oulu 15 4 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OULU 15.4.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OULU 15.4.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OULU 15.4.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin menetelmien kehittäminen TYÖELÄMÄYHTEYTTÄ KUVAAVA INDIKAATTORI Opetusneuvos, FT, VTM Mari Räkköläinen. OULU 15.4.2014. Mari Räkköläinen. TAUSTAA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OULU 15.4.2014' - yoshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oulu 15 4 2014

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin menetelmien kehittäminenTYÖELÄMÄYHTEYTTÄ KUVAAVA INDIKAATTORIOpetusneuvos, FT, VTM Mari Räkköläinen

OULU 15.4.2014

taustaa
Mari RäkköläinenTAUSTAA
 • Liittyy laajemmin kansallista oppimistulosten arviointia täydentävien menetelmien kehittämistyöhön
 • Indikaattorit:
 • Opiskelijan osaamisen itsearviointi

(testataan osana pintakäsittely- ja elintarvikealan oppimistulosten arviointeja keväällä 2014)

 • Työelämäyhteistyön /työelämälähtöisyyden/ työelämäläheisyyden tason/ tilan mittaristo

(suunnittelu käynnistyy keväällä 2014, testaus syksyllä 2014/2015 ?)

ty el m indikaattority n suunnitelma
Mari RäkköläinenTYÖELÄMÄINDIKAATTORITYÖN SUUNNITELMA
 • Nykytilanteen kartoitus (kansalliset ja koulutuksen järjestäjillä käytössä olevat mittarit/järjestelmät) sekä käyttäjien kokemukset ja kehittämistarpeet (esim. OPIX, AIPAL, OPAL)
 • Perehdytään erilaisissa (merkittävissä) ammatillisen koulutuksen / opetustoimen henkilöstön kehittämishankkeissa laadittuihin/ sovellettuihin työelämäyhteistyöhön liittyviin kriteeristöihin ja työkaluihin (arvioinnin kohteiden kartoittaminen)
 • Analysoidaan aikaisempien kansallisten oppimistulosten arviointien tulokset ja tutkintorakenteen kehittämistyön kokemukset ja järjestelmän kehittämistarpeet
 • Tarkennetaan tiedontarpeet ja indikaattorien laatimisen tavoitteet
aiempien hankkeiden tuotoksia
Aiempien hankkeiden tuotoksia
 • Työpaikkaohjaajien koulutuksen kriteerit (Yhdessä tekemällä -hanke, OSAO)
 • Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle (Yhdessä tekemällä -hanke, OSAO)
 • Työelämäyhteistyön laadunhallinta, asiakkuuksien johtaminen (Q-master -koulutus, Tuula Sillanpää, Lamppu2015 -hanke, KY LAPPIA)
 • Työelämäpedagoginen osaamiskartta (Osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa -hanke, OAMK/AMOK)
ty el m indikaattority n suunnitelma1
Mari RäkköläinenTYÖELÄMÄINDIKAATTORITYÖN SUUNNITELMA
 • Kehittämisverkoston luominen
 • Asiantuntijaryhmät ja tapaamiset
 • Alueelliset työpajat
 • Indikaattorin/ mittariston viitekehys (huom! käsitteistö)

- laadinnan näkökulmat ja sisällölliset painotukset

 • Indikaattorin käyttö / hyöty (lisäarvo)

- kenelle, mihin tarkoitukseen ja miten toteutetaan

 • Mittarien laatiminen/ kokoamisen periaatteet

- määrälliset/ laadulliset indikaattorit

 • Pilotointi osana kansallista oppimistulosten arviointia
tuotokset ja k ytt
TUOTOKSET JA KÄYTTÖ
 • Tavoitteena on luoda mittarit, jotka ovat

- käyttäjäystävällisiä

- helposti saatavissa olevia

- ydinasioihin keskittyviä, luotettavaa tietoa antavia

- lisäarvoa antavia

- muita tavoitteita?

 • Käytetään kansallisten oppimistulosten arviointien yhteydessä

- täydentää oppimistulosten arviointiaineistoa ja tulosten tulkintaa

- hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja koulutuksen laadun parantamisessa

 • Myös koulutuksen järjestäjät voivat käyttää

- itsearviointi, vertaisarviointi, laadunhallintajärjestelmät

- täydentää olemassa olevia mittareita/ järjestelmiä

ty el m indikaattorin l ht kohtia
Mari RäkköläinenTYÖELÄMÄINDIKAATTORIN LÄHTÖKOHTIA
 • TARVE saada kansallisesti vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa täydentämään oppimistuloksia
 • TARVE tuottaa hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjille
 • Tuo tietoa myös sidosryhmille ja työelämän yhteistyötahoille, opetushenkilöstölle, opiskelijoille, opettajien kouluttajille
 • Vahvistaa tietoperustaisuutta ja selkiyttää tavoitteiden asettamista, tukee päätöksentekoa ja työelämäyhteyden laadun arviointia valtakunnallisesti ja paikallisesti
ty el m indikaattorin l ht kohtia1
TYÖELÄMÄINDIKAATTORIN LÄHTÖKOHTIA
 • Näytöt kehitettiin koulutuksen laadun, ennen kaikkea työelämälähtöisyyden ja -läheisyyden varmistamiseksi
 • Työelämälähtöisyyttä on kehitetty myös lisäämällä työssäoppimista, työpaikkaohjaajakoulutuksella ja opettajien työelämäjaksoilla
 • Miten eri koulutuspoliittiset toimenpiteet työelämälähtöisyyden kehittämiseksi ovat vaikuttaneet?
 • Onko työelämälähtöinen pedagogiikka kehittynyt?
 • Työelämälähtöisyyden kehittymisen arvioimiseksi tarvitaan oppimistulosten arvioinnin rinnalle indikaattoreita, jotka osittavat työelämälähtöisyyden tasoa
k sitteest huom alustavaa pohdintaa
KÄSITTEESTÄ (huom! alustavaa pohdintaa)
 • TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS
 • esim. näytön/ oppimistehtävien sisällöt, työssäoppimisjaksot, pedagogiikka
 • TYÖELÄMÄLÄHEISYYS

- esim. koulutuksen järjestäjän/ opettajan toimintatavat, näyttöympäristön valinta, arvioijien valinta ja kouluttajien käyttö

 • Työelämäyhteistyö
 • Työelämäyhteys
 • Työelämäsuhteet
indikaattorin m ritelm st
INDIKAATTORIN MÄÄRITELMÄSTÄ
 • Osoitin
 • Ilmaisin
 • (Tiivistetty) tilastollinen luku
 • Laadullinen mittari (laajojen ja monimutkaisten tietojen yksinkertaistaminen), laatua kuvaava
 • Kriteeri
 • Absoluuttinen/ suhteellinen

Apuväline

 • Tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
 • Vertailussa
 • Suunnittelussa
 • Päätöksenteossa
slide11

INDIKAATTORIT ”ovat määrällisiä esityksiä, joiden voidaan järkeenkäyvästi ajatella tarjoavan kokoavaa tietoa kohdetoiminnan laajuudesta, laadusta ja elinvoimaisuudesta.”” tilastollinen tunnusluku, joka kuvaa ilmiön tilaa ja muutoksia tiivistetysti´, yleensä yhdellä luvulla”” tunnusluvut voivat olla keskiarvoja, osuuksia, määriä suhteessa ko. ”ryhmään” tai esimerkiksi palveluiden käyttö henkeä kohden”Anu Räisänen 2013,

m r llisi indikaattoriesimerkkej
Määrällisiä indikaattoriesimerkkejä

HR

 • Henkilöstön mitoitus/opiskelija
 • Koulutettu/epäpätevä henkilöstö

Taloudelliset voimavarat

 • Käytettävissä olevat määrärahat/opiskelija
 • Täydennyskoulutukseen suunnatut varat / osallistumisaste

Palveluiden saatavuus

 • Odotusaika
 • Kansainvälinen liikkuvuus
 • Opiskelijavirta
 • Hakijat, valitut, keskeyttäneet, tutkinnon suorittaneet,
 • työhön/jatko- opintoihin sijoittuneet, rekrytoitumisaste

Alan työvoimatiedot

 • Työvoiman määrä, palkkataso, työllisyysaste

Anu Räisänen 2013

laadullisia indikaattoriesimerkkej
Laadullisia indikaattoriesimerkkejä

Arvojen toteutuminen

 • opiskelijalähtöisyys

Osallisuus

 • osallistumisaste, vaikuttamismahdollisuudet,
 • kuulluksi tulemisen aste

Opiskelijoiden, henkilöstön ja kumppanien tyytyväisyys

 • tyytyväisyyden aste ja muutos vuodesta toiseen

Ammattikuntakohtaisen toiminnan laatu

 • prosessi-indikaattorit (itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin pohjaksi)
esim alustavaa
ESIM. (alustavaa)

Työelämälähtöisyys

 • Opetussuunnitelmien sisällön laatu, näyttöjen arviointikriteerien osuvuus, pedagogiikan laatu

Työelämäläheisyys

 • työpaikoilla toteutetun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisaste
indikaattoreiden laadinnassa tulee tiet

Indikaattoreiden laadinnassa tulee tietää:

Mikä on ilmiö, jota indikaattori kuvaa?

Miten indikaattoritieto on kerätty?

Millaisia tulkintoja ilmiöstä voidaan indikaattorin avulla tehdä?

Miten vastata kysymykseen, onko indikaattorin kuvaama tilanne hyvä vai huono?

Millä tavalla voidaan vaikuttaa ilmiöön, jota indikaattori kuvaa?

Kanerva-Kaste hanke / Anu Räisänen 2013

slide16

TYÖELÄMÄINDIKAATTORIN LAATIMINEN / Mari Räkköläinen 2014

Työelämäyhteistyö/ työelämäyhteys / työelämälähtöisyys/ työelämäläheisyys

Arvot

Tavoitteet

Säädökset

Laatuvaatimukset

“Kriittiset kohdat”

Laadun arvioinnin kohteet

Kriteerit

Arviointityövälineet

(lomakkeisto, kriteeristö)

Indikaattorit/tunnusluvut

(määrälliset, laadulliset)

Tulos

(toteutumisaste, laajuus, elinvoimaisuus, laatu)

Palaute

Kehittäminen, seuranta

toiminnan tuloksellisuuden arviointimalli
TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

PANOKSET

(toiminta-edellytykset)

PROSESSI

(tekeminen)

TULOKSET

(aikaansaannokset, tuotokset)

VAIKUTTAVUUS

(miten muutos näkyy kohderyhmässä/ toiminta-kulttuurissa?)

VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET

(toimintatapojen muutos)

MR 8.10.12 mukaellen ”Theory of Change” –viitekehystä (ks. esim. Pawson & Tilley 1997; Weiss 1995, 1997)

MARI RÄKKÖLÄINEN

indikaattorin laadinnan n k kulmia
Indikaattorin laadinnan näkökulmia
 • Päämäärä
 • Mitä (merkittävää) koulutuspoliittista tavoitetta (työelämäyhteistyöllä) edistetään? Pitkän tähtäimen hyödyt.
 • Mikä on se muutos, jota (työelämäyhteistyöllä) tavoitellaan?
 • Miksi kehittämistyö/ toimintamalli on tärkeä?
 • Toimintaedellytykset
 • Millaisin panoksin (laadukas, tavoitteet saavuttava) toiminta (työelämäyhteistyö) on mahdollista?
 • Prosessi
 • Millaisen toiminnan avulla tavoitteet saavutetaan?
 • Mikä on rakenne (mitä) ja prosessi (miten)?
 • Laadukkaan palvelun osatekijät
 • Vaikutukset
 • Mitä toiminta (työelämäyhteistyö) tuottaa (aikaansaannokset, oppimistulokset)? Mikä on sen hyöty ja mitä toiminnan tuloksena syntyy?
indikaattorin laadinnan n k kulmia1
Indikaattorin laadinnan näkökulmia
 • VAIKUTTAVUUS (Impact, long term goal)
 • Tavoitteena on muutos
 • Mitkä ovat pitkän tähtäimen hyödyt lopulliselle kohderyhmälle?
 • Miten muutos näkyy kohderyhmässä?
 • Miten muutos näkyy toimintaympäristössä?
 • Miten toimintakulttuuri muuttuu?
slide20

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ KUVAAVAN INDIKAATTORIN LAATIMINEN

TOIMINTAEDELLYTYKSET

MATERIAALISET, TALOUDELLISET JA INHIMILLISET VOIMAVARAT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Päämäärä - Tavoitteet

TYÖELÄMÄINDIAATTORIN LAADINNAN NÄKÖKOHTIA

 • TOIMINTA
 • Suunnittelu – toteutus – arviointi -kehittäminen
 • VAIKUTUKSET

TUOTOKSET

pohdittavaa
Pohdittavaa
 • Mikä on arviointitiedon tarve?
 • Miten tyeöelämäindikaattorilla saatava tieto täydentää oppimistulosten arviointeja ja jo käytössä olevia järjestelmiä (kansallisesti/ paikallisesti)?
 • Mitä lisäarvoa indikaattorin tuottama tieto antaa koulutuksen järjestäjille ja työelämälle ja opettajille/ opetustoimen henkilöstölle?
 • Miten arviointitieto kootaan koulutuksen järjestäjiltä kansallista indikaattoria varten?
 • Ja muita….
aurinkoisia kev tp ivi
Aurinkoisia kevätpäiviä!

Hyvää pääsiäistä myös!