slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008, Rzeszów. Procedura wyboru LGD. Krok po kroku. 1) Konferencja UM 2) Ogłoszenie UM 3) Nabór(składanie wniosków) LGD 4) Rozpatrywanie UM 5) Wybór LGD UM 6) Zastrzeżenia do wyboru LGD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak' - zaina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR

Łukasz Tomczak

29.09.2008, Rzeszów

krok po kroku
Krok po kroku

1) Konferencja UM

2) Ogłoszenie UM

3) Nabór(składanie wniosków) LGD

4) Rozpatrywanie UM

5) Wybór LGD UM

6) Zastrzeżenia do wyboru LGD

7) Podpisanie umowy LGD+UM

8) Realizacja LSR LGD

konferencja
Konferencja

Właśnie na niej jesteśmy 

og oszenie
Ogłoszenie
 • Po przeprowadzeniu konferencji
 • Umieszczenie ogłoszenia:
   • Tablica ogłoszeń w UM
   • Strona www UM
   • Prasa regionalna/ogólnokrajowa
 • Zamieszczenie formularzy wniosków i instrukcje wypełniania
   • Strona www UM
     • Wniosek o wybór LGD
     • Wniosek o przyznanie pomocy 4.31
konferencja a og oszenie
Konferencja a ogłoszenie

KONFERENCJA

TAK

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

NIE

KONFERENCJA

tre og oszenia
Treść ogłoszenia
 • Termin
    • Nie wcześniej niż 30 po ogłoszeniu
    • od 14 - 60 dni
 • Miejsce
 • Tryb
 • Wysokość dostępnych środków
 • Informacja o pierwszym wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31
adresaci og oszenia
Adresaci ogłoszenia
 • LGD z Województwa Podkarpackiego
 • LGD „graniczne” z siedzibą na terenie Województwa Podkarpackiego
sk adanie wniosk w
Składanie wniosków
 • Bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu (Urząd Marszałkowski)
   • osoba składająca wniosek otrzymuje kopie z potwierdzeniem
 • LSR obowiązkowym załącznikiem (na papierze i CD)
   • Brak – pozostawienie bez rozpatrzenia
 • Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy 4.31
   • Konieczny do przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”
po zako czeniu naboru
Po zakończeniu naboru
 • Zamieszczenie w ciągu 14 dni
  • Lista LGD, które złożyły wniosek+LSR
  • Złożone LSR
 • Rozpatrywanie …
rozpatrywanie
Rozpatrywanie
 • Nie dłużej niż 3 miesiące
   • Weryfikacja wniosku i załączników
   • Ocena według kryteriów – załącznik nr 2
 • Wnioski bez LSR
   • Pozostawienie bez rozpatrzenia
 • Ewentualne wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków
   • Wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania
wyb r lgd
Wybór LGD
 • W ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków
   • Chyba że będą wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków
 • Zamieszczenie listy LGD
   • Według uzyskanych punktów
   • Podana liczba punktów
   • Wskazanie czy LGD jest wybrana
po wyborze
Po wyborze …
 • Pisemna informacja do LGD (7 dni od wyboru)
   • Wynik wyboru + uzasadnienie
   • Projekt umowy (jeśli LGD wybrana)
   • Zaproszenie do podpisania umowy (jeśli LGD wybrana)
 • LGD
   • Zgłoszenie zastrzeżeń (tylko do oceny punktowej)
   • Podpisanie umowy

… Realizacja LSR

wyprzedzaj ce finansowanie1
Wyprzedzające finansowanie
 • ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304)
    • Uwaga!!! nowelizacja w 2008 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 304)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich(Dz. U. Nr 156, poz. 968)
instrumenty wyprzedzaj cego finansowania
Instrumenty wyprzedzającego finansowania

Beneficjent ma prawo, ale nie musi, korzystać z jednego lub dwóch instrumentów:

 • środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „środki z ARiMR”
 • środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – „pożyczka z BGK”

To są dwie odrębne procedury

wysoko rodk w z arimr
Wysokość środków z ARiMR
 • Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy.

(art. 10c ust. 2 ustawy o uruchamianiu…)

wysoko rodk w z bgk
Wysokość środków z BGK
 • Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy.

(art. 10d ust. 3 ustawy o uruchamianiu…)

adresaci rodk w z arimr
Adresaci środków z ARiMR
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
   • wszyscy beneficjenci
 • Wdrażanie projektów współpracy
   • wszyscy beneficjenci (LGD)
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
   • wszyscy beneficjenci (LGD).

(art. 10c ust. 1 ustawy o uruchamianiu…)

adresaci po yczki z bgk
Adresaci pożyczki z BGK
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
   • tylko jednostki samorządu terytorialnego
 • Wdrażanie projektów współpracy
   • Wszyscy beneficjenci (LGD)
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
   • wszyscy beneficjenci (LGD).

(art. 10d ust. 1-2 ustawy o uruchamianiu…)

procedura przyznawania rodk w z arimr
Procedura przyznawania środków z ARiMR
 • Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę.
 • Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.
 • Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy przyznania pomocy
procedura przyznawania po yczki z bgk
Procedura przyznawania pożyczki z BGK
 • wniosek o udzielenie pożyczki
  • na formularzu udostępnionym przez BGK
  • złożyć w BGK wraz z pozytywną opinią SW o przyznaniu pomocy.
 • umowa pożyczki
  • na formularzu udostępnionym przez BGK
  • zawierana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki
uruchomienie rodk w z po yczki bgk
Uruchomienie środków z pożyczki BGK
 • Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu:
  • Harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę oraz
  • Umowy przyznania pomocy, zawartą z SW
 • Przekazanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowalnych:
  • zgodnie z harmonogramem
  • na rachunek bankowy otwarty w BGK do obsługi tej pożyczki
koszty po yczkobiorcy
Koszty pożyczkobiorcy
 • Koszty oprocentowania
  • 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
 • Koszty prowizji
  • 0,1% kwoty udzielonej pożyczki (płatne w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki)