1 / 6

Korfbal: el rebot

Posicions bàsiques de korfbal: el rebot

yuanga
Download Presentation

Korfbal: el rebot

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Korfbal Posicionsbàsiques: El rebot www.korfbalbarcelona.com

  2. Comença la rotació de la pilota Un delsjugadors talla a la posicióde rebotdesprésde passar la pilota El jugador ha agafat el rebot

  3. Requisits per tenir una bona posició de rebot: • Hemd’estarmés a prop del pal de la cistella que el nostre defensor, en cas contrariestariem en posiciód’assistent, i hemd’aconseguirmanteniraquestaposició. • No podem estar enganxats al pal. REBOT La posició de rebotés imprescindible i fundamental per a un equip de korfbal. És el jugador que dona continuïtat a les jugadesdesprésd’unllançament a cistella.

  4. Zona d’acció del rebot Ambaquestaposició, el jugador de rebotagafarà totes les pilotes que caiguin en aquesta zona. La majoriadelstirscauen per darrerade cistella.

  5. Representaciógràfica L’atacant (el jugador verd) té agafada la posició de rebotcorrectament.

  6. Representaciógràfica L’atacant (el jugador verd) no té agafada correctament la posició de rebot ja que es trobamassa a prop de la cistella.

More Related