mets luonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot. Hankkeiden yleisesittely. Taustaa yhteistoimintaverkostoille. METSOn toteuttamiskeino Vapaaehtoisuus Metsänomistajat voivat kehittää metsiensä monimuotoisuutta ja sitä hyödyntävää elinkeinotoimintaa sekä metsien virkistyskäyttöä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mets luonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot

Metsäluonnonmonimuotoisuudenyhteistoimintaverkostot

Hankkeiden yleisesittely

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

taustaa yhteistoimintaverkostoille
Taustaa yhteistoimintaverkostoille
 • METSOn toteuttamiskeino
 • Vapaaehtoisuus
 • Metsänomistajat voivat kehittää metsiensä monimuotoisuutta ja sitä hyödyntävää elinkeinotoimintaa sekä metsien virkistyskäyttöä
 • Laajojen ja kytkeytyneiden monimuotoisuutta turvaavien alueiden synnyttäminen

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

toiminta aika ja rahoitus
Toiminta-aika ja rahoitus
 • Käynnistyivät syksyllä 2009, paitsi yksi verkosto käynnistyi v. 2010
 • Päättyvät vuosina 2011-2013
 • YM ja MMM rahoittavat hankkeita yhdessä
 • Rahoitusta on myönnetty hankkeiden koordinointiin yms. Toimenpiteiden toteuttamisrahoitus haetaan erikseen mm. LsL:n ja Kemeran kautta
 • Vuosina 2009-2011 rahoitus on yhteensä noin 0,5 milj. euroa
 • Hankekohtainen rahoitus 49 000 – 99 000 euroa koko hankkeen toiminta-aikana

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

yhteistoimintaverkostohankkeet
Yhteistoimintaverkostohankkeet
 • 7 hanketta:
   • Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
   • Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana (Suomen luonnonsuojeluliitto ry)
   • Luonnonhoitoa liekillä (Kaakkois-Suomen metsäkeskus)
   • Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
   • Männikkömetsät ja rantojen raidat – Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto (Keski-Suomen metsäkeskus)
   • Samarbete i Storskogen (Rannikon metsäkeskus)
   • Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

verkostojen alueellinen jakautuminen
Verkostojen alueellinen jakautuminen
 • Kuukkeliverkosto = ABC
 • Vihreällä muut verkostot
 • Sipoonkorpi puuttuu

Saara Lilja-Rothsten, ympäristöministeriö ja Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

ilmastonmuutos mets ss rupilisko huippumalliksi metso turvaverkostoiksi pohjois karjalan ely keskus
Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
 • Turvataan monimuotoisia ja kytkeytyneitä pienvesi- ja kosteikkoverkostoja lähimetsineen
  • Parannetaan rupiliskon elinympäristöjen laatua
  • Lievennetään ilmastonmuutoksen uhkaa rupiliskolle
  • Pienvesien lähimetsät toimivat rupiliskon päivä- ja talvehtimiselinympäristöinä sekä toimivat kulkuyhteyksinä (lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, metsäluhdat ja tulvametsät, kalliot ja louhikot)
 • Kehitetään toimintamallia, jossa avainlajin turvaaminen järjestetään osana metsäsuunnittelua
 • Edistetään ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärrettävyyttä kansalaisvalistuksen ja koululaisverkostojen kautta
 • Verkostoidutaan tutkijoiden kanssa

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

kuukkeli mets luonnon suojelun monipuolistajana suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana (Suomen luonnonsuojeluliitto ry)
 • Parannetaan kuukkelin ja kuukkelimetsien lajiston sekä uhanalaisten luontotyyppien suojelutasoa
  • Korvet, rämeet, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, pienvesien rantojen luhdat ja lehtolaikut
 • Kokeillaan ja kehitetään uusia menetelmiä metsälajiston suojeluun
  • Kuukkelin reviirin ydinalueella pysyvä suojelu
  • Ytimen ympärillä ympäristötuen, suojelun, luonnonhoidon ja talousmetsien hoidon yhdistäminen
 • Luodaan pidempiaikaisia toimintamalleja, edistetään eri toimijoiden yhteistoimintaa
 • Lisätään yleistä tietoisuutta

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

luonnonhoitoa liekill kaakkois suomen mets keskus
Luonnonhoitoa liekillä (Kaakkois-Suomen metsäkeskus)
 • Synnytetään edellytykset pysyvään toimintakulttuuriin, jossa alueen metsänomistajat ja toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön osaksi talousmetsien luonnonhoitoa
  • Kulotusluonnonhoitopalvelumarkkinoiden synnyttäminen mm. ammatillisen kulotuskoulutuksen kautta
  • Tiedotus ja markkinointi metsänomistajille
  • Yhteistyö paloviranomaisten kanssa
  • Yhteistoimintaverkoston luonti ja uuden toimintakulttuurin kehittäminen
 • Harjujen paahdeympäristöt, säästöpuuryhmät sekä karut elinympäristöt

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

mets talouden luonnonhoidon yleissuunnittelu varsinais suomen ely keskus
Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Toteutetaan ja kehitetään kokonaisvaltaista valuma-aluekohtaista suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla
  • Suunnittelun avulla etsitään ne alueet, joille metsätalouden ympäristönhoitotoimia tulisi keskittää luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta
  • Kehitetään valuma-alueiden priorisointimenetelmää, jota voitaisiin soveltaa valtakunnallisesti
 • Hanke toimii samoilla alueilla kuin maatalouden lumo- ja kosteikkoyleissuunnittelu

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

m nnikk mets t ja rantojen raidat keski suomen yhteistoimintaverkosto keski suomen mets keskus
Männikkömetsät ja rantojen raidat – Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto (Keski-Suomen metsäkeskus)
 • Suojellaan toisiinsa kytkeytyviä kokonaisuuksia, jolloin monimuotoisuuden suojelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta
 • Edistetään luontomatkailua ja metsällistä kulttuuriperintöä
  • Toimitaan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla
 • Lisätään tietoa METSOsta
 • Luodaan myönteinen asenneilmapiiri monimuotoisuuden edistämistä kohtaan

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

samarbete i storskogen yhteisty t sipoonkorvessa rannikon mets keskus
Samarbete i Storskogen – Yhteistyötä Sipoonkorvessa (Rannikon metsäkeskus)
 • Sipoonkorven kehittäminen kestävään kehitykseen keskittyväksi, eläväksi metsä- ja kulttuurialueeksi
  • ”Maaseutupuisto”, missä maa- ja metsätaloudella on vahva asema
 • Alue toimii esimerkkinä erilaisten metsänomistajien yhteistyöstä sekä maa- ja metsätalouden ja eriasteisen suojelun rinnakkaiselosta
  • Suuria ekologisia kokonaisuuksia voidaan hoitaa yli tilarajojen
  • Luonnon suojelun ja hoidon sekä metsätalouden yhdistelmä

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

tahkolta kinahmin lehtoihin lehtokeskuksesta vetovoimaa tahkon matkailuun pohjois savon mets keskus
Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)
 • Muodostetaan lehdoista, korvista ja puronvarsimetsistä yhtenäinen kokonaisuus
 • Elvytetään purojen arvokasta rapu- ja kalalajistoa
 • Lisätään virkistyskäyttöä
 • Edistetään yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa (mm. luontomatkailua)

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

toimijat
Toimijat
 • Metsäkeskukset, Tapio
 • ELY-keskukset (Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
 • Suomen luonnonsuojeluliitto, luonnonsuojelupiirit, muut luontojärjestöt
 • Metsänomistajat, muut paikalliset asukkaat
 • Metsänhoitoyhdistykset, MO-liitot
 • Kaupungit, kunnat
 • Metsähallitus
 • UPM-Kymmene, muut metsäalan yritykset
 • Paikalliset yrittäjät, kuten matkailuyrittäjät ja urakoitsijat
 • Yliopistot, muut tutkimuslaitokset
 • Lisäksi MTK, SLC, metsästys-, kalatalous- ja maaseutuviranomaisia, maakuntaliittoja, kyläyhdistyksiä, neuvontajärjestöjä, paikallisia toimintaryhmiä, metsästys- tai kalastusjärjestöjä, koulu, oppilaitos, museo, sopimuspalokunta

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

t h nastiset tulokset
Tähänastiset tulokset
 • Hankkeet ovat käynnistyneet ja yhteistyöverkostot ovat muodostuneet
 • Monimuotoisuustoimenpiteitä toteutettiin v. 2009 Männikkömetsät ja rantojen raidat -hankkeessa noin 111 hehtaarilla
  • Pysyvä suojelu, ympäristötuki, Metsähallituksen luonnonhoito- ja ennallistamistoimet
  • Erityisesti runsaslahopuustoiset kangasmetsät sekä puustoiset suot ja/tai soiden metsäiset reunat, lisäksi lehtoja, pienvesien lähimetsiä, metsäluhtia ja/tai tulvametsiä, puustoinen perinnebiotooppi sekä kallioita, jyrkänteitä ja/tai louhikoita
  • Valtaosa toimenpiteistä sijoittui aiempien suojelualueiden läheisyyteen, mikä tukee kytkeytyneisyystavoitetta
 • Lisäksi kahdessa hankkeessa tehtiin inventointeja tai valmisteluja sopimusten solmimiseksi
 • Toimijat ovat suhtautuneet hankkeisiin myönteisesti, yhteistyö on lisääntynyt
 • Innovaatioita: luonnonhoitohankemalli, METSO-näytökset

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö