html5-img
1 / 18

פרס איכות ומצוינות בגליל מאת- ד"ר דוד בנטולילה, יו"ר ועדת ההיגוי נובמבר 2008

התוכנית לאיכות ולמצוינות בגליל. ע"ש דני רוזוליו ז"ל. פרס איכות ומצוינות בגליל מאת- ד"ר דוד בנטולילה, יו"ר ועדת ההיגוי נובמבר 2008. ד"ר דוד בנטולילה davidb@bento.co.il. האם פרס איכות ומצוינות בגליל מקדם מפעלים?. התחלנו בשנת 2006 עם 9 מפעלים משתתפים מפעל "פזקר, זכה במקום הראשון.

Download Presentation

פרס איכות ומצוינות בגליל מאת- ד"ר דוד בנטולילה, יו"ר ועדת ההיגוי נובמבר 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. התוכניתלאיכותולמצוינותבגליל ע"ש דני רוזוליו ז"ל פרס איכות ומצוינות בגליל מאת- ד"ר דוד בנטולילה, יו"ר ועדת ההיגוי נובמבר 2008 ד"ר דוד בנטולילה davidb@bento.co.il

 2. האם פרס איכות ומצוינות בגליל מקדם מפעלים? • התחלנו בשנת 2006 עם 9 מפעלים משתתפים • מפעל "פזקר, זכה במקום הראשון. • היום, בשנת 2008, יש 35 מפעלים משתתפים • מתוכם- 10- ניגשו לתהליך השיפוט • 3 מהם זכו בחמישה כוכבי איכות • מפעלים גדולים כגון רפאל מעודדים קבלני המשנה שלהם להשתתף בתוכנית האיכות בגליל כחלק מהמחויבות לאיכות ומצוינות.

 3. מנכ"ל פזקר- זוכה בפרס הראשון בשנת 2007

 4. מה מייחד את תוכנית הפרס בגליל? • סיוע של מפעל "רפאל " וסיוע של "האיגוד הישראלי לאיכות". • המפעלים יכולים לקבל שלב מקדים של ייעוץ מסובסד על ידי התמ"ת בתוכניות לניהול איכותי. – עד היום קיבלו כ-20 מפעלים • מפעלים אלה יכולים לקבל עד 400 שעות ייעוץ בסבסוד של 50%. • כל המשתתפים זוכים בתעודת הוקרה עם ציון מספר כוכבי האיכות שהשיג המפעל. • התוכנית מבוצעת לפי קריטריוני הפרס הלאומי לאיכות ולפי התקנון שאושר בועדת ההיגוי והוועדה הציבורית.

 5. מה הם הקריטריונים לאיכות והניקוד עבורם? • מנהיגות לאיכות – 150 נקודות • תכנון אסטרטגי- 70 • התמקדות בלקוח ובשוק – 150 • ניהול תהליכים – 200 • התמקדות במשאב האנושי – 100 • ניהול המידע והידע – 80 • תוצאות בפועל לאורך זמן – 250 סה"כ ציון מקסימלי – 1000 נקודות

 6. מהי שיטת הכוכבים בפרס האיכות בגליל? • האיכות והמצוינות הן מטרות לטווח ארוך • אנו מאפשרים לכל מפעל לבחור את הקצב שמתאים לו • כל מפעל בוחר בכל שנה על כמה מהקריטריונים הוא רוצה עבוד ולהשתפר • בהתאם לכך- הוא יקבל ניקוד בעת השיפוט • התוצאה: כל מפעל מתחרה עם עצמו משנה לשנה ומשפר תוצאות

 7. איזה מפעלים זכו בפרס האיכות והמצוינות בגליל בשנת 2008 ? • כל המפעלים קיבלו כוכבי איכות בהתאם לניקוד שקיבלו ביום השיפוט – ולכן, למעשה כולם זכו • שלושה מפעלים הגיעו למקסימום של 5 כוכבי איכות: • תה ויסוצקי • פי.סי.בי טכנולוגיות • כרמל אולפינים

 8. במה זכו המפעלים עצמם בעקבות השתתפותם בתחרות? • כולם זכו בתעודות הערכה ובכוכבי איכות • כולם שידרגו את הניהול האיכותי במפעל • המפעלים שהגיעו ל- 5 כוכבי איכות, זכו גם במלגות לימודים במכללת הגליל המערבי עבור אחד מעובדיהם.

 9. האם תוכנית האיכות בגליל אכן מסלול לשיפור לטווח ארוך? • האינדיקציה הבולטת להתייחסות זו אפשר לקבל מהעובדה שרוב משתתפי התחרות ב 2006-7 נרשמו לסבב נוסף בשנת 2008 • "פזקר" שקיבלה 5 כוכבים ניגשה ב- 2007 לתחרות הלאומית לאיכות ומצוינות בתעשייה • מפעלים נכנסו לתהליך שיפור ארוך טווח. לדוגמא, צינורות המזרח התיכון – גלוון, בעכו. • הם ניגשו בשנת 2006 לשיפוט בשני קריטריונים בלבד, מתוך 7. הם קיבלו 2 כוכבי איכות • בשנת 2008, החליטו לגשת לכל 7 הקריטריונים – והצליחו להגיע ל- 4 כוכבי איכות.

 10. מנכ"ל צינורות המזרח התיכון-דוגמה למפעל מתמיד- עלו מ- 2 כוכבים ב- 2007 ל- 4 ב- 2008

 11. כיצד זה התחיל? • יוזמה של כמה "משוגעים לדבר", שחרטו על דגלם להכניס "דינאמיקה של איכות" למפעלים בגליל • כך התאספה לה "חבורה" שהתחילה לקדם המיזם לפני שלש שנים • פרס האיכות בגליל הוא מיזם משותף של 6 גופים: מכללת הגליל המערבי, משרד התמ"ת, מפעל "רפאל", האיגוד הישראלי לאיכות, הרשות לפיתוח הגליל והתאחדות תעשיינים צפון. • לצד ועדת ההיגוי שלנו פועלת ועדה ציבורית המורכבת מבכירי אנשי העשייה, המוכנים להירתם לקידום האיכות והמצוינות בגליל.

 12. "קבוצת "המשוגעים לאיכות" בגליל

 13. איזה מפעלים השתתפו בתוכנית האיכות בגליל? אלון תבור: בעמק טכנולוגיות, טבריה: צדף, יוקנעם: אוסם, סי.פי.סי מגדל העמק: PCB, אי.סי.אם, כנפית, ג'ורדאן וואלי, משגב: תדביק, מעלות: ע.צ תעשיות מפרץ חיפה: כרמל אולפינים, כרומניקל, פרנק חיים ובניו קדמת גליל: תה ויסוצקי, עכו: ש. לרנר, צינורות המזרח התיכון, מילובן פקיעין- עאמר, מרצפות פקיעין ציפורי- מגם בטיחות קיבוץ געתון: תאג. מכשירים רפואיים קיבוץ הזורע: פלסטופיל קיבוץ כברי: ריאון, קיבוץ כפר מסריק: דוקרט תעשיות קיבוץ עין חרוד: פלדות עין חרוד קיבוץ קדרים: קפרו תעשיות שלומי: MIS, מתפרת ליאור, אגמים ציפויים, מתכת חניתה שפרעם: מזמ טכנולוגיות, קפה נחלה שתולה: תעשיות מתכת תפן: ב.א אלקטרוניקה, תפן יציקות

 14. מה בהמשך? • תוכנית האיכות ומצוינות בגליל מורחבת השנה גם לעמותות העוסקות בסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים- התקבלה כבר תרומה של 50,000 ₪ לצורך פרסים למלגות לימודים. • יש בקשה מצד התמ"ת ומצד האיגוד הישראלי לאיכות להעתיק התוכנית גם לנגב – • ביקשנו שיימצאו שם "משוגע לדבר", אנחנו נעזור!!

 15. ומה עכשיו, במיידי? • יש לגייס מפעלים שישתתפו בתוכנית איכות ומצוינות לשנת 2009. • מנהלי אזורי התעשייה – הם כח מניע קריטי לגיוס המפעלים. • יש לשכנע המפעלים, גם בתקופה הנוכחית של כניסה למיתון. • יש להעביר למפעלים "קול קורא" להצטרפות ולעקוב אחריו. • האיכות – מהווה מנוף לצמיחה • אנחנו נעזור, נתמוך

 16. למי לפנות כדי להצטרף לאיכות ומצוינות בגליל? • בתמ"ת- • מאיה פאליק – 052-2616145 • עליזה עבאדי – 050-6240690 • זאב שרון – 052-8890498 • דוד בנטולילה – 052-8011440 תודה ובהצלחה בהמשך!!

More Related