PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN
Download
1 / 38

PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN. Nav Arbeidslivssenter Møre og Romsdal. Fylkesdekkende ressurs og kompetansesenter 23 rådgivere fordelt i Ålesund, Kristiansund og Molde Samarbeider med Nav-kontorene i alle kommunene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN' - zalman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nav arbeidslivssenter m re og romsdal
Nav Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

 • Fylkesdekkende ressurs og kompetansesenter

 • 23 rådgivere fordelt i Ålesund, Kristiansund og Molde

 • Samarbeider med Nav-kontorene i alle kommunene


Ia virksomhetene f r en egen kontaktperson i nav arbeidslivssenter
IA-virksomhetene får en ”egen” kontaktperson i NAV arbeidslivssenter

Kontaktpersonen skal i dialog med ledere og tillitsvalgte i virksomheten, aktivt støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å utvikle mer inkluderende arbeidsplasser, herunder virksomhetenes arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeytelser.

Kontaktpersonen skal også bidra til at relevante økonomiske virkemidler utløses og ta initiativ til gode felles tiltak og aktiviteter overfor de aktuelle etater og samarbeidsparter som kan bistå virksomhetene i dette arbeidet.


Hva handler ia arbeidet om
Hva handler IA – arbeidet om? arbeidslivssenter

Dagens mediebilde sentrerer rundt økonomiske insentiver, karensdager, legenes sykemeldingspraksis, sviktende arbeidsmoral, dalende ansvarsfølelse, kvinners trippelarbeid, graviditeter, sårbare perioder i menns liv (unge gutter og menn i alderen 40 – 50 år), nedgangstider med mer

Liten interesse for hva som skjer på arbeidsplassen og betydningen av dette?


Opphetet debatt om h gt sjukefrav r blant ansatte i molde kommune romsdals budstikke 26 04 2010
”Opphetet debatt om høgt sjukefravær blant ansatte i Molde kommune” Romsdals Budstikke 26.04.2010

Trond Brunvoll (H) hevdet det var mer enn nok bemanning på pleie og omsorg.

Vi er kjent med at andre kommuner har gjort spennende forsøk med å forsterke bemanningen i sjukeheimer. Våre gode naboer i nord har gode resultater med dette. Sjukefraværet er redusert så mye at det også er god økonomi, hevdet Sæther. Han la fram forslag om at det skulle legges fram en sak om ulike tiltak, herunder styrket grunnbemanning og fjerning av uønsket deltid for å få ned sjukefraværet, slik at det kan legges til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2011.


Ia avtalen og tillitsvalgte sin rolle
IA-AVTALEN OG TILLITSVALGTE SIN ROLLE Molde kommune”

 • 8 år med IA-avtale. Hva har skjedd?

 • Ny IA-avtale fra 01.03.2010 til 31.12.2013. Hva vil vi med den?


Konklusjon delm l 1 redusere sykefrav ret
Konklusjon delmål 1: Redusere sykefraværet Molde kommune”

”IA-arbeid bidrar til å redusere sykefraværet.”

”Særlig for virksomheter i privat sektor har vi estimert en robust negativ effekt på legemeldt sykefravær av IA-avtalen.”

 • ”I Norsk Industri sine 2000 medlemsbedrifter har fraværet sunket med 20 %. Det sparer industribedriftene for 600 millioner kroner i året. Derfor kaller vi IA-avtalen en suksess”.

  Stein Lier-Hansen - adm. direktør, Norsk Industri


Sykefrav ret ker igjen
Sykefraværet øker…igjen? Molde kommune”

Målsetning i IA-avtalen: 5,6 %

Kilde: SSB


Konklusjon delm l 2 rekruttere personer med redusert funksjonsevne
Konklusjon delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne

Det er virksomhetenes hovedansvar å ivareta personer i virksomheten som har eller får redusert funksjonsevne, mens det er myndighetenes hovedansvar å ivareta personer utenfor virksomheten.

”Fagbevegelsen og arbeidstakerorganisasjonene kan oppleves som lite solidarisk med de som er utenfor arbeidslivet”.


Innenfor eller utenfor

Uføretrygd: 346.000 funksjonsevne

Rehabiliteringspenger: 55.000

Sykmeldte: 175.000

Arbeidsledige: 80.000

Sosialstønad: 55.000

++++

Innenfor eller utenfor?

Antall personer innenfor og i utkanten av arbeidsstyrken

I utkanten av

arbeidsstyrken:

ca 700 000

I arbeidsstyrken: ca 2,5 mill.


Konklusjon delm l 3 ke den gjennomsnittlige avgangsalderen
Konklusjon delmål 3: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen

Det nasjonale målet er nådd –

6 måneders økning for personer > 50 år


Endring i aldersstrukturen
Endring i aldersstrukturen avgangsalderen

4,5

3,7

2,5

I 1950 var det 7 yrkesaktive per pensjonist.

I 2050 vil det være 2,5 yrkesaktive per pensjonist.


Hva med fremtiden vi kan mangle 38000 rsverk i 2030
Hva med fremtiden… avgangsalderenVi kan mangle 38000 årsverk i 2030

”Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget nye beregninger for fremtidig personellbehov i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende beregninger ble gjort i 2005, og de nye tallene forsterker de trendene som ble avdekket da. Dersom beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår til, vil det samlet sett være et underskudd på helsepersonell på opp mot 38 000 årsverk i 2030. For enkelte grupper av helsepersonell ser det ut til å bli et stort underskudd, mens det for andre grupper vil være et overskudd av personell. Det samlede underskuddet på personell vil særlig øke etter 2020”.

Helsedirektoratet (nettside, 23.03.09)


Bakgrunn inkluderende arbeidsliv ia
Bakgrunn - Inkluderende arbeidsliv (IA) avgangsalderen

 • Samarbeid mellom partene i arbeidslivet

 • Flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger

 • Norge trenger arbeidskraft

 • Vi er en ”frisk” befolkning med høyt sykefravær

 • IA-arbeid virker!


Den nye avtalen

Den nye avtalen avgangsalderen


Samme medisin sterkere dose
Samme medisin – sterkere dose avgangsalderen

 • Større vekt på aktivitet fremfor passivitet

 • Større vekt på nærvær fremfor fravær

 • Tidligere og tettere oppfølging


Partene i arbeidslivet og myndighetene eier ia avtalen


Hva er det overordnede m let i ia avtalen
Hva er det overordnede målet i IA-avtalen? avgangsalderen

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Arbeidsmiljølovens formål (§1.1) er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet..


M lene i ia avtalen videref res
Målene i IA-avtalen videreføres avgangsalderen

Delmål 1

Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået 2. kvartal 2001 = 5,6%

Delmål 2

Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.

Delmål 3

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en

økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for

personer over 50 år). Fra 64 år til 64,5 år.


Partene i arbeidslivet og myndighetene eier ia avtalen
Hva betyr det å være en IA virksomhet avgangsalderenArbeidsgiverne og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå

Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid.Partene i arbeidslivet og myndighetene eier ia avtalen

HMS/ IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og at arbeidsgiver sørger for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet. Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet.

”Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden” (IA-avtalen)


Partene i arbeidslivet og myndighetene eier ia avtalen

”Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

På hvilken måte ivaretas dette der du er HTV?


Tidligere innsats stoppunkter fremskyndes
Tidligere innsats – stoppunkter fremskyndes partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

 • 4 uker : Oppfølgingsplan

 • 8 uker: Dialogmøte 1

 • Sykmelder skal delta i dialogmøte

 • Aktiv rolle for bedriftshelsetjenesten


Tettere oppf lging aml ftl 01 03 2007 tidlig innsats endringer fra 01 07 2011
Tettere oppfølging – partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”AML / FTL01.03.2007Tidlig innsats - endringer fra 01.07.2011

Oppfølgings-plan

Arbeidsgiver

Dialogmøte 1

Arbeidsgiver

Dialogmøte 2

NAV

Ny vurdering

NAV

Systematisk

forebyggende

HMS-arbeid

Tilrettelegging og bedriftsinterne tiltak

Vurderes for

yrkesrettet

attføring eller

rehabilitering

Dialog


Tillitsvalgte sin rolle ved sykefrav rsoppf lging
Tillitsvalgte sin rolle ved sykefraværsoppfølging partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

 • Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet

 • Gi råd og veiledning til arbeidstaker

 • Bistå i dialogen med arbeidsgiver

 • Kan delta i dialogmøter om arbeidstaker ønsker det

  Jfr ”Lovendringer 1.mars 2007; Tettere oppfølging av sykmeldte”


Tilrettelegging
Tilrettelegging partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

 • Arbeidsgiver skal tilrettelegge

  • Arbeidsmiljøloven

  • § 4-6. Tilretteleggingsplikt

 • Arbeidstaker må medvirke

  • Arbeidsmiljøloven

  • § 2-3. Medvirkningsplikt

 • Skal understøtte bruk av gradert sykemelding


 • Arbeidsgivers ansvar og plikter
  Arbeidsgivers ansvar og plikter partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  • Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakerne

  • Kontinuerlig jobbe med helse, miljø og sikkerhet. Fremme helse og forebygge sykdom på arbeidsplassen.

  • Etablere og følge rutiner for oppfølging av sykemeldte

  • Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte

  • Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne

  • Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde eldre arbeidstakere

  • (Se AML § 4.6)


  Arbeidstakers ansvar og plikter
  Arbeidstakers ansvar og plikter partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  • Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake i arbeid

  • Melde fra til nærmeste leder om fravær og forventet fraværslengde

  • Levere egenmelding eller sykmelding

  • Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen

  • Være aktivt med i å lage en oppfølgingsplan

  • (Se AML § 2-3, medvirkningsplikt)


  Hva betyr det v re en ia virksomhet
  Hva betyr det å være en IA-virksomhet partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  Rettigheter

  • Egen rådgiver

  • Tilretteleggingstilskudd

  • Tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten

  • Bruk av egenmelding

  • Tilgang til kurs


  Hva betyr det v re en ia virksomhet1
  Hva betyr det å være en IA-virksomhet partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  Plikter

  • Aktivt IA-arbeid

  • HMS-arbeid med konkrete mål og handlingsplaner

  • Minimum 2 IA-møter med ledelse og tillitsvalgte i året

  • Åpen for å ta imot arbeidskraft til utprøving

   Sanksjoner

  • Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal gjennomgås og styrkes


  Arbeidsgivers medfinansiering
  Arbeidsgivers medfinansiering partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  • Partene er enige om at en endring i medfinansiering vil styrke arbeidsgivers oppfølging av langtidssykemeldte og medvirke til at hovedregelen blir gradert sykmelding

  • Partene vil komme tilbake til dette i inneværende år

  • Dagens ordning videreføres med mindre partene blir enige om noe annet i avtaleperioden


  Fremdrift
  Fremdrift partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  1. januar 2011

  • verktøy for tilrettelegging

  • opplegg for opplæring av lege/sykmelder

  • systematisk tilbakemelding til lege

   1. juli 2011

  • endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

  • veileder for lege/sykmelder

  • Aktiv sykmelding avvikles


  Et godt resultat krever
  Et godt resultat krever… partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  Et sterkt lederengasjement

  Systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten

  At man tar utgangspunkt i virksomhetenes utfordringer og setter egne mål som støtter opp om de nasjonale målene


  Kurstilbud og r dgivning
  Kurstilbud og rådgivning partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  • IA-håndboka http://www.nav.no/Lokalt/M%C3%B8re+og+Romsdal/Tema/805373100.cms

  • Kurskatalog http://www.nav.no/kurs/kursliste?kursomrade=521&fylke=MORE_OG_ROMSDAL


  Arrangement i samarbeid med andre
  Arrangement i samarbeid med andre partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet”

  • Rekrutteringskonferanse i samarbeid med M&R fylkeskommune 09.11.2010

  • Temadag om hørsel fredag 24.09.2010, Rica seilet Molde:

   2 parallelle kurstilbud: Personlig kommunikasjon med hørselshemmede og Nærkommunikasjon

   Nettverksmøter i samarbeid med KS og NHO