Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

161 Views Download Presentation
Download Presentation

LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

 2. VD1: Nhieät ñoä T( ) taïi caùc thôøi ñieåm t (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau: t(giôø) 0 4 8 12 16 20 T( ) 20 18 22 26 24 21 Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

 3. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: VD 2: Khoái löôïng m(g) cuûa moät thanh kim loaïi ñoàng chaát coù khoái löôïng rieâng laø 7,8 (cm ) tæ leä thuaän vôùi theå tích V ( cm ) theo coâng thöùc: m = 7,8.V ?1: Tính giaù trò töông öùng cuûa m khi V = 1; 2; 3; 4 . thì m = 7,8 .1 7,8. Vôùi V =1 = Vôùi V =2thì m = 7,8 .2= 15,6. Vôùi V =3thì m = 7,8 .3= 23,4. Vôùi V =4thì m = 7,8 .4 = 31,2.

 4. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: VD3: Thôøi gian t(h) cuûa moät vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân quaõng ñöôøng 50 km tæ leä nghòch vôùi vaän toác v(km/h) cuûa noù theo coâng thöùc: v(km/h) 5 10 25 50 ?2: Tính vaø laäp baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa t khi v = 5; 10; 25; 50 10 5 2 1

 5. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: VD1: Nhieät ñoä T( ) taïi caùc thôøi ñieåm t (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau: t(giôø) 0 4 8 12 16 20 T( ) 20 18 22 26 24 21 Ta thaáy: - Nhieät ñoä T phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa thôøi gian t (giôø). - Vôùi moãi giaù trò cuûa t ta luoân xaùc ñònh ñöôïc chæ moät giaù trò töông öùng cuûa T. Ta noùi: T laø haøm soá cuûa t.

 6. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: VD 2: Khoái löôïng m(g) cuûa moät thanh kim loaïi ñoàng chaát coù khoái löôïng rieâng laø 7,8 (cm ) tæ leä thuaän vôùi theå tích V (cm ) theo coâng thöùc: m = 7,8.V Vôùi V =1thì m = 7,8 .1= 7,8. Vôùi V =2thì m = 7,8 .2= 15,6. Vôùi V =3thì m = 7,8 .3= 23,4. Vôùi V =4thì m = 7,8 .4= 31,2. Ta thaáy: - Khoái löôïng mcuûa thanh kim loaïi phuï thuoäc vaøo theå tích V cuûa noù. - Vôùi moãi giaù trò cuûa V ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa m. Ta noùi: m laø haøm soá cuûa V.

 7. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: VD3: Thôøi gian t(h) cuûa moät vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân quaõng ñöôøng 50 km tæ leä nghòch vôùi vaän toác v(km/h) cuûa noù theo coâng thöùc: v(km/h) 5 10 25 50 10 5 2 1 Ta thaáy: -Thôøi gian t phuï thuoäc vaøo vaän toác v. - Vôùi moãi giaù trò cuûa v ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa t. Ta noùi: t laø haøm soá cuûa v.

 8. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá. Ñeå y laø haøm soá cuûa x caàn coù caùc ñieàu kieän sau ñaây: - x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá. - Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x. - Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y.

 9. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Baøi toaùn: Hai ñaïi löôïng x vaø y ñöôïc cho trong baûng sau: x 1 2 3 4 y 2 2 2 2 Hoûi ñaïi löôïng y coù laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng? Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá.

 10. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá. Chuù yù: + Khi x thay ñoåi maø y luoân nhaän moät giaù trò thì y ñöôïc goïi laøhaøm haèng. • + Haøm soá coù theå ñöôïc cho baèng baûng (nhö trong VD1), baèng coâng thöùc (nhö trong VD2, VD3). + Khi y laø haøm soá cuûa x ta coù theå vieát y = f(x); y = g(x); … VD: Haøm soáy = 2x + 3ta coù theå vieáty = f(x) = 2x + 3 . Khi ñoù, thay cho caâu “khi x baèng 3 thì giaù trò töông öùng cuûa ybaèng 9” ta vieátf(3) = 9 .

 11. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Baøi 24: Caùc giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng x vaø y ñöôïc cho trong baûng sau: Ñaïi löôïng y coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng? x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 y 16 9 4 1 1 4 9 16 Ñaïi löôïng y laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x vì : + Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x. + Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y. Giaûi

 12. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Baøi 35b (SBT): Ñaïi löôïng y coù laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng, neáu baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa chuùng laø: x 4 4 9 16 y -2 2 3 4 Giaûi y khoâng phaûi laø haøm soá cuûa x vì öùng vôùi x = 4 coù hai giaù trò töông öùng cuûa y laø (-2) vaø 2.

 13. Tieát 29:HAØM SOÁ 1. Moät soá ví duï veà haøm soá: 2 . Khaùi nieäm haøm soá: Baøi 25: Cho haøm soá y = f(x) = . Tính: f ; f(1) ; f(3). f f(1) = f(3) = Giaûi = = =

 14. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Naém vöõng khaùi nieäm haøm soá. - Laøm caùc baøi taäp 26, 27, 28 (SGK trang 64).

 15. TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO