlendirme

4-İyileştirme

slide109

Organizasyona Bütüncül

Yaklaşım

Vizyon

Hedefler

Stratejik

Amaçlar

Liderlik

Durum Analizi

Performans

Hedefleri

Süreçler

Vizyon ifadesi

Stratejik Plân

İlkeler

Değerler

Sonuç

Misyon

Kontrol

slide110
“Her araç gibi bir plan da sadece kullanılırsa değerlidir. Eylemle hayata geçirmediğiniz sürece en iyi planlar bile gündüz düşleri olarak kalır.”

TEŞEKKÜRLER