VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013

play fullscreen
1 / 22
VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013
110 Views
Download Presentation
yvon
Download Presentation

VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013 ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPETFÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

 2. PROGRAM • Region Skåne som reference site • Rapport frånstjärnceremonin 1juli • Vadhänderframöver? • Hurkan vi maximeramöjligheternasomgessom reference site? • Uppdatering från arbetsgrupperna • A1 – läkemedelsanvändning • A2 – Fallprevention • B3 – Integrerad vård • D4 – Åldersneutrala städer och miljöer • Öppen diskussion • Hur kan skånska aktörer bättre involveras? • Nästa steg

 3. Region Skåne som reference site • Rapport frånstjärnceremonin 1juli • Vadhänderframöver? • Hurkan vi maximeramöjligheternasomgessom reference site?

 4. Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att: förbättra de äldres hälsa och livskvalitet se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter ”TRIPLE WIN” INNOVATIONSPARTNERSKAPETÖvergripande Mål

 5. INNOVATIONSPARTNERSKAPETReference Site – Vad betyder det? • Vem kan vara en reference site? • En aktör som har en omfattande innovationsbaserad inställning till aktivt och hälsosamt åldrande. Aktiviteter måste stämma överens med prioriteringarna i det strategiska ramverket och sträcka sig över de tre pelarna. Samt : • Redo att bygga en koalition med lokala aktörer • Realisera merparten av de prioriterade åtgärderna satta i ramverket • Visa att minst 10% befolkningen omfattas • Samarbeta med parter i Europa • Presentera en lista med konkreta aktiviteter som åtgärdas innan 2015 • Demonstrera resultaten, best practice utbyte, informationsutbyten • Redo att coacha andra regioner intresserade av aktiviteter och goda exempel Regioner 24 Sjukhus/vård- organisationer 3 Städer 5

 6. Stjärnutdelning 1-4 stjärnor till 32 kandidater på en högtidlig ceremoni 32 reference sites från 12 medlemsländer, 1- 3 stjärnor Region Skåne 2 stjärnor 1 stjärna: 7; 2 stjärnor: 12; 3 stjärnor 13 Region Skåne som reference site

 7. Sammanfattning om HUR reference site projekten och goda exempel konkret förbättrar och ger förmåner till medborgare, hälsosystem och företag. Verkliga resultat Nästa Europeiska rådsmöte i oktober har innovation på agendan. Uppmaning att skicka in goda exempel med verkliga resultat till kommissionen. Identifiera vilka regioner man har intresse av att coacha eller bli coachade av, deadline 25 november. Reference sites gruppen göras till en officiell grupp med en rättslig basis Region Skåne som reference siteTekniska mötet – vad händer framöver?

 8. Någrakonkretaförslag: Coacha eller bli coachade – samarbeta i denna process Skicka in goda exempel på innovativa lösningar inför toppmötet i oktober Inbjudna till en regional workshop 29 november i Bryssel med Syd Danmark, Ile de France och Skottland för att diskutera och lära av varandra hur vi arbetar med aktiviteter som kopplas till EIP:n Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site?

 9. Uppdatering från arbetsgrupperna • A1 – läkemedelsanvändning • A2 – Fallprevention • B3 – Integrerad vård • D4 – Åldersneutrala städer och miljöer

 10. INNOVATIONSPARTNERSKAPET6 arbetsgrupper och reference sites Funktions-nedsättning och undernäring Integrerade vårdmodeller Läkemedels-användning Region Skåne deltar Region Skåne deltar Reference site (32 stycken) It-lösningar för boende Fallprevention Region Skåne ansökt, inbjudna till B3 Region Skåne deltar Åldersvänliga Städer och miljöer Region Skåne deltar

 11. KOORDINERINGSGRUPP Region Skåne koncernkontor Skåne European Office D4 Åldersneutralastäderochmiljöer Torbjörn Svensson A1 Läkemedels-använding Åsa C. Bondesson A2 Fallprevention Irene Axman Andersson B3 Integreradvård Johanna Schmidt Input frånkoalitionspartners

 12. INNOVATIONSPARTNERSKAPETRegion Skånes deltagande

 13. INNOVATIONSPARTNERSKAPETRegion Skånes deltagande

 14. INNOVATIONSPARTNERSKAPETRegion Skånes deltagande

 15. INNOVATIONSPARTNERSKAPETRegion Skånes deltagande

 16. Öppen diskussion • Hur kan skånska aktörer bättre involveras? • Nästa steg • Hemsidan • Nästa möte

 17. PROJEKTFÖRFRÅGNINGAR AIRWAYS-ICPs ”Integrated care pathways for airways diseases”. EIP AHA B3 gruppen med WHO Collaborating Center for Asthma and Rhinitis, ettantalpatientorganisationer, scientific societies. FrånNordendeltarbla. Finnish Lung Health Association, National Allergy Health Programme, Norgesamt Region Syddanmark. Förfråganfrån Region Languedoc-Rousillion "WEBAE - LEVERAGING EMERGING TECHNOLOGY FOR Pharmacovigilance". The 9th IMI Call for Proposal 2013 (http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013) EIP AHA A1 gruppen. Förfråganfrån Universidad Politecnica de Madrid. Deltargör University of Pavia ochPadova, international leaders in bio-informatics och data mining. Deadline: 9 oktober To support the development of comprehensive active ageing strategies. DG Employment. Riktat till samtliga EIP AHA deltagare. Måletärattutvecklaomfattandestrategierföraktivtåldrandepånationellnivågenom at involveraolikapolicyområden, berördastyrnivåerochrelevantaaktörer. Deadline: 30 september

 18. Horisont 2020 Överenskomna andelar och förväntade belopp, juni 2013 Spetskompetens KET Rymd European Research Council Bio Nano Matr Prod Infra-struktur Industriellt ledarskap SMEinnov. FET Tillgång till risk- finans. ICT HÄLSAdemografiska förändringar & välbefinnande € 15,5 md Marie Curie € 22,3 md FOOD jordbr/marin/bioekonomi KLIMATresurser & råvaror ENERGIsäker ren & effektiv INKLUDER- ANDEsamh TRANSPORTsmarta, gröna & integrerade € 27 md SÄKRA samhällen JRC € 1,7 md EIT € 2,5 md Samhälleliga utmaningar ScienceSociety Sprida excellens

 19. DEMAND SUPPLY Regulations & standards Mobilisation of demand R&D efforts Demonstra-tion & pilots

 20. The whole R&I chain • Parallel actions • All relevant stakeholders Regulations & standards Mobilisation of demand R&D efforts Demonstra-tion & pilots • Möjligheter • Specialistkunskap • Samverkansaktörer • Nya roller f mindre aktörer • … • Utmaningar • Problemformulering • Konsortiebyggande • …