Download
korfbal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korfbal: el rebot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korfbal: el rebot

Korfbal: el rebot

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Korfbal: el rebot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Korfbal Posicionsbàsiques: El rebot www.korfbalbarcelona.com

  2. Comença la rotació de la pilota Un delsjugadors talla a la posicióde rebotdesprésde passar la pilota El jugador ha agafat el rebot

  3. Requisits per tenir una bona posició de rebot: • Hemd’estarmés a prop del pal de la cistella que el nostre defensor, en cas contrariestariem en posiciód’assistent, i hemd’aconseguirmanteniraquestaposició. • No podem estar enganxats al pal. REBOT La posició de rebotés imprescindible i fundamental per a un equip de korfbal. És el jugador que dona continuïtat a les jugadesdesprésd’unllançament a cistella.

  4. Zona d’acció del rebot Ambaquestaposició, el jugador de rebotagafarà totes les pilotes que caiguin en aquesta zona. La majoriadelstirscauen per darrerade cistella.

  5. Representaciógràfica L’atacant (el jugador verd) té agafada la posició de rebotcorrectament.

  6. Representaciógràfica L’atacant (el jugador verd) no té agafada correctament la posició de rebot ja que es trobamassa a prop de la cistella.