budowa powi za z otoczeniem gospodarczym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
yuli-hays

„ Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym” - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
„ Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym” Panel tematyczny - nr 4

 2. Uwarunkowania - kontekst dyskusji na temat możliwych scenariuszy zmian • Kształcenie dla GOW • Rozwój regionu • Rozwój kraju (strategie innowacyjne w sieciach) • Uczelnia jako organizacja kształcąca efektywnie dla GOW • Przepływ wiedzy, środków finansowych i zasobów ludzkich UCZELNIA PRAKTYKA • Nieprzewidywalne i dynamicznie rozwijające się otoczenie (rynek) Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 3. Cel prac w ramach panelu 4 Poszukiwanie skutecznych ścieżek postępowania budujących współpracę między uczelniami i otoczeniem gospodarczym Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 4. Parametry opisu - punkty odniesienia w dyskusji eksperckiej o modelach zmian • Wartości i postawy społeczne • Relacje uczelni z biznesem • Polityka władz • Polityka władz uczelni • Motywacje pracowników uczelni • Konkurencyjność uczelni mazowieckich (rynek) Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 5. Czy można zastosować w Polsce któryś z istniejących modeli działania szkół wyższych na świecie ? • Czynniki społeczne i rynkowe • Strategie i koniunktura w biznesie • Polityka władz – rozwój strategi innowacyjnych „w sieci” • Polityka władz uczelni – misja i wizja uczelni (poziom autonomii) • Motywacje pracowników uczelni (poziom kwalifikacji i aspiracji) • Powiązanie z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy (wzrost mobilności kadry) Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 6. Mapa hipotez Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 7. Status prac:– tezy do badania Delphi • TEZA I: Rząd i samorząd regionalny stworzy instrumenty stymulujace współpracę uczelni z otoczeniem • TEZA II: W wyniku współpracy uczelni z biznesem powstanie oferta edukacyjna oparta na kwalifikacjach rynkowych i kształceniu praktycznym Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 8. O czym myśli współczesny biznes ... • Otoczenie dostrzega w uczelni „producenta wiedzy” – i korzyści jakie powstają z „tworzenia wiedzy” • Uczelnia oferuje produkty edukacyjne pracownikom zatrudnionym w biznesie i innych sferach gospodarki (rozwój) • Uczelnia dostarcza praktykantów, absolwentów, potencjału do realizacji zadań i rozwoju firm • Firmy chętnie „sposorują” uczelnię w zamian za możliwość rekrutacji studentów i absolwentów • Biznes „zatrudnia” uczelnię do projektów sponsorowanych (realizacja zadania badawczego siłami zewnętrznymi) • Współpraca z uczelnią jest wartością cenioną przez Menedżerów na wszystkich poziomach w organizacji • Uczelnia jest naturalnym partnerem do przygotowywania programów rozwoju kadry • Coraz więcej firm ma w swoich strategiach Programy CSR ukierunkowane na edukację Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 9. O czym myśli nowoczesna uczelnia... • Współpracuje z biznesem w celu rozwijania przedsiębiorczości i innowacyjności wśród studentów, róznicuje formy kształcenia • Jest otwarta na przepływ wiedzy z projektów innowacyjnych do dydaktyki (relacje miedzyludzkie, publikacje, komunikacja) • Korzysta z funkcji doradczej biznesu w formułowaniu oferty porgramowej (np. „kluby partnerów”, stowarzyszenia bsolwentów) • Dąży do zatrudniania najlepszych naukowców, wykładowców z innych krajów • Prezentuje najlepszych praktyków i najlepszych praktyki biznesowe na zajeciach dydaktycznych • Stale monitoruje jakość nauki - opinie studenckie, ścieżki absolwentów • Współpracuje ze szkołami średnimi - poszukiwanie talentów, rozwijanie innowacyjności, e – edukacja • Przejmuje usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz biznesu Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 10. Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

 11. Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 11.11.2009 Warszawa, 28.04.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl 01