pojmovnik geografije 8 razred n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pojmovnik geografije 8. razred PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pojmovnik geografije 8. razred

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Pojmovnik geografije 8. razred - PowerPoint PPT Presentation


  • 284 Views
  • Uploaded on

Pojmovnik geografije 8. razred. Izradila: Iva Gradečak 8.A 2009./2010. II. osnovna škola Čakovec. Pojmovi:. A – K L - Z . Pojmovi A-K. Pojmovi L-Z. Aglomeracija. gradsko područje koje se sastoji od grada i njegove urbanizirane okolice. Agrarni. koji se odnosi na polje, poljski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pojmovnik geografije 8. razred' - zabrina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojmovnik geografije 8 razred

Pojmovnik geografije 8. razred

Izradila:

Iva Gradečak

8.A

2009./2010.

II. osnovna škola Čakovec

pojmovi

Pojmovi:

A – K

L - Z

aglomeracija
Aglomeracija

gradsko područje koje se sastoji od grada i njegove urbanizirane okolice

agrarni
Agrarni

koji se odnosi na polje, poljski

akropolska naselja
Akropolska naselja

okupljena naselja izgrađena na vrhu brežuljka

mnogo ih je u Istri (npr. Oprtalj i Motovun)

akumulacijsko jezero
Akumulacijsko jezero

umjetno jezero u kojem se u doba obilnih padalina prikuplja voda za potrebe vodoopskrbe ili proizvodnju električne energije

arboretum
Arboretum

nasad raznolika drveća i grmlja koji služi u znanstvene i uzgojne svrhe te kao ukras

podiže se najčešće u obliku javnog parka

autonomija
Autonomija

pravni položaj nekog područja prema kojem ono ima pravo na posebne oblike samoorganiziranja neovisno o središnjim vlastima

barijera
Barijera

pregrada koja sprečava prolaz ili zadržava otjecanje vode

biosfera
Biosfera

dio litosfere, hidrosfere i atmosfere u kojem se odvija život

delta
Delta

oblik riječnog ušća u obliku grčkog slova Δ, na primjer delta Nila, delta Dunava, delta Neretve itd.

demokracija
Demokracija

oblik vladavine u kojem vlast potječe izravno od naroda i njemu je odgovorna

depopulacija
Depopulacija

proces smanjenja broja stanovnika na nekom prostoru

depresija
Depresija

udubina kojoj je dno ispod razine mora

ekstenzivna poljoprivreda
Ekstenzivna poljoprivreda

oblik poljoprivrede u koji se ulažu mala sredstva i dobivaju manji prinosi zbog slaba korištenja tehničkih dostignuća

ekstenzivno sto arstvo
Ekstenzivno stočarstvo

uzgoj stoke na otvorenom prostoru (pašnjacima)

takva mala briga i ulaganja donose skromnije prinose

ekvidistancija
Ekvidistancija

visinska razlika između izohipsa

energetika
Energetika

znanost o energiji i načinima uporabe izvora energije

geografska du ina
Geografska dužina

stupanjska udaljenost od početnog meridijana prema istoku ili zapadu do 180. meridijana

geografska irina
Geografska širina

stupanjska udaljenost od početne paralele (ekvatora) prema Sjevernom, odnosno Južnom Zemljinu polu

gradi anski hrvati
Gradišćanski Hrvati

Hrvati koji su se prije nekoliko stoljeća pretežito iselili iz prostora današnje Hrvatske te Bosne i Hercegovine u današnju Austriju (savezne zemlje Burgenland i Donju Austriju), Slovačku, Češku (Moravsku) i Mađarsku

industrijalizacija
Industrijalizacija

pojačani i brži razvoj industrije te veće zaposlenosti u njoj

intenzivna poljoprivreda
Intenzivna poljoprivreda

oblik poljoprivrede u koju se ulažu veća sredstva i dobivaju veći prinosi zbog značajnijeg korištenja tehničkih dostignuća

intenzivno sto arstvo
Intenzivno stočarstvo

uzgoj stoke u stajama uz veća ulaganja

takvo stočarstvo donosi veće prinose

kartografija
Kartografija

vještina izrađivanja i znanost obrade geografskih, topografskih i ostalih karata

klekovina
Klekovina

grmolika vegetacija karakteristična za više (planinske) prostore

nalazi se iznad šuma

koordinatna mre a
Koordinatna mreža

mreža meridijana i paralela

kra ovani kara evski hrvati
Krašovani (karaševski Hrvati)

naziv za hrvatsku nacionalnu manjinu u Rumunjskoj (prema mjestu Karaševu gdje ih živi najviše)

kriptodepresija
Kriptodepresija

jezero čija se površina nalazi iznad, a dno ispod razine mora

les prapor
Les (prapor)

tlo nastalo taloženjem sitnog pijeska donesenog vjetrom te povezivanjem tog pijeska zahvaljujući rastu raznog bilja

makija
Makija

zimzelena šikara prilagođena suši

znakovita za Sredozemlje

marikultura
Marikultura

uzgoj morskih životinja i biljaka, npr. školjaka i algi za dobivanje hrane

melioracija
Melioracija

postupak odvodnjavanja viška vode ili navodnjavanje suhih površina te zaštita od erozije, a u svrhu poboljšanja kakvoće tla za poljoprivredne potrebe

migracija
Migracija

preseljenje, selidba stanovništva s jednog prostora u drugi

moli ki hrvati
Moliški Hrvati

Hrvati koji su se prije nekoliko stoljeća iselili ponajprije iz područja današnje Hrvatske u brdovite prostore Apenina u Italiji, u pokrajinu Molise

nacionalna manjina
Nacionalna manjina

brojčano slabija narodnosna skupina u nekoj državi s obzirom na većinsku narodnosnu skupinu

nacionalni park
Nacionalni park

veći, posebno zaštićen prostor izvanrednih prirodnih vrijednosti, namijenjen znanstvenom radu i dostupan posjetiteljima, u kojem nisu dopuštene nikakve gospodarske djelatnosti koje narušavaju prirodnu ravnotežu

nauti ka milja
Nautička milja

mjera za duljinu koja se rabi u pomorstvu, a iznosi 1852 metra

slide41
OECD

organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)

park prirode
Park prirode

veći posebno zaštićen prostor važnih prirodnih vrijednosti u kojem su dopuštene gospodarske djelatnosti koje izravno ne štete okolišu (npr. šumarstvo, lov, ribolov, ekstenzivno poljodjelstvo), a razina zaštite nešto je niža nego u nacionalnom parku

peripanonski
Peripanonski

rubni panonski prostor, za razliku od panonskog prostora ima više brežuljkastog reljefa

poloj
Poloj

nizak prostor uz rijeku koji je u vrijeme visokog vodostaja povremeno poplavljen

ponornica
Ponornica

tekućica koja dijelom teče iznad, a dijelom ispod površine Zemlje

porje je
Porječje

dio Zemljine površine na kojem se sve tekućice slijevaju u jednu rijeku

prijevoj
Prijevoj

lakše prohodno uleknuće (sedlo) u planinskom prostoru koje se koristi za prijelaz s jedne strane planine na drugu

prirodna promjena
Prirodna promjena

razlika između nataliteta (rodnosti) i mortaliteta (smrtnosti) u nekom području u određenom razdoblju

ako je natalitet veći od mortaliteta, to je prirodni porast, a ako je mortalitet veći od nataliteta, to je prirodni pad broja stanovnika

razvodnica
Razvodnica

zamišljena crta u prostoru koja odvaja dva porječja ili dva slijeva

rijas
Rijas

potopljeno riječno ušće ili riječna dolina

rijas je oblik zaljeva koji se pruža okomito na obale, npr. jugozapadna obala Irske

rije na terasa
Riječna terasa

povišeno ocjedito zaravnjeno zemljište uz velike rijeke

ruralni
Ruralni

koji se odnosi na selo, seoski

sedra
Sedra

šupljikava stijena koja nastaje u krškim tekućicama

nastaje taloženjem kalcijeva karbonata

najpoznatiji primjer u svijetu jesu Plitvička jezera

slijev
Slijev

dio Zemljine površine na kojem se sve tekućice ulijevaju u jedno more ili jezero

tanker
Tanker

velik brod za prijevoz tekućina, ponajprije nafte

teritorijalno more
Teritorijalno more

površina mora koja je isključivo u posjedu neke države i u kojem inozemni brodovi imaju samo pravo prolaza (za razliku od otvorenog mora)

najčešće udaljeno 12 nautičkih milja od obale

unesco
UNESCO

organizacija Ujedinjenih naroda za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

urbanizacija
Urbanizacija

razvoj gradova, povećanje gradskog stanovništva, preobrazba seoskih i mješovitih naselja u gradska naselja

vije e europe
Vijeće Europe

jedna od najstarijih europskih političkih organizacija, osnovana u francuskom gradu Strasbourgu 1949. godine

zalaže se za unapređenje suradnje i demokracije među članicama

Hrvatska je članica te važne europske organizacije

slide60
WTO

Svjetska trgovačka organizacija (World Trade Organization)

zajednica alpe jadran
Zajednica Alpe - Jadran

Osnovana je u Veneciji 1978. godine te okuplja države, regije i pokrajine u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj koje su međusobno povezane zajedničkim povijesnim, kulturnim i gospodarskim vezama