groz jumi publisko iepirkumu likum 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012. Iepirkumu uzraudzības birojs Lektore: Agnese Briška. Likuma spēkā stāšanās. Stājas spēkā 01.08.2012. Atsevišķas normas stājas spēkā vēlāk: 01.01.2013. ( in-house )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012' - yves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
groz jumi publisko iepirkumu likum 2012
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012

Iepirkumu uzraudzības birojs

Lektore: Agnese Briška

likuma sp k st an s
Likuma spēkā stāšanās
 • Stājas spēkā 01.08.2012.
 • Atsevišķas normas stājas spēkā vēlāk:
  • 01.01.2013. (in-house)
  • 01.04.2013. (paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu)
 • Skatīt pārejas noteikumus (30.-39.)!

31.punkts: Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras un tā septītajā daļā minētos iepirkumus, kā arī 8.1pantā minētos iepirkumus, kas izsludināti, publicējot attiecīgi paziņojumu par līgumu, paziņojumu par veicamo iepirkumu vai paziņojumu par plānoto līgumu, līdz 2012.gada 31.jūlijam, pabeidz, tajā skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā.

pas t t ja defin cija
IEPRIEKŠ

10) pasūtītājs — valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija,

kā arī privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

Nepilnīgi pārņemta direktīva!

TAGAD

10) pasūtītājs — valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, biedrība, kuras visi biedri ir pasūtītāji, nodibinājums, kura visi dibinātāji ir pasūtītāji,

kā arī tāda privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

Pasūtītāja definīcija
paredzam l gumcena1
Paredzamā līgumcena
 • 1.panta 9.punkts: līgumcena — kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
 • 9.panta otrā daļa: Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām.Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, visus saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī [...].
paredzam l gumcena2
Paredzamā līgumcena

9.panta 6. un 7.daļa:

Būvdarbu, pakalpojumu, līdzīgu preču iepirkuma daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 8.prim pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas. Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latu būvdarbu līgumiem un mazāka par 3000 latu pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.

iepirkuma l guma termi 67 pants
Iepirkuma līguma termiņš (67.pants)

(3)Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par 5 gadiem.

Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) tas ir paredzēts citā likumā;

2) tas ir būtiski nepieciešams līguma izpildes nodrošināšanai ar līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ.

Ja pasūtītājs plāno slēgt līgumu uz ilgāku laiku, pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju, bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, — attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāna atļauju.

iepirkuma l guma termi 67 pants1
Iepirkuma līguma termiņš (67.pants)

(31) daļa: 67.panta (3) daļā minētajos gadījumos pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda pamatojumu tādu apstākļu esamībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu noslēgt uz ilgāku laiku.

! Ieteicams pamatojumu garākam iepirkuma līguma termiņam norādīt jau paziņojumā par līgumu.

iepirkuma l guma groz jumi 67 1 pants
Iepirkuma līguma grozījumi (67.1pants)

Regulējuma pamatā EST prakse: C -454/06; C-91/08

67.1pantsstājas spēkā 01.08.2012., t.i., noslēgta iepirkuma līguma grozījumu ierobežošana attiecas arī uz iepirkuma līgumiem, kas noslēgti pirms 01.08.2012.

(1) Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 67.1panta (2) daļā minētajos gadījumos.

10

iepirkuma l guma groz ana 67 1 pants
Iepirkuma līguma grozīšana (67.1pants)

Grozījumi uzskatāmi par būtiskiem, ja:

grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

Piemēram, darbu, piegādes, pakalpojumu apjomu maiņa, līguma izpildes termiņa maiņa.

ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;

Piemēram, avansa palielināšana, līguma izpildes garantijas samazināšana, starpmaksājumu noteikšana, ja tādi nebija paredzēti, līgumcenas palielināšana.

iepirkuma l guma groz ana 67 1 pants1
Iepirkuma līguma grozīšana (67.1pants)

Grozījumi uzskatāmi par būtiskiem, ja:

3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;

4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.

12

iepirkuma l guma groz ana 67 1 pants2
Iepirkuma līguma grozīšana (67.1pants)

(2) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami:

2) ja ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (likuma 63.pants – papildu pakalpojumi vai būvdarbi);

3) ja iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

13

iepirkuma l guma groz ana 67 1 pants3
Iepirkuma līguma grozīšana (67.1pants)

(2) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami:

ja tie skaidri un nepārprotami noteikti iepirkuma līgumāvai vispārīgajā vienošanās (gadījumi, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjoms un būtība);

Apjomus var samazināt, ja tas ir detalizēti atrunāts. Nepietiekami būvdarbu gadījumā atrunāt, ka finansējuma trūkumu dēļ apjoms var tikt samazināts par 20 %, jāatrunā, konkrēti par kādām pozīcijām.

14

p tniec bas un izstr des pakalpojumi
Pētniecības un izstrādes pakalpojumi
 • 1.panta 10.1 punkts: pētniecība un izstrāde — visas darbības, kas saistītas ar fundamentāliem un rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālo izstrādi.

Ieviests izmantošanai 3. un 5.pantā, aizstāj iepriekš lietoto terminu “zinātniskā pētniecība”.

 • 3.panta (1) 6.punkts: Likumu nepiemēro, ja slēdz līgumu par pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, kuru CPV kods ir no 73000000-2 līdz 73436000-7 (1.pielikums, 8.kategorija), izņemot 73200000-4, 73210000-7 un 73220000-0(izņemot pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumus), izņemot ja...
jauni iz mumi 5 pant
Jauni izņēmumi 5.pantā

Iepirkuma procedūras nepiemēro, ja līgumcena mazāka par 70 000 latu:

7) piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi;

Izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad pētniecību un izstrādi finansē persona, kas nav pasūtītājs.

jauni iz mumi 5 pant1
Jauni izņēmumi 5.pantā

8) materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise;

Attiecas uz tādiem materiāliem, kuru iegādi pasūtītājs iepriekš objektīvi nav varējis plānot. Materiāli iegādājami tādā apjomā, kas nepieciešams konkrētā eksperimenta veikšanai, maketu un prototipu izstrādei.

jauni iz mumi 5 pant2
Jauni izņēmumi 5.pantā

9) zinātniskās publikācijas publicēšanai zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

in house l gumi 3 pants 1 7
in-house līgumi (3.pants (1)7))

Likumu nepiemēro tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

 • tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus),
 • b) vismaz 80% tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji,

c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē.

groz jumu sp k st an s
Grozījumu spēkā stāšanās
 • 3.panta (1) daļas 7.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Pasūtītājs no 2013.gada 1.janvāra neturpina preču, pakalpojumu vai būvdarbu saņemšanu no piegādātāja, kuram tiesības piegādāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus piešķirtas, piemērojot šā likuma 3.panta (1) daļas 7.punktā noteikto likuma piemērošanas izņēmumu, ja šis piegādātājs neatbilst šā likuma 3.panta (1) daļas 7.punktā (redakcijā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī) noteiktajiem kritērijiem.

iepriek jais informat vais pazi ojums 29 pants
IEPRIEKŠ

29.pants

(9) Šā panta astotajā daļā minētos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus atļauts noteikt, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums satur visu šādā paziņojumā paredzēto informāciju, ciktāl tā bija pieejama publicēšanas brīdī,[...]

Nepareizi pārņemta direktīva!

TAGAD

29.pants

(9) Šā panta astotajā daļā minētos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus atļauts noteikt, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums satur visu paziņojumā par līgumu paredzēto informāciju, ciktāl tā bija pieejama publicēšanas brīdī,[...]

Iepriekšējais informatīvais paziņojums (29.pants)
papildu inform cijas snieg ana san ksme 30 pants
Papildu informācijas sniegšana sanāksme (30.pants)
 • (3) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju [..], pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, [..]
 • (6) [..] Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
ieinteres to pieg d t ju san ksme 55 pants
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme (55.pants)
 • daļapapildināta, nosakot, ka:
 • piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme - pasūtītājs rīko sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu;
 • sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz piecas darbdienas iepriekš (ja paredz rīkot jau sākotnēji, norises vietu un laiku norāda iepirkuma dokumentācijā);
 • sanāksmes gaita tiek protokolēta.
apdro in anas pakalpojumi
Apdrošināšanas pakalpojumi
 • Ja iepirkuma priekšmets ir apdrošināšanas pakalpojumi un pasūtītājs izmanto apdrošināšanas brokera pakalpojumus, atklāta konkursa nolikumā un slēgta konkursa vai sarunu procedūras uzaicinājumā norāda apdrošināšanas brokera firmu un kopējo atlīdzības apmēru, ko apdrošinātājs maksā brokerim (51.p. un 31.p.).

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 1.panta 1.punkts apdrošināšanas starpniecība - apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana.

apdro in anas pakalpojumi1
Apdrošināšanas pakalpojumi

Apdrošināšanas brokera izvēlei jārīko iepirkums;

apdrošinātājs nemaksā brokerim vairāk par nolikumā paredzēto atlīdzību;

pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot brokera pakalpojumus vai maksāt brokerim pats (nolikumā norāda, ka apdrošinātājam atlīdzība brokerim nav jāmaksā).

27

pien kums public t sarunu proced ras izv les pamatojumu
Pienākums publicēt sarunu procedūras izvēles pamatojumu
 • Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar 62.panta (1) daļas 2.punktu, tas paziņojumā par līgumu norāda sarunu procedūras izvēles pamatojumu vai, ja tas nav iespējams, šo pamatojumu ievieto savā mājaslapā internetā ne vēlāk par dienu, kad publicēts paziņojums par līgumu.
 • Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar 63.panta (1) daļas 2. vai 3.punktu, otro daļu vai ceturtās daļas 1.punktu, tas savā mājaslapā internetā ievieto sarunu procedūras izvēles pamatojumu ne vēlāk par dienu, kad piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās.
papilddokumentu un pre u paraugu piepras ana 45 pants
Papilddokumentu un preču paraugu pieprasīšana (45.pants)
 • 45.pants. Papilddokumenti, papildinformācija un preču paraugi

Ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši šā likuma 39., 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

Ja pretendents/kandidāts pieprasīto informāciju nesniedz, nav pienākums atkārtoti prasīt.

papilddokumentu un pre u paraugu piepras ana 45 pants1
Papilddokumentu un preču paraugu pieprasīšana (45.pants)
 • Piemēram, pasūtītājam jālūdz izskaidrot:
  • pretendenta iesniegtajās atsauksmēs vai piedāvātā speciālista CV nepietiekami detalizēta informācija,
  • kompetento iestāžu izziņās neskaidri norādīta informācija,
  • Pretrunas Būvkomersantu reģistrā norādītajā un piedāvājumā norādītajā informācijā.
papilddokumentu un pre u paraugu piepras ana 45 pants 3
Papilddokumentu un preču paraugu pieprasīšana (45.pants (3))
 • Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.
 • Nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugipiegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.

Piemēram, nepieprasa specifiskas iekārtas, automašīnas, kas speciāli jāpasūta no ražotāja.

inform cijas ieg ana
Informācijas iegūšana
 • PIL 37.panta (4) daļa (jauna redakcija):

Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par (kandidātu vai) pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais (kandidāts vai) pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

izmai as 11 pant
Izmaiņas 11.pantā
 • (4) Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, piegādātājs, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, [..]
izmai as 39 pant 1 1 punkt
Izmaiņas 39.pant (1) 1.punktā
 • 39.panta (1) daļas 1.punkts papildināts ar jaunu izslēgšanas noteikumu - noziedzīgu nodarījumu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

Izslēgšanas noteikums piemērojams tajos gadījumos, kad attiecīgais noziedzīgais nodarījums izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija (PN 36.punkts).

izmai as 39 panta 1 11 punkt
Izmaiņas 39.panta (1) 11.punktā
 • 39.panta (1) daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz:
  • pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības;
  • personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;
  • un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām.
izmai as 39 pant
Izmaiņas 39.pantā
 • Līdz brīdim, kad informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē attiecīgās kompetentās iestādes pārziņā esošajā informācijas sistēmā, šā likuma 8.1panta piektās daļas 2.punktā un 5.2 daļā, kā arī 39.panta pirmās daļas 5.punktā minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā (Pārejas noteikumu 32.punkts).
 • Attiecīgi grozīts 39.panta piektās daļas 2.punkts – pieprasa tikai VID izziņu (izslēgta izziņas par NĪN nomaksu pieprasīšana no pašvaldības).
izmai as 39 pant1
Izmaiņas 39.pantā
 • PIL 39.pants papildināts ar jaunu (51) daļu:

(51) Pasūtītājs nepieprasa šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

pied v juma saturs
Piedāvājuma saturs
 • 11.pants papildināts ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

(11) Pasūtītājs pieprasa kandidātam, pretendentam vai metu konkursa dalībniekam tikai tādu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

apak uz m ja defin cija 20 pants
Apakšuzņēmēja definīcija (20.pants)

(6) Šā panta, kā arī šā likuma 35., 39. un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

apak uz m ju piesaist ana 20 pants
Apakšuzņēmēju piesaistīšana (20.pants)
 • 20.pants vairs neparedz ierobežojumu (70%) apakšuzņēmēju piesaistīšanai būvdarbu līgumos.
 • Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt līgumu.
apak uz m ju piesaist ana 20 pants1
Apakšuzņēmēju piesaistīšana (20.pants)
 • Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.
apak uz m ju piesaist ana 20 pants2
Apakšuzņēmēju piesaistīšana (20.pants)
 • Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka,

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību.

apak uz m ju piesaist ana 20 pants3
Apakšuzņēmēju piesaistīšana (20.pants)
 • Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.
 • Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
apak uz m ju un person la nomai a
Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa

Bez pasūtītāja rakstveida piekrišanas nedrīkst nomainīt vai piesaistīt no jauna:

 • personālu, kurš iesaistīts līguma izpildē, ticis norādīts piedāvājumā un ticis vērtēts atbilstoši kvalifikācijas prasībām; pasūtītājs nepiekrīt, ja personāls neatbilst iepirkumā noteiktajām prasībām attiecībā uz personālu;
 • apakšuzņēmējus, uz kuru spējām pretendents balstījies savas kvalifikācijas pierādīšanai; pasūtītājs nepiekrīt, ja apakšuzņēmējam nav tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību, kā arī uz to attiecas 39.panta izslēgšanas nosacījumi;
apak uz m ju nomai a
Apakšuzņēmēju nomaiņa
 • apakšuzņēmējus, uz kuru spējām pretendents nebalstās, bet kuriem nodod vismaz 20% līguma vērtības; pasūtītājs nepiekrīt, ja uz tiem attiecas 39.panta izslēgšanas noteikumi.
 • Apakšuzņēmējus, kuriem nodots mazāk par 20% no līguma vērtības un uz kuriem pretendents nebalstās kvalifikācijas pierādīšanai, kā arī personālu, kurš nav ticis norādīts piedāvājumā un vērtēts, pretendents līguma izpildes laikā drīkst mainīt bez saskaņošanas ar pasūtītāju.
apak uz m ju nomai a1
Apakšuzņēmēju nomaiņa
 • Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 68.panta noteikumiem (68.panta (5) daļa).
 • Šā likuma 68.panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2012.gada 31.jūlijam, ciktāl šajos līgumos nav noteikti citi līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas nosacījumi (Pārejas noteikumu 38.punkts).
apak uz m ju piesaist ana 20 pants4
Apakšuzņēmēju piesaistīšana (20.pants)
 • Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredz apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā jaunie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē atbilstoši šā likuma 68.panta noteikumiem.
pied v juma nodro in jums 52 pants
Piedāvājuma nodrošinājums (52.pants)
 • Ar grozījumiem definēti 3 iespējamie piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
  • naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā (ja pasūtītājs paredzējis),
  • bankas garantija par noteiktu naudas summu,
  • vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma veidu izvēlas piegādātājs, nevis pasūtītājs.
pied v juma nodro in jums 52 pants1
Piedāvājuma nodrošinājums (52.pants)
 • Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt:
  • vai ir paredzēta piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa pasūtītāja kontā,
  • piedāvājuma nodrošinājuma summu – samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par 2% no paredzamās līgumcenas un ne lielāku par 10 000 latu,
  • piedāvājuma nodrošinājuma termiņu -samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet nepārsniedzot 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
pied v juma nodro in jums 52 pants2
Piedāvājuma nodrošinājums (52.pants)
 • (5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem (izņemot (6) daļā minēto gadījumu):

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka uzvarētājs pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

 • (6) Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka uzvarētājs, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz uzvarētāju piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
pied v jumu v rt ana
Piedāvājumu vērtēšana
 • Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietā.
viens kvalifik cijas pras b m atbilsto s kandid ts vai pretendents
Viens kvalifikācijas prasībām atbilstošs kandidāts vai pretendents

54.pants (2): Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu.

56.pants (7): Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot šā panta astotajā daļā minēto gadījumu (56.pants).

Regulējuma mērķis – novērst situācijas, kad tiek noteiktas atlases prasības, kas nepamatoti ierobežo pasūtītāja vajadzībām atbilstošo piegādātāju konkurenci, kā rezultātā atbilstošs ir tikai viens piegādātājs.

55

viens kvalifik cijas pras b m atbilsto s kandid ts vai pretendents1
Viens kvalifikācijas prasībām atbilstošs kandidāts vai pretendents

Minētajos gadījumos pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams kandidātu/pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits.

Šajā gadījumā pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās kandidātu/pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.

Attiecīgi grozījumi izdarīti 38.panta (2) daļā un 35.pantā.

56

viens kvalifik cijas pras b m atbilsto s kandid ts vai pretendents2
Viens kvalifikācijas prasībām atbilstošs kandidāts vai pretendents

Ņemot vērā regulējuma mērķi, 54.panta otro daļu un 56.panta septīto daļu var nepiemērot, ja konkrētajā tirgū darbojas vairāk kā viens kandidātu/pretendentu atlases prasībām atbilstošs piegādātājs, kurš nav iesniedzis pieteikumu/piedāvājumu nevis atlases prasību, bet citu subjektīvu iemeslu dēļ.

Procedūru turpina, pamatojot iepriekš minētos apstākļus, kā arī atlases prasību objektivitāti un samērīgumu (pamatojumu iekļauj procedūras ziņojumā).

Skat. skaidrojumu IUB mājaslapā (Iepirkumu vadlīnijas/Skaidrojumi un ieteikumi)

57

izmai as 8 1 pant
Izmaiņas 8.1pantā
 • Aizliegts pieprasīt iekļaut piedāvājuma sastāvā konkrētajam iepirkumam sagatavotu darbu, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi ((3) daļa);
 • (7) daļa papildināta ar pienākumu pasūtītājam savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju (53) daļā minētajam lēmumam (vienmēr!);
 • Termiņš informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanai IUB mājaslapā noteikts 5 darbdienas ((8) daļa).
izmai as 8 1 pant1
Izmaiņas 8.1pantā

(52) daļa papildināta:

 • ar pienākumu pārbaudīt pretendenta maksātnespēju;
 • ar nosacījumu, ka izziņas nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās;
 • ar nosacījumu – ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
izmai as 8 1 pant2
Izmaiņas 8.1pantā
 • Paredzēti jauni gadījumi, kad var nepublicēt paziņojumu par plānoto līgumu (PIL 8.1panta (10) daļa).
 • Noteikta saīsināta pārsūdzības kārtība

neattiecas uz tiem gadījumiem, kad pieteikumi Administratīvajā rajona tiesā par pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu iesniegti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

izmai as b da as pakalpojumu iepirkumos
Izmaiņas “B” daļas pakalpojumu iepirkumos
 • Papildināta 8.panta (7) daļa, nosakot, ka:
  • uz “B” daļas pakalpojumiem attiecas arī likuma 30.panta (1), (4) un (6) daļa (iepirkuma dokumentu pieejamība un papildu informācijas sniegšana) un III nodaļa (iepirkuma komisija, attiecīgi grozījumi arī 22.panta (1) daļā),
  • nav paredzēta iepirkuma dokumentu publicēšana laikrakstā, bet jānodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šiem dokumentiem,
  • piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām;
 • Noteikts, ka iesniegumu IUB attiecībā uz iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām šā likuma 8.panta septītajā daļā minētajā gadījumā var iesniegt ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
iesnieguma iesnieg ana iub pil 83 pants
Iesnieguma iesniegšana IUB (PIL 83.pants)
 • Jauna (31) daļa:
 • Iesniegumu IUB var iesniegt, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
 • Iesniegums uzskatāms par iesniegtu IUB 83.panta (2) un (3) daļā noteiktajā termiņā, ja tas IUB saņemts:
  • 1) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā, ja nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
  • 2) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā IUB darba laikā, ja nosūtīts pa pastu vai nodots personiski.