Te ria v chovy
Download
1 / 102

TEÓRIA VÝCHOVY - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

TEÓRIA VÝCHOVY. prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc. ANTIPEDAGOGIKA. 1975 Ekkerhard von Braunm ü hl Hubertus von Schoenebeck. ZNAKY VÝCHOVY. Perspektívnosť Zámernosť Komplexnosť Dlhodobosť Protirečivosť Dynamičnosť Dvojstrannosť. FUNKCIE VÝCHOVY. Formatívno rozvíjajúca Mobilizujúca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEÓRIA VÝCHOVY' - yuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Te ria v chovy
TEÓRIA VÝCHOVY

prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc.


Antipedagogika
ANTIPEDAGOGIKA

1975 Ekkerhard von Braunmühl

Hubertus von Schoenebeck


Znaky v chovy
ZNAKY VÝCHOVY

 • Perspektívnosť

 • Zámernosť

 • Komplexnosť

 • Dlhodobosť

 • Protirečivosť

 • Dynamičnosť

 • Dvojstrannosť


Funkcie v chovy
FUNKCIE VÝCHOVY

 • Formatívno rozvíjajúca

 • Mobilizujúca

 • Povzbudzujúca k sebavýchove

 • Profylaktická

 • Prevýchovná


F zy v chovn ho p sobenia
FÁZY VÝCHOVNÉHO PÔSOBENIA

 • Fáza vstupnej diagnózy

 • Fáza motivácie a pedagogického projektovania

 • Fáza realizácie výchovných opatrení

 • Fáza stanovenia výslednej diagnózy


Spr vny v chovn postup
SPRÁVNY VÝCHOVNÝ POSTUP

 • Najprv určte pravidlá hry, potom vyžadujte ich dodržiavanie.

 • Ak vychovávaný zámerne spochybňuje Vašu autoritu, reagujte so všetkou rozhodnosťou a sebadôverou.

 • Rozlišujte medzi zámerným vzdorom a detskou neposlušnosťou.

 • Keď je po boji, vychovávaného upokojte a poučte.

 • Neklaďte nesplniteľné požiadavky.

 • Nech je Vaším vodcom láska.


Princ py v chovy
PRINCÍPY VÝCHOVY

pod týmto pojmom rozumieme súhrn všeobecných požiadaviek na zameranie, obsah, metodiku a organizáciu výchovného procesu, na kvality vychovávateľov a vychovávaných.

Sú odrazom objektívnych zákonitostí výchovy, preto majú normatívny charakter.


Princ py v chovy1
PRINCÍPY VÝCHOVY

 • Cieľavedomosti a vedeckosti

 • Činnostného prístupu

 • Družnosti

 • Individuálneho a diferencovaného prístupu

 • Pozitívnosti

 • Jednoty náročnosti s úctou a starostlivosťou o vychovávaného

 • Jednoty, súladu a kontinuity výchovy


Z sady v chovy prof velikani
ZÁSADY VÝCHOVY (prof.Velikanič)

 • Cieľavedomosti

 • Spätosti výchovy so životom

 • Výchovy v skupine a pre skupinu

 • Vyzdvihovania kladných čŕt žiakovej osobnosti a potláčania záporných

 • Zreteľa na vek a individuálnych odlišností žiakov

 • Jednoty požiadaviek a výchovných vplyvov

 • Náročnosti a úcty k žiakovej osobnosti

 • Vedúcej úlohy pedagóga vo výchove


Princ py v chovy2
PRINCÍPY VÝCHOVY

 • Cieľavedomého činnostného zamerania a aktivity

 • Názorového pluralizmu

 • Mravnosti a tolerancie

 • Demokracie a humanizmu

 • Sociálneho koncenzu vo výchove

 • Jednoty teórie a praxe

 • Individuálneho prístupu

 • Účinnosti výchovného pôsobenia


ZÁKONY UČENIAUčenie a vyučovanie sú úspešné vtedy, ak učiteľ ale i žiak pozná a rešpektuje základné zákony, resp. pravidlá učenia.

 • Zákon motivácie

 • Zákon spätnej informácie

 • Zákon transféru

 • Zákon opakovania


Subjekt v chovy
SUBJEKT VÝCHOVY

je ústredná postava v systéme výchovy


Z kladn po iadavky na pedag ga
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKYna PEDAGÓGA

 • Všeobecné a odborné vedomosti

 • Osobné vlastnosti

 • Správanie sa k vychovávaným

 • Súkromný život

 • Autorita pedagóga


Po iadavky na vychov vate a
POŽIADAVKY na VYCHOVÁVATEĽA

 • Poruzumieť vychovávaným

 • Mať rovnaký vzťah ku všetkým vychovávaným

 • Preukazovať úctu voči osobnosti vychovávaného

 • Byť primerane prísny a náročný voči vychovávaným

 • Nenásilne získať vychovávaných

 • Premyslene voliť záporné pedagogické opatrenia


Objekt v chovy
OBJEKT VÝCHOVY

Je aktívny prijíma- teľ správ, oznamov, informácií a spolu- tvorca výchovných zámerov.


Z sady pozn vania
ZÁSADY POZNÁVANIA

 • Cieľavedomosť, sústavnosť, funkčnosť

 • Dlhodobý proces

 • Neposudzovať izolovanie

 • Poznávať v činnosti

 • Poznať individuálnu históriu vývoja jednotlivca

 • Poznať konkrétne metódy poznávania


Obsah pozn vania
OBSAH POZNÁVANIA

 • Základné osobné údaje

 • Vplyv predchádzajúceho života a výchovy

 • Telesný a zdravotný stav

 • Rozumová oblasť

 • City a temperament

 • Motívy a charakterové rysy


Met dy pozn vania
METÓDY POZNÁVANIA

 • Štúdium osobného spisu

 • Pozorovanie

 • Rozhovor

 • Prirodzený experiment


Ak je zmysel v chovy
AKÝ JE ZMYSEL VÝCHOVY?

Zmysel spočíva v tom, že výchovou pomáhame vychovávanému získať tie osobnostné kvality, ktoré mu umožnia samostatne žiť, začleniť sa do spoločnosti a konať sociálne zodpovedne.


Udia v su asnosti
ĽUDIA V SUČASNOSTI

 • Nie sú schopní zdolať množstvo a rýchlosť zmien

 • Cítia sa neistí

 • Stretávajú sa s novými chorobami

 • S novými typmi zločinov a terorizmom

 • S novými smrtonosnými návykmi

 • S pokusmi o únik zo životných ťažkostí

 • So spochybňovaním takmer všetkých hodnotových noriem


Po iadavky na cie v chovy
Požiadavky na CIEĽ VÝCHOVY

 • Nesmie byť vzdialený a neuskutočniteľný

 • Nemôže byť postavený ako niečo konečné

 • Musí byť všeobecný

 • Nemal by stavať do protikladu potreby individua a potreby spoločnosti


Cie v chovy
CIEĽ VÝCHOVY

súbor osobnostných kvalít a psychických dispozícií, ktoré chceme dosiahnuť u objektu výchovného pôsobenia.


Z kladn soci lne roly loveka
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE ROLY ČLOVEKA

 • Občan

 • Pracovník

 • Rodič

 • Partner

 • Užívateľ hodnôt

 • ďalšie


Druhy cie ov v chovy
DRUHY CIEĽOV VÝCHOVY

 • individuálne a sociálne

 • všeobecné a špecifické

 • informatívne a formatívne

 • adaptačne a anticipačné

 • teoretické a praktické

 • autonómne a heteronómne


Zlo ky v chovy
ZLOŽKY VÝCHOVY

 • Výchova k občianstvu

 • Pracovná výchova

 • Mravná výchova

 • Právna výchova

 • Telesná výchova

 • Environmentálna výchova

 • Ekonomická výchova

 • Sexuálna výchova

 • Estetická výchova

 • Dopravná výchova

 • Zdravotná výchova

 • Jazyková výchova


V chova k ob ianstvu m
VÝCHOVA K OBČIANSTVU

 • Pomáhať v orientácii v zložitých problémoch ľudského diania

 • Hľadať variabilné odpovede na naliehavé otázky súčasnosti

 • Hľadať odpovede, ktoré ťažko môžu byť kategorický jednoznačné a definitívne


V chova k ob ianstvu
VÝCHOVA K OBČIANSTVU

vysvetľuje a objasňuje základné otázky politiky štátu

Ovplyvňuje:

 • motivačné zložky

 • štruktúry morálnych, charakterových a ďalších vlastností


Pracovn v chova sa rozv ja a orientuje v podstate do dvoch z kladn ch smerov
PRACOVNÁ VÝCHOVAsa rozvíja a orientuje v podstate do dvoch základných smerov

 • Na utváranie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k požadovanej činnosti

 • Na osvojovanie si príslušných vedomostí, spôsobilostí a návykov, teda konkrétnych foriem konania, potrebných pre vykonávanie určitej činnosti


Pracovn v chova mus re pektova tieto po iadavky
PRACOVNÁ VÝCHOVA musí rešpektovať tieto požiadavky

 • Pri stanovení výkonov, tempa a charakteru pracovných činností rešpektovať vekové zvláštnosti vychovávaných

 • Upraviť režim práce a odpočinku

 • Rozdeliť a striedať činnosti príznačné pre pohyb resp. málo pohyblivé, nehybné

 • Zachovať optimálny rytmus pracovných činností

 • Prihliadať na základné hygienické a bezpečnostné požiadavky pri utváraní potrebných vedomostí, návykov a zručností

 • Sústavne analyzovať a kontrolovať pracovné činnosti a utvárať podmienky na sebakontrolu vychovávaných


Mravn v chova
MRAVNÁ VÝCHOVA

Cieľavedomé, zámerné a systematické pôsobenie na žiaka, na jeho rozum, predstavy, postoje, city, vôľu a konanie, aby boli v súlade so všeobecne uznávanými zásadami etiky.


Obsah mravnej v chovy formovanie kval t
OBSAHMRAVNEJ VÝCHOVYformovanie kvalít

 • Vyjadrujúcich vzťah osobnosti k celej spoločnosti, jej štruktúram a inštitúciám.

 • Vyjadrujúcich vzťah osobnosti k práci, k činnosti slúžiacej k rozvoju spoločnosti.

 • Vyjadrujúcich vzťah osobnosti k ľuďom.

 • Vyjadrujúcich vzťah osobnosti k sebe samej.


PROCESMRAVNEJ VÝCHOVYJe potrebné organizovať ako dialektickú jednotu cieľavedomého osvojovania a utvárania:

 • Mravného uvedomenia

 • Mravných citov a presvedčenia

 • Mravných návykov a zvykov


Ako ch pa vlas a vlastenectvo
Ako chápaťVLASŤ A VLASTENECTVO?

 • VLASŤ je krajina, ku ktorej svojím narodením ako obyvatelia patríme, v ktorej sme vyrástli a ktorá je takto naším vlastníctvom.

 • VLASTENECTVO je láska k celku ľudí, majúcich rovnaké mravy, zvyklosti, spoločné dejiny, hlásiacich sa k rovnakej rase, hovoriacich väčšinou i rovnakým jazykom, skrátka k príslušníkom určitého národa.


L sku k n rodu vzbudzuj predov etk m historick trad cie
Lásku k národu vzbudzujú predovšetkýmHISTORICKÉ TRADÍCIE

 • TRADÍCIE predstavujú určitý obsah ľudskej činnosti, presahujúci vďaka svojmu významu z minulosti do prítomnosti.

 • Tradície sú „tmelom“, ktorý spája ľudské pokolenia. Dokážu ovplyvňovať, motivovať a regulovať myslenie, cítenie a správanie žijúcich generácií.


Trad cie
TRADÍCIE

 • Sú prirodzeným produktom spoločenského vývoja. Okrem svojho racionálneho základu majú aj výrazný emocionálny náboj. Prenášajú aj určité nálady a emotívne postoje svojich nositeľov.

 • Sprostredkovateľ obsahu tradícií by mal preto, najmä neskúseným jednotlivcom, ukázať súvislosti predpokladaných vzorov s dneškom a na možné spôsoby ich reálneho využitia.


Pr vna v chova
PRÁVNA VÝCHOVA

 • Je zameraná na formovanie právneho vedomia vychovávaných, uvedomelé rešpektovanie a dodržiavanie zákonov a iných právnych noriem.

 • Výchova k úcte k právu, k zákonom, dôsledné dodržiavanie morálky a poriadku všetkými občanmi, upevňovanie právneho vedomia vždy patrilo a patrí k významným úlohám štátnych orgánov a organizácií, ako aj rodiny a školy.


Innos pr vnej v chovy
ÚČINNOSŤ PRÁVNEJ VÝCHOVY

je predovšetkým závislá na tom, ako

 • vychovávatelia pochopia jej miesto a podstatu v systéme výchovy

 • zručne využijú všetky dostupné metódy a prostriedky výchovy k utváraniu a rozvíjaniu právneho vedomia a konania vychovávaných


Telesn v chova
TELESNÁ VÝCHOVA

Cieľom telesnej výchovy je pôsobením na telesný a funkčný rozvoj organizmu prispievať k upevňovaniu zdravia, telesnej zdatnosti a harmonického rozvoja osobnosti vychovávaného.

Cieľ telesnej výchovy sa dosahuje plnením:

 • zdravotnej úlohy

 • vzdelávacej úlohy

 • výchovnej úlohy


Environment lna v chova
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 • Jej úlohou je vytvoriť u človeka ekologické povedomie, ktoré by mu umožnilo rozvíjať a plne chápať súvislosti nielen vo vzťahu k sebe samému, ale aj vo vzťahu k iným ľuďom a k prírode.

 • Jej cieľom je osobnostný rast a zrenie jednotlivca, súlad myslenia, cítenia, zodpovedajúceho správania sa k prírode, iným ľuďom i k sebe samému.


Obsah environment lnej v chovy
OBSAH ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

I. Vzťah človeka k prírodnému životnému prostrediu

- vzťah k živej a neživej prírode

II. Vzťah človeka k spoločenskému životnému prostrediu

- vzťah k výsledkom ľudskej práce v minulosti a prítomnosti

III. Starostlivosť o životné prostredie

- výchova k starostlivosti o životné prostredie

- pretváranie životného prostredia podľa potrieb súčasných i budúcich generácií


Ekonomick v chova
EKONOMICKÁ VÝCHOVA

Cieľavedomé, systematické pôsobenie výchovných subjektov na vychovávaného v záujme formovania jeho poznatkov, schopností, návykov, vlastností a spôsobov myslenia a konania, ktoré zodpovedajú zásadám racionálneho ekonomického správania v podmienkach trhového mechanizmu, princípom ľudskej morálky, etiky, práva a zachovania ekologickej rovnováhy.

Je to proces napomáhajúci formovaniu vychovávaného ako hospodára.


Denne mus me rie i
Denne musíme riešiť

 • Poradie uspokojovania životných potrieb, ich preferencie

 • Ako zvýšiť svoje príjmy

 • Problémy pracovného zaradenia

 • Reagujeme na pohyb cien, daní, úrokových mier

 • Usilujeme sa uchovať hodnoty

 • Rozmnožujeme svoj majetok


Sexu lna v chova
SEXUÁLNA VÝCHOVA

Je vštepovaním, rozvíjaním a upevňovaním sexuálnych etických noriem a zásad vo vedomí mladého človeka tak, aby tieto normy boli mladým človekom vnútorne prijaté, aby sa s nimi stotožnil a na ich podklade riadil svoje správanie a konanie.


Z ver k sexu lnej v chove
ZÁVER k sexuálnej výchove

 • Mladí ľudia by mali vstupovať do manželstva rozvážne

 • Základom všetkých vzťahov v manželstve sa musí stať morálka

 • Manželstvo nie je ustanovizňou na krátku dobu

 • Veľmi dôležitý je zdravotný stav oboch partnerov

 • Dôležitý je vek oboch partnerov

 • Prvoradou úlohou rodiny je výchova detí

 • Rodičia sú pre svoje deti príkladom


Estetick v chova
ESTETICKÁ VÝCHOVA

Sa zameriava na pestovanie vnímania a chápania krásy v umení, prírode a celej obklopujúcej skutočnosti, na vytváranie vedomostí, spôsobilostí a schopností pre estetickú tvorivosť človeka.


Prostriedky estetickej v chovy
PROSTRIEDKYESTETICKEJ VÝCHOVY

 • Práca, prostredie, hry

 • Výtvarné a úžitkové umenie, architektúra

 • Literatúra, slovesné umenie

 • Hudba

 • Tanec

 • Divadlo, film, televízne umelecké žánre


Estetick v chovu odpor ame zamera
ESTETICKÚ VÝCHOVUodporúčame zamerať

 • Výchova vkusu

 • Výchova prostredníctvom umeleckého diela

 • Výchova a rozvíjanie tvorivých schopností vychovávaného


Dopravn v chova
DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Správanie sa ľudí na pozemných komunikáciách

Riešiť tento problém je možné len vzájomnou:

- ohľaduplnosťou,

- predvídavosťou,

- ľudskosťou.


Dopravn v chova1
DOPRAVNÁ VÝCHOVA

 • Znalosť zákonných predpisov a pravidiel cestnej premávky

 • Nácvik zručností, ako predpokladu bezpečného ovládania dopravných prostriedkov

 • Vplyv komunikácií a poveternostných podmienok na spôsob jazdy

 • Nácvik umenia predvídať

 • Rozvíjanie a upevňovanie vôľových a morálnych vlastností

 • Rozlišovanie a zdokonaľovanie technických vedomostí a zručností

 • Znižovanie dopravnej nehodovosti

 • Ochrana životného prostredia


Zdravotn v chova
ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA

 • Pôsobí na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti a zdravotných znalostí občanov a na rozširovanie starostlivosti o zdravý spôsob života detí, mládeže a dospelých.

 • Súčasne je tiež výchovou k ohľaduplnosti zdravých ľudí k chorým a naopak.


V nou lohou patriacou do oblasti zdravotnej v chovy je poskytovanie prvej pomoci
Vážnou úlohou patriacou do oblasti zdravotnej výchovy je poskytovanie PRVEJ POMOCI

 • Prvá pomoc je súhrn jednoduchých a účelných zákrokov na záchranu zdravia a života človeka, ktorého postihol úraz alebo náhle ochorenie.

 • Musí sa poskytnúť rýchlo a dôkladne hneď na mieste nehody ešte pred príchodom lekára alebo pred odvezením do nemocnice.


Pri poskytovan prvej pomoci treba
Pri poskytovanie poskytovaní prvej pomoci treba:

 • Vyslobodiť raneného z miesta nešťastia

 • Ošetriť poškodené časti a zastaviť krvácanie

 • Znehybnieť zlomeniny a zabraňovať úrazovému šoku

 • Dopraviť zraneného k lekárovi alebo zabezpečiť jeho včasný odvoz

  Pritom sa riadime pravidlami:

 • Správnosť a účelnosť

 • Rýchlosť

 • Rozvaha, rozhodnosť, pokoj


Jazykov v chova
JAZYKOVÁ VÝCHOVA poskytovanie

 • Zámerné pôsobenie na jednotlivca, aby si dobre osvojil materinský alebo cudzí jazyk

 • Jazykovou výchovou usilujeme o to, aby sa vychovávaný mohol pomocou neho dorozumieť adresne, presne, zrozumiteľne, čisto, pôsobivo a krásne.


Spolo ensk v chova
SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA poskytovanie

 • Je zameraná na osvojenie primeraných spôsobov a foriem slušného vystupovania a správania v každodennom živote

  Obsah spoločenskej výchovy sa určuje:

 • Cieľmi mravnej výchovy

 • Úrovňou osobnostného vývoja

 • Vekovými osobitosťami vychovávaného


Pedag g
PEDAGÓG poskytovanie

 • sa musí vedieť správať a konať vždy a v každej situácii slušne, zdvorilo a taktne

 • taktný človek vie veľmi slušne vyjadriť nespo- kojnosť a nesúhlas bez toho, aby vychovávaného ponížil, urazil alebo inak spoločensky znemožnil

 • slušný človek vie správne konať, dobre odhadnúť situáciu kedy, čo, ako a komu povedať

  Deväť desatín múdrosti je – byť múdrym v pravý čas.

  Marcus Tullius CICERO


Ten, kto je vychovaný k ľudskej slušnosti, ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .


Komu d vame spolo ensk prednos
KOMU DÁVAME SPOLOČENSKÚ PREDNOSŤ ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Žena má vyššie spoločenské postavenie ako muž

 • Osoba staršia je spoločensky vyššie hodnotená ako osoba mladšia

 • Osoba s vyšším funkčným postavením je v pracovnom prostredí nadriadená ostatným pracovníkom

 • V ženskej spoločnosti je rozhodujúci hlavne vek

 • Hosťovi a zahraničnému spoluúčastníkovi dávame prednosť diferencovane podľa funkcie, veku a pohlavia


RADY ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Zdvorilé vystupovanie je prejavom úcty voči iným a dôkazom našej úrovne.

 • Nestačí pravidlá spoločenského správania poznať, treba ich aj používať.

 • Správajme sa primerane svojmu postaveniu.

 • Úctivosť neznamená podlízavosť, poníženosť.

 • Kultúru školy vytvárame sami.

 • Dobré správanie prispieva k nášmu dobrému imidžu, rovnako ako primeraná mimika, gestikulácia a kultivovaný rečový prejav. Upravený zovňajšok a správny výber odevu dojem z našej osoby umocňuje.

 • Nezabúdajme na zdvorilosť i doma, v rodine. Naši najbližší si to zaslúžia a dávame príklad svojim deťom.


Spolo ensk podujatia m eme leni
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .môžeme členiť

 • Podľa stupňa oficiálnosti

 • Podľa časti dňa, kedy sa poriadajú

 • Podľa toho, či sa pri nich sedí alebo stojí


Spolo ensk podujatia sa v inou poriadaj s ist m cie om i pri ur itej pr le itosti
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .sa väčšinou poriadajú s istým cieľom či pri určitej príležitosti

Hoci je ich dôvod akýkoľvek slúžia:

 • na neoficiálne stretnutia

 • výmenu názorov

 • získavanie a podávanie informácií

 • zoznámenie sa s inými ľuďmi

 • umožňujú hovoriť o veciach, ktoré by sa v oficiálnom prostredí prerokúvali ťažšie


Druhy podujat
DRUHY PODUJATÍ ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Raňajky

 • Obed

 • Večera

 • Recepcia

 • Koktail

 • Čaša vína

 • Čaj

 • Záhradná slávnosť

 • Hudobný a filmový večer


T tne symboly sr a ich pou vanie
ŠTÁTNE SYMBOLY SR ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .a ich používanie

 • Štátna hymna

 • Štátna vlajka

 • Štátny znak

 • Štátna pečať


Met dy a prostriedky v chovy
METÓDY a PROSTRIEDKY VÝCHOVY ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Metódy výchovy

  Cieľavedomý, premyslený spôsob pedagogického vplyvu vychovávateľa na osobnosť a činnosť vycho- vávaných pomocou ktorého sa usiluje o ich aktivizáciu pri dosahovaní stanoveného výchovného cieľa

 • Prostriedky výchovy

  Konkrétne javy, výchovné opatrenia a predmety, ktoré v spojitosti s danou metódou umožňujú dosahovať výchovný cieľ


Sp soby presvied ania
SP ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .ÔSOBY PRESVIEDČANIA

 • Slovom

  - objasňovanie

  - dokazovanie

  - porovnávanie

  - protipostavenie

  - analógia

 • Činom

  - na vlastnej skúsenosti

 • Príkladom

  - na práci a konaní iných


Presved ovanie
PRESVEDČOVANIE ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Vytvárať správne pojmy

 • Zdôrazňovať a dokazovať ich význam

 • Ukazovať najlepšie cesty

 • Pôsobiť na city


Cvi enie praktick navykanie
CVIČENIE ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti . PRAKTICKÉ NAVYKANIE

 • Postupnosť, sústavnosť, rôznorodosť

 • Pravidelná kontrola a hodnotenie

 • Spájať s ďalšími metodami


Hodnotenie
HODNOTENIE ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

POVZBUDZOVANIE

 • Využívať cieľavedome

 • Nechváliť často

 • Pochváliť včas

 • Nechváliť len jedného

 • I po pochválení si všímať činnosť vychovávaného


Hodnotenie1
HODNOTENIE ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

PRINUCOVANIE

 • Individuálny prístup

 • Poznať dôvod, prečo bol potres- taný

 • Pedagóg koná kľudne

 • Trest neudeľovať často

 • Po uložení trestu všímať si potrestaného

 • Nechať potrestaného, aby sa vyjadril k priestupku


Formy v chovy
FORMY VÝCHOVY ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

Spôsob pedagogickej organizácie výchovnej činnosti vychovávateľov a vychovávaných, prostredníctvom ktorého cieľavedome a zámerne utvárame požadované kvality vychovávaných a regulujeme ich činnosť.

Zaraďujeme k ním predovšetkým:

- školskú výchovu

- mimoškolskú výchovu

- rodinnú výchovu

- sebavýchovu


Kolsk v chova
ŠKOLSKÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Je komplexom vzájomne sa podmieňujúcich vzťahov a súvislostí medzi podmienkami a prostriedkami výchovného pôsobenia zameraného na cieľavedomé utváranie osobnosti vychovávaného.

 • Školy sú hlavné výchovno-vzdelávacie ustanovizne v civilizovanej spoločnosti nesúce hlavnú zodpovednosť za úroveň, šírku a hĺbku všeobecného a odborného vzdelania


 • OBSAH VYUČOVANIA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .konkretizujú obvykle tri didaktické dokumenty

 • Vzdelávacie štandardy

  Určuje kvality,ktorými by sa mal vyznačovať absolvent školy

 • Učebné plány

  Vymedzujú štruktúru vyučovacích predmetov, časové dotácie, zaradenie do ročníkov

 • Učebné osnovyKonkretizujú obsah jednotlivých vyučovacích predmetov


V systéme školskej výchovy zohráva obrovskú úlohu ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .vplyv školského prostredia na študentovzáleží na maličkostiach, zdanlivých detailoch

 • Vzhľad budovy, jej okolie

 • Správanie sa učiteľov k žiakom

 • Správanie sa učiteľov k sebe navzájom i ku všetkým osobám, ktoré na škole pracujú

 • Spôsob administratívneho styku

 • Správanie sa v neformálnych vzťahoch


Mimo kolsk v chova
MIMOŠKOLSKÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Je dobrovoľná činnosť zameraná na zvýšenie všeobecného i odborného vzdelania a kultúrneho rozhľadu vychovávaných, vykonávaná zvyčajne vo voľnom čase vychovávaných.

 • Realizuje sa sieťou spoločenských organizácií, kultúrnych zariadení a hromadných oznamovacích prostriedkov.


Mimo kolsk v chova1
MIMOŠKOLSKÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Spája školu so životom spoločnosti

 • Prehlbuje a rozširuje vedomosti

 • Vytvára a upevňuje kladné návyky

 • Rozvíja bohatú záujmovú činnosť

 • Prispieva k upevneniu morálnych vlastností

  Vyžaduje odborné pedagogické vedenie jednotlivých činností, čo je predpokladom pre správnu životosprávu a hygienické návyky.


Mimo kolsk v chova2
MIMOŠKOLSKÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Účasťou v mimoškolskej výchove si môžu žiaci príťažlivými metódami overiť a prehĺbiť svoje vedomosti, záujmy, schopnosti, pri vyučovaní zasa môžu využiť získané poznatky a skúsenosti zo záujmovej činnosti.

 • Správne organizované vyučovanie nabáda žiakov k samostatnému mysleniu a konaniu, pomáha rozvíjať ich záujmy.

 • Dôležitým predpokladom úspešnosti mimoškolskej výchovy je vzájomná spolupráca a koordinovanosť činnosti učiteľa a výchovných pracovníkov.


Rodinn v chova
RODINNÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Školavnáša do výchovy poriadok a logiku.

 • Mimoškolské organizácie a inštitúcieju obohacujú o neopakovateľné, názorné a emocionálne podnety a zážitky.

 • Rodinaposkytuje výchove potrebnú prirodzenosť a aktuálnosť.


Rodinn v chova1
RODINNÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • V rodine získava jednotlivec prirodzenou formou mnohé podnety a skúsenosti, osvojuje si základy svojho sociálneho správania.

 • Rodina môže svojimi záujmami a činnosťami poskytovať svojím členom mnohé skúsenosti a zážitky z rôznych oblastí života, rozvíjať ich postoje a usmerňovať správanie zodpovedajúce demokratickému spôsobu života.


Rodinn v chova m svoje uplatnenie v mravnej pr vnej telesnej estetickej i al ch oblastiach v chovy
RODINNÁ VÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .má svoje uplatnenie v mravnej, právnej, telesnej, estetickej či ďalších oblastiach výchovy

 • Mnohé deformácie našich občanov vo vzťahu k povinnostiam, mravným normám, nekultúrnom správaní majú svoje korene už v rodinných podmienkach.

 • Naopak na väčšine úspechov v umeleckej a športovej činnosti zohrala svoju úlohu i podpora rodiny.


Rodina ost va dosia hlavn m a nesuplovate n m inite om v chovy die a a
RODINA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .ostáva dosiaľ hlavným a nesuplovateľným činiteľom výchovy dieťaťa

 • Pri osvojovaní a rozvíjaní reči.

 • Pri formovaní základných telesných, zmyslových, intelektuálnych, citových a vôľových schopností.

 • Pri nadobúdaní základných hygienických, mravných a kultúrnych návykov.

 • Získavaní rozhodujúcich pracovných a mravných vlastností.


Sebav chova
SEBAVÝCHOVA ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Uvedomelá a aktívna činnosť človeka, zameraná na mnohostranný pozitívny rozvoj bytostných síl, aby ako plnohodnotná osobnosť sa mohol uplatniť v konkrétnych spoločenských podmienkach.

 • To predpokladá vyzretú osobnosť, ktorá sa vyznačuje najmä vysokým stupňom autoregulácie a s ňou súvisiacich psychických daností, ako sebakritickosť, sebapoznanie, sebakontrola, ale aj dôvera zmeniť psychické kvality v žiadúcom smere.


Takéto chápanie ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .SEBAVÝCHOVYzahrňuje tri základné podmienky, ktoré podstatne vplývajú na formovanie osobnosti. Sú to:

 • Objektívne podmienky

 • Subjektívne podmienky

 • Aktivita


Výchova ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .pripravuje vychovávaného na sebavýchovu hlavne tým, že vplýva na jeho mnohostranný rozvoj, na základe čoho sa môže uvedomele zaoberať i sebou samým.

V sebavýchovenejde o to, aby sa vychovávaný utiahol do „svojho súkromia“ či „oslobodil spod vplyvu vychovávateľa“, ale o cieľavedomú prácu so sebou v duchu jeho požiadaviek.

Z uvedeného vyplývajú zvláštnosti výchovy a sebavýchovy:

1. Jednota a relatívna samostatnosť

2. Časové rozmedzie


Uveden zvl tnosti vyzdvihuj do popredia po iadavku
Uvedené zvláštnosti vyzdvihujú do popredia požiadavku: ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Sebapoznávania

 • Sebahodnotenia

 • Sebakontroly


V vinov t di
VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Predškolský vek

 • Mladší školský vek

 • Stredný školský vek

 • Starší školský vek

 • Dospelosť


Met dy a prostriedky sebav chovy
METÓDY A PROSTRIEDKY SEBAVÝCHOVY ľahko si osvojí pravidlá zdvorilosti .

 • Sebapresvedčovanie

 • Sebaprinucovanie

 • Samostatné cvičenie

 • Sebapovzbudzovanie

 • Sledovanie príkladu


ad