slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชน แบบ à PowerPoint Presentation
Download Presentation
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชน แบบ à

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชน แบบ à - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชน แบบ บูรณา การ. ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ และคณะ. มหาวิทยาลัยราช ภัฏ พระนคร สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. ยุทธศาสตร์. ใครทำวิจัยได้บ้าง บุคคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย. คณาจารย์ งานวิจัยเพื่อสร้างงองค์ความรู้ใหม่ งานสร้างสรรค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชน แบบ à' - yvonne-lott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการการสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ และคณะ

slide2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
slide4
ใครทำวิจัยได้บ้างบุคคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยใครทำวิจัยได้บ้างบุคคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์

 • งานวิจัยเพื่อสร้างงองค์ความรู้ใหม่
 • งานสร้างสรรค์
 • งานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ฝ่ายสนับสนุน

 • งานวิจัยเพื่อการพัฒนางาน/พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
slide5
แหล่งทุน

ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

slide6

สภามหาวิทยาลัยฯ

 • กรรมการกองทุนฯ
 • (มหาวิทยาลัย)
 • เลขานุการกองทุน
 • (สถาบันวิจัย/กองคลัง/
 • ตรวจสอบภายใน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการ

(พิจารณาข้อเสนอฯ/ที่ปรึกษา))

คณะกรรมการเผยแพร่และสิทธิบัตร

(วารสาร/ประชุมวิชาการ/จดสิทธิบัตร)

คณะกรรมการวิจัยแต่ละคณะ

คณะกรรมการวิจัยแต่ละคณะ

คณะกรรมการวิจัยแต่ละคณะ

โครงสร้างการบริการการวิจัย

slide7
สถานการณ์

จุดอ่อน/สิ่งที่ต้องพัฒนา

ข้อดี/โอกาส

กลไกและระบบสนับสนุนการการทำวิจัยและการเผยแพร่การจดสิทธิบัตร

ข้อบังคับและระเบียบการสนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

การเพิ่มศักยภาพนักวิจัย (Workshop to prepare proposal & menu script)

สนามฝึกหลากหลาย (Platform Research)

ทุนสร้างทีมและงานวิจัยเชิงบูรณาการของคณะ

ใครต้องการทำวิจัยจะได้ทำ

 • งานวิจัยน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนอาจารย์
 • คุณภาพของงานวิจัย
 • ทีมวิจัยระดับสาขาและคณะ
 • ทีมวิจัยข้ามศาสตร์
 • ศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากภายนอก
 • การบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจอื่น ๆ

สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น การมี คอบ. HERP , งานวิจัยรับใช้สังคม , ทุนของหน่วยงานต่างๆ

slide8
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
 • เพิ่มปริมาณงานวิจัย
 • ขยายคุณภาพของงานวิจัย (การเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ บูรณาการสู่...)
 • ขีดความสามารถในการหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก

ทีมวิจัยของสาขา /

ทีมวิจัยของคณะ

นักวิจัย มืออาชีพ

ทีมวิจัยข้ามศาสตร์

นักวิจัยมือใหม่

กระบวนการส้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้จาการปฏิบัติ และการมีที่ปรึกษา เวทีหารือ

type of contribution
Type of Contribution
 • Knowledge Platform
 • Community Empowerment
 • Policy Development
 • Task Development
slide11
งานวิจัยของราชภัฏ

๑.ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

๒. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

par objectives
PAR – OBJECTIVES
 • OUTCOMES Oriented
 • Positive IMPACT
 • Qualitative Change
 • Tangible Result
slide15
โจทย์
 • ชีวิตและความคาดหวัง ของนักบุกเบิก
 • ชีวิตและความคาดหวัง ของนักวิชาการ
slide16
โจทย์ ที่ต้องคิดต่อ
 • กลยุทธ์ การตลาด ในท่ามกลางการแข่งขัน เช่น สินค้าเดิมตลาดใหม่
 • ตลาดภายใน ตลาดภายนอก
 • กลยุทธ์การผลิต บนเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง การใช้ทรัพยากร และความรู้ ท้องถิ่น มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเรื่องราว
 • นั่งอยู่เฉย ๆ เงินมา
 • ลูกหลานสานต่อ

ความยั่งยืน

slide17
องค์ประกอบของการทำตลาดต่างประเทศ
 • กลุ่ม/บริษัท ที่จะเป็น TRADER เพื่อ เป็น DEALER คนเปิด LC
 • Shipping
 • งบประมาณเริ่มต้น/ ทุน
 • สินค้าที่จะทำตลาด
slide18
โจทย์ การมีเครือข่าย
 • การจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล
 • ทีมชาติ
 • ธุรกิจ ของเครือข่าย
  • E- Commerce(อี – คอมเมอร์ช)
  • สร้างนักศึกษาเป็นนักการตลาด (กระเช้าOTOP)
  • ร่วมงาน Eventในต่างประเทศ
  • จัดงาน Eventในประเทศ/ต่างประเทศ
  • อบรมภาษาอังกฤษ
slide19
ความรู้จากเรื่องเล่า จากประสบการณ์
 • วิธีการทำตลาด
 • การเลือกคู่ค้า
 • การวิจัยตลาด
 • การสร้างแบรนด์
 • วิธีการจัดการธุรกิจ
 • วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์
 • การสร้างองค์กรเครือข่าย
 • ชีวิต นักบุกเบิก
 • ฯลฯ

ผู้นำ

วิธีคิด นำไปสู่ วิธีทำงาน

ผลการวิจัย

เครื่องมือการเก็บข้อมูลงานวิจัย PAR

สุนทรียสนทนา หรือ ภาวนาสนทนา (Dialogue)

slide20
เป้าหมายสร้างองค์กรธุรกิจที่เป็นแกนนำการสร้างตลาดให้กับสินค้าชุมชน
 • แกนนำ
 • แผน

เครือข่ายการตลาด

(OTOP TRADER)

การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ระหว่างเครือข่าย OTOP กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ต่อรอง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เข้าใจและเห็นพ้องกับเรา

OTOP ORGANIZER

slide21
บทบาทของเครือข่าย
 • สร้างธุรกิจที่ ตอบโจทย์/ประโยชน์ของสมาชิก (Business Center)
 • ที่ปรึกษา ในการทำธุรกิจของสมาชิก (Consulting Center)
 • ศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ( Capacity Building Center)
slide22
สร้างธุรกิจร่วมกัน สร้างงานวิจัยร่วมกันสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

ธุรกิจเพื่อสังคม : Social Enterprise

slide23

SOCIAL ETERPRISE

OTOP

TRADER

นวัตกรรม ความรู้ (องค์กร และ

การจัดการการจัดการ

แผนงาน/กิจกรรม (ใหม่)

บันได สู่ฝัน

สรุปบทเรียน

ทำตามแผนที่วางไว้

แผนงาน/กิจกรรม

คณะทำงาน

ออกแบบ งานและคน

สถานการณ์ ความจริง ทรัพยากร ศักยภาพ ณ ปัจจุบัน

slide24
กรอบแนวคิดในการวิจัย
 • วิธีการทำตลาด
 • วิธีการเลือกคู่ค้า
 • วิธีการวิจัยตลาด
 • การสร้างแบรนด์
 • วิธีการจัดการธุรกิจ
 • วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์
 • การสร้างองค์กรเครือข่าย
 • ชีวิต นักบุกเบิก
 • ฯลฯ
 • ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม
 • การสร้างองค์กร
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตลาดใหม่
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คน ผู้นำ ทีมงาน

วิธีคิด วิธีทำงาน

เครื่องมือการเก็บข้อมูลงานวิจัย PAR

สุนทรียสนทนา หรือ ภาวนาสนทนา (Dialogue)

slide25

Leverage Activity

Team Learning

slide26
การขยายช่องทางการตลาด
 • ประสบการณ์ การขยายตลาด
 • การได้มาตลาดซึ่งตลาด ต่างประเทศ และในประเทศ
 • ประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ
slide27
โจทย์ตอนบ่าย
 • กลุ่ม 1 ชื่อ...... โครงสร้างองค์กร (คณะทำงาน) การเป็นนิติบุคคล
  • นที .พงษ์ทิพย์
 • กลุ่ม 2 กิจกรรม/ธุรกิจของเครือข่าย
  • ป้าอ้อย หมอ
slide28
องค์ประกอบ กลุ่ม เครือข่ายที่มีชีวิต
slide29
จะทำงานใหญ่ ต้องใจใหญ่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

สร้างผลงานวิจัย

เพื่อประโยชน์ของชุมชน

เป็นนักวิชาการรับใช้สังคม

สร้าง งานพัฒนา

ที่เป็นประโยชน์

กับชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

สร้างความรู้ จากแผ่นดินแม่

สร้างสิ่ง ดี ๆ ไว้ให้ลูกหลานเรา

แทนคุณแผ่นดิน สนองงานในหลวง

power point
เอกสารต่าง ๆ Power point , ทำเนียบ
 • ส่งทาง E-mail : ให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน
 • Download จาก Website : www.pnru.ac.th/offi/research