Zivsaimniec bas vad bas finansi lais instruments
Download
1 / 12

Zivsaimniecības vadības finansiālais instruments - PowerPoint PPT Presentation


  • 272 Views
  • Uploaded on

Zivsaimniecības vadības finansiālais instruments. Finansu līdzekļu ieguldījuma sadalījums (milj. EUR). FIFG sadalījums pa pasākumiem (%). Aktivitātes Zvejas kuģu sagriešana metāllūžņos Zvejas kuģu nodošana izmantošanai citiem mērķiem. Kritēriji Vecums  20 gadi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zivsaimniecības vadības finansiālais instruments' - yuma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Fifg sadal jums pa pas kumiem
FIFG sadalījums pa pasākumiem (%)


Zvejas intensit tes sabalans ana

Aktivitātes

Zvejas kuģu sagriešana metāllūžņos

Zvejas kuģu nodošana izmantošanai citiem mērķiem

Kritēriji

Vecums  20 gadi

Reģistrēts zvejas kuģu reģistrā

Zvejas ilgums 75 dienas vai 80% no zvejas dienu limita katrā no pēdējiem 2 gadiem

Zvejas intensitātes sabalansēšana

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 8,23milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Reģistrēto zvejas kuģu īpašnieki


Flotes atjauno ana un zvejas ku u moderniz ana

Aktivitātes

Kuģošanas, darba drošības un higiēnas apstākļu uzlabošana uz kuģiem

Zvejas produktu kvalitātes uzlabošana uz kuģiem

Zvejas aktivitāšu racionalizēšana (selektivitāte)

Jaunu zvejas kuģu būve (tikai 2004.gadā)

Kritēriji

Nepieļauj flotes kapacitātes (tonnāža, jauda) palielināšanu

Reģistrēts zvejas kuģu reģistrā

u.c.

Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 9,46 milj.

FIFG – 35%,

Latvija – 5%,

Saņēmējs – 60%.

Saņēmējs

Reģistrēto zvejas kuģu īpašnieki


Zvejas un akvakult ras produktu apstr des un marketinga uzlabo ana

Aktivitātes

Apstrādes procesa modernizēšana

Jaunu tehnoloģiju ieviešana

Kvalitātes un higiēnas apstākļu uzlabošana

Augstākas pievienotās vērtības produkcijas ražošana

Marketinga organizēšana

Kritēriji

Produkcija domāta cilvēku patēriņam

Prioritāri ir projekti, kas uzlabo higiēnas apstākļus un samazina negatīvo ietekmi uz vidi

Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un marketinga uzlabošana

  • Negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana

  • Produktu atlikumu pārstrāde

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 9,61 milj.

FIFG – 35%,

Latvija –25%,

Saņēmējs – 40%.

Saņēmējs

PVD reģistrētie zivju apstrādes uzņēmumi


Akvakult ras att st ba

Aktivitātes

Audzēšanas procesa modernizēšana

Ūdens recirkulācijas sistēmu pilnveidošana

Tehnoloģiju ieviešana

u.c.

Kritēriji

Ir jāsniedz informācija atbilstoši direktīvas Nr. 85/337/EC 4.pielikumam (ietekmes uz vidi novērtējums)

Prioritāri ir projekti, kas samazina negatīvo ietekmi uz vidi

Akvakultūras attīstība

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 1,92 milj.

FIFG – 35%,

Latvija – 25%,

Saņēmējs – 40%.

Saņēmējs

PVD reģistrētās zivju audzētavas


Zvejas ostu apr kojums

Aktivitātes

Zivju izkraušanas vietu būvniecība/modernizēšana

Zivju uzglabāšanas nodrošināšana

Zivju izsoles vietu veidošana

Piestātņu un molu atjaunošana

Kritēriji

Projektiem ir jābūt virzītiem uz zivsaimniecības vajadzībām ostās

Prioritāri ir projekti, kas atbalsta vairāku zvejnieku intereses

Zvejas ostu aprīkojums

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa 5,03 milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Ostu īpašnieki (valsts/pašvaldības/privātais sektors)


Neliela apjoma piekrastes zveja

Aktivitātes

Kuģošanas drošības iekārtu iegāde

Darba apstākļu uzlabošana

Zivju tirgus veicināšana un produktu pievienotās vērtības palielināšana

Selektīvāku zvejas paņēmienu ieviešana

Kritēriji

Atbalsta zvejas kuģus, kuri zvejo 2 jūras jūdžu piekrastes joslā;

Zvejas kuģu garums  12 m

Projektiem ir jābūt kolektīva rakstura

Maksimālais projekta apjoms – 150 000 EUR

Reģistrēts zvejas kuģu reģistrā

Neliela apjoma piekrastes zveja

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 2,61 milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Zvejas kuģu īpašnieki un/vai zvejnieku ģimeņu grupas


Soci lekonomiskie pas kumi

Aktivitātes

Atbalsts no zvejas izņemto kuģu apkalpes locekļiem

Lietotu zvejas kuģu iegāde zvejniekiem jaunākiem par 35 gadiem

Atbalsts zvejas pārtraukšanas gadījumos, kas saistīti ar ārkārtas zivju resursu saglabāšanas pasākumiem

Kritēriji

Individuālās kompensācijas zvejniekiem ar pieredzi vismaz 12 mēneši (līdz 10 000 EUR)

Apmācības zvejniekiem ar pieredzi vismaz 5 gadi (līdz 50 000 EUR)

Viens saņēmējs atbalstu var saņemt tikai vienu reizi

u.c.

Sociālekonomiskie pasākumi

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 0,92 milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Norakstīto zvejas kuģu apkalpes locekļi un zvejnieki


Jaunu noieta tirgu apg ana un veicin ana

Aktivitātes

Tirgus veicināšanas kampaņas

Patērētāju aptaujas

Piedalīšanās gadatirgos, izstādēs un semināros

Tirgus izpēte, konsultācijas

Kritēriji

Projektiem jānodrošina zvejas un akvakultūras produktu tirgus veicināšanas pasākumi

Nevar atbalstīt konkrētas preces, uzņēmumus, valstis

Prioritāri atbalsta projektus, ja ir iesaistītas NVO

u.c.

Jaunu noieta tirgu apgūšana un veicināšana

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 0,49 milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Jebkura persona, kas veic zivju produkcijas veicināšanas pasākumus


Atbalsts tirgus dal bniekiem un ra ot ju organiz cij m

Aktivitātes

Kompensācijas ražotāju organizācijām darbības pirmo 3 gadu laikā:

Attiecīgi 3%, 2%, 1% no zivju vērtības, vai

Attiecīgi 60%, 40%, 20% no administratīvajām izmaksām

Kritēriji

Latvijā atzīta ražotāju organizācija

Kompensācijas aprēķināšanas kārtība un attaisnotās administratīvās izmaksas ir atbilstošas Regulai Nr. 908/2000

Atbalsts tirgus dalībniekiem un ražotāju organizācijām

Finanses 2004.-2006.g. (EUR)

Kopējā projektu summa - 0,50 milj.

FIFG – 80%,

Latvija – 20%.

Saņēmējs

Ražotāju (zvejnieku/zivju un vēžu audzētāju) organizācijas


ad