rehabilitacija urbanih vodotokov po programu urbem
Download
Skip this Video
Download Presentation
REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM. Univerza v Ljubljani Univerzitetni podiplomski študij varstva okolja SEMINAR. Junij, 2005. Vesna Metelko Skutnik Mentor: Matej Petkovšek prof. dr. Mitja Brilly Simon Rusjan. Nameni seminarske naloge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM' - yuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilitacija urbanih vodotokov po programu urbem
REHABILITACIJA URBANIH VODOTOKOV PO PROGRAMU URBEM

Univerza v Ljubljani

Univerzitetni podiplomski študij varstva okolja

SEMINAR

Junij, 2005

Vesna Metelko Skutnik Mentor:

Matej Petkovšekprof. dr. Mitja Brilly

Simon Rusjan

nameni seminarske naloge
Nameni seminarske naloge
 • Predstavitev problematike urejanja vodotokov v urbanem okolju.
 • Prikaz koncepta zasnove rehabilitacijskega ukrepa na urbanem vodotoku.
 • Predstavitev aplikacije posameznih delov metodologije evropskega projekta URBEM (Urban River Enhancement Methods) na urbanih vodotokih v Ljubljani (Glinščici in Malem grabnu):

- Analiza obstoječega stanja

- Določitev ključnih deležnikov in njihovih interesov

- Opredelitev okvirnih ciljev rehabilitacije vodotoka

 • Analiza pravnih izhodišč aplikacije metodologije URBEM.
glin ica analiza obstoje ega stanja
Glinščica: Analiza obstoječega stanja
 • Razmere na prispevnem območju Glinščice:

(raba površin, hidrološki pogoji)

 • Obstoječe ekomorfološko stanje:

(trapezna ureditev struge, betonsko tlakovanje, odsotnost riparijske vegetacije)

 • Opredelitev vpliva urbanega okolja in regulacij struge na ekološko stanje vodotoka:

(kvaliteta vode, analiza ribje populacije, združbe nevretenčarjev)

glin ica analiza obstoje ega stanja1
Glinščica: Analiza obstoječega stanja
 • Estetska kakovost urbanega vodotoka:

Tematski sklopi:

1) Reka (tipologija, morfologija, biološke komponente)

2) Mesto (kakovost urbanega prostora, kulturna dediščina, aktivnosti v območju obravnave)

3) Ljudje

analiza dele nikov in njihovih interesov
Analiza deležnikov in njihovih interesov

Mestna občina Ljubljana

Biotehnična fakulteta

Akcijski odbor

Prebivalci mestne občine Ljubljana

Ribiška družina Dolomiti

cilji rehabilitacijskih ukrepov na glin ici
Cilji rehabilitacijskih ukrepov na Glinščici
 • Dvig ekološkega stanja vodotoka.
 • Povrnitev vloge vodotoka kot habitata.
 • Zmanjšanje poplavne ogroženosti.
 • Ureditev rekreacijskih površin ob strugi.
 • Izboljšanje kvalitete zelenega sistema.

MADM

analiza

mali graben analiza stanja1
Mali Graben: Analiza stanja
 • Poplave (neustrezno načrtovana urbanizacija)
 • Regulacije brežin Malega Grabna (protipoplavna varnost)
 • Onesnaženost vodotoka (neurejena kanalizacija)
 • Velik naravovarstveni pomen (vrste s seznama evropske direktive)
mali graben analiza estetske kakovosti
Mali Graben: Analiza estetske kakovosti

Tematski sklopi: reka, mesto, ljudje

Tematski sklop ljudje

 • Anketni zajem podatkov
 • Analiza odnosa ljudi do vodotoka kot javnega prostora
mali graben glavni cilji rehabilitacijskih ukrepov
Mali Graben: glavni cilji rehabilitacijskih ukrepov

Interesna usklajenost ciljev rehabilitacijskega posega med akcijskim odborom, nosilcem posega in tehničnimi skupinami je najpomembnejša za uspešnost programa.

 • povečanje poplavne varnosti
 • izboljšanje kakovosti vode in obnovitev naravnih struktur v vodotoku
 • ureditev brežin
 • obnovitev povezave med ljudmi, vodnim in obvodnim prostorom.
pravna izhodi a
Pravna izhodišča
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO)
 • Zakon o vodah (ZV-1)
 • Zakon o urejanju prostora (ZUREP)
 • Zakon o varstvu narave (ZON)
 • Zakon o graditvi objektov (ZGO)
 • Zakon o informacijah javnega značaja

Aarhuška konvencija

Evropska vodna smernica

pravna izhodi a zakon o varstvu okolja
Pravna izhodišča – Zakon o varstvu okolja
 • Poročilo o okolju (NPVO)
 • Neposredna pravna regulacija (CPVO, PVO, okoljevarstvena soglasja in dovoljenja; revizije)
 • Posredna pravna regulacija (koncesije, dovoljenja, krediti, olajšave, oprostitve, trgovanje z onesnaževal. pravicami)
 • Instrumenti odgovornosti (javne službe)
 • Sodelovanje javnosti (javne razgrnitve, NVO)

Zakon

o varstvu okolja

pravna izhodi a zakon o vodah
Pravna izhodišča – Zakon o vodah
 • Celovito upravljanje z vodami (NUP)
 • Varstvo voda (vodno soglasje)
 • Raba voda, vodnih in priobalnih zemljišč ter naplavin (vodno dovoljenje, koncesija)
 • Varstvo pred škodljivim delovanje voda
 • Sodelovanje javnosti (Konference za vode: LS, imetniki v.p., NVO)

Zakon o vodah

pravna izhodi a zakon o urejanju prostora
Pravna izhodišča – Zakon o urejanju prostora
 • Prostorsko načrtovanje (strateški, izvedbeni akti; državni, občinski, skupni akti)
 • Prostorski ukrepi (začasni ukrepi za zavarovanje urejanje prostora, predkupna pravica, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komasacija)
 • Opremljanje zemljišč za gradnjo
 • Zbirke prostorskih podatkov, poročila o stanju
 • Opravljanje dejavnosti prostor. načrtovanja (pogoji)
 • Sodelovanje javnosti (prostorske konference, javne razgrnitve, organizirana javnost)

Zakon o

urejanju prostora

pravna izhodi a akcijski odbor
Pravna izhodišča – akcijski odbor

ZVO:NVO: v javnem interesu, postopki, posvetovalna telesa, delegacije, svet za varstvo okolja RS)

ZV-1:NVO: konferenca za vode (NPUV, priprava in izvajanje NUV)

ZUREP:Organizirana javnost (prostorske konference)

ZON:Društvo v javnem interesu (upravni in sodni postopki)

Legalni status akcijskega odbora

Zakon o društvih: fizične osebe, skupni interesi

Zakon o zavodih: organizacije za opravljanje dejavnost

Zakon o ustanovah: vezano premoženje

ad