1 / 13

Kristi Goldberg ja Mariliis Randmer Ida -Viru Ettevõtluskeskus 2014

Kristi Goldberg ja Mariliis Randmer Ida -Viru Ettevõtluskeskus 2014. Milleks meile „Ettevõtlik kool“. Ettevõtja Kohalik omavalitsus ja kodanikuühiskond Kool Lapsevanem. „Ettevõtlik kool ” – 2 VÕITU. Ettevõtlik inimene Hariduse kvaliteet. Müüdid. Ettevõtlik õpe ei ole õppeaine

zahina
Download Presentation

Kristi Goldberg ja Mariliis Randmer Ida -Viru Ettevõtluskeskus 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kristi Goldberg ja Mariliis Randmer Ida-ViruEttevõtluskeskus 2014

 2. Milleks meile „Ettevõtlik kool“ • Ettevõtja • Kohalik omavalitsus ja kodanikuühiskond • Kool • Lapsevanem

 3. „Ettevõtlik kool” – 2 VÕITU • Ettevõtlik inimene • Hariduse kvaliteet

 4. Müüdid Ettevõtlik õpe ei ole • õppeaine • Majandusõpe • Õpilasfirmad • Äri • vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes (RÕK )

 5. „Ettevõtlik kool” „Ettevõtlik kool” on haridusprogramm mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

 6. „Ettevõtlik õppimine” • Võimalus ISE teha • PÄRIS asju • Igaüks saab osaleda omale sobivas rollis • Vastutab oma valitud tegevuse eest • Reaalse eluga seostamine • Paraktiline koostöö partneritega “Unistused Ellu” võrgustik

 7. EDU VÕTISüsteemnelähenemine • Teadmiste ühtlustamine • Meeskond • Õppeasutuse kaardistamine Standardi abil • Sisulised muutused • Huvigruppide informeerimine ja kaasamine

 8. Standardi skeem

 9. Hindamistegurid • Eestvedamine ja juhtimine – 5 erinevat hindamistegurit • Personalivaldkond – 9 erinevat tegurit • Koostöö huvigruppidega – 3 erinevat tegurit • Ressursside juhtimine – 3 erinevat tegurit • Õppe- ja kasvatusprotsess – 7 erinevat tegurit

 10. Arvuliste hindamistegurite näited Kvantitatiivsed (arvulised) – väljenduvad konkreetses arvus • Koolikogukonna ühistegevuste arv • Meedikajastuste arv • Õpilasalgatustega kogutud rahalised vahendid • Põhikoolist väljalangevus

 11. Hinnaguliste hindamistegurite näited • Kvalitatiivsed (hinnangulised) – väljenduvad hinnangus • Ettevõtliku õppe rakendamise kirjeldus • Ettevõtlikkuse täiendkoolituste süsteemi olemasolu ja toimimine • Aktiivõppe meetodite kasutamine • Lõimitud õpe ja seos praktiliste väljakutsetega

 12. www.evkool.ee

 13. Ida-Viru Ettevõtluskeskus www.evkool.ee

More Related