LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG
Download
1 / 15

LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ. VD1: Nhieät ñoä T( ) taïi caùc thôøi ñieåm t (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau:. t(giôø). 0. 4. 8. 12. 16. 20. T( ). 20. 18. 22. 26. 24. 21. Tieát 29 : HAØM SOÁ. 1. Moät soá ví duï veà haøm soá:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ' - yuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

LỚP CHÚNG EM TRÂN TRỌNG

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ


VD1: Nhieät ñoä T( ) taïi caùc thôøi ñieåm t (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau:

t(giôø)

0

4

8

12

16

20

T( )

20

18

22

26

24

21

Tieát 29:HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

VD 2: Khoái löôïng m(g) cuûa moät thanh kim loaïi ñoàng chaát coù khoái löôïng rieâng laø 7,8 (cm ) tæ leä thuaän vôùi theå tích V ( cm ) theo coâng thöùc: m = 7,8.V

?1: Tính giaù trò töông öùng cuûa m khi V = 1; 2; 3; 4 .

thì m = 7,8 .1

7,8.

Vôùi V =1

=

Vôùi V =2thì m = 7,8 .2= 15,6.

Vôùi V =3thì m = 7,8 .3= 23,4.

Vôùi V =4thì m = 7,8 .4 = 31,2.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

VD3:

Thôøi gian t(h) cuûa moät vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân quaõng ñöôøng 50 km tæ leä nghòch vôùi vaän toác v(km/h) cuûa noù theo coâng thöùc:

v(km/h)

5

10

25

50

?2: Tính vaø laäp baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa t khi v = 5; 10; 25; 50

10

5

2

1


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

VD1: Nhieät ñoä T( ) taïi caùc thôøi ñieåm t (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau:

t(giôø)

0

4

8

12

16

20

T( )

20

18

22

26

24

21

Ta thaáy:

- Nhieät ñoä T phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa thôøi gian t (giôø).

- Vôùi moãi giaù trò cuûa t ta luoân xaùc ñònh ñöôïc chæ moät giaù trò töông öùng cuûa T.

Ta noùi: T laø haøm soá cuûa t.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

VD 2: Khoái löôïng m(g) cuûa moät thanh kim loaïi ñoàng chaát coù khoái löôïng rieâng laø 7,8 (cm ) tæ leä thuaän vôùi theå tích V (cm ) theo coâng thöùc: m = 7,8.V

Vôùi V =1thì m = 7,8 .1= 7,8.

Vôùi V =2thì m = 7,8 .2= 15,6.

Vôùi V =3thì m = 7,8 .3= 23,4.

Vôùi V =4thì m = 7,8 .4= 31,2.

Ta thaáy:

- Khoái löôïng mcuûa thanh kim loaïi phuï thuoäc vaøo theå tích V cuûa noù.

- Vôùi moãi giaù trò cuûa V ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa m.

Ta noùi: m laø haøm soá cuûa V.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

VD3:

Thôøi gian t(h) cuûa moät vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân quaõng ñöôøng 50 km tæ leä nghòch vôùi vaän toác v(km/h) cuûa noù theo coâng thöùc:

v(km/h)

5

10

25

50

10

5

2

1

Ta thaáy:

-Thôøi gian t phuï thuoäc vaøo vaän toác v.

- Vôùi moãi giaù trò cuûa v ta chæ xaùc ñònh ñöôïc moät giaù trò töông öùng cuûa t.

Ta noùi: t laø haøm soá cuûa v.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá.

Ñeå y laø haøm soá cuûa x caàn coù caùc ñieàu kieän sau ñaây:

- x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá.

- Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.

- Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Baøi toaùn: Hai ñaïi löôïng x vaø y ñöôïc cho trong baûng sau:

x

1

2

3

4

y

2

2

2

2

Hoûi ñaïi löôïng y coù laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng?

Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò töông öùng cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Neáu ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng thay ñoåi x sao cho vôùimoãi giaù trò cuûa xta luoân xaùc ñònhchæ moät giaù trò cuûa y thì y ñöôïcgoïi laøhaøm soá cuûa x vaø x goïi laøbieán soá.

Chuù yù:

+ Khi x thay ñoåi maø y luoân nhaän moät giaù trò thì y ñöôïc goïi laøhaøm haèng.

  • + Haøm soá coù theå ñöôïc cho baèng baûng (nhö trong VD1), baèng coâng thöùc (nhö trong VD2, VD3).

+ Khi y laø haøm soá cuûa x ta coù theå vieát y = f(x); y = g(x); …

VD: Haøm soáy = 2x + 3ta coù theå vieáty = f(x) = 2x + 3 .

Khi ñoù, thay cho caâu “khi x baèng 3 thì giaù trò töông öùng cuûa ybaèng 9” ta vieátf(3) = 9 .


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Baøi 24: Caùc giaù trò töông öùng cuûa hai ñaïi löôïng x vaø y ñöôïc cho trong baûng sau:

Ñaïi löôïng y coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng?

x

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

y

16

9

4

1

1

4

9

16

Ñaïi löôïng y laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x vì :

+ Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.

+ Vôùi moãi giaù trò cuûa x chæ coù moät giaù trò töông öùng cuûa y.

Giaûi


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Baøi 35b (SBT): Ñaïi löôïng y coù laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng, neáu baûng caùc giaù trò töông öùng cuûa chuùng laø:

x

4

4

9

16

y

-2

2

3

4

Giaûi

y khoâng phaûi laø haøm soá cuûa x vì öùng vôùi x = 4 coù hai giaù trò töông öùng cuûa y laø (-2) vaø 2.


Tieát 29 (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau::HAØM SOÁ

1. Moät soá ví duï veà haøm soá:

2 . Khaùi nieäm haøm soá:

Baøi 25: Cho haøm soá y = f(x) = . Tính: f ; f(1) ; f(3).

f

f(1) =

f(3) =

Giaûi

=

=

=


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau:

- Naém vöõng khaùi nieäm haøm soá.

- Laøm caùc baøi taäp 26, 27, 28 (SGK trang 64).


TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO (giôø) trong cuøng moät ngaøy ñöôïc cho trong baûng sau:


ad