1 / 8

NYACRA

NYACRA. ÍNDEX. Què és? En què consisteix? Concursos de nyacres Exemple: Joc La nostra nyacra: La vida. Què és?. NYACRA. Són cants improvisats. Es fan competicions on els cantadors intenten agradar més al jurat que els seus adversaris. Es juga amb la rima, l’humor i la actualitat.

zaccheus
Download Presentation

NYACRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NYACRA

  2. ÍNDEX • Què és? • En què consisteix? • Concursos de nyacres • Exemple: Joc • La nostra nyacra: La vida

  3. Què és? NYACRA • Són cants improvisats. • Es fan competicions on els cantadors intenten agradar més al jurat que els seus adversaris. • Es juga amb la rima, l’humor i la actualitat. • L’etimologia (ciència de la lingüística que estudia l'origen i l'evolució de les paraules) és dubtosa. • Segons els experts, nyacra és un vulgarisme estès a Menorca que defineix el concepte de lacra.

  4. Què és? BALL DE NYACRES És un ball mariner amb influència de les antigues civilitzacions que ens van deixar empremta. És una mena d’ofrena o ritual per celebrar o invocar la bona pesca. El nom de nyacres és degut a les petxines que porten els balladors i balladores a les mans, i que, com castanyoles, marquen el ritme del ball tot seguint els compassos de la música.

  5. En què consisteix? La nyacra és un gènere poètic i musical que consisteix en improvisar versos sobre una melodia. És la versió tradicional del hip-hop. La nyacra és espontània, i per aquest motiu, els cantadors no solen respectar les normes lingüístiques. A més a més, és molt participativa; tothom pot fer de cor. • El cor repeteix el tercer vers de cada estrofa. • S’organitza en estrofes de quatre versos, que acaben amb una tornada. • Els versos parells de cada estrofa rimen. Característiques

  6. Concursos de nyacres Hi ha competicions de cant de Nyacres. El jurat valora: • La originalitat • La rima • La ironia En els concursos, tots els cantadors canten una estrofa i intenten contestar-se amb ironia.

  7. JOC A veure si amb el coixírecupero el meu ego...Després d'una dormideta (després d'una dormideta)potser ja no hi ensopego.tra la ralà la ra la ...Abans però de marxarjo, de cor, vull agrairtan sols la vostra presència (tan sols la vostra presència)en l'ara, el demà i ahir.tra la ralà la ra la ...Que poguem cantar molts anysamb nyacres o garrotins,amb aquella escalforeta... (amb aquella escalforeta...)al sol de tots els matins.tra la ralà la ra la ...Ara em ve de gust donar-vosun petó al nassarrói amistat més que infinita, (i amistat més que infinita)que guardarem al sarró...!tra la ralà la ra la Les corrandes, garrotins,nyacres i altres substantiussón mots agafats al vol, (són mots agafats al vol)mots que ens diuen que estem vius.tra la ra là la ra la ...Com sabeu ja és usualque ara ens posem a cantar.Llàstima que la tonada (llàstima quela tornada)us l'haureu d'imaginartra la ra là la ra la ...Si ja saps la melodia,mira d'afinar-la bé...I si vols comentar res (I si vols comentar res)amb nyacra ho hauràs de fer!tra la ra là la ra la...Tantes nyacres aquests diestantes hores sens pararresulta que no en sé d'altra, (resulta que no en sé d’altra)altra forma de parlar...tra la ra là la ra la ...

  8. La vida No et perdis cap segonla vida és un instantgaudeix de cada situació (gaudeix de cada situació)perquè és impressionant.Tra la ra là la ra la ...Compleix un per unels teus somnis més esperatsi no en renunciïs a cap (i no en renunciïs a cap )encara que siguin esbojarrats. Tra la ra là la ra la... Viu la vida que és gratisno escura la butxaca,      més val que l’aprofitis (més val que l’aprofitis) i deixis la teva marca. Tra la ra là la ra la...Gaudeix de cada situacióperquè no es repetirài si no l’aprofites ...(i si no l’aprofites...)pitjor per tu serà.Tra la ra là la ra la...Vola cap al sol candent,però compte a ensopegar-hi.     Vigila de no cremar-te el caparró (vigila de no cremar-te el caparró)i podràs tornar-hi. Tra la ra là la ra la ...     Ritme

More Related