slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????? ?? ????????? ????? – ??????????????, ??????, ?????????? ? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? ??????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
?????????? ?? ????????? ????? – ??????????????, ??????, ?????????? ? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? ???????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

?????????? ?? ????????? ????? – ??????????????, ??????, ?????????? ? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Управление на проектния цикъл – кандидатстване, бюджет, изпълнение и отчитане, капацитет за управление на проекти. Въведение. проект – начинание, ограничено във времето и средствата, което се реализира за решаване на даден идентифициран проблем в различните сфери на човешката дейност;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ?? ????????? ????? – ??????????????, ??????, ?????????? ? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? ???????' - zachariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Управление на проектния цикъл – кандидатстване, бюджет, изпълнение и отчитане, капацитет за управление на проекти
slide2
Въведение
 • проект – начинание, ограничено във времето и средствата, което се реализира за решаване на даден идентифициран проблем в различните сфери на човешката дейност;
 • цикъл на проекта – “жизнения път” на проекта от първоначалната идея до приключването му;
 • управление на проектния цикъл – методология за подготовка, изпълнение и оценяване на проекти.
slide3
Проектен цикъл при управление на грантови схеми

Подготовка на

необходимата

документация

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

Подаване на

проекти

ПРОГРАМИРАНЕ НА ГРАНТОВАТА СХЕМА

ПОДБОР НА ПРОЕКТИТЕ

Прилагане на резултатите и изводите от завършилата грантова схема при програмирането на следващата

Подписване на договори с бенефициентите

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИТЕ

ОЦЕНКА НА ГРАНТОВАТА СХЕМА

slide4
Кандидатстване
 • Разработване на проект
  • Стратегия (план) за развитие на предприятието
  • Отговаря на приоритетите на програмата
  • Местни планове и цели
  • Правила за допустимост
  • Съобразено с правилата за възлагане на обществени поръчки/ПМС 55
  • Демонстрира потребността
  • Добавя стойност
  • Конкретни резултати
slide5
Дейност
 • Изграждане на капацитет
  • Дейност, която помага на организацията да кандидатства и да управлява бъдещи проекти
slide6
Кандидатстване
 • Калкулиране на проектните разходи
  • Допустими и недопустими
  • Преки и непреки разходи
  • Реални и пропорционално разпределени
  • Съфинансиране
  • Принос в натура
  • Профил на бюджета
slide7
Допустими разходи

Разходи за заплати

Организационни разходи, свързани с проектната дейности

Текущи разходи

Принос в натура - покупка на незастроени площи

Оборудване, необходимо за изпълнение на проектната дейност

Недопустими разходи

Разходи, които са направени преди датата на писмото-предложение

Непредвидени разходи

Дивиденти

Разходи за лихви

Данъчен кредит по ДДС

Разходи за забавления

Подаръци и дарения

Калкулиране на проектните разходи
slide8
Преки разходи

Време на служителите

Пощенски разходи

Канцеларски

Материали за маркетинг

Наем на зали за мероприятия

Оборудване

Непреки разходи

Текущи

Наем

Такси

Отопление

Осветление

Настаняване

Калкулиране на проектните разходи
slide9
Калкулиране на проектните разходи
 • Методика за пропорционално разпределение
  • Пресметнете броя на отработените през годината часове
  • Пресметнете разходите за почасово възнаграждение
  • Определете часовете, отработени по проекта
  • Умножете броя часове по почасовия разход = разходи за служителя
slide10
Управление на проект
 • Управление на дейността
  • Система за управление на проекти (софтуер)
  • Разпределение на времето на служителите, отделено за проекта
  • Възлагане на обществени поръчки
  • Договорииподизпълнители
  • Документация на проекта – Резултати
  • Оповестяване на държавна помощ
  • Документация на проекта
slide11
Обявяване на конкурс
 • публикуване на Обява за набиране на проектни предложения, Насоки за кандидатстване и Анекси (ПМС №121/2007);
 • подаване на проектни предложения (кандидатстване) - в офисите на МЗ, български език, краен срок и др.

- ясни и постижими цели;

- съответствие на целите на НСРР и принос към целите на конкретната ОП;

- общински и регионални планове за развитие;

- измерими крайни резултати от проекта;

- яснота за финансирането на проекта – допълняемост;

- добавена стойност за отпуснатите средства по проекта;

- хоризонтални политики на ЕС;

- икономическа стабилност на проекта;

- правила на ЕС за отпускане на държавна помощ и др.

slide12
Подбор на проектите
 • видове процедури – ПМС №121/2007;

- с оглед на фазите за кандидатстване;

- с оглед начина на подбор на проектите;

- с оглед на сроковете;

 • административна проверка;
 • проверка за допустимост на кандидата;
 • техническа и финансова оценка;
 • документална проверка.
appraisal
Оценка (appraisal)
 • оценка на всички важни аспекти на идеята и на самия проект;
 • видове оценка;
 • критерии за оценка;
 • решение дали да бъде предложен конкретния проект за финансиране.
 • одобрение от Договарящата институция, уведомление за решението на Договарящата институция – класиране на проектните предложения;
 • сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
slide14
Изпълнение
 • изпълнение на договорени дейности и мерки;
 • изготвяне и изпълнение на договори с подизпълнители;
 • създаване и реализиране на система за контрол и мониторинг (вкл. система за финансов контрол);
 • изготвяне на доклади (мониторингови доклади, доклади за напредъка);
 • оценяване на развитието на проекта и др.
slide15
Мониторинг на проектите и оценка на схемата за безвъзмездна помощ
 • проверки – Регламент (ЕС) 1083/2006 и 1826/2006;

- административни;

- проверки на място;

 • оценка (programme monitoring) – прилагане на резултатите и изводите от завършилата схема за безвъзмездна помощ при програмирането на следващата.
slide16
Документация на проекта
 • Защо да съхраняваме документите?
 • Какво трябва да показват документите?
 • Кой отговаря за това?
 • Колко дълго трябва да се съхраняват?
 • Кои документите да се съхраняват?
slide17
Управление на проекти
 • Финансово управление
  • Счетоводна система
  • Регистриране на исканията за плащане
   • Покрити разходи
  • Необходими свидетелства
   • Фактури
   • Формуляри за отработено време
   • Договори
   • Съфинансиране
slide18
Проблеми, валидни за всички фази
 • време – за подготовка, изпълнение, приключване;
 • целеполагане – да е в пълно съответствие със задачите, дейностите, финансовите средства;
 • екип за изпълнение на проекта;
 • рискове и допускания;
 • критерии за качество за изпълнение на проекта;
 • индикатори за проверка на постигнатите резултати – да са точни, ясни и да дават възможност резултатите да се измерят.
slide19

Централно координационно звено

Сертифициращ орган

Комитет за наблюдение на НСРР

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Одитиращ орган

Управляващ орган

Комитет за наблюдение на ОП

Сметна палата

Междинно звено

1

Междинно звено

2

Легенда

Докладване

Обратна връзка

Бенефициенти

slide20
Грантови схеми по ОП

Определение:Предоставяне на безвъзмездна помощ на конкурсен принцип на определен кръг бенефициенти (целева група), чрез която се изпълняват предварително заложени в програмата цели и приоритети.

slide21
Грантови схеми

Основни принципи:

 • Адекватен на нуждите дизайн на грантовата схема-ясно дефинирани приоритети и ясно обособена целева група
 • Публичност
 • Обективност и прозрачност на избора на проектите
 • Разпределение на отговорностите по изпълнението на грантовата схема
slide22
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНТОВИ СХЕМИ

Отговорни институции при изпълнението на отделните етапи при управлението на грантови схеми

 • Програмиране – съответното министерство, отговорно за сектора, в който ще се реализира грантовата схема
 • Обявяване на конкурс, подбори договаряне – съответния УО или МЗ
 • Изпълнение на проектите – получателите на грант
 • Мониторинг на проектите - съответния УО или МЗ
 • Оценка на грантовата схема - съответния УО или МЗ +
slide23
Шестте фази на един проект
 • Ентусиазъм;
 • Разочарование;
 • Паника;
 • Търсене на виновник;
 • Наказание на невинните;
 • Похвала и награждаване на

неучастващите.