slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” / развитие /

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” / развитие / - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” / развитие /. 2013 г. Развитие на стандартите ISO и на MAAE. Изисквания. МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ. МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ. Стратегически модел

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” / развитие /' - zada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”/ развитие /

2013г.

slide5
МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ
 • Стратегически модел
 • Съдържа структурирани и взаимосвързани сведения за мисията, стратегиите и целите(защо?) на организацията, показателите за тяхното достигане и т.н.
 • Избраните стратегии определят структурата и съдържанието на основните класификатори (продукти, функции, ресурси, процеси).
 • Стратегическия модел е структуриран в Бизнес програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2013 – 2015 година”
slide6
МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ
 • Организационно-функционален модел
 • Съдържа описание организацията на дейността на структурно, функционално и процесно ниво, използвана при създаване другите модели на организацията. Включва също така описание на бизнес средата – макро и микро обкръжението на организацията.
 • Описва прикрепянето на дейности, функции и процеси(какво?) към структурни звена(къде?) и сътрудници(кой?). При нас този модел е регламентиран от Правилник за устройството и дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и
slide7
МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ
 • Информационен модел
 • Определя състава и структурата (в какъв вид?)   на различни документи, регистри, отчети и т.н., както и тяхното представяне в базите данни на информационните системи. На сегашния етап от развитие Информациония модел на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД обхваща-информационните системи, тяхното взаимно функциониране, управление на вида, формата и съдържанието на документите, начина на комуникиране(База данни – SmartDoc; INFORx64; ИСДокументооборот; ИС ОЕД; Intranet)
slide8
МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ
 • Финансов модел
 • Представлява система от основните бюджети на организацията(колко?). За тяхното създаване се използват операционни бюджети по отделни бизнес процеси. На този етап това е “ Бизнес програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2013 – 2015 година”.С детайлното развитие на процесите и прецизиране на техните показатели ще стане възможно и изграждането на финансов модел за всеки процес.
slide9
МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ
 • Процесен модел
 • Определя начина за реализация (как?), времето (кога?) и последователността от действия (на кого?).
 • Основен документ е Наръчника на системата за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и свързаните документи. За моделирането и управлението на процесите се използва софтуерния продукт ARIS.
slide10
ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД
 • Намалява времето за изпълнение на процеса, а качеството на изпълнение на задачите се повишава, за сметка на отпадналите операции за предаване на информация по йерархичните нива. При функционалния подход средно 20% от времето е за изпълнение на операцията, а 80% – за предаване на резултатите. Всъщност, работата на мениджъра е посветена на “спояването” на функциите в процеса.
 • Става възможно да се оцениефективността на всяка отделна операция в процеса спрямо ефективността на целия процес. При функционалния подход резултатите на служителите се оценяват на база субективните представи на мениджъра, а не от гледна точка на добавената стойност в процеса. Определено може да се измерва и ефикасността на процесите и от там на цялостната дейност на организацията;
 • Непрекъснати подобрения в следствие на резултатите от измерванията на процесите
 • Възможност за по-ниски разходи, чрез ефективно използване на ресурсите
 • прозрачност на дейностите в рамките на организацията
slide11
ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД
 • Осигурява последователност на резултатите от операциите в рамките на процеса. Функционалният подход се характеризира с противоречия в действията и интересите на функционалните звена в организацията, което в крайна сметка намалява ефективността на процесите.
 • Намаляват се разходите за администриране, оттам и разходите за крайния продукт от процеса. При функционалния подход разходите растат заради по-големия брой на операциите – необходимо е по-често предаване на данни и междинни резултати между функционалните звена, а има и голям брой излишни операции, породени от неразбирането на процеса
 • Възможност за изграждане на система за мотивиране на служителите, основана на резултатите от процесите, в които участват. При функционалния подход отсъства интерес към резултата от процесите, защото потребител на резултата е функционалния ръководител. Получава се насърчаване участието на хората и изясняване на техните отговорности
 • разбиране и удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани лица;
gs r 3
Изисквания на АЯР, МААЕ, стандарта GS R-3 и други приложими стандарти към СУ
 • Основание за изграждане на СУ са условия на лицензии серия Е № 3000 и 3001от 02.10.2009 г., т.26.2 за експлоатация на пети и шести ЕБ издадени от АЯР, където ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД е задължена да предприеме необходимите действия, за разработване на интегрирана система за управление(ИСУ) и въвеждането и в действие до 2012 г., на основа на стандарта на МААЕ GS-R-3, 2006“Система за управление на съоръжения и дейности”, както и други приложими стандарти на МААЕ съобразена с изискванията на БДС EN ISО 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания.”,ISO 14001:2004 “Системи за управление на околната среда” и OHSAS 18001 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа” както и изискванията на националните и международни нормативните документи, имащи отношение към дейността на “АЕЦ Козлодуй” и натрупания в централата опит.
slide14
Интегрирана система за управление
 • За постигане на поставените цели в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е изградена система за управление (СУ), която интегрира всички аспекти на управлението и осигурява съгласуваност при изпълнение на изискванията към безопасност, здравословни и безопасни условия на труд, околна среда, физическа защита, качество и икономика, така че да се гарантира най-висок приоритет на безопасността;
 • единна система за управление, при която сеприлагат изискванията на няколко стандарта, спецификации и принципи с прилагане на процесен подход;
 • единна система, коятоинтегрира отделните подсистеми/моделиза да се гарантира, че безопасността е взета под внимание във всички дейности на организацията;
 • интегрирана система е тази, при коятомотивирани служителипроизвеждат качествени продукти и услуги с грижа за околната среда, в безопаснаобстановка иудовлетворява изискванията на всички заинтересовани страни.
slide15

Развитие на системата на управление на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

slide16
Основни акценти на анализа и развитие на изискванията за преход към ИСУ
slide19
Преглед на СУК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

НК на акредитираните, лицензирани и сертифицирани подразделения

Програми за осигуряване на качеството за безопасна експлоатация (ЕП-2, ХОГ)

Наръчник за управление на качеството в

АЕЦ "Козлодуй" /Наръчник на СУ

slide21
Прилагане на процесния подход

Контроли/Изисквания

 • Резултатите се постигат по ефикасно когато дейностите и ресурсите се управляват като процес.
 • Системно определяне на дейностите, необходими за получаване на резултатите;
 • Установяване на ясни отговорности и задължения.
 • Анализиране и измерване възможностите на основните дейности

ПРОЦЕС

Вход

Изход

Ресурси

slide22
Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS
 • Използването на специализирани софтуерни средства за моделиране и анализ на бизнес процеси позволява да се осигури взаимосвързаност на моделите на организационни звена, процеси, приложни системи, данни и технологии в единна база данни и предоставя интегриран поглед към дейността на организацията. 
 • ARIS Platform е продукт от портфолиото на Software AG. Това ефамилия от интегрирани софтуерни продукти, които подпомагат организациите постоянно да подобряват своите бизнес процеси посредством моделирането им и пресъздаване на връзките между тях.
 • Приложенията са разработени, така че да адресират всяка фаза от концепцията за управление на бизнес процеси - от дефиниране на стратегията и моделиране до проследяване изпълнението.
slide23
Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS
 • Продуктите от ARIS Platform са обособени в четири специализирани приложения:
 • ARIS Strategy Platform - дефиниране на стратегия и цели на организацията, тяхното осъществяване чрез оперативните процеси и извършване на постоянен мониторинг;
 • ARIS Design Platform - описание, моделиране, анализ, оптимизация и публикуване (разпространяване) на бизнес процесите и определяне на изискванията към информационните системи;
 • ARIS Implementation Platform - прехвърляне на моделираните бизнес процесите в информационните системи на организацията, тяхното конфигуриране, управление на business rules и създаване на „Архитектура ориентирана към услугите” (SOA);
 • ARIS Controlling Platform - динамичен мониторинг на изпълняваните процеси.
slide24

Нива на описание на процесите

Ниво 1 – цели и задачи на ниво Дружество

Ниво 2 – цели и задачи на ниво подразделение

Ниво 3 –задачи на ниво служител или група служители

slide26
Отговорници за процесите
 • Ключови роли
 • Ръководител на процеса
 • • Координатор на процеса
 • • Отговорник на процеса
 • • Работещи в процеса
slide27
Отговорници за процесите

Отговорник за процеса

Длъжностно лице с познания за процеса, което организира и координира разработването и документирането му, определя необходимите записи за функциониране и взаимодействие с другите процеси; предлага и внася изменения, контролира и управлява основните ресурси използвани в процеса.

Координатор на процеса

Длъжностно лице с компетенции и правомощия да организира и контролира ефективно взаимодействие между няколко процеса.

Ръководител на процеса Длъжностно лице с правомощия за вземане на ключови/основни решения при управлението на процеса и осигурява ресурси за функционирането му

slide28
Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД
slide29
Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД
slide31
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 • Етап 2
slide32
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 • На този етап ИСУ има следния вид и структура:
 • Запазена и действаща е организационно-управленска структура обособена на функционален принцип с 4-ри основни структурни подразделения структурирани в дирекции – “Производство”, “Безопасност и качество”, Икономика и финанси” и “Реконструкция и модернизация” и няколко структурни звена пряко подчинени на изпълнителния директор по силата на нормативни изисквания.
 • Разработен и внедрен е процесен модел на централата, който се изразява в 30 процеса обособени в 3 групи, в зависимост от характера на процесите, а именно: управленски – 3 (в т.ч е създаден е специален управленски процес “Преглед, оценка и подобряване на системата за управление”); основни–5; и спомагателни – 22. Процесите имат условно 4 нива на детайлизация – процеси, подпроцеси, дейности и конкретни задачи и процедури на протичане. Моделирането на процесите е в програмна среда ARIS и всеки модел може да се види и използва чрез Интранет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез ARIS Business Publisher NPP. На този етап са моделирани 1-во и 2-ро ниво на процесите. В моделите на процесите (въз основа на разработените карти на процесите) има пълна информация за тяхната цел, обхват, отговорности, вход и изход съответно с всичките им взаимовръзки, всички изисквания и регламенти към реализацията им, очакванията на заинтересованите страни, показателите за оценка, възможните рискове, основните изпълнители и участници в процеса.
slide33
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 • Разработват се следващите детайлни нива на процесите по утвърден график . Моделиране на процесите и дейностите в дълбочина(3-то и 4-то ниво ) е свързано със създаването на събитийно контролирани диаграми /ЕРС/което е инструмент от програмния продукт АРИС. Получава се детайлно описание на съответната дейност и задача,последователността на реализация,в кое структурно звено се изпълнява, кой точно/като длъжност я изпълнява със съответната отговорност/,какъв е продукта от всяка стъпка като точно наименование/документ, продукт, услуга, съответно разработване, контрол и т.н/. За целта се привличат и допълнително експерти за описание на дейностите и задачите.
 • Към всички процеси, дейности и продукти от тях се прилага степенуван подход.Това спомага да се прецизира влиянието им върху безопасността и от там оптимално разпределение на необходимите ресурси за изпълнение.
slide34
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 • В момента:
 • С разработването на процесите в дълбочина се и оптимизира структурата на всеки процес въз основа на произлезлите обстоятелства от детайлното моделиране с цел последваща актуализация на ИСУ като система, която непрекъснато се развива и подобрява.
 • Има възможност за генериране на всякакъв вид извадки (справки), в зависимост от потребностите на ръководството.
 • Управлението на процесите в е регламентирано с ” ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО.УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД “, № ДОД.ОК.ИК.1065/01
 • Извършва се преглед и актуализация на показателите на процесите като част от базата”Показатели за самооценка “ на централата;
 • Извършва се анализ на възможностите за пълноценното използване на информационните системи База данни – SmartDoc и ИС ОЕД като интегрирана част на СУ;
slide35
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 • Успоредно с разработването и внедряването на процесния подход са актуализирани и се актуализират(на този етап документи от първо и второ ниво), като политики, правилници за устройството и дейността,НК на СУ, ПОК. С развитие на моделите на процесите ще се оптимизират и документите от трето ниво;
 • Одитират се за проверка и отстраняване на несъответствия на действащите системи за осигуряване на качеството на блокове 5 и 6 на ЕП 2 и ХОГ и системите за управление на качеството на органи за контрол от вида С – ИЦ,ДиК КЦ ПД, ЛИК – ИХ, ЛИ – РХ, ЛИ – РМ, на лабораторен комплекс за калибриране към МО и П и УТЦ изградени и действащи съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001,17020,17025 и по околната среда БДС EN ISO 14001 и ЗБУТ БДС EN ISO 18001.
slide36
Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД
 • Извършва се обучение на експертите по разработване и моделиране на процесите, отговорните длъжностни лица на процесите и потребители за работа чрез ARIS Bisinnes Publisher в Intranet и статута на ИСУ;
 • Прави се анализ и възможностите за закупуване и внедряване на нови модули на ARIS свързани с ефективното управление на процесите, използване на възможностите за подготовка на скриптове/справки за нуждите на ръководителите от всички нива на управление и подобряване и развитие на СУ.
slide37
МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ:ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОП.2
slide38
МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ:ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОЕКТА ОП.3
slide39
МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ:ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ОП.4
slide40
МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ:ЯДРЕНО-ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ОП.5
slide41
Модел на ОП.2 Оперативна експлоатация- подпроцеси и дейности
slide42
Обкръжение на подпроцес ОП.2.2 Оперативно обслужване на КСК
slide44

EPC диаграма на част от дейност

ОП4.3.1 – Изпълнение на дейностите по превантивно ТО и Р при работещ ЕБ на мощност

от подпроцес ОП.4.3 – изпълнение на текуща подръжка на КСК /превантивен ремонт/

slide45
Модел но ОП.3 – Поддържане на проекта -подпроцеси и дейности
slide47
Съвременна концепция за управление на процесите
 • В днешни дни основният стремеж на всяка компания е да направи повече с по-малко ресурси. Постигането на тази цел изисква процесите и работните потоци да бъдат проектирани така, че да се осигурява максимална оперативна ефективност, а това е същността на концепцията управление на процесите (УП).Фактори:
 • Най-главният е икономически. Заблуда е, че управлението на бизнес процесите е технологически проблем - той е икономически, защото бизнес процесите са не за това какво се случва, а как трябва да се случва;
 • Вторият много важен фактор е информираността. Тези, които взимат решенията, не знаят какво да очакват от такива системи. Много често те казват, че вече си имат - някакво ERP (Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието), в което има въведен даден бизнес процес, но това не е достатъчно;
 • Третата група фактори, които можем да отбележим, са чисто технологични. Бизнес процесите могат да бъдат една отделна система, която координира задачите на служителите и това само по себе си е от огромна полза, но истинската й сила се проявява, когато УП започне да командва другите информационни бизнес системи, да ги оркестрира;
slide48
Съвременна концепция за управление на процесите
 • Четвъртиятфактор е чисто маркетингов. Повечето от продуктите на пазара в България са само за много богати компании, на които бизнесът им върви;
 • Последната група фактори при внедряването на УП са чисто кадрови. Липсата на информираност е комбинирана с липсата на подготвени кадри .
slide49
Като заключение
 • Обикновено процесите не са много добре осъзнати, не се изпълняват винаги по един и същ начин, не са добре документирани. В една малка организация те могат да се изпълняват ефективно, защото има един човек, за когото това е задължение. Този човек е изпълнявал процеса много пъти и вероятно е добил рутина с годините.Но какво се случва в големите организации? Ако повече хора трябва да бъдат ангажирани с процеса в една по-сложна  организационна среда, тогава процесът се реализира не винаги последователно и ефективно.Има разлика между кой да е процес и добре управлявания бизнес процес. Бизнес процесът трябва да бъде:
 • Консистентен
 • Измерим
 • Устойчив
 • Непрекъснато подобряван
slide50
Като заключение
 • Може би си мислите, че управлението на бизнес процеси е сравнително безопасна зона. Помислете пак! В практиката са установени някои страни на бизнес поведение,които са недопустими и се определят като седем смъртни гряха от които трябва да стоите настрана за да не бъдете осъден на вечни мъки или пък да се налага да търсите опрощение. Ако сте се надявали малко похот или алчност да минат незабелязани – няма да стане:
 • НЕ ИЗРИЧАЙ НАПРАЗНО ДУМАТА “УПРАВЛЕНИЕ”,“Горко на оня, който използва термина “управление”, когато всъщност става дума за автоматизиране”;
 • РАБОТЕНЕТО “НА ПАРЧЕ”,“Казвам ви, че работата е от край до край, дори да виждате само своето парче от нея.”;
 • ПРЕОТКРИВАНЕТО НА ТОПЛАТА ВОДА,“Тръгнете оттам, докъдето са стигнали другите”;
slide51
Като заключение
 • ДА ГО НАПРАВИШ ТРУДНО ЗА НАМИРАНЕ,“Огледайте се. Би трябвало да видите всичко с един поглед.”;
 • НЕСПОСОБНОСТ ДА ГО ПОДДЪРЖАШ АКТУАЛНО,“Да назначиш отговорник и този отговорник да е отговорен.”;
 • ДА Е НЕРАЗБИРАЕМО,“Не оплитай последователите си в сложни схеми”,“И да превъзнасяте своята система за управление до небето, тя трябва да е здраво стъпила на земята”.
 • ДА ОСТАНЕ НЕПРИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,“И да превъзнасяте своята система за управление до небето, тя трябва да е здраво стъпила на земята”.
 • За да управляваме процесите ефективно е нужен: Положителен опит. Потребителите трябва да придобият положителен опит в използването на системата – да изпробват и да се убедят, че работи добре, че допринася за тяхната работа. За да стане това, системата трябва наистина да работи и да добавя стойност.
slide52
Като заключение

В края на краищата, няма да успеете да наложите системата, ако не направите следното:

 • Осигурете един-единствен източник на информация за процесите, вместо множество пръснати хранилища;
 • Използвайте рамки и шаблони за ускоряване на откриването и приемането;
 • Уверете се, че е лесно за всеки служител да намери това, от което той се нуждае за своите задачи;
 • Поддържайте актуална информацията;
 • Направете всичко лесно за разбиране.