slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
พระราชบัญญัติการโฆษณา PowerPoint Presentation
Download Presentation
พระราชบัญญัติการโฆษณา

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

พระราชบัญญัติการโฆษณา - PowerPoint PPT Presentation

yuli-avery
94 Views
Download Presentation

พระราชบัญญัติการโฆษณา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. พระราชบัญญัติการโฆษณาพระราชบัญญัติการโฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ สัญญา กรณีครบวงจร บริษัทตัวแทนโฆษณา (เจ้าของสินค้า / บริการ) กรณีที่เป็นแบบไม่ครบวงจร สัญญา บริษัทตัวแทนโฆษณา ผู้ว่าจ้างโฆษณา สัญญา สัญญา เจ้าของโฆษณา ผู้รับจ้างสร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิต / สิ่งโฆษณา ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ ผู้รับจ้างทำการสำรวจวิจัยตลาด

  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโฆษณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโฆษณา การลงทุน จ้างหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทำโฆษณา ระบุข้อตกลง กฎหมายว่าด้วยการอากร

  3. กฎหมายควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการกฎหมายควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ก. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ความจริงกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถควบคุมการโฆษณา แต่กำหนดให้เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ใดอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็อาจมีคำสั่งห้ามการขายหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์นั้น บริการใดในสิ่งพิมพ์เข้าข่ายอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาพิจารณาสินค้า บริการทุกชนิดในสื่อโฆษณาทุกประเภทเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น การควบคุมโฆษณาในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 บทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจโฆษณาในปัจจุบัน ค. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2520 (แก้ไขเพิ่มเติม 2527) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 กลุ่มกฎหมายเหล่านี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ ซึ่งใช้สื่อโฆษณาทุกชนิดและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  4. สื่อภาพยนตร์ 1. ตรวจสอบภาพยนตร์ 1.1 เจ้าพนักงานผู้พิจารณาภาพยนตร์ซึ่งเป็นกรรมการขั้นตอน 1.2 กรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แนววิจัยของแผนกควบคุมภาพยนตร์

  5. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเบ่งขั้นตอนการดำเนินการ เป็น 4 ระดับ 1. ตรวจ ติดตาม สอดส่อง และรับคำร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 2. พิจารณาโฆษณาที่อาจผิดกฎหมาย 3. วินิจฉัยและสืบหาข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้โฆษณามาให้คำยืนยันหรือพิสูจน์ 4. หากพบว่าเป็นโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พิจารณาสั่งการตามกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจไว้

  6. แผนผังการจัดองค์การและแผนผังการดำเนินงานในเรื่องการควบคุมการโฆษณาแผนผังการจัดองค์การและแผนผังการดำเนินงานในเรื่องการควบคุมการโฆษณา แผนการจัดองค์การ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรมการตรวจ ติดตาม สอดส่อง รับคำร้องเรียน เกี่ยวกับโฆษณา คณะกรรมการ ว่าด้วยการโฆษณา อนุกรรมการวินิจฉัย

  7. แผนผังการดำเนินงาน สั่งการตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา โฆษณา อนุกรรมการสอดส่อง ฯ ฝ่าฝืนมีโทษอาญาจำคุก/ปรับ อนุกรรมการวินิจฉัย ยินยอให้เปรียบเทียบตามมาตรา 62 คดีอาญาเป็นอันเลอกัน