mezin rodn standardiza n organizace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní standardizační organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní standardizační organizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Mezinárodní standardizační organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní standardizační organizace. Význam: zajištění kompatibility globální sítě e-komunikací, schopnost vzájemné komunikace zařízení různých výrobců,koordinace činností národních subjektů Funkce : 1.technická – oblast standardizace (tvorba,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mezinárodní standardizační organizace' - yoshio-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mezin rodn standardiza n organizace

Mezinárodní standardizační organizace

Význam:

zajištění kompatibility globální sítě e-komunikací,

schopnost vzájemné komunikace zařízení různých

výrobců,koordinace činností národních subjektů

Funkce :

1.technická – oblast standardizace (tvorba,

schvalování vydávaní standardů)

Standardje dobrovolný a všeobecně prospěšný

dokument :

de iure – vypracovaný a procedurálně schválený

mezinárodním normalizačním orgánem

de facto – dohodnutý renomovanými firmami,

sdruženími,…

slide2
2. regulační - rozdělení a užití frekvenčního spektra, koordinace národních číslovacích plánů

3. rozvojová - pomoc při zajištění univerzality globálního trhu ( technická pomoc )

Standardizace zajistí kompatibilitu zařízení sítí,

univerzalitu trhu e-komunikací. Jak?

Tím, že výrobci využívají stejné komunikační

protokoly v rámci dohodnutých standardů.

Standard – společná dohoda ( standardní

produkty )

Protokol – popisuje příslušný standard, soubor

pravidel pro řízení e-komunikace

standardiza n organizace
Standardizační organizace
 • Oficiální standardizační mezinárodní organizace produkující normy de iure :

ITU,ISO,IEC,ETSI

 • Neoficiální mezinárodní organizace produkují normy de facto, např.

IEEE,IETF,fórum ATM,….

itu international telecommunication union mezin rodn telekomunika n unie
ITU- International Telecommunication Union-Mezinárodní telekomunikační unie
 • Přidružena organizace OSN, celosvětová, vládní organizace (r.1865 jako Mezinárodní telegrafní unie v Paříží, r.1932- současný název, r.1947 – orgán OSN)

Je tvořena následujícími orgány :

1. Konference vládních zmocněnců - stanoví cíle, volí členy rady, schvaluje právní dokumenty, rozpočet,..

2. Rada ITU – stály orgán KVZ

3. Světová konference mezinárodních telekomunikací

4. ITU-R– Radiocommunication Sector, pracuje ve Study Groups

5.ITU-T– Telecommunication Standardization Sector, Study Groups

6. ITU-D - Telecommunication Development Sector, Study Groups

7. Generální sekretariát - řídící administrativní orgán

slide5
Součástí jednotlivých sektorů jsou úřady:

- pro telekomunikace:Telekomunikační standardizační úřad

 • Nejvyšší orgán pro telekomunikace:

Světová konference pro standardizaci v telekomunikacích,

řídí činnost pracovních skupin SG

Příklad tématického zaměření SG:

SG 1 - definice služeb,provoz služeb, uživatelská kvalita služeb,…

SG 2 – provoz sítí včetně směrování, číslování, řízení sítě, kvalita sítě,..

SG 3 – zásady tarifikace a odúčtování v mezinárodním styku

SG 4 –údržba sítí

........

SG 15 – přenosové systémy a zařízení

 • SG vydávají doporučení, označení písmeny,např.: G-digitální systémy,

H-multimediální systémy, I-ISDN, Q-signalizace, X-datové sítě,V-datové přenosy v telefonní sítí,…..

dal mezin rodn organizace zab vaj c se mezin rodn mi telekomunikacemi
Další mezinárodní organizace zabývající se mezinárodními telekomunikacemi
 • ISO mezinárodní organizace pro standardizaci

( International Organization for

Standardization)

- nevládní celosvětová organizace, založena v

r.1947, sdružuje národní standardizační instituce

- spolupracuje s ITU a s evropskými standardizačními

telekomunikačními organizacemi

slide7
vládní organizace zabývající se oblastí elektrotechniky a elektronických zařízení : IEC – založena v r.1906

Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Comission)

 • Spolupráce ISO a IEC :

Sloučena technická komise TC 97 a IEC 83:

Joint Technical Committe JTC 1 ISO/IEC

Nejvýznamnější standard této komise : RM OSI

evropsk standardiza n organizace
Evropské standardizační organizace
 • ETSI – European Telecommunications Standards

Institute , Evropský institut pro standardizaci

v telekomunikacích (r.1988)

Původně: CEPT- vnik v r. 1959

Konference správ pošt a telekomunikací

Cíl ETSI :

- vytváří evropské standardy pro oblast telekomunikací

 • cíl: integrace telekomunikačních infrastruktur, vytvoření

tzv. panevropské dálnice

 • zajišťuje kompatibilitu zařízení telekomunikačních sítí v Evropě
 • např. standard Euro-ISDN, standardy bezdrátové a mobilní komunikace, standardy pro inteligentní sítě (112)
dal evropsk standardiza n organizace
Další evropské standardizační organizace
 • CEN – Evropská komise pro normalizaci,

zřízena jako protějšek ISO (r.1961)

 • CENELEC – Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice,

zřízena jako protějšek IEC (r.1958)

neofici ln standardiza n organizace
Neoficiální standardizační organizace

Vedle aktivit oficiálně uznávaných standardizačních

organizací rozvíjejí standardizační činnost i jiné organizace

a zájmové sdružení, mající zájem rychleji a pružněji

zavádět nová řešení do praxe. Produkt: standardy de facto

 • IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers,

největší profesní organizace na světě (Sdružení

elektrotechnických inženýrů), významný je výbor 802.x

 • IETF – Internet Engineering Task Force ,připravuje

specifikace pro Internet , definuje architekturu TCP/IP

 • W3C- World Wide Web Consortium , průmyslové

konsorcium , doporučení pro provoz www

 • ATM fórum – asociace pro podporu ATM sítí
ieee sdru en elektrotechnick ch in en r
IEEE – Sdružení elektrotechnických inženýrů
 • Předmět zájmu: tvorba standardů pro LAN, MAN
 • Nejvýznamnější: výbor 802, skládá se z 22 podvýborů
 • Nejznámější produkt: IEEE 802.3 – síť Ethernet
 • Současnost: standardy bezdrátových sítí, patří sem podvýbory :
 • 802.11 Wireless LAN (WLAN)
 • 802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN)
 • 802.16 Broadband Wireless Access (BWA)
 • 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA)
 • 802.22 Wireless Regional Area Network (WRAN)

Standard 802.16e – de facto je dnes standardem ITU-R de iure

IMT - 2000 ( International Mobile Telecommunications)

mobilní širokopásmový rádiový přístup

vrstvov zen komunikace s ov architektura

Vrstvové řízení komunikace Síťová architektura

1976 - první paketová síť X.25,

potřeba usnadnit řízení paketů v sítí

1978 - původní verze RM OSI na půdě ISO

a IEC – SG pro IT

1984 – revize RM OSI ISO/IEC na půdě ITU

standard X.200 –popsán přes MKP a

VKP, principiální základ všech

dalších modelů řízení přenosu dat

v znam standardizace prost ednictv m rm
Význam standardizace prostřednictvím RM

Standardizace zajistí kompatibilitu zařízení

různých výrobců,provozovatelů sítí a uživatelů

služeb e-komunikací

Výrobci využívají stejné komunikační

protokoly v rámci dohodnutých standardů,

resp. pravidla dané RM OSI

STANDARD – společná dohoda

PROTOKOL – popisuje příslušný standard,

je to soubor pravidel , podle kterých se řídí

komunikace

s ov architektura princip
Síťová architektura - princip
 • Řešení topologie sítě pro paketové přenosy nestačí k zajištění komunikace
 • Složitý proces řízení přenosu dat je rozdělen do dílčích funkcí, tzv.procesů
 • Každý dílčí proces: „ VRSTVA“
 • Procesy jsou hierarchicky uspořádány
 • Členění komunikace do vrstev znamená rozdělení komunikace ve vertikálním směru
slide16

Systém vrstev, funkcí a protokolů tvoří síťovou architekturu,kterou popisujeme pomocí referenčních modelů.RM je kombinací dvou modelů:horizontální model – VKPvertikální model - MKP

referen n model osi open system interconnection
Referenční model OSI (Open System Interconnection)
 • RM OSI – je doporučený model , který vymezuje funkce jednotlivých vrstev řízení komunikace
 • Otevřený sytém- zařízení vyhovující doporučení

jsou volně připojitelná do sítě

 • Každá vrstva modelu je charakterizována :

- svým účelem

- funkcemi dle příslušného protokolu

- službami, které poskytuje nejbližší vyšší

vrstvě

slide18

Síťová architektura nepopisuje nějakou konkrétní síť, je to předpis (návod) , podle kterého je určitý komunikační systém vystavěn a provozován

vrstvov zen komunikace je z kladn trend v teleinformatice
Vrstvové řízení komunikace je základní trend v teleinformatice

RM OSI je 7-vrstvový model a vymezuje funkce:

 • První čtyři vrstvy RM OSI (aplikační, prezentační,

relační a transportní) představují komunikační služby – zasahují do struktury a obsahu dat,

jsou implementovány jen v KZ

(zdroj – cíl)

 • Spodní tři vrstvy (síťová, spojová,fyzická) poskytují přenosové služby
struktura 7 vrstvov ho rm osi
Struktura 7-vrstvového RM OSI

aplikační

prezentační

relační

transportní

síťová

spojová

fyzická

funkce vrstev rm osi
Funkce vrstev RM OSI
 • Aplikační – převod uživatelských dat do počítačové podoby
 • Prezentační – zajistí prezentaci dat (kódování, šifrování,…)
 • Relační – funkční propojení KZ, vytvoření relace
 • Transportní – spojení mezi aplikacemi KZ, tvorba bloku dat
 • Síťová – udržování síťových spojení, přenos paketů
 • Spojová – seskupení dat do rámců,detekce a korekce chyb
 • Fyzická – fyzické předání dat (bitů) fyzickému médiu

Např. formát rámce protokolu LAPB (je to modifikace HDLC)

Návěsť

01111110

Adresovací

pole

Řídící

pole

Informační pole

Zabezpečovací

pole

Návěsť

01111110

slide26
Datové sítě s přepojováním paketů :
 • 7-vrstvový RM OSI vystavěn pro standard sítě X.25

znak: realizace služby virtuálních okruhů

 • 4-vrstvový model sítě Internet,

pracuje se standardem RFC ,

soustava protokolů TCP/IP

znak: užití datagramové služby

s ov architektura tcp ip transmission control protocol internet protocol
Síťová architektura TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
 • Síťové protokoly TCP/IP se využívají v architektuře sítě INTERNET
 • TCP/IP je soubor protokolů, nejvýznamnější jsou :
 • TCP – protokol transportní vrstvy, transformujezprávy do paketů ve zdrojovém uzlu a v cílovém pakety sestaví do původní zprávy, propojuje aplikace vzdálených KZ
 • IP – protokol síťové vrstvy , zajišťuje směrování paketů přes řadu uzlů, příp. přes řadu sítí (X.25,Ethernet,ATM,…)
slide28

Aplikační vrstva – slouží k připojení uživatelského

rozhraní ke konkrétní aplikaci, k programu zajišťujícímu služby pro uživatele (FTP,HTTP,TELNET,..)Transportní vrstva – poskytuje transportní služby přes protokol TCP (spolehlivý) nebo UDP (nespolehlivý).Je implementována jen v KZ (propojení aplikací a tvorba datagramů)

Síťová vrstva – zajišťuje síťovou adresaci – přenos , směrování a předávání datagramů. Je implementována ve všech prvcích sítě - ve směrovačích i v KZVrstva síťového rozhraní – umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu

s ov model tcp ip
Síťový model TCP/IP

Uživatelské programy (http, ftp,….)

Transportní protokoly ( TCP,UDP )

Internetový protokol IP

Síť(Ethernet,FR,X.25)

architektura internetov ho protokolu tcp ip
Architektura internetového protokolu TCP/IP

Koncový systém

Mezilehlý systém

Koncový systém

SMĚROVAČ

z v rem k rm
Závěrem k RM
 • Síťové protokoly TCP/IP a RM OSI se od sebe liší –

- jsou neporovnatelné

 • Základní model : RM OSI
 • Nejperspektivnější : síťové protokoly TCP/IP

Společné znaky:

 • Transportní vrstva – propojení aplikací vzdálených KZ,

tvorba bloku dat (paketů, datagramů)

 • Síťová vrstva – přenos paketů, datagramů v síti

Rozdíly:

 • Inteligence je podle RM OSI umístěna v sítí,

(zabezpečení přenosu – spojová vrstva)

a rovněž v KZ (zabezpečení služby – transportní vrstva)

 • Inteligence dle TCP/IP umístěna jenom v KZ

(zabezpečení služby - transportní vrstva)