slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konfidentiellt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Konfidentiellt - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Radon en hälsorisk. Radon. Radon. Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Denna affärsplan är konfidentiell. . . . Affärsidén eller information från denn . Radon. beskrivning får inte utnyttjas, reprods .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konfidentiellt' - zaina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Radon

en hälsorisk

Radon

Radon

Prof. Göran Nyman

Subatomär Fysik

Chalmers, Göteborg

Konfidentiellt

Konfidentiellt

Denna affärsplan är konfidentiell.

.

Affärsidén eller information från denn

Radon

beskrivning får inte utnyttjas, reprods

eller göras tillgänglig för tredje part u

eller göras tillgänglig för tredje part

 • 9 september
slide2

Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider kortare än 4 dagar, men finns ändå naturligt på jorden som sönderfalls-produkter till långlivade uran- och thoriumisotoper.

Uran och thorium skapades vid våldsamma supernovaexplosioner för miljardtals år sedan. Radonförekomst i inomhusmiljön uppskattas förorsaka ca 400 dödsfall i cancer per år i Sverige, dvs fler än antalet dödsoffer i trafiken.

 • Göran Nyman
slide3

I juni 2004 beslutade Socialstyrelsen att sänka riktvärdet från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 .

Pressmeddelande september 2009. Baserat på WHO-rapport.

Radon medför en ökad risk för lungcancer, även vid låga nivåer. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna presenterar därför nya gemensamma rekommendationer för att sänka radonhalterna i bostäder.

Beräkningar visar att 360 dödsfall i lungcancer per år skulle kunna undvikas i de nordiska länderna om riktvärdena för alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 sänktes till 100 Bq/m3.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. 

 • Göran Nyman
slide5

Jämförelse med andra risker

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att I Sverige uppgår antalet dödsfall i lungcancer på grund av radon i bostäder till ca 400. Det är väsentligt fler än antalet dödsolyckor i trafiken!

Situationen i USA

 • Göran Nyman
slide6

Sönderfall av 238U

238U

T½ = 4.5*109 år

222Rn

T½ = 3.8 dagar

 • Göran Nyman
slide8

INDEPENDIA GROUP

http://www.independiagroup.com

Grundades 1995

Omsättning 140 miljoner

Antal anställda 110

Independia arbetar med byggnaders inomhusklimat och konstruktioner.

Vi har helheten! Vi mäter radon, utplacerar mätpaketen, besiktar och åtgärdar förhöjda radonvärden.

Mättid 2 månader, rek 80 dagar

Mätperiod 1/10-30/4.

Årsmedelvärdeges per lägenhet som mäts.

 • Göran Nyman
slide9

Saneringsprinciper

RADONBRUNN

Ventilation blå lättbetong

Används i de fall mark-förhållanden är gynnsamma, tex. Rullstensåsar.

SjälvdragMekanisk frånluft

Mekanisk till och frånluft

 • Göran Nyman
slide10

Saneringsprinciper

RADONSUG

TÄTNING

Fungerar bra i de fall då uppenbara otätheter påträffas vid okulär besiktning. Utförs i de flesta fall som en kompletterande åtgärd.

Den vanligaste åtgärden när en fastighet har förhöjda värden av markradon.

 • Göran Nyman
slide11

MÄTMETODER

Vid mätning av förekomst av radon och radon-döttrar kan olika metoder användas. Generellt kan dessa indelas i:

Momentana metodersom mäter under en kort tid och ger ett direkt resultat.

Integrerande metodersom registrerar radon eller radondotterhalt under en längre tid och resulterar i ett genomsnittligt värde under mättiden. Typexempel är spårfilm och koldosor

Kontinuerligt registrerande metodersom utnyttjar instrument som med jämna tidsintervall registrerar radon och/eller radondotterhalt och lagrar mätdata för senare analys.

 • Göran Nyman
slide12

Direktmätande instrument

Jonisationskammare

Proportional-

räknare

GM-räknare

 • Göran Nyman
slide13

Spårfilmsdetektor

 • Göran Nyman
slide14

Göran Nyman

 • Göran Nyman
slide15

RADONHALTENS VARIATION MED TIDEN

Mätning utförd med en kontinuerligt registrerande metod

 • Göran Nyman
slide16

GRÄNSVÄRDEN

Gränsvärdenochriktvärdenvatten

100 Bq/l

Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.

Gränsvärden och riktvärden radon i luft

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i nya byggnader;

400 Bq/m3

Högsta radonhalt på arbetsplatser;

Gränsvärden och riktvärden gammastrålning

0,3 µSv/h

Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras

0,5 µSv/h

Högsta gammastrålning i nya byggnader

1000 Bq/l

Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.

radon i luft

 • Göran Nyman
slide17

RADONMONITORN CANARY

http://www.canary.no

http://www.klimatzonen.se

Mätaren är batteridriven och så liten (120mm × 69mm × 22.5mm) att den lätt får plats i fickan.

 • Göran Nyman
ad