sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus p profesjonsut velse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus på profesjonsutøvelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus på profesjonsutøvelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus på profesjonsutøvelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus på profesjonsutøvelse. Likeverdige helsetjenester for alle Trondheim 21. oktober 2011 Inger Daae-Qvale Spesialrådgiver Senter for helsefremmende arbeid Lærings- og mestringssenteret Ahus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus på profesjonsutøvelse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosial og kulturell ulikhet i helse med fokus p profesjonsut velse
Sosial og kulturell ulikhet i helsemed fokus på profesjonsutøvelse

Likeverdige helsetjenester for alle

Trondheim 21. oktober 2011

Inger Daae-Qvale

Spesialrådgiver

Senter for helsefremmende arbeid

Lærings- og mestringssenteret

Ahus

sosial og kulturell ulikhet i helse samhandling profesjon minoritet
Sosial og kulturell ulikhet i helse Samhandling profesjon /minoritet

2

Dokumentasjon:

 • Offentlige tjenester må tilrettelegges bedre: institusjon/system/aktør
 • Profesjonsgrupper trenger økt kunnskap: refleksjon/endring av fagdiskurs
 • Minoritet som brukergruppe trenger økt kunnskap: tolke forventninger og koder, normer, regler, samspill mellom stat/individ

(NSF. Legeforeningen, Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet)

noen premisser for samhandling
Noen premisser for samhandling
 • Moderne institusjoner som abstrakte systemer .
  • Etablering av tillit i spesialiserte ekspertsystemer – (tillit/risiko)

versus

Institusjoner med utspring i mer tradisjonelle kollektiver

  • Tydelige (gjenkjennbare) autoriteter i ekspert/myndighetsroller

2. Relasjoner gjennom former for makt: Minoritet/majoritet i samspill (Vi/De):

  • Kulturell kvalifisering vs. Kulturell diskvalifisering
  • Definisjonsmakt – relasjon og situasjon

3. Helse – sykdom og behandling som kulturelle system (diskurs/aktør)

  • Kunnskapssystem  læring, sosialisering  disposisjoner for atferd
  • Utveksling av kulturell og sosial kapital

4. Oversettelsesproblematikk

  • Fortolkning av innhold, mening og forventet atferd hos profesjon og bruker
premiss velferdsstaten som ideal vs kontekst
Premiss: Velferdsstaten som ideal vs. kontekst?

4

 • Velferdsstaten absorberer institusjonelt – ”alle skal med”
 • Velferdsstaten kompenserer for ulikhet – trygghet/verdighet
 • Statlige institusjoner som kvalifiseringsarenaer – mestring/moral
 • Offentlige ansatte i ”dobbeltrolle” – gir/kontrollerer
 • Tilpasning er definertgjennom ”vestlige”/norske velferdsverdier
 • Inkluderer gjennom bearbeiding av annerledeshet (marginalisering som risiko)
 • Likhet som spesiell kode i organisering av sosiale og kulturelle prosesser
 • Forestilt likhet kan underkommunisere forskjeller
 • Kulturell tilhørighet kan gjøres til spørsmål om
  • Normalitet versus avvik?
  • Ressurssterke versus ressurssvak?

(Gullestad 2002, Vike 2004)

premiss statlige institusjoner som kvalifiseringsarenaer for likeverd
Premiss:Statlige institusjoner som kvalifiseringsarenaer for likeverd

5

 • Institusjonalisert ”samfunnspraksis”
 • Gevinster er definert
 • Hvilke konsekvenser for en flerkulturell befolkning?
  • klassifikasjon?
  • kvalitetssikring?
  • tillit  tiltro  mistillit? (risiko?)
institusjoner som premissleverand r for likeverdige tjenester
Institusjoner som premissleverandør for likeverdige tjenester

6

Iscenesetting av endrings- og

omstillingsprosesser

 • Profesjonsutøvelse – aktør/diskurs
 • Flerkulturell fagutvikling – forpliktelse/frivillig
 • Flerkulturell kompetanse og likeverdige tjenester - høy/lav status?
premiss flerkulturalitet og likeverdighet som politisk dagsorden
Premiss:Flerkulturalitet og likeverdighet som politisk dagsorden

7

Offentlig ansatte:

Aktøransvar i etnisk likestillingsarbeid (St. meld 49, 2003 -04)

 • Visjon: mangfold som ressurs
 • Praksis: forskjeller som problematisk
  • Ressursorientering konvertering til norskhet
  • Usynliggjøring ignorering
  • Problemorientering kompliserende

(Daae-Qvale 2009)

fortolkende perspektiv i kulturelle kontekster
Fortolkende perspektiv i kulturelle kontekster

8

Etnosentrisme (Vi/De)

 • Sett fra ”mitt” ståsted
 • Kan medføre underkjennelse av andres verdier?

Kulturrelativisme

 • Sett fra ”andres” ståsted
 • ”Verdinøytralt” som utgangspunkt
 • Alle virkeligheter (livsverdener) har logikk og rasjonalitet
fl erkulturell profesjonsut velse akt r og diskurs
Flerkulturell profesjonsutøvelse - aktør og diskurs

9

Når likhet som premiss utfordres:

 • ”Annerledeshet” i fagfelt
  • Opplevelse av
   • Usikkerhet  manglende handlingskompetanse
   • Asymmetri  manglende gjenkjennbarhet
   • Institusjonelle ”rytmeforstyrrelser” – slik gjør vi ikke her
 • Posisjonsforskyvelse
  • Profesjonsutøver – ikke brukere/kolleger i fokus
  • Profesjonsutøver ”får et problem” ved å skulle ”hanskes med et problem” (brukere/kolleger)
individuelle og kollektive identitetsforst elser
Individuelle og kollektive identitetsforståelser

Individorientert:

Borger – stat

Rettighetsorientert

Autonomi

Krav

Ansvar/skyld

Kollektivt orientert:

Individ – familie

Individ/slekt, klan

Individ stat

Lojalitetsorientert

Autoritet

Plikt

Ære/skam/vanære

10

premiss for likeverdighet pasienten brukere som kategori eller individ
Premiss for likeverdighet:Pasienten/brukere som kategori eller individ?

Daae-Qvale, 12.mai 2010

11

 • Minoriteter som ”kultur”, ”etnisitet” og ”religion” (De/Vi)
 • Tap av manglende gjenkjennbarhet:
  • individuell og lokal identitet
  • hva slags minoritet?
  • historie  alder, kjønn, utdanning, tidl. status,
  • migrasjon som årsak/prosess (være i): gjennom kroppsliggjorte og mentale erfaringer
kj nn og likeverdighet i flerkulturelle m ter
Kjønn og likeverdigheti flerkulturelle møter

12

 • Migrasjon kan endre kjønnsroller – behov for å bli identifisert og å identifisere seg
  • Biologisk og sosialt kjønn
  • Kjønn – historisk, sosialt og kontekstuelt – kjønn skapes og bekreftes
  • Kjønn er noe man gjør – (ikke er)
  • Likestilt versus komplementært
 • Sensitivere kjønnsdimensjonen i behandling
  • Kjønnsintegritet kan endres gjennom migrasjon og krenkelser: Underkjenning av maskulin og feminin integritet
  • ”Ansvar for” og ”beskyttelse av” kan bli frarøvet
  • Manglende mulighet til å gjenopprette tidligere status – krenkelser og tap av ansikt:
   • Arbeidsledig – manglende evne til å forsørge – plikter overfor familie i hjemland
   • Kulturell diskvalifisering – tap av rolle og status - degradert sosialt/kulturelt/faglig
   • Tap av autoritet mellom foreldre og barn – hvem veileder i det nye samfunnet? Barn som ”pårørende og hjelpere”
medisinske systemer ikke universelle men relative
Medisinske systemerikke universelle – men relative

13

Kulturelt konstruert kategorier

 • påvirket av særlig sosiokulturelle, religiøse/livsfilosofiske, politiske, økonomiske kontekster

disiplinerte kommunikasjonssystemer (habitus)

 • Naturalistiske
  • Balanseteorier: varme/kulde
   • Unani Tibb, Ayurveda, Tradisjonell kinesisk med.
 • Personalistiske
  • Krefter utenfra
   • Overtro, hekseri, magi, ”onde øye”, ”onde øret”, guds straffedom, forfedretro
 • Naturvitenskapelige (biomedisin og kiropraktikk)
  • Symptomer i fokus
   • Årsak - virkning
kulturelle uttrykk for helse sykdom og behandling hvilke konsekvenser for likeverd
Kulturelle uttrykk for helse, sykdom og behandling – hvilke konsekvenser for likeverd?

”Vestlig”

Sykdom  naturlig fenomen

Åpenhet (sannhet er verdi)

Autonomi (egenomsorg)

Helsepersonell og pasient i dialog

Konfidensialitet

”Ikke-vestlig”

Sykdom  ubalanse,prøvelse, belønning eller straff

Skåne (”å vite” kan forverre tilstand – sile inf.)

Paternalisme(andreomsorg)

Helsepersonell og pårørende i dialog

Liten/ingen tillit til statlige institusjoner

14

sykdom som sosial rolle og ansvar manglende mestring hvilke konsekvenser for pasienten
Sykdom som sosial rolle og ansvar – manglende mestring , hvilke konsekvenser for pasienten?

15

Minoritetspasientens ståsted:

 • Hvilken forståelse av tilpasning og mestring i vårt offentlige system?
 • Forståelse av selvstendighet i sykerolle?
 • Hvilken tilgang til forståelse av institusjonelle koder og normer?

Vestlig helseforståelse:

 • Egenomsorg og selvbehandling som helsefremmende strategi
 • Individualisme og risikofokus  ansvar/skyld
 • Å regulere seg selv – og å bære et moralsk ansvar
 • Reiser diskusjonen:
  • Hvilke grenser for selvstendighet og hvilket grunnlag for etisk ansvarlighet? (Alan Petersen 1996, 1997)
kognitive kart premisser for kommunikasjon av informasjon og l ring
Kognitive kart - premisser for kommunikasjon av informasjon og læring

16

 • Regelbunden læring – kunnskap som et sett sannheter/lovmessigheter
  • Reproduksjon av kunnskap
  • Prosedyreorientering/gjøremålsrettet (konkrete handlinger)
 • Læring gjennom refleksjon og syntese
   • Analytisk/problemløsende tankegang
   • Argumentasjon og drøfting
   • Anvende prinsipiell forståelse
 • Forhold ekspert (profesjon)/bruker
  • Autoritært  eksperten trekker slutninger, bestemmer, gjør valg for den andre
  • Liberalt  dialogiske prosesser – ”hva tenker/ønsker/velger du…”
samtalen som redskap for tillit ord har makt magiske blir til virkelighet
Samtalen som redskap for tillitORD har makt (magiske)  blir til virkelighet

17

Sentral verdi:

dialog og erkjennelse

 • Ord forløser
  • smerte
  • angst
  • erfaringer
  • det onde

Verbalisering knyttet til

åpenhet og kontroll

Sentral verdi:

taushet og glemsel

 • Ord befester
  • smerte
  • angst
  • erfaringer
  • det onde

Taushet knyttet til tabuer,

håndtering av skam, ære,

utlevering og kontroll

compliance i et komparativt perspektiv
Compliance i et komparativt perspektiv
 • Compliance sentralt i biomedisin ”å etterleve medisinske regimer”
  • Det å ikke etterfølge legens instruks blir å oppfatte som et problem  ”hører ikke på”
  • Forklares: manglende kommunikasjon, forskjeller i språk og kultur hindrer pasienter i å følge legens instruks
 • Annen forklaring som speiler pasientens kulturelle kontekst:
  • Pasienten foretar selv vurderinger ut i fra egne ideer, situasjon og interesser
   • Sykdomsforståelse som kulturelle system – varme/kulde  andre reguleringskrav
   • Medikasjon og døgnrytme
   • Standardisering av moderne medisiner (fastsatt døgndose pr.kg. legemsvekt) vs. tilpasning til den enkelte persons egenskaper, sosiale situasjon og preferanser
   • Seponerer selv medisiner dersom det oppstår bivirkninger eller annet ubehag
   • Kroniske lidelser som ikke-eksisterende fenomen (jeg tar medisiner når jeg føler meg syk)
   • Seponering av medisner når symptomer opphører
   • Finner frem til doser de selv føler seg vel med

(Ingstad 2007)

likeverdige tjenester brukerforankret tiln rming
Likeverdige tjenester -brukerforankret tilnærming

19

 • Lytt til den enkelte - profesjonsutøver er vitne til en fortelling
 • Om å bli trodd - den enkeltes bakgrunn har relevansfor helse/sykdom og lidelse
 • Tid som ressurs - tilstrebe tillit og relasjon
 • Skape gjenkjennbarhet – kunnskap og spørsmål
 • Lytt mellom linjene – livserfaringer speiles ofte i ”det jeg engang var”

OBS:

 • Forsterkende diskriminerende variabler - interseksjonalitet(farget, arbeidsledig, analfabet)
 • Profesjonsgrupper som symbol for tillitsbrudd - kan ha vært medløpere i menneskerettighetskrenkelser (angivere og deltakere)
 • Statlige institusjoner som arena for aktivering av krenkelser (overgrep/tortur)
konsekvenser ved ignorere likeverdig tjenesteyting
Konsekvenser ved å ignorere likeverdig tjenesteyting

20

Brukergrupper eksistensielle erfaringer blir ikke kjent

Brukergruppers demokratiske deltakelse reduseres/opphøres

Fravær av offentlig (åpen) profesjonsdiskurs

litteratur
Litteratur

Bourdieu, P. (1995): Distinksjonen. Pax forlag A/S.

Daae-Qvale, I (2009): Minoritetselever i videregående skole – ressursorientering, usynliggjøring og problemfokus I: Eide, Qureshi, Rugkåsa, Vike (red): I: Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Gyldendal Akademisk.

Douglas, M. (1997): Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabuer. Pax forlag A/S.

Eriksen, T.,H., Sørheim, T. A. (2006): Kulturforskjeller i praksis. Gyldedal Akademisk.

Giddens, A. (1997): Modernitetens konsekvenser. Pax forlag A/S.

Gullestad, M: (2002): Det norske sett med nye øyne. Universitetsforlaget.

Helman C. (2007). Culture, health and illness. John Wrights & Sons, Bristol.

Ingstad, B. (2007): Medisinsk antropologi. En innføring. Fagbokforlaget.

Petersen, A (1996): Risk and the regulated self:the discourse of health promotions as politics of uncertainy. Aust N Z Sociol (119: 1 -16).

Petersen, A (1997): Risk, governance and the new public health. I: Petersen, A., Bunton, R.(red): Foucault, health and medicine. London, Routledge.

Varvin, S. (2003). Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring. Universitetsforlaget.

Varvin, S. (2008). Flyktningepasienten. Universitetsforlaget.

Vike, H. (2004). Velferd uten grenser. Akribe.

21