aktualizacja regionalnej strategii innowacji wojew dztwa kujawsko pomorskiego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim Przysiek, 12.06.2012. Cel zadania. Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim Metodyka pracy: Analiza desk research :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego' - yukio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktualizacja regionalnej strategii innowacji wojew dztwa kujawsko pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Przysiek, 12.06.2012

cel zadania
Cel zadania
 • Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Metodyka pracy:
  • Analiza deskresearch:
   • Dokumenty strategiczne województwa, Regionalna Strategia Innowacji
   • Raporty z badań, badania zlecane przez Urząd Marszałkowski, badania realizowane na poziomie krajowym, itp.
   • Dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, dane Eurostat, raporty i badania związane z problematyką rozwoju regionów, innowacyjności i przedsiębiorczości
  • Badania:
   • Wywiady IDI, FGI badania CATI
   • Opinie eksperckie
   • Ewaluacja RIS
 • Rezultat – raport: Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
informacje podstawowe
Informacje podstawowe
 • 5,7% obszaru Polski – 10. miejsce w kraju, 2,07 mln mieszkańców (5,4% mieszkańców Polski) – 9. miejsce w kraju
 • Pod względem liczby mieszkańców ustępuje czterem spośród pięciu województwom sąsiadującym (mazowieckiemu, wielkopolskiemu, łódzkiemu i pomorskiemu), a wyprzedza tylko jedno (warmińsko-mazurskie).
 • Mazowsze i Wielkopolska to dwa najliczniejsze regiony Polski, przewyższające kujawsko-pomorskie pod względem potencjału gospodarczego i innowacyjnego – oznacza to większą trudność w kreowaniu rozwoju – obydwaj duzi sąsiedzi są potencjalnie znacznie bardziej atrakcyjni dla większości inwestorów
 • Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo (produkcja roślinna oraz zwierzęca), na bazie którego nastąpił rozwój przemysłu spożywczego.
 • Centralne położenie w kraju, dogodny układ sieci transportowej sprzyjają rozwojowi także innych gałęzi gospodarki.
 • Szczególne tradycje w zakresie przemysłu chemicznego, mechanicznego, elektroniki i elektrotechniki oraz przemysłu spożywczego
kapita ludzki
Kapitał Ludzki
 • Zmiana liczby mieszkańców – w okresie 2002-2011 przyrost o ok. 3 tys. osób
 • W ostatnich 9 latach spadł o 3 punkty procentowe (p.p.) odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, a o blisko 2 p.p. wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym
 • Ujemne saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych – latach 2004-2010 ujemne saldo migracji zewnętrznych wyniosło 4603 osoby.
 • Należy przypuszczać, że w rzeczywistości zjawisko przybrało znacznie większą skalę
kapita ludzki aktywno zawodowa
Kapitał Ludzki – aktywność zawodowa
 • Aktywności zawodowa – 55,2% - o 1 p.p. niższy niż średnio w Polsce
 • Zatrudnienie na koniec 2011 r. wyniósł 49% i był o blisko 2 p.p. niższy niż przeciętnie w Polsce
 • Bezrobocie – 11,2% - wyższe o 1,5 p.p. od średniej krajowej (2011 r.)
 • Bezrobocie rejestrowane - 17,8% - aż o 4,5 p.p. wyższy niż średnio w kraju (marzec 2012 r.).
kapita ludzki edukacja
Kapitał Ludzki - edukacja
 • Mniejsza liczba osób z wyższym wykształceniem o 4,6% niż średnio w Polsce
 • W województwie studiuje 4,7% z liczby wszystkich studentów w Polsce
 • W porównaniu z całym krajem ponadprzeciętnie reprezentowane są następujące kierunki kształcenia (tzn. liczba studentów na tych kierunkach wynosi w regionie co najmniej 6% łącznej liczby studentów na tym kierunku w Polsce:
 • opieka społeczna - 10,6%,
 • nauki rolnicze, leśne i rybactwo - 7,5%,
 • fizyka – 6,7%.
 • pedagogika - 6,2%,
 • dziennikarstwo i informacja – 6,2%,
 • biologia – 6,2%,
kapita ludzki edukacja1
Kapitał Ludzki - edukacja
 • Mała liczba studentów kierunków technicznych (poniżej 4% łącznej liczby studentów danej specjalności w Polsce):
  • produkcja i przetwórstwo (1,7%)
  • ochrona środowiska (2,3%)
  • informatyka (3,0%)
  • nauki społeczne (3,3%)
  • ochrona i bezpieczeństwo (3,6%)
  • architektura i budownictwo (3,7%)
  • nauki inżynieryjno-techniczne (3,8%)
  • matematyka i statystyka (3,9%)
potencja gospodarczy
Potencjał gospodarczy
 • Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych jest 184,4 tys. jednostek gospodarczych (dane GUS na koniec 2011 r.)
 • Liczba podmiotów na 10 tys. ludności w 2010 r. wyniosła w regionie 899 i była o 125 niższa niż średnio w kraju (1024) – spośród województw sąsiadujących niższy występuje tylko na Warmii i Mazurach
 • 94,7% - firmy mikro (do 9 osób), 4,3% - od 10 do 49 osób, a 0,9% - od 50 do 249 osób. 233 podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników to 0,1% spośród wszystkich zarejestrowanych - nie odbiega to od średniej dla kraju

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych rodzajach firm w 2010 roku

potencja gospodarczy1
Potencjał gospodarczy

Procentowy przychód firm

w 2010 roku

Zmiany liczebności firm

potencja gospodarczy3
Potencjał gospodarczy

Liczba zatrudnionych w głównych branżach

Przychody ze sprzedaży w głównych branżach

potencja gospodarczy7
Potencjał gospodarczy

Nakłady inwestycyjne firm regionu w latach 2008-2010 wzrosły z 6,3 do 6,9 mld zł, co oznacza zwiększenie udziału w skali całego kraju z 4,7% do 6,0%. Najwyższe nakłady inwestycyjne zarejestrowano w przemyśle i budownictwie (aż 2/3 wszystkich nakładów w województwie, ich udział w Polsce wynosi 6,3%),

potencja gospodarczy8
Potencjał gospodarczy
 • Duża nierównowaga w liczbie firm – zróżnicowany wskaźnik przedsiębiorczości
 • Centrum gospodarcze – rejon Bydgoszczy i Torunia
 • Silna pozycja regionu włocławskiego oraz powiatu inowrocławski
 • Zdecydowanie mniejsza liczba firm w pozostałych powiatach
 • Duże firmy ulokowane w kilku powiatach – w większości w wyżej wymienionych
wiod ce sektory gospodarki regionu
Wiodące sektory gospodarki regionu
 • Spożywczy – duża liczba firm, w tym dużych firm, najwyższe przychody
 • Papierniczy – generuje ona drugie po produkcji wyrobów spożywczych przychody w regionie. Branża ta liczy jedynie kilka firm, jednak mają one znaczny udział w przychodzie regionu oraz kluczowe znaczenie dla powiatów, w których funkcjonują
 • Chemiczny – region zajmuje 4. miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych, należą do niego głównie duże firmy co skutkuje najwyższymi przygodami na firmę w regionie, wysokie nakłady na B+R
 • Elektromaszynowy – generuje wysokie przychody, jednocześnie należy do niego największa liczba firm równomiernie rozprzestrzenionych po terenie województwa
 • Elektroniczny – w ciągu kilku lat region stał się istotnym eksporterem wysoko zawansowanych wyrobów elektronicznych – firmy z podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Crystal Park” w Łysomicach (produkcja głównie monitorów ciekłokrystalicznych LCD) – liczne firmy międzynarodowe, w tym SHARP i jego kooperanci.
innowacyjno
Innowacyjność
 • Wysokość nakładów na działalność innowacyjną - 1,1 mld zł (w 2010 r.), przy czym aż 95% przypadło na przemysł
 • Nakłady firm usługowych – bardzo niskie – 0,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.)
 • Nakłady firm przemysłowych – 4,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.)
 • Niskie nakłady inwestycyjne ponoszone są na działalność badawczo-rozwojową B+R – 1,8% tego typu wydatków ponoszonych w Polsce
 • Niskie nakłady na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych – 1,7%
 • Wysokie nakłady na zakup środków trwałych (szczególnie na maszyny i urządzenia techniczne z importu) – przeszło 5% wydatków w kraju
innowacyjno1
Innowacyjność

Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (dane w %)

 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem wyniósł 10% - dwukrotnie więcej średnio w Polsce – najlepszy wskaźnik wśród regionów.
 • Wysokie nakłady w firmach zatrudniających powyżej 249 osób – wskaźnik 17%, czyli 264% wysokości wskaźnika Polski
 • W firmach mniejszych MŚP (o zatrudnieniu do 248 osób) udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem nie przekracza 1%, a więc około dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce.
 • Wśród firm usługowych tylko 9% wprowadziło w 2010 r. innowacje i był to wskaźnik o ok. 3 p.p. niższy niż w przypadku całego kraju. Nowe lub istotnie ulepszone produkty wprowadziło 6% firm, zaś procesy – 7%
dzia alno b r nak ady na badania
Działalność B+R – nakłady na badania
 • Nakłady na badania i rozwój w województwie (204 mln zł) należą do najniższych w kraju
 • W 2010 r. stanowiły mniejszą część wszystkich nakładów tego typu w kraju niż w średnio w latach 1999-2006
 • Nakłady na badania naukowe w ramach poszczególnych dziedzin wyniosły:
  • nauki przyrodnicze – 2,0%,
  • nauki inżynieryjne i techniczne – 1,6%,
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 0,7%,
  • nauki rolnicze – 0%,
  • nauki społeczne – 4,6%,
  • nauki humanistyczne – 0%.

Nakłady na B+R poniesione w województwie kujawsko-pomorskim - jako odsetek nakładów na B+R poniesionych w Polsce

dzia alno b r nak ady przedsi biorstw
Działalność B+R – nakłady przedsiębiorstw
 • Niskie nakłady na badania i rozwój stwarzają niekorzystne warunki do innowacyjnego rozwoju gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Nakłady na badania i rozwój ponoszone w sektorze przedsiębiorstw (42 mln zł w 2010 r.) – znacznie (około pięciokrotnie) niższe niż nakłady ogółem w jednostkach B+R
 • Nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu w 2010 r. wyniosły 99 zł (na jedną osobę zatrudnioną w dziale B+R - 49 tys. zł) i należały do najniższych w kraju.
 • Mała liczba zgłoszeń patentowych: 124 zgłoszenia w 2010 r. (3,9% ogólnej liczby zgłoszeń w Polsce). Udzielone patenty 35 – 2,5% liczby w całym kraju

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R w 2010 r.

jednostki otoczenia biznesu
Jednostki otoczenia biznesu
 • Zdecydowana większość firm należy do sektora MŚP – generują wyższy przychód i zatrudniają więcej osób niż średnio w Polsce. Na tle kraju mają one przeciętne lub słabe wyniki finansowe oraz w zakresie innowacyjności
 • Nieliczna grupa największych przedsiębiorstw, w szczególności należących do kilku wybijających się sektorów, odnosi bardzo dobre wyniki
 • Na potrzeby sektora MŚP funkcjonuje sieć instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi finansowe i doradcze, w tym w zakresie innowacyjności, jednak efekty tego wsparcia dotąd nie są zbyt widoczne
 • Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa mniej ośrodków innowacji i przedsiębiorczości niż w większości regionów w Polsce, jednak ich ofertę instytucji można uznać za bogatą i różnorodną. (Matusiak K. (red.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010)
 • W trakcie badań przedsiębiorcy informowali o niskiej aktywności jednostek otoczenia biznesu, często ich nie znali, ani nie znali ich oferty – według nich jednostki te muszą działać bardziej rynkowo
podsumowanie
Podsumowanie
 • Mocne strony regionu
 • Dobrze rozwinięte rolnictwo połączone z rozwiniętym przemysłem spożywczym
 • Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny i elektromaszynowy, odznaczający wysoką rentownością, relatywnie wysokimi nakładami na B+R oraz na inwestycje
 • Od kilku lat, dzięki zagranicznym inwestycjom, województwo stało się potentatem w produkcji wysoko technologicznej elektroniki
 • Istnienie dużych firm, które mogą być motorami innowacyjności oraz działalności B+R w regionie
 • Relatywnie wysokie nakłady na badania i rozwój w kilku kluczowych sektorach gospodarki – w branży chemicznej, metalowej i elektronicznej.
 • Duże inwestycje największych firm w kilku ostatnich latach spowodowały, że w regionie udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem jest największy w Polsce
 • Firmy MŚP są statystycznie większe niż średnio w Polsce – przy tej samej procentowej liczbie firm procentowo większe zatrudnienie i przychody
podsumowanie1
Podsumowanie
 • Słabe strony Regionu
 • Łączne nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju.
 • Słabe wyniki dotyczące liczby udzielonych patentów
 • Brak renomowanych uczelni technicznych
 • Niewielka liczba jednostek B+R oraz uczelni prowadzących badania w sektorach, które mogłyby wesprzeć lokalny przemysł
 • Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, w tym w szczególności w obszarze kierunków technicznych
 • Niekorzystne zmiany w zakresie zasobów ludzkich – niska aktywność zawodowa, starzenie się lokalnej społeczności, wysoka migracja
 • Duże znaczenie firm MŚP, które charakteryzują się niższą rentownością niż średnio w kraju, niską innowacyjnością oraz brakiem wsparcia w postaci lokalnego sektora B+R
podsumowanie2
Podsumowanie
 • Szanse
 • Rozwój relatywnie silnego sektora MŚP – rozwój i wzrost firm z lokalnym kapitałem silnie związanych z regionem
 • Rozwój kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki
 • Rozwój badań i prac badawczo-rozwojowych w regionie
 • Zaangażowanie firm w zwiększenie nakładów na B+R
 • Tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami, szczególnie pomiędzy firmami MŚP z tej samej branży oraz wiodącymi dużymi przedsiębiorstwami i firmami MŚP
 • Rozwój jednostek wsparcia biznesu pod kątem zaspokojenia potrzeb lokalnych firm MŚP
 • Silne zaangażowanie lokalnych środowisk w rozwój regionu
 • Zaplecze produkcyjno-usługowe dla sąsiednich regionów
podsumowanie3
Podsumowanie
 • Zagrożenia
 • Dalszy spadek wskaźników innowacyjności regionu i połączony z tym spadek rentowności lokalnego przemysłu
 • Bankructwa firm, szczególnie mikro związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej oraz wzrostem konkurencyjności sąsiednich regionów
 • Odpływ wykwalifikowanych pracowników do sąsiednich województw
 • Odpływ najzdolniejszej młodzieży na studia do wiodących uczelni w sąsiednich regionach
 • Migracja wewnętrzna z mniejszych miejscowości do większych – odpływ najzaradniejszych jednostek ze słabszych powiatów
 • Pogorszenie się warunków funkcjonowania firm (brak odpowiednio wykształconej lokalnej kadry, przeszkody administracyjne, słaba infrastruktura, itp.) i związane z tym zamykanie zakładów w regionie
 • Niska rentowność firm działających w regionie i związany z tym brak rozwoju lokalnego rynku skutkujący min brakiem rozwoju MSP sektora usługowego co przyczynia się do utrwalania wysokiego bezrobocia
slide27

Pytania, odpowiedzi

 • Moderowana dyskusja:
  • Dr Maciej Gajewski
  • Dr inż. Aleksander Buczacki
  • Dr inż. Przemysław Oborski
  • Mgr inż. Bogdan Pietrzak